• No results found

2009-2-bly-i-sallat-och-gronkal-2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2009-2-bly-i-sallat-och-gronkal-2008"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Miljöförvaltningen

Grönsaksundersökning Bly i sallat och grönkål

Landskrona 2008

Emilie Jönsson

Miljöinspektör Rapport 2009:2

Miljöförvaltningen

261 80 Landskrona

(2)

Sammanfattning

Sedan 1981 har sallat och grönkål odlats i Landskrona för bestämning av blyhalter.

Ett flertal platser har setts ut för detta ändamål, varav några återkommer år efter år.

Antal prover per år varierar.

Platser som odlingen av sallat lyckades på under 2008 var: Svaneholm, Syngenta, Häljarp, Citadellet, Gränsgatan och koloniområdet St Olovsvång. Odlingen på Te- gelbruksgatan och koloniområdet Kopparhögarna lyckades ej. Medelvärdet för bly- halten i sallat var under året 1,02 mg/kg mätt i färskvikt. Det är över det gränsvärde på 0,30 mg/kg som är fastställt genom EG-förordning nr 466/2001. Detta gränsvärde gäller vid försäljning av livsmedlet. Det högsta värdet var 5,5 mg/kg som uppmättes i sallaten på Gränsgatan. Antalet proverplatser där odlingarna lyckades var totalt sex.

Platser som odlingen av grönkål lyckades på under 2008 var: Svaneholm, Tegel- bruksgatan, Syngenta, Häljarp, Citadellet och koloniområdena St Olovsvång och Kopparhögarna. Odlingen på Gränsgatan lyckades ej. Medelvärdet för blyhalterna i grönkål på jämförbara platser var 0,35 mg/kg mätt i färskvikt. Detta är över gräns- värdet på 0,30 mg/kg som är fastställt genom EG-förordning nr 466/2001. Antal pro- ver var totalt sju. Det högsta värdet i år var 2,2 mg bly/kg grönkål och uppmättes vid Tegelbruksgatan. Det lägsta värdet uppmättes i Svaneholm och var 0,02 mg bly/kg grönkål.

Halterna av bly i sallat och grönkål uppvisar en tydlig gradient med de högsta hal- terna för provplatserna närmast industriområdet och sedan minskande halter ut mot provplatserna Syngenta och Häljarp. Se bilaga 3, överskådlig karta över provplatser och mätresultat för 2008.

Metod

Sallatsfrön till plantor av ”flikig typ” och grönkålsplantor köps in hos växtbutik och lämnas ut till odlare på förutbestämda platser. Vid Syngenta och Gränsgatan/Örja villaområde bedrev miljöförvaltningen själv odlingarna. Sallatsfröna och grönkåls- plantorna sås/planteras i slutet av maj. Sallaten skördas i slutet av juli och grönkå- len i slutet av november. Vid torka vattnas plantorna med kommunalt dricksvatten.

Grönsakerna sköljs såsom före normal användning av dem. Hela plantor sänds in till laboratoriet.

Resultat

Analyserna har i år utförts av Alcontrol i Malmö. Värdena gäller för sköljda grön- saker. Alla resultat anges i enheten mg/kg färskvikt.

Bly i sallat

Som framgår av tabell 1 har halterna bly varierat kraftigt under de gångna åren.

Medelvärdet för bly i sallat odlad på jämförbara platser 2008 var 1,02 mg/kg. Me- delvärdet för bly i sallat är långt över gränsvärdet som är fastställt genom EG- förordning nr 466/2001 och är det högsta någonsin. Detta kan förklaras av att på provplatsen Gränsgatan var blyhalten 18 gånger så hög som gränsvärdet, vilket är orimligt högt.

(3)

Tabell 1. Blyhalt i sallat odlat på jämförbara platser 1981 – 2008 i mg/kg

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Medelvärde 0,31 0,08 0,11 0,38 0,14 0,09 0,13 0,16 0,26 Högsta värde 0,59 0,18 0,19 0,65 0,31 0,25 0,38 0,31 1,00 Lägsta värde 0,10 0,02 0,05 0,15 0,05 0,03 0,03 0,05 0,06 Antal högre

än 0,30 mg/kg

2 av 4 0 av 8 0 av 9 2 av 8 1 av 10 0 av 9 1 av 10 1 av 9 1 av 8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Medelvärde 0,09 0,08 0,41 0,31 0,16 0,10 0,04 0,05 0,10 Högsta värde 0,13 0,15 1,20 0,68 0,36 0,16 0,06 0,07 0,20 Lägsta värde 0,05 0,06 0,08 0,12 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 Antal högre

än 0,30 mg/kg

0 av 7 0 av 7 1 av 4 1 av 6 1 av 6 0 av 6 0 av 4 0 av 4 0 av 5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Medelvärde 0,05 0,07 0,10 0,06 0,053 < 0,2 0,15 0,09 0,20 Högsta värde 0,05 0,08 0,13 0,12 0,075 0,392 0,16 0,67 Lägsta värde 0,04 0,05 0,06 0,02 0,035 0,049 0,02 0,02 Antal högre

än 0,30 mg/kg

0 av 5 0 av 4 0 av 2 0 av 5 0 av 5 0 av 7 1 av 7 0 av 8 1 av 7

2008 Medelvärde 1,02 Högsta värde 5,5 Lägsta värde 0,04 Antal högre än 0,30 mg/kg

1 av 6

Kommentar: Enligt Statens livsmedelsverk var medelvärdet för bly i sallat 1988 i Sverige 0,03 mg/kg.

