• No results found

ROZDÍLY MEZI BASKETBALEM A BASKETBALEM 3X3 A JEJICH VYUŽITÍ NA II. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ROZDÍLY MEZI BASKETBALEM A BASKETBALEM 3X3 A JEJICH VYUŽITÍ NA II. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY "

Copied!
69
0
0

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Poděkování

Tímto způsobem bych chtěl poděkovat Mgr. Janu Charouskovi za jeho ochotu, trpělivost a pomoc s vypracováním této bakalářské práce. Dále můj dík patří generálnímu sekretáři ČBF Michalu Konečnému za jeho vstřícnost a cenné rady, které mi pomohly při tvorbě a psaní mé práce, týkající se basketbalu 3x3. V neposlední řadě mé velké poděkování patří hlavně mé rodině, která mě od mládí vedla ke sportu a snaží se mě podporovat dodnes.

Musím ještě zmínit mé přátele a přítelkyni, kteří se snažili podat mi pomocnou ruku při sběru dat a informací, potřebným ke zdárnému dokončení tohoto díla.

(6)

ROZDÍLY MEZI BASKETBALEM A BASKETBALEM 3X3 A JEJICH VYUŽITÍ NA II. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Anotace

Jak už název napovídá, tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním basketbalu a basketbalu 3x3, který je zatím na počátku rozvoje. Rozdíly a srovnávání těchto blízkých sportů proběhlo z hlediska historie, jak v České republice, tak i v zahraničí. Potom v oblasti organizací a soutěží, které se zabývají domácími a zahraničními soutěžemi a organizacemi, pod které tyto sporty spadají. Tato kapitola je doplněna o úspěchy obou těchto sportů a také i o významné osobnosti, které se v těchto míčových hrách pohybovali nebo pohybují. Dále je teoretická část doplněna o pravidla, která jsou v těchto sportech odlišné a celkem rozsáhlé.

V neposlední řadě bylo provedeno dotazníkové šetření u 20 pedagogů, které vyučují tělesnou výchovu na II. stupni základní školy. Týkalo se hlavně basketbalové výuky, znalostí a dostupnosti materiálu pro basketbal 3x3. Na závěr byla vytvořena příručka pro učitele základní školy, která by měla sloužit k seznámení a prosazení basketbalu 3x3 do škol.

Klíčová slova: Basketbal, Česká basketbalová federace, Mezinárodní basketbalová federace

(7)

DIFFERENCE BETWEEN BASKETBALL AND BASKETBALL 3X3 AND ITS APPLICATION AT THE SECOND GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL

Anotation

According to the title, this work is dealing with comparison of basketball and 3x3 basketball that is at the early stage of its development. From the historical point of view, the comparison of these two closed sports occurred not only in the Czech Republic but also abroad. Then in the field of organizations and competitions, which deals with Czech and foreign competitions and organizations, where these sports belong to. This chapter includes not only achievements of these two ball games but also important personalities of this field.

The theoretical part includes the list of rules that are different for these two sports. Last but not least a questionnaire survey of 20 teachers of the basic school was created. The questionnaire focused mostly on basketball teaching, knowledge and availability of material for 3x3 basketball. At the end the manual for teachers of basic schools was created in order to increase awareness and implement 3x3 basketball to schools.

Keywords: Basketball, Czech basketball federation, International Basketball Federation

(8)

7

Obsah

Úvod ... 10

Seznam použitých zkratek ... 11

1 Cíle bakalářské práce ... 12

2 Historie ... 13

2.1 Basketbal ... 13

2.1.1 Zahraničí ... 13

2.1.2 Česká republika ... 14

2.2 Basketbal 3x3 ... 15

2.2.1 Zahraničí ... 15

2.2.2 Česká republika ... 16

3 Organizace a soutěže ... 17

3.1 Basketbal ... 17

3.1.1 Zahraničí ... 17

3.1.2 Česká republika ... 18

3.2 Basketbal 3x3 ... 19

3.2.1 Zahraničí ... 19

3.2.2 Česká republika ... 19

3.3 Úspěchy ... 21

3.3.1 Basketbal ... 21

3.3.2 Basketbal 3x3 ... 23

3.4 Významné osobnosti ... 27

3.4.1 Československo ... 27

3.4.2 Česká republika ... 28

3.4.3 Zahraničí ... 31

4 Pravidla ... 33

4.1 Basketbal ... 33

4.2 Basketbal 3x3 ... 41

4.3 Rozdíly mezi pravidly ... 46

5 Dotazníkové šetření ... 48

5.1 Grafy ... 49

6 Závěr ... 55

(9)

8

7 Seznam použité literatury ... 57 8 Seznam příloh ... 61

(10)

9

Seznam obrázků, tabulek a grafů

Obrázek 1 - 5 Kontinentálních konfederací ... 17

Obrázek 2 - Logo ČBF ... 20

Obrázek 3 - Logo basketbalu 3x3 ... 20

Obrázek 4 - Basketbalový míč velikosti 5... 33

Obrázek 5 - Basketbalový míč velikosti 7... 34

Obrázek 6 - Basketbalové hřiště ... 34

Obrázek 7 - Basketbalové hřiště 3x3 ... 41

Obrázek 8 - Basketbalový míč velikosti 6... 42

Tabulka 1 - Uskutečněné mistrovství světa v basketbalu 3x3... 16

Tabulka 2 - Basketbalové soutěže mužů ... 18

Tabulka 3 - Basketbalové soutěže žen ... 18

Tabulka 4 - Věkové kategorie basketbalu 3x3 pro rok 2014 ... 20

Tabulka 5 - Medailové umístění Československa a Česka ... 23

Graf 1 - otázka č. 1 ... 49

Graf 2 - otázka č. 2 ... 49

Graf 3 - otázka č. 3 ... 50

Graf 4 - otázka č. 4 ... 50

Graf 5 - otázka č. 5 ... 51

Graf 6 - otázka č. 6 ... 51

Graf 7 - otázka č. 7 ... 52

Graf 8 - otázka č. 8 ... 52

Graf 9 - otázka č. 9 ... 53

Graf 10 - otázka č. 10 ... 53

Graf 11 - otázka č. 11 ... 54

(11)

10

Úvod

Při výběru tématu pro mou bakalářskou práci jsem měl od začátku jasno. Od mládí, tedy přesněji řečeno od mých jedenácti let, se věnuji basketbalu a jsem vděčný rodičům, že mě k tomuto sportu dovedli. Začínal jsem tedy v Jičíně, od těch nejmenších, postupně jsem se dostával dál a výš. Dojížděl jsem do Pardubic, kde jsem hrál za dorost, nakonec jsem zde skončil na sportovním gymnáziu. Potom jsem přestoupil z dorostu a hrál za muže a v tomto období už jsem se musel rozhodovat, co bude dál. Basketbal byl pro mě vším, ale vzdělání je na prvním místě. Vybíral jsem proto tak, abych mohl nadále hrát a přitom poznávat i nové věci v jiných sportech. A tak pro mě vysoká škola se sportovním zaměřením byla jasnou volbou.

V této bakalářské práci budu porovnávat basketbal a basketbal 3x3. Chtěl bych touto formou tyto sporty více zviditelnit a popsat jejich historii, pravidla, organizace, soutěže a také úspěchy, kterých v těchto sportech bylo dosaženo. Spousta lidí totiž basketbal 3x3 nezná a neví, že se něco takového může hrát. Rozhodl jsem se tedy tento sport detailněji popsat a vzbudit o něj zájem v širší veřejnosti. Zpočátku, při svých prvních zkušenostech s touto hrou, jsem totiž také nevěděl, co přesně tento sport obnáší a to mě motivovalo k vybrání tohoto tématu. Dále se budu snažit propojovat tento míčový sport se známějším basketbalem ve všech hlediscích, které jsem zde zmínil.

V teoretické části bude vymezena teorie obou těchto míčových sportů. Budu zde zmiňovat, jak a kde tyto sporty vznikly, jaké se hrají soutěže a to nejen u nás ale i v zahraničí.

Dále zde budu také srovnávat nejvýraznější rozdíly v pravidlech.

Praktická část této bakalářské práce se bude zabývat dotazníkovým šetřením, kde si u pedagogů zjistím zájem o basketbal a informace týkající se znalostí a vybavení pro tyto sporty. Na základě odpovědí bude vytvořena příručka o basketbalu 3x3, která by měla pomoci v seznámení a výuce tohoto relativně nového míčového sportu na základních a jiných školách.

Při vypracování této bakalářské práce se pokusím shromáždit co nejvíce informací o tomto zajímavém sportu, které doufám pomůžou k jeho další propagaci a to nejen na školách, ale i případně ve sportovních klubech.

(12)

11

Seznam použitých zkratek

BK basketbalový klub

ČBF česká basketbalová federace ČEZ České energetické závody

ČR Česká republika

FIBA Mezinárodní basketbalová federace

g gram

JME jihomoravská energetika

m metr

ME Mistrovství Evropy

mm milimetr

MS Mistrovství světa

MVP most valuable player, nejužitečnější hráč

NBA national basketbal association, národní basketbalová soutěž, USA NBL národní basketbalová liga

NCAA národní univerzitní amatérská liga, USA

NFSHSA národní federace sportovních středních škol, USA

OH olympijské hry

PVP pohár vítězů pohárů

SK sportovní klub

SSSR svaz sovětských socialistických republik SŠMH sportovní škola míčových her

TH trestný hod

tzv. takzvaný

USA United States of America, Spojené státy americké

USD americký dolar

USK univerzitní sportovní klub

VŠ vysoká škola

WNBA women national basketbal association, ženská národní basketbalová soutěž YMCA Young Men´s Christian association, Křesťanské sdružení mladých lidí ZVVZ závody na výrobu vzduchotechnických zařízení

ŽBL ženská basketbalová liga

(13)

12

1 Cíle bakalářské práce

Cílem této bakalářské práce je přiblížení základních pravidel, historie, základních organizací a soutěží basketbalu a basketbalu 3x3.

