3. Möjliga tilläggsuppdrag att söka för privat leverantör under Tilläggsuppdrag inom ramen för närsjukvården under

Full text

(1)
(2)

Hälsoval Gävleborg ... 5

1.1. Inledning och bakgrund ... 5

1.2. Värdegrund för Hälsoval Gävleborg ... 5

1.3. Hälsovalskontoret ... 5

1.4. Ständiga förbättringar ... 5

2. Beskrivning av uppdraget... 6

2.1. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ... 6

2.2. Mottagningsverksamhet ... 6

2.3. Hembesök ... 7

2.4. Rehabilitering inom öppenvård ... 7

2.5. Psykosocialt team ... 7

2.6. Läkarinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården ... 8

2.7. Jour och beredskap ... 8

2.8. Medicinsk fotvård... 8

2.9. Samverkan och vårdplanering ... 8

2.10. Läkemedel ... 8

2.11. Hjälpmedel, förbrukningsmateriel och sjukvårdsmateriel ... 9

2.12. Medicinsk service ... 9

2.13. Verksamhetsförlagd utbildning ... 10

2.13.1. AT-Läkare ... 10

2.13.2. ST-Läkare... 10

2.13.3. Studenter och elever ... 10

2.14. Fortbildning ... 10

2.15. Deltagande i utvecklingsarbete... 10

2.16. Forskning och Utveckling ... 11

2.17. Smittskydd ... 11

2.18. Kris och katastrofberedskap ... 11

3. Möjliga tilläggsuppdrag att söka för privat leverantör under 2012 ... 12

3.1. Tilläggsuppdrag inom ramen för närsjukvården under 2012 ... 12

4. Allmänna villkor... 12

4.1. Lagar, förordningar, policy, direktiv och rutiner ... 12

4.2. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ... 12

4.3. Lokaler och fysisk tillgänglighet ... 12

4.4. Tillgänglighet till rådgivning och besök ... 13

4.5. Bemanning och kompetens... 13

4.6. Kontinuitet ... 14

4.7. Områdesplan ... 14

4.8. Samverkansplan... 14

4.9. Närområde och närområdesplan... 14

4.10. Journalhantering ... 15

4.11. Miljö ... 15

(3)

4.12. Tolk... 15

4.13. Sjukresor ... 15

4.14. Patientnämnd ... 15

4.15. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Personskadereglering AB (LÖF/PSR)... 15

4.16. Anmälan enligt Lex Maria... 15

4.17. Meddelarfrihet ... 16

4.18. Kollektivavtal ... 16

4.19. Sekretess, tystnadsplikt... 16

4.20. Allmänhetens möjlighet till insyn ... 16

4.21. Information och marknadsföring... 16

5. Planerad utveckling av hälsoval Gävleborg ... 17

5.1. Samverkansdokument... 17

5.2. Hjälpmedel... 17

5.3. Ersättningsmodell ... 17

5.4. Tilläggsuppdrag ... 17

5.5. Kommunalisering av hemsjukvården ... 18

6. Invånarens val av hälsocentraler och vårdkontakt... 18

6.1. Allmänt ... 18

6.2. Beskrivning av listningssystemet ... 18

6.3. Hälsocentralens ansvar ... 19

6.4. Landstingets ansvar ... 19

6.5. Gränssnitt... 19

7. Ersättningsmodell och kostnadsansvar... 20

7.1. Ersättningsmodell för hälsocentralernas basuppdrag ... 20

7.2. Leverantörernas kostnadsansvar... 20

7.3. Ersättningens omfattning... 20

7.4. Ersättningens fördelning... 21

7.5. Ersättning för täckningsgrad... 21

7.6. Täckningsgraden beräknas enligt följande:... 21

7.7. Ersättning för uppnådda mål inom kvalitetsområdet ... 22

7.8. Ersättning för besök där tolk har använts ... 22

7.9. Enstaka besök hos andra vårdgivare ... 22

7.10. Patientavgift... 23

7.11. Målrelaterad ersättning ... 23

7.12. Ekonomiska sanktioner ... 23

7.13. Särskilda åtaganden och tilläggsuppdrag ... 24

7.14. Ersättning för tilläggsuppdrag BVC... 24

(4)

8. Uppföljning ... 25

. 10. Godkännandeprocessen ... 29

... 31

11. Mall för ansökan om godkännande för hälsoval Gävleborg... 33

8 1. Syfte... 25

8.2. Uppföljningsmodell ... 25

8.3. Underlag och metod... 26

8.4. Dialog och återkoppling ... 26

9. IT ... 27

9.1. Syfte... 27

9.2. Övergripande krav ... 27

9.3. Teknik och IT/Informationssäkerhet ... 28

9.4. Tillhandahållna IT-produkter (tjänstekatalog) ... 28

9.5. Gränssnitt... 28

10.1. Ansökan ... 29

10.2. Ansökningshandlingar ... 29

10.3. Handbok för Hälsoval Gävleborg... 29

10.4. Ändringar i Handboken ... 29

10.5. Kontroll och eventuell uteslutning av leverantör ... 29

10.6. Kontroll av registrering ... 30

10.7. Kvalificerande krav ... 30

10.8. Ekonomisk stabilitet ... 30

10.9. Företag under bildande ... 31

10.10. Myndighetskrav ... 31

10.11. Avlämnande av ansökan... 31

10.12. Förutsättningar för godkännande... 31

10.13. Meddelande om godkännande... 31

10.14. Överprövning... 31

10.15. Revidering av närområdesplan och genomslag av ny geografisk tilldelning av icke aktivt listade invånare ... 10.16. Godkännandets giltighet ... 32

10.17. Verifiering av hälsocentral ... 32

10.18. Vid hälsocentrals upphörande ... 32

(5)

12. Avtalsmall... 34

12.1. Avtalsomfattning ... 34

12.2. Avtalsparter ... 34

12.3. Avtalstid... 34

12.4. Avtalsomfattning ... 34

12.5. Betalningsvillkor ... 34

12.6. Dröjsmålsränta... 35

12.7. Försäkring ... 35

12.8. Arbetsgivaransvar... 35

12.9. Underleverantör ... 35

12.10. Överlåtelse av avtal ... 35

12.11. Omförhandling... 35

12.12. Ägarbyte ... 35

12.13. Handlingars inbördes ordning ... 36

12.14. Force majeure ... 36

12.15. Bestämmelses ogiltighet ... 36

12.16. Avstående ... 36

12.17. Hävning/Förtida upphörande... 36

12.18. Förtida inlösen av avtal inom Hälsoval Gävleborg ... 38

12.19. Vid avtalets upphörande ... 38

12.20. Tvist ... 38

12.21. Underskrift av avtal ... 38

13. Ord som används i handboken ... 39

(6)

Hälsoval Gävleborg

1.1. Inledning och bakgrund

Enligt riksdagsbeslut är landstingen skyldiga att införa vårdvalssystem för primärvården. Från den 1 januari 2010 införs därför Hälsoval Gävleborg som ger länets invånare möjlighet att välja mellan olika hälsocentraler i primärvården. Hälsoval Gävleborg ger också alla

leverantörer av primärvård som uppfyller landstingets krav på hälsocentraler rätt att etablera sig fritt inom länet efter genomgången godkännandeprocess.

Basuppdraget för hälsocentralerna och ersättningen för detta är likadant för alla hälsocentraler oavsett om de är i offentlig eller privat regi. Vårdpengen till hälsocentralerna följer invånarens val av hälsocentral. Landstinget har en skyldighet att informera befolkningen om alla

hälsocentraler som finns i Hälsoval Gävleborg oavsett driftsform.