Värden för bly i sallaten var: Syngenta 0,04 mg/kg, Citadellet 0,21 mg/kg, Svane- holm 0,17 mg/kg, St Olofsvång 0,12 mg/kg, Gränsgatan 5,5 mg/kg och Häljarp 0,06 mg/kg. Sallaten på provplats Tegelbruksgatan och Kopparhögarnas koloniom- råde förstördes helt, troligen av sniglar.

Bly i grönkål

Som framgår av tabell 2 har halterna bly varierat kraftigt under de gångna åren.

Medelvärdet för bly i grönkål odlad på jämförbara platser 2008 var 0,35 mg/kg.

Gränsvärdet för bly i grönkål är 0,30 mg/kg och är fastställt genom EG-förordning nr 466/2001. 2006 var medelvärdet 0,73 mg/kg, dvs. mer än dubbelt så högt som gränsvärdet på 0,30 mg/kg.

(4)

Tabell 2. Grönkål odlade på jämförbara platser 1981 - 2008

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Medelvärde 2,64 1,03 0,82 1,39 0,70 0,84 0,38 1,60 0,73 0,37 Högsta värde 6,20 3,40 2,40 4,00 1,60 3,50 0,50 6,30 1,80 0,65 Lägsta värde 0,64 0,20 0,19 0,37 0,18 0,05 0,24 0,22 0,10 0,18 Antal högre än

0,30mg/kg

4 av 4 6 av 7 5 av 6 8 av 8 7 av 9 5 av 9 5 av 6 6 av 7 7 av 8 4 av 7

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Medelvärde 0,61 2,32 0,71 0,75 0,46 0,37 0,28 0,71 0,13 0,49 Högsta värde 0,91 3,60 1,20 3,10 0,97 0,60 0,41 2,0 0,20 0,7 Lägsta värde 0,22 0,20 0,14 0,07 0,14 0,25 0,15 0,24 0,06 0,13 Antal högre än

0,30mg/kg

2 av 3 3 av 4 4 av 5 1 av 5 2 av 4 1 av 3 1 av 3 2 av 4 3 av 4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medelvärde 0,22 0,18 0,59 0,30 0,6 0,73 0,34 0,35 Högsta värde 0,75 0,29 1,0 1,6 1,5 1,4 1,7 2,2 Lägsta värde 0,03 0,06 0,19 0,04 0,04 0,18 0,02 0,02 Antal högre än

0,30mg/kg

2 av 5 0 av 2 4 av 5 2 av 8 4 av 7 3 av 5 2 av 8 1 av 7

Det högsta värdet uppmättes vid Tegelbruksgatan och var 2,20 mg/kg och de lägsta i Svaneholm på 0,02 mg/kg. Övriga värden var: Kopparhögarna 0,06 mg/kg, Syn- genta 0,07 mg/kg, Häljarp 0,06 mg/kg, St. Olovsvång 0,04 mg/kg och Citadellet 0,03 mg/kg. Grönkålen på provplats Gränsgatan förstördes troligtvis av skadegörel- se.

Ett av sju analyserade prover är över gränsvärdet på 0,30 mg/kg som är fastställt genom EG-förordning nr 466/2001. Med dessa resultat och med tanke på att halter- na bly i grönkål varierat kraftigt under 20-års perioden bör rekommendationerna att inte odla grönkål i kommunen kvarstå. Det är troligt att utanför tätorten är värdena så pass låga att odling kan ske utan risk för att gränsvärdet överstigs. Bättre under- lag behövs dock innan man med säkerhet kan avgöra att gränsvärdena inte

överstigs.

I bilaga 1 kan man se enligt trendlinjen att medelvärdet för bly i grönkål sedan 1981 har minskat. Dock bör det påpekas att antalet prover från år till år har varierat, vil- ket är en osäkerhetsfaktor för bestämning av trendlinjen.

Ser man på de senaste åren blir trenden en annan, d.v.s. blyhalten i grönkål har ökat från 1999 till 2008, dock med samma osäkerhetsfaktor som ovan. (bilaga 2)

(5)

Bilaga 1

Blyhalt grönkål 1981-2008

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1981 1982

1983 1984

1985 1986

1987 1988

1989 1990

1991 1992

1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

mg/kg Blyhalt

Linjär (Blyhalt)

(6)

Bilaga 2

Blyhalt grönkål 2000-2008

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mg/kg Blyhalt

Linjär (Blyhalt)

(7)

References

Related documents

Denna studie identifierade inte några förhöjda halter av bly eller kadmium vilket visar att samma problematik med alunskiffer i Höörs kommun inte finns i detta studieområde..

Detta kan därmed innebära att olika typer av industrier är i behov av olika blyfria alternativ och därmed att varje substitution av blylod bör utredas på grund av att det inte

Medelvärdet för blyhalterna i grönkål på jämförbara platser var 0,60 mg/kg mätt i färskvikt och det högsta sedan 1998.. Detta är över gränsvärdet som är faställt

Medelvärdet för blyhalterna i grönkål på jämförbara platser var 0,73 mg/kg mätt i färskvikt och det högsta sedan 1994.. Detta är över gränsvärdet som är faställt

Halterna av bly i sallat och grönkål uppvisar en tydlig gradient med de högsta hal- terna för provplatserna närmast industriområdet och sedan minskande halter ut mot

Sett för hela mätperioden 1981 – 2009 så finns en ”tydlig” trend som visar att hal- terna av bly minskar, men sett enbart till den senaste 10 årsperioden syns ingen trend

Medelvärdet för blyhalterna i grönkål på alla 7 platserna var 0,17 mg/kg, vilket är un- der gränsvärdet på 0,3 mg/kg som är fastställt genom EG-förordning nr 1881/2006..

Det finns relativt litet information om exponering för toxiska metaller i olika delar av världen, med undantag för bly (Skerfving 2005; Skerfving et al 1999; Skerfving och