Dále bude provedeno dotazníkové šetření na II. stupni základní školy a na základě výsledků bude vytvořena příručka pro učitele základní školy.

(14)

13

2 Historie

2.1 Basketbal

2.1.1 Zahraničí

Vývoj basketbalu a jeho historie je velmi spletitá, a existují historické důkazy, že již před naším letopočtem některé indiánské kmeny na území Latinské Ameriky vymyslely hru podobnou basketbalu. Její podstata spočívala v prohození míče obručí, která byla upevněna vysoko nad zemí. Ovšem tato hra se jen těžko může srovnávat s formou dnešního basketbalu, který se stal nejpopulárnější ve světě (Kolář, Petera 1998, s. 10-11).

Historie basketbalu, která se více podobala tomuto dnešnímu sportu, započala ve Spojených státech, kde učitel James Naismith v roce 1891 vytvořil prapůvodní pravidla a stal se tak otcem basketbalu. Byl původem Kanaďan, ale působil na Mezinárodní škole YMCA ve Springfieldu. O rok později tato pravidla zveřejnil a na Springfield College bylo odehráno první utkání mužů, které skončilo remízou 2:2. Zápasu tehdy přihlíželo 100 diváků. Tato hra se stala natolik populární, že YMCA v Hartfordu roku 1893 v americkém státě Connecticut zajistila turnaj pěti družstev. Divácky to bylo velice atraktivní a během zimy navštívilo tato utkání více než 10 000 diváků (Smith, 1998, s. 8).

Ženy odehrály první utkání v basketbalu až roku 1893. „ Záměrem nové sportovní hry bylo umožnit soutěže v zimním období, omezit co nejvíce osobní souboje a podpořit součinnost spoluhráčů“(Táborský, 2004, s. 48). Původní pravidla uváděla celkem 9 hráčů v poli, ale roku 1897 byl počet snížen pouze na 5. O rok později vznikla první soutěž v USA a účastnilo se jí šest mužstev (Táborský, 2004, s. 48).

Největšími centry pro basketbal byly v USA velké univerzity, vysoké školy a poté se k nim přidávaly i vojenské akademie. Všechny tyto instituce brzy zjistily, že basketbal je dobrou náplní tělesné přípravy. Dodnes jsou vysoké školy v USA považovány za tzv. hybnou páku basketbalu. Netrvalo dlouho a tento sport se začal šířit do celého světa. Zásluhu na tom měli zejména studenti a učitelé, kteří cestovali v rámci stipendia nebo se prostě odstěhovali z Ameriky. Nemalý podíl na rozvoji basketbalu měli také vojáci a námořníci, kteří při svých cestách museli plnit své vojenské povinnosti (Kolář, Petera 1998, s. 11).

(15)

14

Basketbal, jako sportovní hra, byla poprvé ukázkově předvedena na OH roku 1904 v St.

Louis. Ve 20. a 30. letech 20. století začal basketbal zapouštět své kořeny v Jižní Americe a Evropě. První šampionát se v Jižní Americe uskutečnil v roce 1930 a u nás v Evropě se začalo bojovat o titul mistra až o pět let později. Postupně, jak docházelo k rozvoji tohoto sportu po celém světě, stával se velmi odlišným v rámci pravidel. Proto byla založena roku 1932 v Ženevě mezinárodní federace FIBA. První oficiální představení basketbalu v olympijském programu bylo roku 1936 v Berlíně. Od začátku turnajů dominovaly a všechny svou silou a herní šikovností převyšovaly Spojené státy. Jediný soupeř, který se jim dokázal vyrovnat, bylo Rusko, které vyhrálo v letech 1972 a 1988. V roce 1980 na OH v Berlíně Spojené státy nestartovaly, a svůj jediný titul získala Jugoslávie. První mistrovství světa se uskutečnilo v Argentině v roce 1950. Svůj první šampionát získala Asie v roce 1960. Afrika ještě o dva roky déle a Oceánie dokonce až v roce 1971 (Kolář, Petera 1998, s. 11).

2.1.2 Česká republika

Historické prameny basketbalu, které se dochovaly, nám udávají fakt, že první zápas byl odehrán v roce 1897 ve Vysokém Mýtě. Velkou zásluhu na to měl učitel Jaroslav Karásek, který tento sport, známý ze zámoří, prosazoval u svých žáků. Pod jeho vedením bylo uspořádáno první ukázkové utkání, které přispělo k vydání prvních basketbalových pravidel v češtině. Tato pravidla byla zveřejněna v časopise Sokol o rok později v roce 1898. Autorem byl Josef Klenka (Legrand, Rat 2002, s. 127).

Hra se ovšem příliš neujala, a k jejímu dalšímu rozšíření došlo až v roce 1918 a to jenom díky stoupající oblibě u studentů. Dále pronikla i do Sokola, kde velkou roli sehrála YMCA. První soutěže tohoto sportu u nás se odehrály v roce 1928 v Praze. Díky řediteli pražské YMCA F. M. Markovi byla roku 1931 založena Mezinárodní federace košíkové FIBA (Historie basketbalu: Vznik basketbalu 2014).

Celosvětová basketbalová organizace (FIBA) byla založena 18. června 1932 v Ženevě.

Jako prvních 8 zakládajících zemí bylo uvedeno Lotyšsko, Řecko, Portugalsko, Itálie, Rumunsko, Švýcarsko, Argentina i Československo. V roce 1935 proběhlo první evropské mistrovství, které vyhrálo Lotyšsko. Výběr Československa se umístil na třetím místě (Legrand, Rat 2002, s. 127).

(16)

15

Mistrovská soutěž mužů se na našem území začala hrát až v sezóně 1929-1930. Celkem v ní startovaly čtyři týmy a titul získal klub YMCA Praha. Jako další týmy v kategorii mužů působily UNCAS, Sokol Brno, Královo Pole aj. Soutěž žen se u nás poprvé objevila v roce 1932-1933. V ženské soutěži dominovalo družstvo VBVS Praha, jehož největším soupeřem byl UNCAS a Strakova akademie Praha (Legrand, Rat 2002, s. 127).

2.2 Basketbal 3x3

Tento nový druh sportu, který byl dříve známý jako FIBA 33 je formalizovaná verze basketbalu tři-na-tři. Jedná se o formu hry, původně vyvinutou na asfaltových venkovních kurtech, ve Spojených státech. Tento sport patří mezi nejhranější rekreační sporty a s více než 250 milióny registrovanými hráči, se basketbal 3x3 brzy stane klíčovým motorem pro růst basketbalu. Tato nová varianta začala být podporována celosvětovým řídícím orgánem tohoto sportu (FIBA), který ji začal rozvíjet v roce 2007. Při každé akci se organizátoři snaží zpestřit program doprovodnými soutěžemi, jako je smečování, střelba trojek, střelba TH, hra 1 na 1, král hřiště a obratnost v driblinku (3x3 basketball 2014).

2.2.1 Zahraničí

Historie basketbalu 3x3 v zahraničí nesahá tak daleko, jak je tomu v případě basketbalu.

Tato nová sportovní hra se všemi pravidly, které se do roku 2014 několikrát pozměnily, byla uvedena jako koncept FIBA 3x3 v roce 2007. Byla představena jako demonstrační soutěž v listopadu téhož roku při asijských halových hrách v Macau. Další testovací akce se konaly v roce 2008 v dubnu v Dominikánské republice a v říjnu v Indonésii. Basketbal 3x3 byl oficiálně představen na turnaji asijské mládeže v roce 2009, kde bylo celkem 19 týmů v kategorii chlapců a 16 týmů v kategorii dívek. Basketbal 3x3 byla jediná forma basketbalu na letních olympijských hrách mládeže roku 2010 v Singapuru. Zúčastnilo se ho celkem 20 týmů, jak z dívčí, tak z chlapecké kategorie (3x3 basketball 2014).

První mládežnické mistrovství světa v kategorii U18 se konalo v Itálii roku 2011. Tento nový sport byl vyvíjen sportovním ředitelem FIBA Kosta Ilievem a byl vysoce tipován, aby se stal olympijským sportem již v roce 2016. Poslední střípky mozaiky se poskládaly v prosinci 2011, kdy Centrální rada FIBA posvětila mezinárodní kalendář akcí na rok 2012 zahrnující MS a FIBA 3x3 World Tour dospělých. V červnu v roce 2012 spustila FIBA platformu hráčské komunity a turnajů 3x3 Planet. První mistrovství světa dospělých pro muže i ženy se

(17)

16

uskutečnilo v srpnu roku 2012 v Řecku. Druhé mládežnické mistrovství světa v kategorii U18 se konalo ve Španělsku v roce 2012. Zatím poslední a zároveň třetí mládežnické mistrovství světa kategorie U18 se uskutečnilo roku 2013 v Indonésii. Vítěze všech jmenovaných mistrovství, si můžete prohlédnout v tabulce níže (3x3 basketball 2014; ČBF 3x3 - Tour 2013:

Program pro účastníky i diváky 2014).