En bärande idé för landstingets vårdvalsmodell är att invånaren väljer hälsocentral och att denna hälsocentral sedan är förstahandsvalet för vård och behandling. Hälsocentralen svarar sedan för detta genom hög tillgänglighet, god kontinuitet och bred kompetens. Målet är på sikt att 80 % av hälso- och sjukvårdens besök ska ske inom ramen för Hälsoval Gävleborg.

Denna Handbok för Hälsoval Gävleborg utgör förfrågningsunderlag i Landstinget Gävleborgs vårdvalssystem för primärvården.

1.2. Värdegrund för Hälsoval Gävleborg

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Gävleborg är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion, sexuell

läggning och ekonomiska förutsättningar. I Gävleborg har alla invånare rätt till en god hälso- och sjukvård efter behov och patientens delaktighet och medbestämmande i val av vård och behandling är en självklarhet.

1.3. Hälsovalskontoret

Hälsovalskontoret företräder landstinget som uppdragsgivare och finansiär samt ansvarar för drift, skötsel och utveckling av Hälsoval Gävleborg.

1.4. Ständiga förbättringar

Hälso- och sjukvården i Gävleborg är ett komplext och föränderligt system och

verksamheterna inom Hälsoval Gävleborg är basen i detta system. För att basen i hälso- och sjukvården ska kunna fungera bra och utvecklas över tid krävs att vårdvalssystemet

kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet kombinerat med ett inbyggt lärande hos verksamheterna och uppdragsgivaren/finansiären i form av landstinget. Detta för att en anpassning av systemets förutsättningar ska kunna ske successivt över tid och därmed bidra till att invånarna får en bättre hälso- och sjukvård, särskilt med tanke på att modellen är ny och tidigare oprövad inom landstinget.

Vårdvalssystemet ska därför kännetecknas av ständiga förbättringar som kan tas tillvara av lanstinget och hälsocentralerna som ingår i Hälsoval Gävleborg.

(7)

2. Beskrivning av uppdraget

2.1. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Hälsocentralen skall erbjuda patienter förebyggande åtgärder och det ska ingå som en del i patientmöten. All personal inom hälso- och sjukvården skall erbjuda förebyggande åtgärder.

Hälsocentralen skall erbjuda patienter information och åtgärder i syfte att stödja individen att ta eget ansvar för sin hälsa och bidra till att utveckla en icke medikamentell behandling av hälsoproblem.

Landstingets aktuella riktlinjer skall följas vad avser hjärta och kärl, tobaksbruk, riskbruk och Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

2.2.

Mottagningsverksamhet

Hälsocentralen ansvarar för att listade patienter får den rådgivning, stöd och vård de behöver i form av utredning, diagnos, vårdplanering och behandling inom det allmänmedicinska

kompetensområdet. De som behöver annan specialistvård ska få remiss eller hänvisning till aktuell verksamhet. Alla som kommer till mottagningen med tillstånd som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande ska få det (både listade och icke listade).

I basuppdraget ingår:

1. Mottagning som är tillgänglig på telefon för rådgivning, bedömning och tidbokning.

Utanför ordinarie öppettider vardagar 8.00-17.00 vidarekopplas samtalen till SVR/1177 2. Möjlighet för patienten att kommunicera med mottagningen via ”Mina vårdkontakter” på

Internet.

3. Läkarmottagning

4. Distriktssköterskemottagning 5. Möjlighet:

a. Att ge HLR (halvautomatisk defibrillator) b. Till utrustning för att genomföra:

1. EKG

2. Lilla kirurgin 3. Spirometri

4. Inhalationsbehandling 5. Recto- och proctoscopi 6. Gynekologisk undersökning 7. Ögonundersökning med mikroskop 8. Öronundersökning med mikroskop 9. Hörselundersökning med audiogram

d. Att ta prover på laboratorium, inklusive prover på listade patienter som ordinerats provtagning av andra specialister.

e. Att skriva intyg för att styrka sjukdom, skada eller funktionshinder/nedsättning och även intyg för att intyga hälsotillstånd när myndighet efterfrågar detta.

f. Att ge vaccinationer i enlighet med landstingets vaccinationsprogram.

6. Att vid behov skriva vårdintyg och konstatera dödsfall som sker utanför sjukhuset för både listade invånare och personer som vistas i närområdet samt utföra myndighetsutövning som kan bli aktuell.

(8)

2.3. Hembesök

Hälsocentralens hälso- och sjukvårdspersonal skall göra hembesök hos invånare inom närområdet som på grund av allvarlig sjukdom eller funktionshinder inte kan ta sig till mottagningen utan stora personella och tekniska problem.

Hälsocentralen har även skyldighet att genomföra enstaka hembesök på icke listade patienter inom sitt eget närområde men då mot högre ersättning (se prislistan för enstaka besök).

2.4. Rehabilitering inom öppenvård

Hälsocentralen skall ansvara för att patienter erhåller bedömning, behandling och

förebyggande åtgärder för alla förekommande diagnoser/tillstånd, individuellt eller i grupp inom det arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska kompetensområdet.

Hälsocentralen skall ansvara för att patienter erhåller bedömning, behandling och förebyggande åtgärder för funktionsnedsättningar och aktivitets- och

delaktighetsbegränsningar samt omgivnings- och personfaktorer individuellt eller i grupp inom det arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska kompetensområdet.

Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med patient, närstående och andra aktörer.

Hälsocentralen skall tillhandahålla legitimerad arbetsterapeut samt legitimerad sjukgymnast för patienternas behov.

Utgångspunkten för all rehabilitering är att det finns en plan över vad som bör/ska uppnås, den bör i komplicerade fall utarbetas i samråd mellan läkaren, patienten och sjukgymnasten.

I normal fallet kan rehabiliteringen påbörjas men om antalet behandlingar tenderar att bli fler än beräknat skall sjukgymnasten direkt samråda med patientens läkare. Det är viktigt att värdera ifall behandlingen ska göras, kompletteras eller byte av behandlingsinriktning.

Målet är att patienten ska erhålla den bästa möjliga rehabiliteringen och behandlingen för sin sjukdom/besvär och de resurser som finns tillhands ska utnyttjas på ett likvärdigt och

kostnadseffektivt sätt.

I alla lägen skall alla inblandade parter tänka på patientsäkerheten och ge vård av bästa möjliga kvalitet.

Vårt mål är att få till en dialog mellan sjukgymnast och läkare så tidigt som möjligt där patientens tillstånd så kräver det, detta för att skapa en om möjligt bättre

vård/rehabiliteringskedja efter borttagandet av remiss för sjukgymnastik.

2.5.

Psykosocialt team

Hälsocentralen skall ansvara för att patienter från 18 års ålder erhåller psykosociala korttidsinriktade behandlingsinsatser, inom det allmänmedicinska kompetensområdet, vid exempelvis krisreaktioner, depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar och

psykosomatiska tillstånd. Hälsocentralen skall stödja patienten i att kunna ta tillvara den egna förmågan att förbättra sin livssituation och uppnå förbättrad hälsa.

Behandlingen skall ske av legitimerad psykolog, socionom eller legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri samt vid behov av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

(9)

2.6. Läkarinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Hälsocentralen skall ansvara för läkarinsatser vid kommunens särskilda boenden inom närområdet och i förekommande fall för korttidsplatser. Samarbetsformerna skall regleras i särskilt avtal mellan leverantören och respektive kommun. Särskilt listningsförfarande kommer att gälla med avsikt att skapa ett sammanhållet läkaransvar och särskild ersättning utgår. Hälsocentralens hälso- och sjukvårdspersonal skall vid behov medverka i

smittskyddsaktiviteter som kan bli aktuella för särskilda boenden.

