• No results found

REMISSYTTRANDEAllmänna regler för vissa verksamheter sombehandlar avfallSveriges Allmännyttas synpunkter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REMISSYTTRANDEAllmänna regler för vissa verksamheter sombehandlar avfallSveriges Allmännyttas synpunkter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVERI GES A L LM ÄN N YTTA

Besöksadr ess Dr ot t n in ggat an 2 9 Or g. n r 8 02 0 00 - 11 8 9, St yrelsens sät e St ock h olm Box 47 4, 1 01 29 St ock holm Plu sg ir o 92 8 4 7 2 - 0, Bankg ir o 58 8 7- 5 44 4

Tel 0 8 - 40 6 55 00 inf o@sver igesallm an nyt t a. se, sv er igesallm ann yt t a. se

REM I SSYTTRA N D E

A l l m ä n n a r e g l e r f ö r v i ss a v e r k s a m h e t e r s o m

b e h a n d l a r a v f a l l

Sveriges Allmännyttas synpunkter

Sveriges Allmännyttas synpunkter begränsas till de frågor som har relevans för våra medlemmar, de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen.

Sveriges allmännytta är positiv till Naturvårdsverkets förslag att komposte-ring av park- och trädgårdsavfall med årligen tillförd mängd på upp till 50 ton ska undantas från tillstånds- och anmälningsplikt och i stället omfattas av all-männa regler. Det kommer att både underlätta och minska kostnaderna för bostadsföretag som i begränsad omfattning bedriver yrkesmässig verksamhet med kompostering av mark- och trädgårdsavfall.

Stockholm den 12 juni 2020

Anders Nordstrand Vd

Miljödepartementet 103 33 Stockholm

References

Related documents

För att kunna leda, styra och kontrollera så att alla led i en organisation strävar efter samma mål kan ekonomistyrningen enligt Malmi och Brown (2008) ses som ett sammansatt paket

Regeringskansliet har remitterat två skrivelser från Naturvårdsverket, dels ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar

Länsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets förslag om att obunden asfalt inte bör omfattas av allmänna regler eftersom användning av obunden asfalt i praktiken innebär att

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över promemorian Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och

Vår tolkning är att det förslag som nu lagts fram bör motverka onödig administration samtidigt som det regelverk som följer av avfallsdirektivet uppfylls.. I ärendet

Förslagen till författningsändringar med allmänna regler gäller dels för verksam- heter som biologiskt behandlar vissa avfallsslag (Förslag till författningsändringar med

Trafikverket anser att de problem och svårigheter med det nuvarande regelverket för användning av avfall i anläggningsändamål, som nämns i Naturvårdsverkets förslag till