Tabulka 1 - Uskutečněné mistrovství světa v basketbalu 3x3 Mistrovství světa U18

Rok Hostující Země Vítěz (Muži) Vítěz (Ženy) 2011 Itálie Nový Zéland Španělsko

2012 Španělsko Srbsko USA

2013 Indonésie Argentina USA

Mistrovství světa dospělých

2012 Řecko Srbsko USA

2.2.2 Česká republika

Historie tohoto sportu na našem území není stará ani 5 let. Ačkoli tento nový druh sportu vznikl v roce 2007, u nás se začal plně rozvíjet až od roku 2010. Světová organizace FIBA se totiž rozhodla, že v roce 2010 na OH mládeže v Singapuru nasadí tuto disciplínu jako alternativní podobu basketbalu. Těchto olympijských her se zúčastnily také naše basketbalistky. Ve své premiéře tohoto sportu obsadily 13. místo, když dokázaly porazit pouze Thajsko, Angolu a dvakrát Mali (iDnes.cz/Basketbal: České basketbalistky si z olympiády mládeže přivezly třinácté místo 2014).

Již v roce 2011 se konalo první mládežnické mistrovství světa v Itálii, kde měla Česká republika svého zástupce v kategorii U18. Chlapci skončili na 14. místě a jejich krajanky na lepším 7. místě. Dále roku 2012 se konalo další mládežnické mistrovství světa ve Španělsku, kam odcestovaly pouze dívky. Nevedly si zde vůbec špatně a vypadly až v osmifinále. První mistrovství světa dospělých se uskutečnilo téhož roku v Aténách, kam se probojovalo družstvo žen a mužů. Muži skončili už v osmifinále a ženy byly opět o něco lepší a připadlo jim nešťastné 4. místo. Dále se naši mladí reprezentanti účastnili mládežnického mistrovství světa roku 2013 v Indonésii, kde dokázali postoupit ze základních skupin. Na medaile ovšem nedosáhli (Czech basketbal federation: ČBF 3x3 - Reprezentace 2014).

Zdroj: vlastní tvorba

(18)

17

3 Organizace a soutěže

3.1 Basketbal

3.1.1 Zahraničí

Za hlavní basketbalové organizace v zahraničí se počítají FIBA a FIBA Europe.

Samostatná FIBA je brána jako řídící organizace světového basketbalu, která pořádá mistrovství světa a další soutěže. V roce 2013 došlo v rámci FIBA k rozdělení 213 států do 5 kontinentálních konfederací (viz Obrázek 1). Naproti tomu FIBA Europe je evropská sportovní organizace, která sdružuje národní basketbalové svazy evropských států, jejich zemí a celků. Dále pořádá mistrovství Evropy a další soutěže. V roce 2012 bylo v této organizaci zapsáno celkem 49 národních svazů. FIBA Europe samozřejmě spadá pod FIBA.

Basketbalové soutěže se dají rozdělit do dvou celků: Evropa a USA. V Evropě je nejvýznamnější soutěží Euroliga, kde se každý rok utká 24 týmů o celkové vítězství.

Nejlepším týmem, který vyhrál tuto soutěž v kategorii mužů už osmkrát, je španělský klub Real Madrid. Soutěže v USA nejsou stejné jako v Evropě. V Evropě se většinou hraje basketbal pouze v klubech, kdežto v USA je basketbal soustředěn hlavně na školách a univerzitách. Je zde soutěž NFSHSA, kde je shromážděno více než 18 000 středoškolských družstev a NCAA, která řídí asi 1000 univerzit. Z těchto středních škol a univerzit jsou potom vybíráni nejlepší hráči do NBA, která je velice populární sportovní akcí. Tuto soutěž hraje celkem 30 týmů, které jsou pak dále rozděleny do východní a západní konference. Tato soutěž se hraje většinou od října do června. Nejúspěšnějším týmem v historii je Boston Celtics, který získal 17 titulů. Dále je zde i soutěž WNBA, což je stejná sportovní akce, jen pro ženy. Tato soutěž na rozdíl od mužů probíhá od června do října (Legrand, Rat 2002, s. 137).

Obrázek 1 - 5 Kontinentálních konfederací Zdroj: Wikipedia Commons: FIBA World Map 2014

(19)

18 3.1.2 Česká republika

Basketbal v České republice je pod organizací ČBF, která je součástí FIBA Europe.

Veškeré soutěže jsou tedy pod správou této federace. Nejvyšší soutěž mužů u nás, která se nazývá Mattoni NBL, hraje celkem 12 týmů. Nejúspěšnějším týmem u nás je ČEZ Basketbal Nymburk, který tuto soutěž vyhrál již 10 krát po sobě. V roce 2003/2004 nesl však ještě název BK ECM Nymburk. Tento tým hraje také evropskou soutěž zvanou Eurocup a VTB ligu, ve které nedosahuje tak dobrých výsledků, jako v české lize. Jedná se o velice prestižní soutěže, které hrají kvalitní týmy z východní a severní Evropy. Naopak nejvyšší soutěž žen tzv. ŽBL, hraje také 12 týmů. V ní dominuje ZVVZ USK Praha, kterému se podařilo vyhrát již 3 krát v řadě. Dále se u nás každý rok pořádají soutěže jiných úrovní a věkových kategorii. Ty

nejvýznamnější z nich (viz Tabulky 1, 2).

Tabulka 2 - Basketbalové soutěže mužů

Tabulka 3 - Basketbalové soutěže žen

Zdroj: vlastní tvorba

(20)

19

3.2 Basketbal 3x3

3.2.1 Zahraničí

Basketbal 3x3 řídí v zahraničí, a to v Evropě i ve světě, každá federace jednotlivých zemí, která dále spadá pod FIBA a FIBA Europe. Tato evropská sportovní organizace totiž začíná spolupracovat s tímto novým typem basketbalu, který je zatím na vzestupu. Každý tým, který chce hrát basketbal 3x3, se musí přihlásit na www.3x3planet.com, kde je také uvedeno, v jakých zemích a městech se turnaje odehrávají. Jedná se tedy o stejný systém, který je daný právě organizací FIBA a FIBA Europe, aby každý turnaj měl stejná pravidla. Ze závěrečného turnaje v každé zemi lze totiž postoupit do tzv. „World Tour“, kde se utkávají ty nejlepší týmy z celého světa. Odtud lze dále postoupit na celosvětové finále, kde se můžete stát mistrem světa.

3.2.2 Česká republika

Basketbalovou organizaci 3x3 v České republice řídí orgán ČBF 3x3. Jedná se o zájmovou skupinu ČBF, která má sídlo v Praze na Strahově, což je stejné místo pro obě organizace. Organizace ČBF 3x3 je odpovědná za všechny aktivity, které se týkají basketbalové disciplíny 3x3 a v dalším případě i jejich variant uvnitř i mimo ČBF. Dále také zabezpečuje reprezentaci v této disciplíně a je také delegátem, který má hlas při zasedání valné hromady ČBF. Česká republika pořádá od roku 2012 tzv. „ČBF 3x3 – Tour“, na kterou se může přihlásit a zúčastnit družstvo a hráči bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost.

Musí být však akceptování pořadatelem. Před turnajem je již předem dané, v jaké věkové kategorii bude hráč nebo hráčka hrát, jelikož je to podle ročníku narození. První dva ročníky ovšem nezahrnovaly mládež, což je od roku 2014 změnilo. Pro přihlášení do této Tour je nutné registrovat svůj tým na www.3x3planet.com. Základní kola pro letošní rok již pod jiným názvem „Chance 3x3 Tour 2014“ se odehrály v 5 městech: Ústí nad Labem 24. 5. 2014, České Budějovice 31. 5. 2014, Brno 7. 6. 2014, Zlín 14. 6.2014, Praha 21. 6. 2014 a kdo postoupí do finále, hraje opět v Praze 22. 6. 2014. Pro tento turnaj byl stanoven limit počtu družstev a to následující: muži O18 maximálně 16 družstev, U18 maximálně 8 družstev; ženy O18 maximálně 8 družstev, U18 maximálně 8 družstev (Czech basketball federation: ČBF 3x3 – Dokumenty 2014).

(21)

20

Obrázek 2 - Logo ČBF Zdroj: Czech basketball federation 2014

Obrázek 3 - Logo basketbalu 3x3 Zdroj: Czech basketball federation: ČBF 3x3, 2014

Tabulka 4 - Věkové kategorie basketbalu 3x3 pro rok 2014 Kategorie

Dospělí - ženy a muži

Over 18 (O18) - narození před 1. 1. 1997 a starší

Mládež - dívky a chlapci

Under 18 (U18) - narození po 1. 1. 1997 a mladší Under 15 (U15) - narození po 1. 1. 2000 a mladší

*ve všech kategoriích se mohou zúčastnit i madší hráči bez omezení věku

Z každého kola v určitém městě získáváte body do světového žebříčku, který je uveden na www.3x3planet.com. Například při výhře jednoho turnaje získáte 100 bodů. Při výhře finálového turnaje dokonce až 200 bodů. Jedná se o velmi zajímavou akci. Když vyhrajete finále v Praze, automaticky postupujete na World Tour, kde se utkáte s těmi nejlepšími týmy z Evropy. Navíc se v tomto turnaji bojuje o dvě postupová místa na celosvětové finále.

V loňském roce se například v Praze uskutečnil turnaj, který se odehrál přímo před zraky fanoušků na Václavském náměstí ve dnech 24. - 25. srpna 2013. Na něj postoupil i tým z ČR zvaný „BO!!!“, který měl ve skupině těžké soupeře z Petrohradu, Noviho Sadu a Kaunasu. V tomto turnaji se ovšem prezentoval jako tým Ostrava. Ze skupiny dokázal postoupit, ale ve čtvrtfinále narazil na Leningrad, se kterým prohrál 14:21. I tak to pro naše hráče byla obrovská a nezapomenutelná zkušenost (PAZ. 3x3: Jen pro otrlé 2014, s. 54-55).