2.7. Jour och beredskap

Hälsocentralens läkare skall fullgöra de jour- och beredskapstillfällen den tilldelats av landstinget, vilket regleras i den samverkansplan för det samverkansområde där hälsocentralen ingår. Särskild prislista finns för ersättning till hälsocentraler från den

jourverksamhet där deras läkare deltar i jour och beredskapstjänstgöring. Möjlighet finns även för hälsocentraler i ett samverkansområde att lösa tillgängligheten för befolkningen med förlängda öppettider istället för traditionell jourverksamhet. Överenskommelse om detta ska då träffas med Hälsovalskontoret.

Kvällsöppet i Sandviken och Söderhamn

I Sandviken och Söderhamn har hälsocentralerna i respektive samverkansområde i uppdrag att from den 1/1 2012 gemensamt ha kvällsöppet vardagar kl 17-20 på en och samma enhet över tid istället för att som idag ha jourverksamhet på nämnda tider. Särskild ersättning utgår för uppdragen. Lösningen ska ske på så sätt att även bemanningen på helgerna säkerställs.

2.8. Medicinsk fotvård

Hälsocentralen skall ansvara för att patienter i behov av medicinsk fotvårdsbehandling får detta. Landstingets rutiner för medicinsk fotvård skall följas.

2.9. Samverkan och vårdplanering

Hälsocentralen skall utifrån ett helhetsperspektiv samverka med andra aktörer och övriga engagerade personer i patientens vård när inte hälsocentralens kompetens och resurser räcker till för att lösa patientens behov av insatser.

Hälsocentralen skall i förekommande fall medverka vid samordnad vårdplanering och använda landstingets och kommunernas gemensamma IT-stöd för informationsöverföring mellan specialistvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Samverkan med specialistvården regleras i Samverkansdokument som beskriver gränssnitt, arbets- och ansvarsfördelning. Hälsocentralen skall följa dessa och delta i processen för framtagande och revidering av Samverkansdokument.

Hälsocentralen skall samverka med lokala aktörer i utvecklingen av den nära hälso- och sjukvården. Åtaganden som primärvården har i samverkansområdet regleras i

samverkansplanen.

2.10. Läkemedel

Vid förskrivning av läkemedel skall hälsocentralens förskrivare följa landstingets läkemedelskommittés rekommendationer.

(10)

Hälsocentralen skall medverka i diskussioner och träffar som initieras av landstingets läkemedelskommitté.

Hälsocentralens kostnadsansvar för läkemedel gäller lika hos alla hälsocentraler. I landstinget tillämpas för närvarande ett förskrivarbaserat kostnadsansvar, vilket innebär att varje

förskrivare betalar för de läkemedel man själv förskriver.

Hälsocentralens kostnadsansvar inkluderar även de läkemedel som används vid besök, så kallade rekvisitionsläkemedel, samt kostnader för dosdispenseringstjänsten.

2.11. Hjälpmedel, förbrukningsmateriel och sjukvårdsmateriel

Hälsocentralens hjälpmedelsförskrivare skall förskriva hjälpmedel enligt det regelverk och sortiment som framgår i hjälpmedelshandboken. Kostnadsansvaret gäller för förskrivna hjälpmedel (ortopedtekniska, inkontinens och vanliga tekniska hjälpmedel). Hälsocentralen har inte kostnadsansvar för elrullstolar och andra hjälpmedel som specialistvården har förskrivningsrätt och kostnadsansvar för. Hälsocentralen har inte heller kostnadsansvar för hjälpmedel för patienter i särskilda boenden eller för arbetstekniska hjälpmedel.

När en invånare byter hälsocentral flyttas kostnadsansvaret för hjälpmedel över till den nya Hälsocentralen efter det att vårdpengen övergått till den nya hälsocentralen.

Hälsocentral i privat regi erbjuds att använda landstingets IT-stöd för beställning och registrering samt distribution av hjälpmedel.

Hälsocentralen har kostnadsansvar för eget förskrivet förbrukningsmaterial och

sjukvårdsmateriel för sina listade patienter. Hälsocentral i privat regi erbjuds att använda landstingets IT-stöd för beställning och registrering samt distribution av sjukvårdsmateriel och förbrukningsmateriel.

2.12. Medicinsk service

Hälsocentralen skall ansvara för att patienter får medicinskt nödvändiga laboratoriemedicinska, klinisk fysiologiska, röntgendiagnostiska och liknande

undersökningar, utifrån den tolkningskompetens som det allmänmedicinska åtagandet omfattar.

Hälsocentraler i privat regi erbjuds att köpa tjänster för laboratoriemedicin, klinisk

fysiologiska, röntgendiagnostiska och liknande undersökningar av landstingets respektive specialitet/division. Vid de fall där hälsocentraler i privat regi köper diagnostiska tjänster av landstinget skall elektroniska remisser användas och särskilt avtal upprättas mellan parterna.

För att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet skall hälsocentralens leverantörer inom laboratoriemedicin vara ackrediterade av SWEDAC eller annat nationellt

ackrediteringssystem. Analysmetoder som fastslås i landstingets laboratoriemedicinska råd skall gälla alla aktörer som anlitas inom laboratoriemedicin. I praktiken innebär det att referensvärdena som används av landstingets verksamheter skall användas av alla leverantörer.

(11)

Hälsocentralen har kostnadsansvar för alla egna begärda typer av medicinsk service.

Hälsocentralen skall ansvara för att externa provtagningar och preoperativa bedömningar ordinerad av annan remittent utförs. Ersättning för extern provtagning ingår i vårdpengen.

Remittenten har tolkningsansvar för ordinerade prover.

2.13. Verksamhetsförlagd utbildning

2.13.1. AT-Läkare

Hälsocentralen skall på landstingets begäran ta emot och handleda AT-läkare enligt föreskrifter från Socialstyrelsen och i enlighet med landstingets rutiner och krav.

2.13.2. ST-Läkare

Hälsocentralen skall på landstingets begäran ta emot och handleda ST läkare enligt gällande föreskrifter från Socialstyrelsen och i enlighet med landstingets rutiner och krav.

Hälsocentralen anställer och har ett arbetsgivaransvar för ST-läkare och erhåller särskild ersättning från landstinget för detta. Anställning av ST-läkare ska följa landstinget rutiner. Ett ST-kontrakt enligt mall ska skrivas under av ST-läkaren, Handledare,

Verksamhetschef/Medicinskt ansvarig och Studierektor. Ersättning för ST-läkares lön betalas månadsvis från ett centralt konto till den enhet där ST-läkaren är anställd. Ersättningen är ett schablonbelopp, som motsvarar ca 80 % av medellönen för ST-läkare inom primärvård inklusive PO-påslag.

2.13.3. Studenter och elever

Hälsocentralen skall på landstingets begäran ta emot och handleda studenter, elever och praktikanter, till exempel undersköterska, distriktssköterska, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och socionom från de utbildningsanordnare inom vårdområdet som landstinget har avtal med och enligt de förutsättningar som anges i avtalen.

Utbildningsuppdraget för respektive hälsocentral ska vara proportionerligt i förhållande till antalet medarbetare och verksamhetens storlek.

Studierektorsfunktioner och samordningsfunktioner för verksamhetsförlagd utbildning är centralt organiserade inom landstinget.

