• No results found

21.1. Sollentunas medlemskap i föreningen Sthlm6000+ (studentbostäder)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "21.1. Sollentunas medlemskap i föreningen Sthlm6000+ (studentbostäder)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-02-23

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 3

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0031 KS-2 Diariekod: 219

Kommunstyrelsen

Sollentunas medlemskap i föreningen Sthlm6000+

(studentbostäder)

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Sollentuna kommun blir medlem i den ideella föreningen Sthlm6000+.

2. Medlemsavgiften på 100 000 kronor för 2015 finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för ospecificerade oförutsedda kostnader.

3. Ombudet ska vid föreningsstämman den 1 april 2015 rösta för förslag till beslut angivna i dagordning till konstituerande föreningsstämma, enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-02- 23.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har från projektet Sthlm6000+ fått en förfrågan om att ingå i en ideell förening med samma namn.

Föreningen ska bildas på en konstituerande föreningsstämma den 1 april 2015.

Föreningens syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning.

Bakgrund

Sollentuna kommun har från projektet Sthlm6000+ fått en förfrågan om att ingå i en ideell förening med samma namn.

Föreningen ska bildas på en konstituerande föreningsstämma den 1 april 2015.

Föreningens potentiella medlemmar föreslås besluta att ansluta sig till föreningen och på det konstituerande mötet bilda föreningen, anta stadgar, välja styrelse och revisor samt besluta om föreningens verksamhet.

Medlemmarna ska även godkänna den årliga avgiften på 100 000 kronor per medlem.

Godkänt dokument, ,

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-02-23

Dnr 2015/0031 KS-2 Sidan 2 av 3

Kommunledningskontorets beredning

Vad är Sthlm6000+?

Sthlm6000+ är ett stadsutvecklingsprojekt som ska öka Stockholms attraktivitet som studentstad och bidra till att minst 6 000 nya

studentbostäder byggs i Stockholmsregionen till och med år 2017. Projektet ska avslutas med en studentbostadsmässa, varför det även går under namnet Studentbostadsmässan 2017.

Sthlm6000+ har från bildandet år 2013 drivits som ett projekt med deltagare från cirka 20 aktörer.

I projektet har deltagit nio kommuner, Stockholms läns landsting,

Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, byggherrar,

kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, arkitekter och studentorganisationer.

Bildande av en ideell förening

Projektets styrgrupp har lagt fram förslag att formera projektet till en ideell förening. På styrgruppsmöte i januari 2015 beslutades att tillsätta en interimsstyrelse med uppdrag att utarbeta förslag till stadgar.

Den ideella föreningen ska bildas på en konstituerande föreningsstämma den 1 april 2015.

Enligt förslaget till stadgar är föreningens syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning.

Sollentunas medverkan

Föreningen skall verka för att Stockholmsregionen och de deltagande kommunernas attraktivitet som studentstad ökar. Genom deltagandet kommer kommunens arbete att synas på webben och i olika

seminarieformer, debattartiklar mm. Det är viktigt att det arbete som Sollentuna lägger ned på att skapa nya studentbostäder synliggörs inom ramen för en gemensam plattform då tillskapandet av nya studentbostäder är ett regional ansvar.

Katarina Kämpe Christina Leifman

Kommundirektör Stadsbyggnadschef

Godkänt dokument, ,

(3)

Tjänsteutlåtande

2015-02-23

Dnr 2015/0031 KS-2 Sidan 3 av 3

Bilagor:

1. Dagordning till föreningen Sthlm6000+ konstituerande föreningsstämma den 1 april 2015.

2. Förslag till stadgar föreningen Sthlm6000+

3. Förslag till medlemsförteckning för föreningen Sthlm6000+

4. Namnberedningens förslag till styrelsen i föreningen Sthlm6000+

5. Protokoll från medlemsmöte 2015-01-20 i styrgruppen för projektet Sthlm6000+

Godkänt dokument, ,

References

Related documents

a) Fokus på genomförande och att göra färdigt pågående projekt. b) Stärkt samverkan för att Sollentunahem ska färdigställa 1500 lägenheter fram till 2024. c) Trygghets-

Jämförelsen med LOV är något skev då Sollentuna redovisar endast ett belopp för sin LOV- peng medan Solna och Nacka har flera olika graderingar på sin LOV-peng. Då beslut om

Förslaget till avfallsplan för 2021-2032 har varit utställd för granskning den 4 februari – 23 mars 2020.. Utställningen har riktat sig till kommunens nämnder och bolag,

Avfallsplanen 2021–2032 bör därför inte släppa taget om denna viktiga fråga utan bör arbeta aktivt med åtgärder som leder till att farligt avfall samlas in separat och

Förslaget till avfallsplan för 2021-2032 har varit utställd för granskning den 4 februari – 23 mars 2020.. Utställningen har riktat sig till kommunens nämnder och bolag,

Bygglovsenheten kommer att kunna använda delar av informationen och framförallt kartorna i Plan för urban grönstruktur inom och utanför områden med detaljplan, och då

Trafik- och fastighetsnämnden godkänner/fastställer trafik- och fastighetskontorets skötselunderlag, Utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden enligt bilaga

Underrättelse till socialnämnden enligt femte stycket skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 4 vilket fastställts genom förordningen (2004:389) om