Zdroj: vlastní tvorba

(22)

21

3.3 Úspěchy

3.3.1 Basketbal

Basketbalové úspěchy u nás můžeme rozdělit do dvou důležitých etap. První bylo období Československa, kdy jsme zaznamenaly mnoho úspěchů na mistrovství Evropy, světa i na OH. Druhou, neméně významnou, jsou výsledky dosažené v období samostatného českého státu.

a) Československo (1918 – 1992)

Olympijských her se Československo zúčastnilo celkem sedmkrát. V mužské kategorii dosáhl československý basketbal nejlepších výsledků na hrách v Římě v roce 1960, kde skončil na pátém místě (hráli tu např. Konvička, Baumruk, Pištělák, Tomášek). Dalším vynikajícím úspěchem bylo šesté místo na hrách v Montrealu v roce 1976, kde hráli např.

Kos, Pospíšil, Kropilák, Brabenec, Hraška, Douša. Sedmé místo získali muži na hrách v Londýně v roce 1948 (Kozák, Ezr, Mrázek, Křepela, Trpkoš) a osmé místo tým vybojoval v Mnichově v roce 1972 ve složení Brabenec, Bobrovský, Kos, Pospíšil, Růžička, Zedníček, Zídek, Douša). Ženy dokázaly navázat na úspěchy mužů. Dokonce se umístily i lépe na hrách v Montrealu v roce 1976, kde podlehly v bitvě o třetí místo Bulharkám a to pouze o jediný bod 66:67 a tak skončily čtvrté (hráli tu např. Davidová, Ptáčková, Kořínková, Doušová, Miklošovičová). Dále obsadily šesté místo na hrách v Barceloně v roce 1992 ve složení Janoštinová, Němcová, Vodičková a Burianová. Na hrách v Soulu roku 1988 skončily na osmém místě ve složení Zarevúcká, Dobrovičová, Křížová, Valová, Hájková a Brziaková (Legrand, Rat 2002, s. 128).

b) Česká republika

Česká republika byla v rámci ženské kategorie celkem třikrát na olympijských hrách, kde si nevedla vůbec špatně. Na OH 2004 v Řecku skončila na 5. místě, na OH 2008 konaných v Pekingu se umístila na 7. místě a nakonec v roce 2012 na OH v Londýně také na stejném 7. místě. Mistrovských soutěží se ženská reprezentace účastní neustále a dokázala již přivést tři medaile. Muži se ve své kategorii účastnili pouze mistrovství Evropy a to v roce 1999, kde skončili na 12. místě. Poté v roce 2007 a 2013 skončili shodně na 7. místě. Dá se tedy říci, že ženská základna má v České republice, i mimo ní, velmi kvalitní hráčky, které při reprezentaci naší republiky dokážou získávat cenná umístění a dokonce i medaile. Naproti

(23)

22

tomu mužská kategorie procházela těžkým obdobím, když musela neustále bojovat o záchranu ve své skupině a poté o mistrovství Evropy. Došlo také k přestavbě týmu, kterou teď tvoří převážně mladí hráči, doplnění o starší hráče, které mají více zkušeností. Tito hráči hrají u nás v nejvyšší soutěži v mistrovském Nymburce, nebo si dělají jméno v jiných týmech Evropy i v zámoří. Do budoucna si myslím, že naše reprezentace půjde vzhůru a možná dokáže navázat na úspěchy mužského basketbalu z dob Československa (Wikipedie:

Mistrovství Evropy v basketbale mužů 2014, ČBF: Reprezentace – ženy 2014).

c) Nejvýznamnější ženské úspěchy

Ženy dosáhly největšího úspěchu na mistrovství Evropy v Turecku v roce 2005, kde získaly zlatou medaili. Finálové utkání hrály proti Rusku, které takřka celé utkání vedlo a mělo zápas pod kontrolou. V poločase naše reprezentantky prohrávaly dokonce o 12 bodů.

Dokázaly ale zabojovat, a bod po bodu umazávaly ztrátu. Před poslední čtvrtinou Rusko vedlo už rozdílem pouhých 5 bodů. Poslední čtvrtina nabízela vyrovnaný souboj o zlato. Naše reprezentantky ve složení Němcová, Machová, Vítečková či Večeřová bojovaly až do konce, a díky trojce Evy Němcové jsme se dostaly do vedení 71:70. Rusko poté mělo čas na útok, který jim nevyšel podle představ. K úpravě skóre ještě došlo po trestných hodech na celkový výsledek 72:70. Bylo to poprvé, kdy naše děvčata dokázala porazit Rusko (iDnes/Basketbal:

Basketbalistky jsou mistryněmi Evropy! 2014)

Další významný výsledek České republiky byl zaznamenán na mistrovství Evropy v Řecku v roce 2003, kde naše reprezentantky skončily na druhém místě a získaly stříbrné medaile.

Další triumf, který bych chtěl vyzdvihnout je mistrovství světa konané v České republice v roce 2010. Turnaj se hrál celkem ve třech českých městech. Zápasy základních a osmi-finálových skupin se odehrály v Brně a Ostravě, závěrečná kola jako zápasy o umístění a play-off se uskutečnily v Karlových Varech. Naše reprezentantky byly ve skupině D s Argentinou, Japonskem a Ruskem. V základní skupině skončily na druhém místě, když nestačily pouze na tým Ruska, se kterým prohrály pouze o 3 body 52:55. Dále postoupily do osmifinále, kde je čekaly další tři těžké zápasy. První vyhrály s Koreou 96:65.

Ve druhém podlehly Španělkám 57:77 a ve třetím získaly cenný skalp proti Brazílii, když zvítězily 84:70. Prošly tak do čtvrtfinále, kde je čekala Austrálie. Zápas dopadl na výbornou

(24)

23

s výsledkem 79:68 a postup do bojů o medaile nás neminul. V semifinále nastoupily proti týmu Běloruska, který vzdoroval až do konce hrací doby. Došlo tak na prodloužení, které naše hráčky zvládly, a vyhrály 81:77. Ve finále je čekal soupeř nejtěžší, tým USA, který v tomto turnaji zatím nepoznal hořkost porážky. Proto do tohoto utkání naše hráčky nastupovaly s respektem, ale přesto dokázaly bojovat. Síly na vyrovnaný výsledek jim stačily pouze do poločasu, utkání nakonec prohrály výsledkem 69:89. Pro nás fanoušky, ale byly vítězkami.

Na domácím mistrovství světa získaly cenné stříbrné medaile a dosáhly tak historického úspěchu (Bažant, Budka, Hamták, Smetana 2010, s. 121-125).

Tabulka 5 - Medailové umístění Československa a Česka

Zlato ME muži 1946, ME ženy 2005

Stříbro MS ženy 1964, 1971 a 2010

ME muži 1947, 1951, 1955, 1959, 1967 a 1985

ME ženy 1952, 1954, 1962, 1966, 1974, 1976, 1989 a 2003

Bronz MS ženy 1957, 1959, 1967 a 1975

ME muži 1935, 1957, 1969, 1977 a 1981

ME ženy 1950, 1956, 1958, 1960, 1964, 1972, 1978 a 1981 (Zdroj: Táborský, 2004)

3.3.2 Basketbal 3x3

Přestože tento nový druh sportu je relativně ve stále se rozrůstající fázi, Česká republika dosáhla na světové úrovni již několika úspěchů. V roce 2011 se konalo mládežnické mistrovství světa v Itálii, kde měla naše země svého zástupce v kategorii dívek a chlapců.

První mistrovství světa dospělých se uskutečnilo 23. - 26. srpna 2012 v řeckých Aténách, kam se probojovalo družstvo žen a mužů. Další juniorské mistrovství světa se konalo 26. – 29.

srpna 2013 v indonéské Jakartě.

Chlapci odcestovali na mistrovství světa do Itálie ve hře 3 na 3 ve složení Lukáš Feštr, Jan Bejček, Dalibor Fait a Pavel Grunt. Úvod tohoto turnaje jim však moc nevyšel. Trenér Tomáš Grepl přičítal počáteční neúspěch tomu, že se tým sešel velmi narychlo a chyběla jim dostatečná příprava. Proto hned na úvod turnaje prohráli ze 3 utkání všechny. Po těchto třech

(25)

24

porážkách se ovšem zvedli a dokázali vyhrát zbytek zápasů v základní skupině, což je poslalo do play-off, kde podlehli budoucímu vítězi turnaje Novému Zélandu 13:21. Po porážce v osmifinále hráli chlapci o 9. až 16. místo s Tureckem, které prohráli 11:13, což je posunulo na 13. až 16. místo, kde je čekal zápas s Jordánskem. Toto utkání skončilo vítězstvím 20:18 a poté si to rozdali o 13. místo se Španělskem, kterému podlehli 14:21 a tak obsadili celkové 14. místo. Lukáš Feštr přesto dosáhl vynikajícího úspěchu, když byl v nominaci top 50 nejlepších střelců turnaje. Jeho průměr na zápas činil 5 bodů. Kolega z družstva Dalibor Fait dokonce vybojoval stříbrnou medaili, když se stal druhým nejlepším smečařem celého mistrovství. Předčil ho pouze Kanaďan Dyshawn Pierr (iDnes.cz/Basketbal 2014).

Děvčata dopadla na tomto mistrovství lépe než chlapci. Do dějiště turnaje odcestovala ve složení Šárka Jozová, Barbora Ondrejková, Lucie Pustějovská a Michaela Vacková. Tým vedený trenérem Tomášem Veselým mrzela úvodní prohra s Tureckem 14:20. Výkon děvčat totiž rostl s každým zápasem a tak v začátku nebyly na tak silného soupeře ještě připraveny.