2.14. Fortbildning

Hälsocentralen skall ansvara för att personalen erhåller regelbunden fortbildning för att upprätthålla hög kvalitet samt att bibehålla och utveckla rätt kompetens. Som riktlinje bör minst 5 % av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetstid avsättas för kompetensutveckling.

2.15. Deltagande i utvecklingsarbete

Hälsocentralen skall bedriva ett eget systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som kännetecknas av ett förebyggande syn- och arbetssätt. Hälsocentralen skall om landstinget så begär medverka i landstingsövergripande utvecklingsarbete av specifik art. Hälsocentralen ska utan kostnad för landstinget delta i risk och händelseanalysutredning där patient riskerat att utsättas för risk och eller skada.

Hälsocentralen skall rapportera till nationella diabetesregistret (NDR) och Senior Alert samt Palliativ registret och KOL-registret när det rent tekniskt kan införas.

(12)

Kostnadskrävande och tidskrävande uppgifter som inte kan anses tillhöra det vardagliga ständiga arbetet med förbättringar som ska ske på alla hälsocentraler ersätts särskilt efter samråd med Hälsovalskontoret. Särskild prislista för detta finns.

2.16. Forskning och Utveckling

Hälsocentralen skall tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning som bedrivs av forskare som landstinget samarbetar med eller är anställd vid landstinget. Anställda vid Hälsocentralen skall få tillgång till landstingets resurser för forskning och ha rätt att ansöka om forskningsmedel på samma villkor oavsett driftsform.

Aktivt deltagande från hälsocentralen i forskningsaktiviteter på uppdrag av lanstinget ersätts särskilt. Hälsocentralen skall informera landstinget om vilka forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten och i dessa fall ska landstinget, där det är tillämpligt vara huvudman.

2.17. Smittskydd

Hälsocentralen skall ha ett samhällsmedicinskt ansvar för sitt närområde enligt

närområdesplanen. Hälsocentralen skall följa smittskyddslagen och de anvisningar som utfärdas av smittskyddsläkaren. Hälsocentralen skall arbeta för en rationell användning av antibiotika, följa nationella STRAMA rekommendationer och rekommendationer som utgår från STRAMA vid landstinget. Hälsocentralen skall följa landstingets rutiner inom området vårdhygien.

2.18. Kris och katastrofberedskap

Hälsocentralen är skyldig att vid katastrof- kris- och epidemiläge samt vid höjd beredskap följa direktiv ställda av landstinget för utförande av tjänsterna. Hälsocentralen är också skyldig att delta i planering och utbildningsaktiviteter som kan vara aktuella. Sjukvårdsgrupp är ett tilläggsuppdrag inom Hälsoval Gävleborg med särskild ersättning.

(13)

3. Möjliga tilläggsuppdrag att söka för privat leverantör under 2012

- BVC

- Rehabilitering med särskild ersättning

3.1. Tilläggsuppdrag inom ramen för närsjukvården under 2012

- Dietistverksamhet

- Logopedverksamhet

- Särskilda psykoterapeutiska insatser - Beroendemottagning

- Hemrehabilitering - Dagrehabilitering - Nattpatrull

- Kompletterande vård

- Specifika närsjukvårdsuppdrag - Specialistrehabilitering i öppenvård

- Sjukvårdsrådgivning per telefon dygnet runt - Asylhälsovårdsmottagning

- Ungdomsmottagning - MVC

4. Allmänna villkor

4.1. Lagar, förordningar, policy, direktiv och rutiner

Leverantören ansvarar för att gällande lagar, konventioner, föreskrifter, förordningar och av landstinget antagna policys, direktiv och rutiner som berör detta avtal följs. Övergripande dokument från landstinget som gäller Hälsoval Gävleborg kommer att finnas på landstingets webbplats, http://www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Halsovalet/

4.2. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Hälsocentralen skall ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Hälsocentralen skall dessutom regelbundet följa upp och revidera ledningssystemet.

4.3. Lokaler och fysisk tillgänglighet

Leverantören skall redogöra i ansökan för var och i vilka lokaler verksamheten ska bedrivas.

Förhandsbesked från eventuell fastighetsägare/hyresvärd kan komma att krävas.

Hälsocentralens lokaler skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Landstingets handikappolitiska program skall följas.

Hälsocentralen ansvarar för att vårdhygieniska rutiner finns och tillämpas.

(14)

Lokaler och utrustning/inventarier för nystartade hälsocentraler i privat regi tillhandahålls inte av landstinget.

Hälsocentralen har rätt att bedriva filialverksamhet inom sitt närområde för delar av sin verksamhet och för sina listade patienter. Hälsocentralen har däremot inte rätt att öppna en filialverksamhet i annat närområde än det där hälsocentralen är etablerad.

4.4. Tillgänglighet till rådgivning och besök

Hälsocentralen skall erbjuda invånarna mottagningsverksamhet samt hembesök vid hälso- och sjukvårdsbehov. Hälsocentralen är inte skyldig att göra hembesök hos invånare som bor utanför hälsocentralens närområde.

Hälsocentralens tillgänglighet per telefon skall vara minst vardagar 08.00-17.00 . Hälsocentralens mottagningsverksamhet skall vara öppen minst vardagar 08.00-17.00.

Övriga tider på dygnet samt helger skall jour- och beredskapsverksamhet i samverkansområdet upprätthållas enligt landstingets beslut.

För akut sjuka skall hälsocentralen vara tillgänglig samma dag genom besök på mottagningen alternativt hembesök vid behov.

Hälsocentralen skall informera invånarna i sitt närområde om primärvårdens innehåll och tillgänglighet. Vid förändringar i tillgängligheten på hälsocentralen skall landstinget

underrättas för godkännande av avvikelsen i öppettiderna och eventuellt samarbete med annan hälsocentral skall dokumenteras skriftligen.

I den mån patienten har behov av annan vård än den som kan erbjudas inom primärvård skall familjeläkaren fungera som patientens vägledare och även svara för eventuell efterbehandling och rehabilitering som kan ges inom primärvård.

Hälsocentralen skall organisera verksamheten så att kraven på tillgänglighet upprätthålls även för patienter som inte själva har möjlighet av medicinska skäl ta sig till mottagningen.

Hälsocentralen skall informera patienten om hälso- och sjukvårdens valfrihetsregler.

4.5. Bemanning och kompetens

Basuppdraget ställer krav på att alla hälsocentraler har tillgång till läkare som är

specialiserade i allmänmedicin, distriktssköterska, legitimerad sjukgymnast, legitimerad arbetsterapeut, socionom och/eller legitimerad psykolog och/eller legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri.

Under hälsocentralens öppettider skall verksamheten vara bemannad med minst en läkare med specialistkompetens i allmän medicin och distriktssköterska för att säkerställa uppdraget och tillgängligheten.

Hälsocentralen bör ha minst tre läkare som är specialister i allmänmedicin för att kunna fullgöra kraven när det gäller tillgänglighet, samt utbildning och handledning av AT- och ST- läkare.

Hälsocentralens hälso- och sjukvårdspersonal skall kunna tala, förstå och skriva svenska för god kommunikation.

(15)

Hälsocentralen skall bedriva verksamhets- och kvalitetsutveckling samt fortbilda och

kompetensutveckla sina medarbetare inom ramen för vårdpengen för att kunna bibehålla och utveckla deras kompetens.

Hälsocentralen skall meddela landstinget vem som är verksamhetschef och eventuellt byte av sådan.

