• No results found

Styrgruppen för det sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för det sociala området"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Protokoll Åsa S Angervall

Styrgruppen för det sociala området

Tid: 8 april 2008, kl. 13.00 – 15.30

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Närvarande: Madeleine Dahlgren, Lilla Edet

Carina Liljesand, Göteborg Boel Holgersson, Ale Gunilla Rivle, Kungsbacka

Berndt A Runberg, Mölndal

Lise-Lotte Berghede, Alingsås Erik Malmgren, Lerum

Jonas Ransgård, Göteborg

Förhinder: Niclas Atterfjord, Öckerö Dario Espiga, Göteborg Jan Rohlén, Stenungsund Maria Abrahamson, Kungälv Martin Johansen, Tjörn

Siw Hallbert, Härryda Margareta Lewander, Partille

Övriga: Lars-Göran Jansson, GR

Elvy Persson, GR

Gustav Höjer, GR

Elisabeth Hajtowitz, FoU i Väst Åsa S Angervall, GR

Petter Spanne, GR

Roland Jenssen, Färdtjänstförvaltningen (tom punkt 4)

(2)

2. Ansökan om länsstyrelsemedel för implementering av BBIC

Elva av Göteborgsregionens medlemskommuner ansöker gemensamt om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för att införa, utveckla och stödja ett systematiskt användande av systemet BBIC för att bättre kunna bedöma barns behov. Göteborg och Kungsbacka är inte med i ansökan, men kommer att bidra i arbetet.

Styrgruppen beslutar att skicka in ansökan med omedelbar justering

3. Regionalt arbete våld i nära relationer, resultat av remissomgången Efter tidigare remissomgång har Alingsås, Kungälv och Öckerö meddelat förbehåll om någon kommun inte ville vara med. Alingsås och Öckerö vill nu fortsätta arbetet med de nya förutsättningarna. Kungälv har tidigare bordlagt ärendet men tar upp det igen den 9 april. De har två frågor:

• Hur arbetar VGR med frågan?

• Vilka skäl har Mölndal för att inte vara med?

Styrgruppen beslutar att

• överlämna de sammanställda remissvaren till

förbundsstyrelsen

• under förutsättningar att den kommun som behandlar frågan

den 9 april också ställer sig positivt till förslaget föreslå förbundsstyrelsen ge förbundsdirektören i uppdrag att kontakta medlemskommunerna för –

- att etablera ett kommungemensamt

kunskapscentrum

- att etableringen i första hand omfattar två år - att ett beslut om fortsatt verksamhet tas efter att en

utvärdering har gjorts och -

- att ytterligare studera hur ett samarbete för att

(3)

4. Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler Roland Jenssen, avdelningschef på Färdtjänstförvaltningen i Göteborg, föredrog om resorna med färdtjänst, sjukresor, kollektivtrafik och skolskjuts.

Det som behövs är trygghet, förenkling och helhetstänkande av regler.

49 kommuner har i dagsläget 30 olika riktlinjer tex.: • Begränsat antal resor till fritt resande

• Begränsat resande till andra kommuner • Man måste ange varför man vill åka

• Begränsat resande på ”röd tid” i 19 kommuner • 17 olika sätt att beräkna färdtjänstavgiften

Idag är det många olika aktörer och olika transportlösningar. Utredningsgruppen föreslår att man får gå vidare och utreda en harmonisering av regelverk och trafikarbete.

Styrguppen noterar informationen och tar upp utvärderingen på styrgruppsmötet den 15 maj

5. Information från FoU i Väst

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd.

En ansökan är insänd till Statens Institutionsstyrelse angående varför en del blir placerade på institution istället för hemmaplanslösning. Ansökan ska skickas in senast i september och Elisabeth Hajtowitz tar gärna emot synpunkter som man kan ta med.

(4)

6. Yrkande om att kartlägga hur medlemskommunerna arbetar med att stödja och vidareutveckla volontärverksamhet/frivilligarbete inom kommunerna

Styrgruppen tar upp frågan från föregående möte bordlagd fråga

Styrgruppen beslutar att kartlägga hur medlemskommunerna arbetar med att stödja och vidareutveckla

volontärverksamhet/frivilligarbete inom kommunerna

7. Personal- och kompetensförsörjning i perspektivet fram till är 2020 inom GR-kommunernas vård och omsorg

Lars-Göran föredrog om personalbehovet i Göteborgsregionen fram till år 2020.

Antalet ungdomar på gymnasiet kommer att minska med 30 % medan behovet i vården ökar.

Fram till år 2020 kommer 17 000 personer att vara ”utbytta” med ny personal. 90 % av befintlig personal har gymnasieutbildning eller liknande, medan 40 % saknar adekvat vårdutbildning. De som är mest åldersstigna är arbetsledare och sjuksköterskor.

Förslag inkom på att bjuda in Elisabeth Henriksson från Meritea AB, för att berätta om deras arbete om validering, till ett senare

styrgruppsmöte.

Styrguppen noterar informationen

8. Hållbar regional utveckling och den sociala dimensionen

Det är angeläget att de sociala frågorna kopplat till den regionala utvecklingen tas upp. Ett första steg är ett sonderande arbete vilket innebär att GR kontaktar samtliga medlemskommuner för att informera sig om vad respektive kommun redan idag har formulerat kring den sociala dimensionen.

Petter Spanne som är trainee på GR kommer att sköta kontakten med kommunerna.

(5)

9. Ändrad mötestid för styrgruppen

På grund av att både Madeleine och Carina inte kan närvara på internatmötet den 8-9 september, föreslås den 15-16 september istället. Mötet kommer att äga rum på Thorskogs slott.

Styrgruppen godkänner den nya mötestiden

10. Övriga frågor

– Lars-Göran informerade om ett projekt som handlar om att jobba mer med kulturfrågorna inom äldreomsorgen. Det är ett stort utvecklingsbehov inom området och det finns ett behov att få in olika kulturverksamheter.

Två ansökningar till Europeiska Socialfonden ska skickas in: • Använda kulturen i socialtjänsten

• Arbetslösa kulturarbetare i socialtjänsten Deadline för ansökan är vid midsommar.

– Madeleine berättade att det är svårt att få familjehem till de ensam- kommande asylsökande flyktingbarnen. En del placeras på

behandlingshem. Man måste hitta fler former för boende för dem. SKL genomför fyra regionala konferenser angående flyktingbarnen. Den 21 april anordnas en konferens i Göteborg.

Vid protokollet

Åsa S Angervall

Justeras:

References

Related documents

Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte har GR olika nätverk på tjänstemannanivå.. FoU i Väst bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:. -Socialt hållbar utveckling – vad

-Ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd (Bilaga 4)8. -Idéskiss för ansökan till

Styrgruppen beslutar att GR får i uppdrag att sammanställa och skicka ut ett kostnadsförslag för varje kommun och motivet till varför inte Mölndal vill vara med.. Det är viktigt

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Jan-Åke Simonsson, samordnare för beställarnämnderna, är positiv till ett möte mellan de fem beställarnämnderna och styrgruppen.

- för att möjliggöra även för mindre anbudsgivare att delta i upphandlingen bör det vara möjligt att även lämna anbud på delar av hjälpmedelsförsörjningen för Västra

Styrgruppens ledamöter inbjuds före mötet 6 november till gemensam mingellunch tillsammans med konferensdeltagarna.. Styrgruppens verksamhetsinriktning 2009 strategi