Nakonec bez sebemenších problémů družstvo postoupilo do play-off, když v základní skupině podlehlo pouze o bod pozdějším vítězkám ze Španělska. V osmifinále přehrály velice silnou Čínu 19:18, což je posunulo do dalších bojů. Ve čtvrtfinále děvčata bojovala ze všech sil proti hráčkám z USA, kterým nakonec podlehla až ve druhém prodloužení 23:25. Dále se utkaly o 5. až 8. místo s Austrálií a možná frustrace s předchozí prohry zavinila opět porážku 12:19.

Jejich posledním zápasem byla bitva s Kanadou, kterou vyhrály 14:11 a skončily celkově na 7. místě. Šárka Jozová vybojovala umístění v nejlepší střelecké desítce turnaje, když její průměr byl 5,9 bodů na zápas. Dále se také Šárka účastnila individuální soutěže a to v dovednostním klání rozehrávačů, které zahrnuje slalom, přihrávky a střelbu. Z této soutěže si odvezla krásnou, ale nešťastnou stříbrnou medaili, když na konci neproměnila dvojtakt a musela se vracet, což jí ubralo cenné vteřiny a na zlato to již nestačilo (iDnes.cz/Basketbal 2014).

Muži o rok později reprezentovali v Řecku Českou republiku ve složení Votroubek, Brůha, Kraus a Slavík, byli rozlosováni do skupiny B. Celkem mělo toto mistrovství 4 skupiny po 6 zemích, jak v mužské, tak v ženské kategorii. Česká republika měla ve skupině Nepál, Španělsko, Srbsko, Lotyšsko a Slovinsko. Z každé skupiny postupovali do dalších bojů 4 týmy. Česká republika po vítězství nad Lotyšskem 17:12 a nad Nepálem 21:11 postupovala

(26)

25

dál právě ze zmíněného čtvrtého místa. V osmifinále jim tak připadl soupeř z Francie, se kterým bohužel prohráli 13:21 (Gregor 2012, s. 46-47).

Ženy ve složení Vorlová, Hartigová, Křížová a Uhrová, byly po rozlosování také ve skupině B. Stejně jako u mužů i kategorie žen měla 4 skupiny po 6 zemích a z každé postupovaly 4 týmy. Ženy měly ve skupině Slovensko, Řecko, Maďarsko, Francii a Nepál.

Česká republika po vítězství nad Slovenskem 16:7, Řeckem 14:11 a nad Nepálem 21:6 postupovala dále ze třetího místa. V osmifinále narazily na tým ze Španělska, který porazily 12:11 a postoupily tak do čtvrtfinále, kde na ně čekal soupeř z Austrálie, kterému podlehly 11:16 (Gregor 2012, s. 46-47).

Součástí turnajů basketbalu 3x3 jsou doprovodné soutěže např. obratnost v driblinku, střelba trojek, smečování a poté také kategorie mix. Smíšený tým ve složení Kraus, Brůha, Křížová a Vorlová dosáhli velkého úspěchu. Nejdříve vyhráli v osmifinále s Brazílií 10:9, potom ve čtvrtfinále s Mexikem 20:14. V semifinále bohužel prohráli s Argentinou 13:14, a v boji o třetí místo, je čekal soupeř z Ukrajiny. Do závěrečného klání jim už chyběly síly a tak podlehli 8:15 a získali nepopulární bramborovou medaili. V doprovodných soutěžích nastoupil Stanislav Votroubek ke střelbě trojek, která je jeho nejoblíbenější disciplínou, ve které v domácích soutěžích nejvíce boduje. Celkem se přihlásilo 30 hráčů, Stanislav se probojoval až do finále, které vyhrál, a stal se mistrem světa. (Gregor 2012, s. 46-47).

Další juniorské mistrovství světa, které bych chtěl vyzdvihnout, proběhlo 26. – 29.

srpna 2013. Reprezentaci chlapců tvořili Marek Hájek a Marek Mareš z USK Praha, David Škranc a Matěj Rubeš z BK Synthesia Pardubice. Junioři byli rozlosování do skupiny B, která jako ostatní tři skupiny čítala po 8 zemích. V naší skupině byla Guatelmala, Taiwan, Čína, USA, Andorra, Filipíny, Bulharsko a Česká republika. Naši reprezentanti v této skupině prohráli pouze na úvod s Čínou 11:18 a poté s USA 3:21. Díky této bilanci a celkovému třetímu místu v základní skupině postoupili do osmifinále, kde podlehli Francii 10:21. Do dalších bojů tak nepostoupili (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - MS 2013 Junioři 2014).

Juniorky byly rozlosovány do skupiny D, která jako ostatní tři skupiny čítala pouze 6 zemí. V naší skupině byl ještě Taiwan, Francie, Rumunsko, Estonsko, Nový Zéland a Česká republika. Reprezentaci dívek tvořily Kamila Hošková z BK SŠMH Brno, Karolína

(27)

26

Kuthanová z BA Sparta, Kateřina Prachařová a Michaela Prášková z BASKET Slovanka.

Juniorky prohrály na úvod s Francií 9:14, poté těsně s Estonskem 13:14 a pak ještě s Taiwanem 13:17. I přesto postoupily ze základní skupiny ze čtvrtého místa do osmifinále, kde narazily na Kanadu. Tu dokázaly udolat 19:15 a postoupily do čtvrtfinále, kde je čekalo velmi silné Španělsko, kterému však podlehly 9:16 (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - MS 2013 Juniorky 2014).

Kdybych měl shrnout úspěchy basketbalu 3x3, jehož popularita se neustále rozrůstá, musím uznat, že naši reprezentanti z řad juniorů, juniorek, mužů a žen si nevedou při svých premiérách vůbec špatně. Z těchto mistrovství přivezli cenné kovy, i když to bylo zatím pouze z individuálních soutěží, ale i ty jsou součástí tohoto sportu. Každá medaile z mistrovství se počítá. Myslím si, že v příštích letech dokážeme navázat na tyto úspěchy, protože hráčů bude neustále přibývat a tento sport se stane zajímavějším. Hráči i trenéři budou vědět, co se od nich očekává a již to nebude jedna velká neznámá, jako tomu bylo doposud.

(28)

27

3.4 Významné osobnosti

3.4.1 Československo

a) Mužský basketbal

Kamil Brabenec (narozen 4. 2. 1951)

Nejlepší basketbalista roku 1976, který získal stříbrnou medaili za ME 1985 a bronz na ME 1977 a 1981. Na mistrovství Evropy startoval celkem šestkrát a na mistrovství světa dvakrát (1974 – 10., 1978 – 9.). V letech 1977 a 1978 hrál také za výběr Evropy.

V reprezentaci odehrál v letech 1970-1987 rekordních 403 zápasů. V lize nastřílel 10726 bodů (Legrand, Rat 2002, s. 133-134).

Jiří Zídek st. (narozen 8. 12. 1944)

Basketbalista, který by dvakrát zvolen nejlepším basketbalistou roku 1970 a 1972. Byl členem stříbrného týmu na ME 1967 a bronzového na ME 1969. V roce 1972 startoval na OH, kde byl s týmem 8., na MS 1970 (6.) a 1974 (10.). V roce 1969 vyhrál s VŠ Praha PVP.

Hrál také dvakrát za výběr Evropy a to v letech 1966 - 1967. Od roku 1963 – 1974 reprezentoval celkem 257krát. V naší lize nastřílel celkem 10838 bodů (Legrand, Rat 2002, s. 133-134).

Stanislav Kropilák (narozen 10. 6. 1955)

Pětinásobný basketbalista roku v letech 1979, 1980, 1982, 1983 a 1985. Člen týmu na mistrovství Evropy v roce 1985, má dvě bronzové medaile z ME 1977 a 1981. Byl zvolen mezi dvacet nejlepších hráčů FIBA všech dob. Startoval také na OH 1972 (8.), 1976 (6.) a 1980 (9.). V letech 1974 – 1978 se zúčastnil dohromady 268 zápasů v reprezentaci a v naší lize nastřílel celkem 6505 bodů (Legrand, Rat 2002, s. 133-134).

b) Ženský basketbal

Dagmar Hubálková (narozena 4. 2. 1932)

Jedna z nejlepších střelkyň své doby. Má stříbrné medaile z MS 1964 a ME 1952, 1954 a 1962. Bronzové medaile získala na MS 1957 a 1959 i ME 1956 a 1960. V letech 1951 – 1964 reprezentovala celkem 167krát. V lize nastřílela 3486 bodů [potřebovala na to ovšem méně zápasů než je tomu dnes!] (Legrand, Rat 2002, s. 132).

(29)

28 Milena Jindrová (narozen 17. 2. 1944)

Je trojnásobnou basketbalistkou roku (1969, 1972 a 1973). Dále má stříbrné medaile z MS 1964 a 1971, z ME 1966. Bronz získala s národním týmem na MS 1967 a 1973 i ME 1964. V roce 1972 se stala členkou vítězného družstva VŠ Praha v PVP roku 1976. V letech 1963 - 1976 reprezentovala celkem 250krát. Vévodí ligové střelecké tabulce se 6709 body (Legrand, Rat 2002, s. 132).

Helena Jošková (narozena 8. 1. 1939)

Má stříbrné medaile z MS 1964 a 1971, z ME 1962 a 1966. Dále bronzové medaile z MS 1967 a ME 1960 a 1964. V letech 1959 – 1974 odehrála 270 zápasů v národním družstvu. V lize nastřílela 6580 bodů (Legrand, Rat 2002, s. 132).

3.4.2 Česká republika

a) Mužský basketbal

Jiří Zídek ml. (narozen 2. 8. 1973)

První Čech hrající NBA v USA s týmy Denver, Seattle a Charlotte. S Žalgirisem Kaunas v roce 1998 vyhrál Euroligu. V roce 2004 a 2005 vyhrál s týmem Nymburk dva mistrovské tituly a v současné době je sportovním manažerem a tiskovým mluvčím ČEZ basketbal Nymburk (Kolář, Petera 1998, s. 107).