Hälsocentralen får inte utan landstingets medgivande, anlita läkare/annan personal verksam enligt Lag (1993:1651, 1993:1652) om läkarvårdsersättning/lag om ersättning för

sjukgymnastik eller som har sin verksamhet reglerad av landstinget enligt annat vårdavtal.

4.6. Kontinuitet

Hälsocentralen skall organisera arbetet så att patienten vid upprepade vårdkontakter i största möjligaste mån får träffa samma personal. Patienter med kroniska eller komplexa

sjukdomstillstånd skall erbjudas vård-, rehabiliterings- och omsorgsplanering samt regelbundna medicinska kontroller.

4.7. Områdesplan

Områdesplan är en plan med kartor som beskriver samverkansområden inom länet och de olika hälsocentralernas närområden. För närvarande finns följande samverkansområden indelade utifrån gällande kommungränser:

• Hudiksvall/Nordanstig

• Ljusdal

• Bollnäs/Ovanåker

• Söderhamn

• Sandviken/Hofors/Ockelbo

• Gävle

4.8. Samverkansplan

Samverkansplan upprättas av hälsocentralerna inom varje samverkansområde.

Hälsovalskontoret är en aktiv part vid framtagandet av samverkansplanen. Vid förändring av antalet hälsocentraler kommer samverkansplanen att revideras. Samverkansplanen skall innehålla en beskrivning av hur samverkan regleras kring följande aktiviteter och funktioner:

• Särskilda boenden och korttidsplatser

• Jour och beredskapsorganisation

• Dödsfall och vårdintyg

• POSOM-gruppen

• Samverkansforum i närområdet

• Barnhälsovård

• Familjecentral

• Hemsjukvård

• Dialog och kommunikation med patientföreningar

4.9. Närområde och närområdesplan

Hälsocentralen har ett eget geografiskt område som den har ett särskilt ansvar för – detta kallas för närområde. Närområdet utgår från den fysiska placeringen av hälsocentralen och

(16)

finns beskriven i närområdesplanen. Landstinget beslutar efter samråd med berörda hälsocentraler om utformningen av närområdesplan och de ingående hälsocentralernas närområden i samband med godkännande och nyetablering av hälsocentral.

4.10. Journalhantering

Hälsocentralen skall följa Patientdatalagens bestämmelser (2008:355) för journalföring inom hälso- och sjukvård och Socialstyrelsens föreskrifter. Om en samordnad patientjournal blir aktuell under avtalsperioden skall leverantören följa kommande anvisningar från landstinget.

4.11. Miljö

Hälsocentralen och dess eventuella underleverantörer skall följa gällande miljölagstiftning och landstingets miljöpolicy samt uppfylla målen i landstingets miljöprogram i de delar som är tillämpbara. Det innebär att hälsocentralen skall arbeta strukturerat med att minimera sin miljöpåverkan, ta miljöhänsyn, dokumentera detta och arbeta med ständiga förbättringar.

Hälsocentralen skall redovisa det genomförda miljöarbetet och skall vid begäran ta fram data och underlag till landstinget i samband med redovisning och bokslut. Miljöredovisningarna kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

4.12. Tolk

Hälsocentralen skall tillhandahålla godkänd alt auktoriserad tolk då patienten inte förstår eller kan uttrycka sig på det svenska språket. I de fall där så är möjligt skall telefontolk användas.

4.13. Sjukresor

Hälsocentralen skall följa landstingets regler för sjukresor. Sjukresorna bekostas av landstinget.

4.14. Patientnämnd

Landstingets patientnämnd handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som leverantören svarar för. Hälsocentralen skall snarast och utan kostnad ge nämnden de informationer och svar på ställda skrivelser som begärs. Svaren skall vara författade på svenska språket.

Patientnämndens informationsmaterial skall finnas tillgänglig för patienterna på hälsocentralen.

4.15. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Personskadereglering AB (LÖF/PSR)

Hälsocentralen skall utan kostnad för landstinget och snarast tillhandahålla de intyg, utredningar, analyser och andra uppgifter kring behandlingen av patienter som begärs av landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag och personskaderegleringen (LÖF/PSR).

4.16. Anmälan enligt Lex Maria

Vårdgivaren är skyldig att, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) Lex Maria, utse en anmälningsansvarig. Anmälningsansvarig skall genomföra händelseanalyser vid allvarliga avvikelser samt återföra sina erfarenheter i verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Kopia på anmälan enligt Lex Maria skall omedelbart skickas till:

(17)

Landstinget Gävleborg Hälsovalskontoret 801 88 Gävle.

Anmälningsansvarig skall även ansvara för att informera patient eller anhörig om anmälan enligt Lex Maria och Socialstyrelsens beslut i ärendet.

4.17. Meddelarfrihet

Leverantören skall förbinda sig att tillförsäkra sina anställda meddelarfrihet enligt följande:

Leverantören får inte ålägga sina anställda en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som

inskränker deras möjlighet att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga missförhållanden, som är av allmänt intresse, i verksamheten. Leverantören förbinder sig att inte efterforska källan till en sådan uppgift i massmedia.

4.18. Kollektivavtal

Landstinget framhåller vikten av att leverantören tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor för anställda hos leverantören. Saknas kollektivavtal om anställningsvillkor skall leverantören ha sedvanliga personalförsäkringar.

4.19. Sekretess, tystnadsplikt

Leverantören skall se till att all berörd personal samt eventuella underleverantörer omfattas av sekretesskrav motsvarande de som ställs i Patientsäkerhetslag (2010:659) och Offentlighets- och Sekretesslagen.

4.20. Allmänhetens möjlighet till insyn

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål och utan kostnad efter begäran från landstinget lämna sådan information som avses i 3 kap 19 a § kommunallagen (1991:900).

Sådan begäran skall i normalfallet vara skriftlig. Informationen skall göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.

Informationen skall lämnas i skriftlig form. Landstinget ansvarar för att precisera den information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om det inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om det strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos landstinget.

Leverantören är inte skyldig att lämna information rörande löner eller andra kostnader hos leverantören.

Information som lämnats till beställaren enligt första stycket skall inte utgöra

företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i detta avtal.

4.21. Information och marknadsföring

Hälsocentralen ansvarar för att informera om sin verksamhet till invånare, patienter, samverkansparter och andra intressenter. Hälsocentralen ansvarar också för att de egna uppgifterna i landstingets informationsmaterial och på landstingets webbplatser är korrekta och aktuella. Landstinget äger rätt att i sin information kring verksamheten ange att avtal har slutits med hälsocentralen.

(18)

Hälsocentralen är skyldig att informera sig och följa de förändringar och förutsättningar som gäller för verksamhetens bedrivande som meddelas via landstinget. All marknadsföring av leverantörens verksamhet skall vara saklig och relevant.

Hälsocentralen äger rätt att i sin marknadsföring av och information om verksamheten ange att avtal slutits med landstinget.

All information och marknadsföring skall ha en tydlig avsändare. Landstingets roll som uppdragsgivare skall framgå i alla relevanta sammanhang, som vid information om

tillgänglighet, i annonsering, broschyrer och annan patientinformation. Landstingets riktlinjer för marknadsföring skall följas. Överträdelser kommer att beivras.

Landstinget kommer att publicera resultatet från olika jämförelser utifrån patientenkäter och andra mätningar på sin webbplats. Länkar till dessa resultat skall finnas på leverantörens webbplats.

Landstinget har rätt att utan ekonomisk kompensation till hälsocentralen, placera information riktad till patienter och befolkning i hälsocentralens lokaler.

