• No results found

15. Protokollsutdrag - KF, 2016-09-15, § 115

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "15. Protokollsutdrag - KF, 2016-09-15, § 115"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-09-15

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 115/2016 Dnr 2015/0633 KS-6 Diariekod: 721

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) gällande familjehemsplacering av ensamkommande

flyktingbarn

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-22 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ludvig Aspling (SD) har väckt en motion vid kommunfullmäktige 2015-11- 19. I motionen föreslås bland annat att institutionsplaceringar av

ensamkommande flyktingbarn upphör.

Motionen har remitterats till socialnämnden.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

• Ärendet bordläggs.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

I motionen anges a tt Sollentuna kommun talar om integration istället för assimilering och att integration innebär att alla grupper, svenskar såväl som invandrare ska integreras

Kommunen ska också utreda kostnader för och hur en bevakningsstyrka för patrullering av Sollentuna kommun bestående av ordningsvakter skulle kunna vara organiserad och hur

Trafik- och fastighetsnämnden har 2016- 10-20 beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen av Ludvig Aspling (SD) avseende mätning av bullernivå i våra kommunala förskolor

Uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för att inrätta förberedelseskola i Sollentuna kommun, enligt förslag i motionen.. Uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att förbättra motionsspår och strandpromenaden runt sjön Ravalen anses besvarad och avskrivs från vidare

Därutöver är det tveksamt om ett sådant förbud på något mer påtagligt sätt förstärker polisens möjligheter att avvisa personer som tigger, eftersom polisen enligt

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta (bilaga 1).. I motionen föreslås

Mot bakgrund av Förvaltningsrättens dom samt att kommuner redan i dag har möjlighet att anmäla till Migrationsverket om man bedömer att en ensammankommande har en annan ålder än

Vi vill också påminna att om så är fallet så kan detta, för den minderåriga brukaren vara grund för skadestånd mot kommunen. Rättschefen på migrationsverket, Fredrik Beijer,

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn

att Sollentuna kommun snarast möjligt upphör med institutionsplaceringar av så kallade ensamkommande flyktingbarn och istället placerar dessa i familjehem där

- att Sollentuna kommun snarast mojligt upphdr med institutionsplaceringar av s k ensamkommande flyktingbarn och istdllet placerar dessa i familjehem ddr

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att förbättra gång- och cykelväg vid Norrviken nedanför Jästfabriken anses vara besvarad och avskrivs från vidare

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att förbättra gång- och cykelväg vid Norrviken nedanför Jästfabriken anses vara besvarad och avskrivs från vidare

I motionen finns förslag om att revidera Sollentunahems kösystem genom ett poängsystem baserat på det antal år man varit skriven i. kommunen, samt att minska tilldelningen

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om tilldelning av lägenheter ur Sollentunahems lägenhetsbestånd till socialkontoret

Gunilla Hultman (S) och Roger Sjöberg (S) har vid kommunfullmäktige 2015-12-17 väckt en motion om utbildning i demens för samtliga vårdbiträden..

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta..

Trafik- och fastighetsnämnden har fått remiss av motion väckt av Ludvig Aspling (SD) avseende mätning av bullernivå i våra kommunala förskolor.. Svar ska vara

Trafik- och fastighetsnämnden har fått en remiss; motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att förbättra motionsspår och strandpromenader runt sjön Ravalen.. Svar ska

Trafik- och fastighetsnämnden har fått på remiss att svara på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar, svar till kommunledningskontoret

Trafik- och fastighetsnämnden har fått på remiss att svara på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att förbättra gång- och cykelväg i Norrviken, svar till

Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det