Jiří Welsch (narozen 27. 1. 1980)

Český profesionální basketbalista, který zahájil svou kariéru v týmu BK Pardubice.

Poté odehrál dvě sezóny (1998 – 2000) v české extralize s týmem Sparta Praha. V roce 2002 vstoupil jako druhý Čech do slavné americké NBA, kde vystřídal týmy Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Boston Celtics a Cleveland Cavaliers. Nejlepší sezóny odehrál v letech 2003 – 2005 v Bostonu, kde dokázal skórovat 8,5 bodů na zápas. V roce 2006 se vrátil do Evropy, kde uzavřel smlouvu se španělským týmem Baloncesto Malaga, kde hrál až do léta 2010. Na sezónu 2010 – 2011 odešel do jiného španělského týmu CB Estudiantes Madrid a další sezónu odehrál v Belgii za tým Charleroi. Od roku 2012 hraje v našem nejlepším klubu ČEZ Basketbal Nymburk. Byl zvolen nejlepším basketbalistou roku [2000, 2005 a 2006] (Wikipedia: Jiří Welsch 2014).

(30)

29 Jan Veselý (narozen 24. 4. 1990)

Český profesionální basketbalista, který jako třetí vstoupil do slavné americké NBA.

S basketbalem začal v Ostravě a v 17 letech přestoupil do slovinského Geoplin Slovan. V roce 2008 byl vyměněn do Partizanu Bělehrad. V tomto týmu se stal oporou a oblíbencem fanoušků. V roce 2010 se stal nejlepším mladým hráčem Evropy do 22 let. V roce 2011 byl jako třetí Čech draftován do NBA týmem Washington Wizards. 20. února 2014 byl vyměněn do týmu Denver Nuggets, kde hraje doposud. Byl zvolen nejlepším basketbalistou roku 2012 (Wikipedie: Jan Veselý 2014).

b) Mužský basketbal 3x3 Jan Stehlík

Bývalý hráč národní basketbalové ligy, který hrával za klub NH Ostrava. Nyní se věnuje basketbalu 3x3 a může se pyšnit mistrem České republiky v tomto sportu (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - Tour 2013, 2014).

Filip Zbránek

Hráč národní basketbalové ligy, který aktivně hraje za klub NH Ostrava. Po sezóně se věnuje basketbalu 3x3. Stal se mistrem České republiky 2013 v basketbalu 3x3 (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - Tour 2013, 2014).

Roman Zachrla

Tento hráč národní basketbalové ligy hraje za tým Basket Brno. V roce 2013 se stal mistrem České republiky v basketbalu 3x3 (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - Tour 2013, 2014).

c) Ženský basketbal

Hana Horáková (narozena 11. 10. 1979)

Bývalá česká reprezentantka, která postupně nastupovala v týmech ZVVZ USK Praha, Brno. V roce 2010 přestoupila do klubu Fenerbahce SK Istanbul, poté do ruského Jekatěrinburgu. V září roku 2012 se vrátila do Brna. Je mistryní Evropy z roku 2005, více mistryní Evropy 2003 a více mistryně světa 2010, kde se stala také MVP turnaje. Nejlepší basketbalistka roku 2003 a 2004. Nejlepší basketbalistka Evropy v roce 2010. V létě roku 2013 ukončila kariéru (ShowBiz.cz: Hana Horáková 2014).

(31)

30 Eva Vítečková (narozena 26. 1. 1982)

Česká basketbalista, která roku 1999 hrála za klub BK Frisco SIKA Brno, se kterým dokázala vyhrát celkem 7 titulů. V sezóně 2005/2006 získala titul v ženské Eurolize. V roce 2010 přestoupila do USK Praha, se kterým vyhrála další tři mistrovské tituly v sezóně 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013. Dále je mistryní Evropy z roku 2005, více mistryní Evropy 2003 a více mistryně světa 2010. Nejlepší basketbalistka ČR roku 2005, 2006, 2012 a 2013 (ShowBiz.cz: Eva Vítečková 2014).

Jana Veselá (narozena 31. 12. 1983)

Česká basketbalistka, která postupně hrála za kluby Sparta Praha, USK Praha, Gambrinus JME Brno. Dále za španělský Ros Casares Valencia, americký Seattle Storm a turecký Antakyi. Jako jediná okusila americkou soutěž WNBA a s týmem Seattle Storm se stala roku 2010 její vítězkou. Dále má zlatou medaili z ME 2005 a stříbrné medaile z ME 2003, MS 2010 (ShowBiz.cz: Jana Veselá 2014).

d) Ženský basketbal 3x3 Michala Hartigová

Profesionální hráčka ženské basketbalové ligy, která již třetím rokem hraje za klub Sokol Hradec Králové. Mistryně Evropy z roku 2005. Třikrát získala bronz ŽBL s týmem BK Trutnov. Stala se mistryní České republiky roku 2005 s týmem BK Gambrinus JME Brno.

Roku 2013 se stala mistryní ČR v basketbalu 3x3 (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - Tour 2013, 2014).

Michaela Uhrová

Bývalá hráčka ženské basketbalové ligy týmu Slovanka MB. Mistryně Evropy z roku 2005. Více mistryně Evropy z roku 2003. Roku 2013 se stala mistryní České republiky v basketbalu 3x3. Po sezóně 2013/2014 ukončila kariéru (Osobnosti.cz: Michaela Uhrová 2014).

Kateřina Křížová

Hráčka ženské basketbalové ligy, která od roku 2013 nastupuje za tým Sokol Hradec Králové. Roku 2013 získala titul mistryně České republiky v basketbalu 3x3 (Czech basketball federation: ČBF 3x3 - Tour 2013, 2014).

(32)

31 3.4.3 Zahraničí

a) Mužský basketbal

Wilt Chamberlain (narozen 21. 8. 1936)

Bývalý profesionální americký basketbalista. Byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA v roce 1960, 1966, 1967 a 1968. Za 1045 zápasů nastřílel celkem 31419 bodů. Jedná se o druhého nejproduktivnějšího hráče v bodech na zápas (průměr 30,06). Jako jediný hráč v historii NBA dokázal nastřílet v jednom zápase 100 bodů (Kolář, Petera 1998, s. 66).

Michael Jordan (narozen 17. 2. 1963)

Bývalý americký profesionální basketbalista, který je považován za nejlepšího basketbalistu všech dob. Hrál v NBA za tým Chicago Bulls (1984 – 1993, 1995 – 1998).

Dokázal dovést svůj tým k šesti titulům NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 a 1998). Jeho průměr 30,12 bodů na zápas ho řadí na první místo v historických tabulkách NBA. Držitel dvou zlatých medailí z OH roku 1984 a 1992. Byl vyhlášen celkem pětkrát nejužitečnějším hráčem NBA v roce 1988, 1991, 1992, 1996 a 1998. Roku 1993 přerušil kariéru na dva roky, když se rozhodl hrát baseball. Poté se vrátil do NBA a vyhrál opět již zmíněné tři tituly. Roku 2003 definitivně ukončil kariéru (Kolář, Petera 1998, s. 74-77).

Lebron James (narozen 30. 12. 1984)

Americký profesionální basketbalista, který hraje za tým Miami Heat. Je dvojnásobným vítězem NBA roku 2012 a 2013. Nováček roku v letech 2003 – 2004. MVP sezóny 2009, 2010, 2012, 2013. S národním týmem získal zlatou medaili na OH v roce 2008 a 2012 a bronzovou roku 2004 (ShowBiz.cz: Lebron James 2014).

Kobe Bryant (narozen 23. 8. 1978)

Americký profesionální basketbalista, který hraje za tým Los Angeles Lakers. Získal celkem 5krát titul šampiona NBA. Dvakrát byl zvolen MVP NBA finále a jednou MVP sezóny. Dvakrát se stal nejlepším střelcem NBA. Roku 2008 a 2012 získal zlaté medaile na OH s národním týmem USA. 22. 1. 2006 proti Torontu dokázal nastřílet 81 bodů, což je druhý největší počet v historii NBA (IMDb: Kobe Bryant 2014).

(33)

32 b) Ženský basketbal

Juliana Semjonovová (narozena 1952)

Litevská hráčka, která se svojí výškou 210 centimetrů vyvolávala ve svých soupeřkách zděšení. Hrála za klub Riga a za národní družstvo SSSR. Získala dvakrát zlatou medaili na OH 1976 a 1980 a k tomu přidala dva tituly mistryně Evropy a měla ještě 11 vítězství v klubových evropských pohárech (Legrand, Rat 2002, s. 150).

Ola Sucharnovová (narozena 1955)

Jedna z nejlepších hráček světa. Byla vybrána více jak 300krát do národního týmu mužstva SSSR. Byla také hráčkou, která jako první přešla z východu do Francie, kde hrála v Mirande a Challes. Získala s týmem SSSR celkem dvě zlaté medaile na OH 1976 a 1980 (Legrand, Rat 2002, s. 150).

(34)

33

4 Pravidla

Basketbal patří celkově mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se v širokém měřítku řadí mezi nesložitější a nejrozsáhlejší. Dále se pravidla basketbalu velmi často mění, což souvisí s jeho neustálým vývojem a snahou, udělat tuto hru ještě více atraktivní.

4.1 Basketbal

Pravidlo 1: Hra

Basketbal hrají dvě družstva o pěti hráčích. Cílem každého družstva je vhodit míč do soupeřova koše a naopak soupeři zabránit, aby získal míč a skóroval. Míč se může přihrávat, odrážet, házet, kutálet nebo s ním lze driblovat v libovolném směru. Vítězem hry se stane to družstvo, které dosáhlo většího počtu bodů na konci hracího období po čtvrté čtvrtině, nebo jestliže nastane, tak po jakémkoliv prodloužení.