5. Planerad utveckling av hälsoval Gävleborg

5.1. Samverkansdokument

Landstinget har för avsikt att beskriva gränssnitten mellan specialistvården och primärvården i olika samverkansdokument som även beskriver ansvars- och arbetsfördelning samt

kostnadsansvar. Denna typ av dokument kommer att revideras och utvecklas fortlöpande och den process som föregår framtagandet av dessa dokument ska kännetecknas av att berörda verksamheter får möjlighet att ge synpunkter och delta i processen när dessa tas fram.

5.2. Hjälpmedel

Successivt kommer det att utvecklas beskrivningar av vilka hjälpmedel som förskrivs var och av vilken vårdnivå och hur uppföljnings- och kostnadsansvaret ser ut. Denna information kommer att finnas i Hjälpmedelshandboken och uppdateras fortlöpande.

5.3. Ersättningsmodell

Under 2012 kommer vårdtyngden på alla hälsocentraler att följas månadsvis med hjälp av vårdtyngdsmätningsinstrumentet ACG (Adjusted Clinical Groups), vidare ska det prövas om ett införande av denna faktor i ersättningsmodellen förbättrar den ytterligare, om inte, ska den ses som en kompletterande beskrivning och uppföljning av den hälso- och sjukvård som bedrivs på hälsocentralerna.

5.4. Tilläggsuppdrag

I dag har landstinget en del funktioner och verksamheter som utvecklats olika över tid i olika geografiska områden beroende på hur sjukhusstrukturen i länet förändrats. Hälsoval

Gävleborg har som mål att tydliggöra och utveckla dessa till tilläggsuppdrag inom Hälsoval Gävleborg där så är möjligt.

(19)

5.5. Kommunalisering av hemsjukvården

Landstinget Gävleborg och länets kommuner har för avsikt att kommunalisera

hemsjukvården. Planen är att skiftningen av huvudmannaskap ska ske från och med den 1 januari 2013. I praktiken kommer detta betyda att landstinget kommer att säga upp

tilläggsuppdragen för hemsjukvård minst 6 månader innan växlingen ska ske för

hälsocentraler i privat regi. För hälsocentraler i offentlig regi kommer berörda medarbetare att bli aktuella för verksamhetsövergång.

6. Invånarens val av hälsocentraler och vårdkontakt

6.1. Allmänt

Listningssystemets uppgift är att registrera invånarens val av hälsocentral. Listningssystemet administreras av Hälsovalskontoret. Hälsovalskontoret ansvarar för registrering av invånarens val av hälsocentral. Hälsocentralen ansvarar för invånarens val och registrering av

vårdkontakt. Listning av invånarna sker efter aktivt eget val eller efter geografisk tilldelning.

Invånare som tidigare valt vårdkontakt (tidigare familjeläkarsystemet), behöver inte göra ett nytt val av vårdkontakt om så inte önskas och listas aktivt på den aktuella hälsocentralen vid driftstart av Hälsoval Gävleborg den 1/1 2010.

Vid nyetablering av hälsocentral fastställer landstinget närområdet i en närområdesplan efter samråd med aktuella hälsocentraler. Den ekonomiska ersättningen för invånare som listas om utifrån till en nyetablerad hälsocentral på grund av en reviderad närområdesplan tillfaller hälsocentralen tre månader efter driftstart.

Hälsocentralen har tillgång till listningsuppgifterna för den egna verksamheten.

6.2. Beskrivning av listningssystemet

o Aktivt listade invånare

Landstinget listar invånare på hälsocentral. Hälsocentralen får inte neka någon invånare att lista sig på aktuell hälsocentral.

o Tidigare listade invånare

Invånare som tidigare valt vårdkontakt (tidigare familjeläkarsystemet), behöver inte göra ett nytt val av vårdkontakt om så inte önskas och listas aktivt på den aktuella hälsocentralen.

o Ej aktivt listade invånare

Invånare som inte aktivt har listat sig, listas på en hälsocentral enligt närområdesplanen.

o Nyfödda och adopterade invånare

Nyfödda och adopterade invånare listas inledningsvis på en hälsocentral enligt närområdesplanen. Har sedan vårdnadshavare gjort ett aktivt val av hälsocentral så listas den nyfödde/adopterade på samma hälsocentral.

o Nyinflyttade invånare

Nyinflyttad invånare listas inledningsvis på en hälsocentral enligt närområdesplanen.

Invånare får sedan information av landstinget om Hälsoval Gävleborg och dess

(20)

möjligheter.

o Invånare med skyddad identitet och invånare som aktivt avstår att välja Invånare med skyddad identitet eller som aktivt har avstått att välja

(ickevalsalternativ) listas inte. Ersättningen till anlitad hälsocentral för dessa sker via landstinget.

o Invånare som vill byta hälsocentral Alla val registreras nästa månadsskifte.

  

o Invånare som vill byta vårdkontakt inom samma hälsocentral

Byte av vårdkontakt administreras av den egna hälsocentralen. Registrering av vårdkontakt utförs i listningssystemet av hälsocentralen.

6.3. Hälsocentralens ansvar

o Hälsocentralen skall ansvara för hälso- och sjukvård för invånare som är listade på aktuell hälsocentral. Hälsocentralen får inte neka någon invånare att lista sig på aktuell hälsocentral.

o Hälsocentralen skall i möjligaste mån tillgodose invånares krav på val av vårdkontakt.

o Hälsocentralen skall informera invånaren om utfallet av invånarens val av vårdkontakt.

o Hälsocentralen skall aktivt medverka om invånare önskar att byta vårdkontakt och/eller hälsocentral.

6.4. Landstingets ansvar

o Landstinget ansvarar för administration och drift av listningssystemet.

o Landstinget ansvarar för uppgifter om invånarnas val av vårdkontakt och/eller hälsocentral till aktuell hälsocentral.

o Landstinget meddelar sitt beslut om det geografiska närområdet för respektive hälsocentral i en geografisk närområdesplan.

6.5. Gränssnitt

Gränssnittet för listningssystemet definieras i IT bilaga.

(21)

7. Ersättningsmodell och kostnadsansvar

7.1. Ersättningsmodell för hälsocentralernas basuppdrag

Inom Hälsoval Gävleborg tillämpas samma regelverk och ersättningar för samtliga hälsocentraler, oavsett driftsform.

För att likställa de ekonomiska förutsättningarna mellan offentlig och privat drift kommer den momskompensation som landstinget har rätt att lyfta att läggas på ersättningen till privata leverantörer. Momskompensation fastställs till motsvarande 3 % av vårdpengen.

Ersättningsmodell består av följande delar:

• vårdpengen viktas utifrån ålder (1 988 kr per poäng), socioekonomiska faktorer (510 kr per poäng) och läkemedel (880 kr per poäng) samt geografi. Åldersviktningen baseras dels på den skala som används inom landstinget och dels på uttag av läkemedel inom förmånen.

• ersättning för täckningsgrad

• ersättning för tolkservice

• ersättning för korttids- och långtidsplatser för äldre inom kommunernas särskilda boenden (korttidsplatser ersätts med 10 000 kr per år och långtidsplatser med 3 000 kr per år).

• ersättning för tilläggs- och/eller särskilda uppdrag (BVC – uppdraget ersätts med 3 400 kr per barn 0-5 år och Hemsjukvårdsuppdraget med 2910 per person 70 år och äldre)

• målrelaterad ersättning

• ersättning för uteblivna patientavgifter

• sanktioner vid brister i fullgörande av uppdrag

7.2. Leverantörernas kostnadsansvar

Leverantörerna har fullständigt kostnadsansvar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som patienter får inom ramen för basuppdraget som hälsocentralen har ansvaret för.

