28.1. Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-10-16

Matilda Janson-Broström Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0193 KS-7 Diariekod: 721

Kommunstyrelsen

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Sammanfattning

Ludvig Aspling har vid kommunfullmäktige 2016-04-07 väckt en motion om åldersbestämning av ensamkommande barn.

Motionären föreslår att:

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och tjänstemän att vid tvekan om en ensamkommandes ålder genomföra en noggrann

åldersutredning med bästa möjliga, moderna teknik.

Bakgrund

Ludvig Aspling har vid kommunfullmäktige 2016-04-07 väckt en motion om åldersbestämning av ensamkommande barn.

Motionären föreslår att:

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och tjänstemän att vid tvekan om en ensamkommandes ålder genomföra en noggrann

åldersutredning med bästa möjliga, moderna teknik.

Kommunledningskontorets beredning

Motionen har remitterats till socialnämnden. Socialnämnden har lämnat över ett yttrande som sitt svar på motionen. I yttrandet står att

Migrationsverket är den myndighet som idag ansvarar för att bedöma en asylsökandes ålder. Kommuner har möjlighet att anmäla till

Migrationsverket om de bedömer att en ensamkommande har en annan ålder än vad dennes personnummer anger. Migrationsverket kan då göra en ny prövning. Under 2015-2016 har Sollentuna kommun vid sex tillfällen kontaktat migrationsverket gällande en bedömning av en ensamkommandes ålder.

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-10-16

Dnr 2016/0193 KS-7 Sidan 2 av 2

Enligt en dom i Förvaltningsrätten kan en kommun inte göra egna åldersbestämningar av ensamkommande. I domen hänvisar förvaltningsrätten till bestämmelserna i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) där det framgår att det är Migrationsverket som ska anvisa en kommun att ordna boende för ett ensamkommande barn under 18 år. I domen står att det därmed får anses åligga Migrationsverket att göra en relevant och rättsäker åldersbedömning inför beslut om anvisning.

Migrationsverkets anvisningsbeslut får inte överklagas.

I domen står vidare att om Migrationsverket bedömt en person vara under 18 år och anvisar denne enligt LMA så inträder kommunens skyldigheter enligt Socialtjänstlagen om utredning och mottagande av barn. Något utrymme för en egen åldersbestämning från kommunen i detta sammanhang finns inte. En sådan möjlighet skulle ge möjlighet för kommuner att kringgå överklagandeförbudet i LMA avseende själva anvisningsbeslutet.

För att möjliggöra att fler åldersbedömningar kan komma till stånd inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd, har regeringen gett

Migrationsverket i uppdrag att i ökad utsträckning bedöma åldern för ensamkommande barn vid registrering och prövning.

I maj 2016 fick Rättsmedicinalverket (RMV) regeringens uppdrag att påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. Målsättningen är att verksamheten med åldersbestämning ska påbörjas under första kvartalet 2017.

Mot bakgrund av Förvaltningsrättens dom samt att kommuner redan i dag har möjlighet att anmäla till Migrationsverket om man bedömer att en ensammankommande har en annan ålder än vad dennes personnummer anger föreslår kommunledningskontoret att motionen anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Katarina Kämpe Pierre Carlsson Kommundirektör Administrativ chef

Bilagor:

Bilaga 1: Yttrande från socialnämnden

Bilaga 2: Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn

Figure

Updating...

References

Related subjects :