Pravidlo 2: Hřiště a míč

Hřiště má obdélníkový tvar s rovným tvrdým povrchem bez překážek a je dlouhé 28 x 15 metrů. Výška stropu musí být nejméně 7 metrů. Dále jsou zde čáry trestného hodu ve vzdálenosti 5,80 m, kde hráč realizuje TH. Součástí hřiště jsou ještě čáry, odkud lze dosáhnout koše za 3 body. Jsou ve vzdálenosti 6,75 m od koše. Pro tuto hru se používá míč velikosti 5-7, což je dáno podle věkové kategorie. Obvod míče se pohybuje mezi 749 až 780 mm a jeho váha 567 až 650 g.

Obrázek 4 - Basketbalový míč velikosti 5 Zdroj: Basketobchod.cz: Míče basketbalové 2014

(35)

34

Obrázek 5 - Basketbalový míč velikosti 7 Zdroj: Basketobchod.cz: Míče basketbalové 2014

Obrázek 6 - Basketbalové hřiště

Zdroj: iDNES.cz/Basketbal: Změny v oficiálních pravidlech basketbalu od sezony 2010-11, 2014

Pravidlo 3: Složení týmu

Družstvo se skládá z 10 až 12 hráčů. Jeden z těchto hráčů je tzv. kapitán a zastupuje družstvo na hřišti. Může požádat rozhodčího o informace, když je míč mrtvý a hodiny stojí.

V průběhu hracího období je na hřišti 5 hráčů z každého týmu. Ostatní hráči sedí na lavičce společně s trenérem, asistentem trenéra, fyzioterapeutem a případně lékařem. Trenér může také stát po celou dobu utkání vedle postranní čáry. 20 minut před začátkem zápasu dá trenér seznam jmen a čísel hráčů. 10 minut před začátkem zápasu potvrdí svým podpisem souhlas se

(36)

35

jmény a čísly hráčů a se jmény trenérů. Současně označí 5 hráčů, kteří nastoupí na začátek zápasu.

Pravidlo 4: Rozhodčí

V utkání rozhodují většinou celkem 2 rozhodčí. První schvaluje a kontroluje všechna zařízení, která se mají v zápase použít. Oba dva rozhodují v souladu s pravidly. V nejvyšších soutěží u nás, tzn. Mattoni NBL a ŽBL rozhodují v každém utkání 3 rozhodčí. Dále je zde ještě přítomen komisař, který dohlíží na správné výroky rozhodčích. Jedná se ale pouze o soutěže 1. ligy a nejvyšší soutěže, které jsem již zmiňoval.

Pravidlo 5: Měření času

Basketbal se hraje na dva poločasy, což znamená 4 čtvrtiny po 10 minutách. Přestávka mezi čtvrtinami (1. a 2., 3. a 4.) a před každým prodloužením je 2 minuty. Přestávka mezi poločasy je 15 minut.

Měření času hodinami hry

1) Hodiny hry se spustí, když se míče dotkne hráč na hřišti:

- po vhazování za koncovou čarou nebo postranní čarou - po rozskoku

- po neúspěšném TH 2) Hodiny hry se zastaví, když:

- rozhodčí zapíská

- na konci poločasu nebo období hry, jakmile uplyne čas - zazní signál 24 sekund

- je dosaženo koše proti družstvu, které požádalo o oddechový čas

- je úspěšný hod na koš ze hry v posledních dvou minutách čtvrté čtvrtiny nebo v posledních dvou minutách prodloužení

Poznámka: Hodiny hry se zastaví v momentě, jakmile se míč stane mrtvým, tj. v momentě, když propadne košem nebo v něm zůstane.

Pravidlo 24 sekund

Pravidlo 24 sekund udává, že každé družstvo má na zakončení do koše pouze 24 sekund. Jakmile čas uběhne a družstvo nestačí vystřelit, tak ztrácí balón. Když ovšem stihne

(37)

36

zakončit a míč se dotkne obroučky, tak se automaticky nastaví zase 24 sekund a družstvo může pokračovat ve hře. Jakmile je ovšem méně než 14 sekund a bránící družstvo se dopustí faulu, tak už se nenastavuje 24 sekund ale pouze 14 sekund.

Oddechový čas

Jedná se o dobu, kdy má družstvo čas na taktickou poradu. Každé družstvo má nárok na 1 oddechový čas v každé z prvních třech čtvrtin. Dále dva oddechové časy ve 4. čtvrtině a potom případně po jednom oddechovém čase v každém prodloužení. Každý tento oddechový čas trvá jednu minutu.

Zranění hráčů nebo rozhodčích

Při zranění hráče může rozhodčí zastavit hru v případě, když družstvo zraněného hráče má míč v držení, jinak musí počkat, dokud soupeřovo družstvo nedokončí akci, nebo dokud se míč stane mrtvým. Rozhodčí mohou zastavit hru okamžitě a to v případě pokud se jedná o ochranu zraněného hráče. Zraněný hráč, který nemůže hrát, musí být vystřídán do jedné minuty.

Prodloužení

Když je na konci utkání na ukazateli nerozhodný stav, tak dojde k prodloužení, které trvá 5 minut. Když ani po tomto prodloužení nedojde ke změně skóre, tak se pokračuje dalšími prodlouženími, dokud nedojde ke změně skóre.

Pravidlo 6: Pravidla hry

Utkání se zahajuje rozskokem ve středovém kruhu, přičemž každé družstvo musí mít na hřišti 5 hráčů. Zápas končí dosažením většího počtu bodů v daném hracím čase.

Rozskok

- situace, když rozhodčí vyhodí míč mezi dva protihráče

Míč se stává živým:

- po dosažení nejvyššího bodu při rozskoku se jej dotkne skákající hráč - když jej rozhodčí odevzdá hráči k vykonání TH

- po vhazování ze zázemí se dotkne hráče na hřišti

(38)

37 Míč se stává mrtvým když:

- se povoleně dosáhne koše

- rozhodčí zapíská, přičemž míč byl v tomto momentě živý nebo ve hře - skončí poločas nebo období hry

- zazní signál měřiče 24 sekund, přičemž míč byl v tomto momentě živý

Jak se hraje s míčem:

Basketbal se hraje s míčem rukama. Za přestupek je považování, když hráč běží a drží míč, kopne do něj nebo udeří pěstí.

Kontrola míče

Hráč má míč pod kontrolou, když drží živý míč, nebo s ním dribluje. Tým má míč pod kontrolou, když jej má pod kontrolou hráč tohoto týmu, a také když si spoluhráči přihrávají.

Házet míč na koš znamená držet míč v jedné nebo v obou rukách, a potom jej hodit vzduchem směrem na koš.

Dosažení koše a jeho hodnota

- koše se dosáhne, když míč spadne shora do koše a zůstane v něm, nebo jím propadne

- koš z TH se počítá za 1 bod - koš z pole se počítá za 2 body

- koš z tříbodového území se počítá za 3 body

Střídání

Střídání je výměna hráčů, které se musí hlásit zapisovatelovi.

Zrušení a nedohrání utkání

Tým prohrává zrušením utkání tehdy, když:

- odmítne hrát i po vyzvání rozhodčím - svým konáním brání ve hře

- není schopné do 15 minut po čase určeném na začátek utkání postavit 5 hráčů

(39)

38

Trest: utkání vyhrává soupeř 20:0. Navíc k tomu tým, který prohrál, dostane 0 bodů do celkové klasifikace.

Nedohrané utkání je když se počet hráčů některého družstva dostane na méně než dva.

Pravidlo 7: Přestupky

Přestupek je dán porušením pravidel. Družstvo, které se dopustilo přestupku, ztrácí míč ve prospěch soupeře. Soupeř vhazuje ze zázemí z místa a to co nejblíže, kde došlo k přestupku.

Hráč v zázemí

Je tehdy, když se nějaká část těla dotýká podlahy nebo objektu na, nad nebo za hraničními čárami.

Míč v zázemí

Je tehdy, jakmile se dotýká hráče, který je v zázemí, nebo kterékoliv osoby, podlahy, nebo některého předmětu na hraniční čáře nebo za ní, nebo konstrukce, nebo zadní plochy, nebo se dotkne stropu.

Dribling

Hráč má míč pod kontrolou, hází jej, odráží nebo koulí po podlaze a opět se ho dotkne dřív, než jiný hráč.

Kroky

1) obrátka vznikne tehdy, když hráč držící míč vykročí jednou nebo vícekrát v libovolném směru stejnou nohou, zatímco druhá noha, zvaná obrátková, zůstává v jednom místě ve styku s podlahou.

2) Kroky nebo pohyb s míčem (na hřišti) je pohyb jednou nebo dvěma nohama libovolným směrem držící míč, přičemž dojde k přerušení omezení uvedených v tomto článku

(40)

39 Pravidlo 3 sekund

Hráč nesmí zůstat déle jak 3 sekundy v soupeřově vymezeném území, dokud má jeho družstvo míč pod kontrolou.

Pravidlo 5 sekund

Toto pravidlo se používá, když hráč nepřihraje, nevystřelí nebo nedribluje do 5 sekund.

Pravidlo 8 sekund

Tým, který má míč pod kontrolou ve své zadní polovině, musí do 8 sekund dostat míč do své přední poloviny.

Zahrání míče do zadní poloviny hřiště

Hráč nebo tým, který má míč pod kontrolou ve své přední polovině, nesmí zahrát míč zpět do své zadní poloviny.