Medel för att finansiera kostnadsansvaret tillförs leverantörerna genom den ersättningsmodell som har beskrivits ovan.

Kostnadsansvaret inkluderar läkemedel, medicinsk service och hjälpmedel för listade invånare.

7.3. Ersättningens omfattning

Den samlade ersättning som utbetalas till en leverantör är avsedd att täcka samtliga kostnader som är förknippade med basuppdraget för de invånare som hälsocentralen har ansvaret för.

Den ska täcka kostnader för drift av den egna vårdenheten, exempelvis, hälsofrämjande och förebyggande insatser, samverkan med andra vårdgivare och myndigheter, personal, lokaler,1 läkemedel, medicinsk service samt respektive leverantörs kostnader för overhead inklusive för uppdraget nödvändiga (befintliga och kommande) IT-system. Den omfattar också kostnader för vård som de invånare som hälsocentralen har ansvar för får hos:

• aktörer som leverantören samverkar med för att genomföra uppdraget

• andra primärvårdsenheter som ingår i Hälsoval Gävleborg

(22)

• privata allmänläkare och sjukgymnaster som ersätts enligt den nationella taxan inklusive medicinsk service, läkemedel och hjälpmedel

För de besök som sker hos vårdgivare enligt de tre sistnämnda punkterna tillämpas en gemensam prislista, som beskrivs närmare i avsnitt nedan. När en hälsocentral utför hälso- och sjukvårdstjänster till andra hälsocentralers patienter ger det en intäkt enligt samma prislista.

Besök hos hälsocentralen som görs av asylsökande, utlandssvenskar, patienter bosatta i annat landsting eller av utländska medborgare, ersätts i enlighet med årligen fastställd ersättning.

Hälsocentralerna ansvarar själva för fakturering av utomlänsbesök till respektive landsting.

Fullmakt för detta erhålls från Hälsovalskontoret. Hälsocentraler har rätt att fakturera landstinget för besök från utländska medborgare.

Ersättning kan också komma att utgå, enligt särskilda regelverk, för utbildningsplatser och forskningsprojekt på hälsocentralen.

Någon möjlighet att få ytterligare ersättning för det avsedda uppdraget utöver vad som beskrivs i denna handbok finns inte.

7.4. Ersättningens fördelning

Ungefär 80 % av den ersättningen som landstinget betalar för uppdraget beräknas att utgå genom en vårdpeng.

Ersättning utgår för hälsocentralernas täckningsgrad i syfte att stimulera besök på primärvårdsnivå.

Ersättning för uteblivna patientavgifter

Ersättning för uppnådda mål inom kvalitetsområdet.

Ersättning för särskilda uppdrag enligt särskild prissättning.

7.5. Ersättning för täckningsgrad

Täckningsgradsersättningen syftar till att primärvårdsbesök hos läkare och sjuksköterskor inom basuppdraget skall utgöra en stor andel av samtliga landstingsfinansierade läkarbesök och sjuksköterskebesök som länsinvånare gör inom hälso- och sjukvården i länet. I underlaget för beräkning av täckningsgrad ingår ej besök som sker inom ramen för tilläggsuppdragen samt besök vid länets jourmottagningar. Den totala täckningsgradsersättningen fördelas till hälsocentralerna utifrån en vikt som beräknas på basis av de respektive hälsocentralernas täckningsgrader och antal listade. Ersättning utgår endast till hälsocentraler med en täckningsgrad över 50 procent. Täckningsgrad över 80 procent ger ingen ytterligare

ersättning. Då ersättningen för en viss hälsocentral beror av såväl den egna täckningsgraden som andra hälsocentralers täckningsgrad kan situationen uppstå där en ökad täckningsgrad leder till en minskad ersättning.

7.6. Täckningsgraden beräknas enligt följande:

Läkar- och sjuksköterskebesök ingår initialt vid beräkning av täckningsgrad. På sikt kommer fler yrkeskategoriers vårdkontakter såväl som telefon som e-post att inkluderas i beräkningen.

Täljaren = de listade invånarnas alla besök hos läkare och sjuksköterskor som hälsocentralen har kostnadsansvar för enligt Hälsovalet inom landstinget och på primärvårdsnivå.

(23)

Nämnaren = de listade invånarnas samtliga besök i täljaren samt alla öppenvårdsbesök hos läkare och sjuksköterskor, hos samtliga offentligt finansierade vårdgivare i Sverige.

7.7. Ersättning för uppnådda mål inom kvalitetsområdet

Basuppdraget: max 3 % av totala ersättningen för basuppdraget som hälsocentralen erhåller.

Tilläggsuppdraget: max 3 % av totala ersättningen för tilläggsuppdragen som hälsocentralen erhåller.

7.8. Ersättning för besök där tolk har använts

Ersättning utgår för besök där tolk har använts, i syfte att kompensera hälsocentraler som har många patienter som inte talar svenska. Ersättning utgår enligt följande:

• Besök där tolkning har utförts av godkänd/auktoriserad tolk ersätts med kostnad enligt avtal.

• Besök där tolkning har utförts utan att hälsocentralen belastats med någon kostnad för tolkning ersätts inte. Det gäller exempelvis när tolk anlitas åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade eller talskadade personer som ersätts av landstinget på annat sätt samt om vårdpersonal har utfört tjänsten.

Endast tolktjänster som landstinget har avtal med ersätts.

7.9. Enstaka besök hos andra vårdgivare

Varje hälsocentral har kostnadsansvar för den verksamhet som bedrivs vid den egna vårdenheten, men också för besök som hälsocentralens listade invånare gör hos

• andra hälsocentraler och familjeläkarjourmottagningar än den där invånaren är listad

• vårdgivare med vårdavtal gällande insatser som ingår i vårdenhetens åtagande

• specialist i allmänmedicin eller sjukgymnast som bedriver verksamhet enligt nationella taxan. (ers enl. FOL och FOS)

Hälsocentraler får ej registrera besök som ej listade patienter gör för att erhålla vaccinationer, intyg eller hälsoundersökningar så att ersättning för enstaka besök utfaller.

Besök hos annat landsting eller region på primärvårdsnivå så kallade utomlänsbesök betalas av landstinget centralt via Hälsovalskontoret.

Kostnaden för enstaka besök hos annan vårdgivare inom den landstingsfinansierade

primärvården inklusive den nationella taxan (vid läkarbesök inklusive schablon för läkemedel och medicinsk service) fastställs för år 2012 till:

Besök hos läkare på nationella taxan 1180 kr

Besök hos läkare på hälsocentral 700 kr

Besök hos distriktssköterska eller annan sjuksköterska 300 kr

Besök hos sjukgymnast 260 kr

Besök hos privat sjukgymnastik för åtgärd med särskilt arvode 500 kr

Besök hos arbetsterapeut 450 kr

Besök hos kurator 450 kr

Besök hos psykolog 550 kr

Läkarbesök vid familjeläkarjour/motsvarande 1180 kr

Gruppbesök 150 kr

Provtagning på icke listad patient 100 kr

Tillägg hembesöksavgift på icke listad patient i eget närområde 500 kr

(24)

7.10. Patientavgift

Hälsocentralen skall av patienter ta ut avgifter för hälso- och sjukvård enligt de regler och belopp som landstinget beslutat. Endast de patientavgifter som tas ut vid besök som sker till följd av sjukdom, misstanke om sjukdom eller skada ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Följsamheten till landstingets regelverk är grundläggande för att alla patienter ska behandlas lika. Avgiftshandboken gäller även vaccinationer, intyg och hälsoundersökningar när de finns beskrivna i denna.

