• No results found

Styrgruppen för det sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för det sociala området"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrgruppen för det sociala området

Tid: torsdag 7 februari 2013 kl. 13:00-16:00 Plats: GR-huset, Göteborg (Rum: Måseskär)

Styrgruppen börjar med gemensam lunch kl. 12:00. Vi samlas i receptionen kl. 12:00 och går gemensamt till restaurang Matsmak, Drakegatan 1 (grannhuset till GR)

Meddela petra.lavas@grkom.se huruvida du kommer på mötet, och även om du kommer på lunchen.

Beslutsärenden

1. Harmonisering av färdtjänstregler Föredragning: Clara Engstrand

GR:s styrelse gav 2012-01-26 den sociala styrgruppen i uppdrag att uppdatera sammanställning av medlemskommunernas färdtjänstregler, samt undersöka möjligheten att samordna dessa regler. Uppdraget till styrgruppen ska vara slutfört senast 2013-06-30. Föreligger nu uppdaterad sammanställning.

Presidiet föreslår styrgruppen besluta

-sända ut en förfrågan till medlemskommunerna hur man ser på förutsättningarna för en harmonisering av färdtjänstreglerna framför allt när det gäller reseområde, antal resor och taxa.

2. Köp/sälj äldreboendeplatser

Sociala styrgruppen beslutade 2012-12-12 föreslå förbundsstyrelsen besluta

rekommendera medlemskommunerna att anta reviderade avtalsmallar för köp/sälj av äldreboendeplatser.

Vid ytterligare juridisk granskning framgår att det är oklart om denna typ av överenskommelser är förenliga med LOU.

Presidiet föreslår därför sociala styrgruppen besluta

-att ändra sitt beslut från 2012-12-12 punkt 6 att rekommendera medlemskommunerna att anta reviderade avtalsmallar om ”köp/sälj” av äldreboendeplatser

-sända ut den uppdaterade avtalsmallen till medlemskommunerna så att respektive kommun själv kan ta ställning till om man vill använda avtalsmallen

Informationsärenden

3. Överenskommelse staten-SKL om evidensbaserad praktik 2013 Föredragning: Sara Nordenhielm

4. FoU i Väst/GR och arbetsmarknadsfrågor Gustav Höjer/Cecilia Bokenstrand

Övriga frågor

Bo Pettersson Hampus Magnusson Ordf. Vice ordf.

(2)

References

Related documents

Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte har GR olika nätverk på tjänstemannanivå.. FoU i Väst bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:. -Socialt hållbar utveckling – vad

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

-Ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd (Bilaga 4)8. -Idéskiss för ansökan till

Styrgruppen beslutar att GR får i uppdrag att sammanställa och skicka ut ett kostnadsförslag för varje kommun och motivet till varför inte Mölndal vill vara med.. Det är viktigt

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Jan-Åke Simonsson, samordnare för beställarnämnderna, är positiv till ett möte mellan de fem beställarnämnderna och styrgruppen.

- för att möjliggöra även för mindre anbudsgivare att delta i upphandlingen bör det vara möjligt att även lämna anbud på delar av hjälpmedelsförsörjningen för Västra