Pravidlo 8: Osobní chyby

Chyba je brána jako porušení pravidel, při kterém dojde k osobnímu styku se soupeřem nebo k nesportovnímu chování.

Chyby se dále dělí:

Osobní chyba: - je chyba hráče, při kterém dochází k dotyku se soupeřem bez ohledu na to, zda je míč živý nebo mrtvý

Blokování: - je chyba považovaná za osobní dotyk, který zabraňuje soupeři v pohybu

Oboustranná chyba: - dva soupeři se dopustí chyby vzájemně a to přibližně ve stejném čase

Nesportovní chyba: - osobní chyba na hráče s míčem nebo bez míče, které se hráč dopustí úmyslně

Diskvalifikující chyba: - je chyba za hrubé nesportovní porušení pravidel

(41)

40

Technická chyba: - nezahrnuje dotyk se soupeřem; zahrnuje nezdvořilé chování na hřišti vůči rozhodčímu, urážlivé mluvení, nadávání nebo gestikulovaní a také zdržování hry

Trest za technickou chybu je následující: - 2 trestné hody a míč na vhazování ze zázemí na středu za postraní čarou.1

____________________

1 Zdroj: (Basketbal: Pravidla 2014)

(42)

41

4.2 Basketbal 3x3

Pravidlo 1: Hra

Basketbal 3x3 hrají dva týmy, každé se třemi hráči. Úlohou každého družstva je umístit míč do soupeřova koše a naopak zabránit tomu aby soupeř skóroval. S míčem se může driblovat, přihrávat, házet, kutálet nebo odrážet jakýmkoliv směrem. První družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před skončením samotné hrací doby.

Pravidlo 2: Hřiště a míč

Rozměry hřiště pro basketbal 3x3 jsou 15 m na šířku a 11 m na délku. Není ovšem vyloučeno použít polovinu basketbalového hřiště, které zahrnuje čáru pro trestné hody (5,80 m) a tříbodovou čáru (6,75 m). Pro samotnou hru se používá míč velikosti 6 pro ženy i muže ve všech kategoriích. Obvod míče 724 až 737 mm a váha 510 až 567 g.

Obrázek 7 - Basketbalové hřiště 3x3

Zdroj: Czech basketball federation: ČBF 3x3 – Metodika 2014

(43)

42

Obrázek 8 - Basketbalový míč velikosti 6 Zdroj: Basketobchod.cz: Míče basketbalové 2014

Pravidlo 3: Složení týmu

Každý tým může mít maximálně 4 hráče. Z toho jsou 3 hráči v poli a jeden na střídání (náhradník).

Pravidlo 4: Rozhodčí

Každé utkání zahrnuje 1 nebo 2 rozhodčí na hřišti a 2 rozhodčí u stolku (zapisovatel a časoměřič).

Pravidlo 5: Začátek hry

Hru začíná tým, který na začátku zápasu vyhrál losování mincí. Tento tým rozhoduje, kdo bude mít první držení míče na začátku utkání, nebo první držení míče na začátku prodloužení. Hra musí začít se třemi hráči na hřišti.

Pravidlo 6: Body

Každý úspěšný vstřelený koš před tříbodovou čarou, tzn. uvnitř oblouku, se počítá za jeden bod. Každý úspěšný vstřelený koš za tříbodovou čarou, tzn. vně oblouku, se počítá za dva body. Každý úspěšný vstřelený trestný hod (TH) se počítá za jeden bod.

Pravidlo 7: Hrací doba/ Vítěz utkání

Základní hrací doba pro jedno utkání je 10 minut. Zastavení času se provádí jen tehdy, je-li míč tzv. mrtvý, anebo při provádění trestných hodů. Čas bude opět spuštěn při změně útočícího družstva (jakmile je ukončená výměna míče za obloukem a útočící tým má míč v držení).

(44)

43

První tým, který dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před koncem hrací doby. Toto pravidlo platí jenom pro základní hrací dobu (neplatí pro případné prodloužení).

Pokud není utkání rozhodnuto na konci hrací doby, nastává prodloužení. Přestávka před prodloužením je 1 minuta. Prodloužení vyhrává družstvo, které dosáhne první 2 bodů.

Družstvo prohrává utkání, není-li připraveno ke hře ve stanoveném čase, a nemá-li na hřišti 3 hráče. V tomto případě je výsledek utkání zapsán jako W – 0 nebo 0 – W (W znamená vítěz utkání).

Družstvo, které prohrálo zrušením utkání, bude diskvalifikováno ze soutěže.

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici hodiny hry na měření čistého času, stanoví hrubou hrací dobu pořadatel. FIBA doporučuje stanovit časový limit a limit bodů v souladu takto: (10 minut/10 bodů, 15 minut/15 bodů, 20 minut/21 bodů).

Pravidlo 8: Chyby/ Trestné hody

Tým se dostává do situace trestu za chyby, když se dopustí 7, 8 a 9 chyby. Jakmile družstvo dosáhne 10 chyby, bude každá chyba družstva trestána jako technická chyba. Každý hráč se může dopustit pouze 5 chyb, a když tak učiní, musí odstoupit z utkání.

Za chybu na hráče při hodu na koš z pole uvnitř oblouku (6,75 m), bude házejícímu hráči přiznán 1 TH.

Za chybu na hráče při hodu na koš z pole vně oblouku (6,75 m), budou házejícímu hráči přiznány 2 TH.

Za chybu na hráče při úspěšném hodu na koš, bude házejícímu hráči přiznán 1 TH.

Za chybu na hráče, který nehází na koš, ale když je družstvo v situaci trestu za chyby, bude faulovanému hráči přiznán 1 TH.

References

Related documents

Samotný nácvik hry na hudební nástroje má ale také své zásady, které definoval Daniel (1992, s. 84) jakožto naprosto zásadní pro práci s instrumentálními činnostmi. Dle

Učitel by měl své žáky v první fázi aktivity vhodně motivovat a všechny účastníky výuky do aktivity zapojit (např. žáci si mohou sami rozdělit role, mohou se

Praktická část diplomové práce je věnována zejména samotnému pedagogickému výzkumu. Jak je uvedeno výše, spektrum psacích potřeb nejen pro ţáky školou povinné je

(Avicenna) Rozcvička je důleţitou součástí kaţdé vyučovací hodiny tělesné výchovy. Učitelé by ji neměli opomíjet, měli by naopak dbát na kvalitní rozcvičení ţáků,

Úkolem koordinátora EVVO je vytvořit spolu s ostatními pedagogy školy školní program EVVO. Postarat se o to, aby byl školní program EVVO v harmonii s ostatními dokumenty školy

Příklad realizace kooperativního vyučování ve výuce matematiky (počítáno se 4člennou skupinou). - žáci mají přidělen úkol „Připravit podklady pro školní

Praktický projekt vycházející z teoretických poznatků o integraci předmětů v českém školství, o motivaci a práci s ní ve školní výuce, stejně jako

V zájmu pozitivní vzájemné závislosti může učitel přidělit jednotlivé role ve skupině, které se navzájem mohou doplňovat, nebo jsou propojené (komunikátor,

V diplomové práci jsem se zaměřila na vytvoření a zrealizování projektu na téma krajina v okolí mého bydliště ve výuce na I. stupni základní školy.

Poněkud překvapivě ve slovní úloze s myšleným číslem jsou žáci se specifickými poruchami učení vedení Hejného metodou úspěšnější než žáci bez

Přední, zadní a mezikostní kříţokyčelní vazy (ligg. sacroiliaca ventralia, dorsalia, interossea), vaz kyčlobederní (lig. I přes zmíněnou malou pohyblivost mají

Pozornost budeme věnovat zejména hlasové výchově a shromáţdění mnoha uţitečných poznatků o této oblasti, neboť v rámci hlasové výchovy si ţáci

Dále můžeme narazit na pohádky legen- dární, kde narazíme na postavu Boha (nebo Ježíše) a sv. Jsou tu fantastické postavy, které se vždy přikloní na stranu dobra a

Mezi současné pohádkové písně patří Lupiči, ve které se zpívá o zlodějích. Píseň je strofická, obsahuje dvě sloky a refrén se mezi slokami opakuje. Je vhodná spíše

 Záškoláctví – bývá spojeno s negativním postojem ke škole, ale může to být i reakce na prospěchové selhání. Někdy jej můžeme charakterizovat jako komplex obranného

Sekvenční postup znamená obecně známé pedagogické pravidlo postupu po malých krůčcích od jednoduššího učiva, které žák zvládá, k náročnějšímu. 167)

Tomu, aby se šikana vyšetřovala a řešila, často brání rodiče obětí. Když se tento problém ve třídě jejich dítěte objeví, často chtějí tyto rodiče pouze to, aby

diagnostickou metodou jsou posuzovací škály, které vyplňují sami aktéři, zachycují v nich své postoje, subjektivně zabarvené názory, svá očekávání. - Pomocí

Ve školní praxi profesní orientace znamená krátkodobou či jednorázovou pomoc mladým lidem, v naší práci tedy adolescentům, při jejich výběru školy nebo budoucího

Prostředkem pro rozvíjení těchto schopností a dovedností je průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Osobnostní a sociální výchova

– Poznávání jednoduché písně dle slyšeného rytmu: Při tomto cvičení budu dětem tleskat rytmus písní: „Skákal pes“, „Kočka leze dírou“,.. „Běží liška k Táboru“,

ešení šikany ve školním prost edí. Empirickou část tvo í výzkum, který prob hl v roce 2015 za pomoci dotazníkového šet ení na n kolika menších školách

V předchozí kapitole byla vyhodnocena získaná data z dotazníkového šetření. V této kapitole budou výsledky shrnuty a zjistíme, zda došlo k potvrzení či vyvrácení