Patientavgifterna behålls av leverantören och landstinget ersätter uteblivna patientavgifter enligt avgiftshandbokens regler.

Hälsocentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter som beror på att patienten låter bli att betala avgifter enligt landstingets avgiftsregler. Hälsocentralen har heller inte rätt till

ersättning för återbetald patientavgift. Sådan kan komma ifråga enligt den regel som innebär att en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter efter utsatt tid innan

behandlingen påbörjas, har rätt att återkräva betald patientavgift. Debiterad avgift för uteblivet besök enligt avgiftshandboken tillfaller hälsocentralen.

7.11. Målrelaterad ersättning

Målrelaterad ersättning kommer inledningsvis att utgå för de områden som anges. Den målrelaterade ersättningen kopplas, där så är möjligt, till vårdenhetens storlek genom antalet poäng baserade på ålder och kön.

Områden för målrelaterad ersättning kommer att revideras årligen.

Följande områden har fastställts för 2012:

• Den ojämlika hälsan

• Förhindrande av onödig sjukhusvård

• Läkemedelsgenomgångar

• Folkhälsoarbete

• Tobak (rökning)

• Fysisk aktivitet på recept (FaR)

• KOL – deltagande i KOL-register

• Kvalitet och patientsäkerhet (risk- och händelseanalys)

Basal demensutredning

Detaljerad beskrivning av målområden med tillhörande beskrivning av hur datainsamling sker finns på Hälsovalets hemsida.

7.12. Ekonomiska sanktioner

Ekonomiska sanktioner tillämpas för att undvika en oacceptabel lägstanivå hos leverantören.

Utöver sanktioner innehåller avtalet mellan landstinget och den godkända hälsocentralen även en generalklausul om såväl hävning som avdrag på ersättningen om inte avtalet följs. Den totala omfattningen av ekonomisk sanktion per månad kan maximalt uppgå till 10 procent av leverantörens månadsersättning. De områden som kommer att vara aktuella för sanktioner är utebliven rapportering, bristande följsamhet till rutiner och policys som gäller för Hälsoval Gävleborg, bristande tillgänglighet och bristande läkarkontinuitet.

(25)

7.13. Särskilda åtaganden och tilläggsuppdrag

Det finns särskilda åtaganden inom närområdet som leverantören och landstinget kan träffa särskilda avtal för. Om särskilda avtal träffas avseende dessa åtaganden utgår också särskild ersättning.

7.14. Ersättning för tilläggsuppdrag BVC

Uppdraget ersätts med en summa per barn 0-5 år. Utöver detta erhåller varje BVC en socioekonomisk ersättning utifrån hälsocentralens socioekonomiska index avseende

utlandsfödda och ensamstående med barn samt en målrelaterad ersättning. Den målrelaterade ersättningen utgår för det första hembesöket hos en familj med ett nyfött barn och riktade föräldragruppsutbildningar.

(26)

8. Uppföljning

8.1. Syfte

Syftet med uppföljningen är att landstinget i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården:

- kan följa upp att, den verksamhet som bedrivs på hälsocentralen överensstämmer med uppdraget

- får underlag för att betala rätt ersättning till leverantören enligt fastställd ersättningsmodell

- får underlag för att bedöma vårdbehov och utveckla hälso- och sjukvården i Gävleborg - kan publicera ett urval av uppgifterna som information till befolkningen

- kan leverera efterfrågad statistik till myndigheter och organisationer

8.2. Uppföljningsmodell

Landstingets uppföljningsmodell är indelad i fem perspektiv - behov, prestation, kvalitet, kostnad och effekt.

Kvalitet

• I behov ingår:

- behov av hälso- och sjukvård hos listade invånare på hälsocentralen samt andra patienter som har kontakt med hälsocentralen

• I prestation ingår:

- utförd hälso- och sjukvårdsproduktion inom ramen för uppdraget.

• Kvalitet utgår från God vård, om ledningssystem och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2005:12).

I kvalitet enligt God vård ingår att vården:

- är kunskapsbaserad och ändamålsenlig - är säker

- är patientfokuserad - är jämlik

- är effektiv - ges i rimlig tid

• I effekt ingår:

Behov Prestation Effekt

Kostnad

(27)

- patienteffekter - systemeffekter

• I kostnad ingår:

- direkta kostnader för landstinget som finansiär - indirekta kostnader för landstinget som finansiär

Uppföljningsvariabler knutna till modellen kommer att ses över årligen. Landstinget fastställer uppföljningens innehåll senast sex månader innan de nya kraven träder i kraft.

Uppföljningsvariabler för aktuellt år och hur dessa skall rapporteras och följas upp framgår av bilaga (länk).

8.3. Underlag och metod

I första hand skall uppgifter för uppföljning levereras från hälsocentralens system enligt IT- avsnittet.

Uppgifter om patienternas upplevelser kommer att baseras på den nationella patientenkäten samt landstingets egna enkäter. Hälsocentralen skall därför medverka i genomförandet av den nationella patientenkäten och i de av landstinget beslutade enkätundersökningarna.

Vissa uppgifter kommer att samlas in via webbaserad enkät, som vårdenheten skall fylla i enligt landstingets anvisningar.

Hälsocentralen skall rapportera till relevanta nationella kvalitetsregister.

Hälsocentralen skall leverera de uppgifter som krävs av nationella och

landstingsgemensamma register, såsom Väntetider i vården, Verksamhetsindelning 2000 (VI 2000), Nyckeltalssamverkan (Nysam).

Hälsocentralen skall även tillhandahålla uppgifter som krävs för att följa upp särskilda satsningar på initiativ av staten, statliga myndigheter eller landstinget.

Landstinget har rätt att under avtalsperioden låta genomföra revisioner av olika karaktär, exempelvis kvalitetsrevision, medicinsk revision, ekonomisk revision avseende lagstadgade skatter och avgifter, revision avseende informationssäkerhet och miljörevision.

Revisioner kan komma att utföras av landstingets egen personal, personal från annat landsting eller av annan extern resurs på uppdrag av landstinget.

Hälsocentralen skall utan ersättning vara behjälplig med att tillhandahålla de uppgifter och underlag som krävs för att revisionen ska kunna genomföras. 

Landstinget svarar för ersättning till den som utför den revision som landstinget beställt.

Resultatet av revisionerna kommer att publiceras på landstingets webbplats.

8.4. Dialog och återkoppling

För att uppföljning ska leda till ständiga förbättringar, krävs en förtroendefull dialog mellan landstinget som uppdragsgivare och hälsocentralen.

(28)

Landstinget åtar sig att via ett webbaserat system återkoppla ett urval av

uppföljningsvariabler, så att hälsocentralen kan jämföra sig med andra hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg.

Hälsocentralen skall på landstingets initiativ delta i uppföljningsmöten.

9. IT

9.1. Syfte

För att hålla en hög kvalitet på sjuk- och hälsovården inom landstinget är det mycket viktigt att egna och privata hälsocentraler i väsentliga delar använder gemensam IT-struktur.

För att förbättra patienternas villkor och minimera administrationen i vårdkedjan är det nödvändigt att IT-systemen utvecklas och samverkar på ett rationellt och effektivt sätt.

Kontakter skall underlättas så långt som möjligt med övriga aktörer som är delaktiga i

patientens vård, exempelvis kommunala enheter som verkar inom Hälso- och sjukvårdslagens ramar och Socialtjänstlagen (SOL).

Hälsocentralens vårdinformation skall vara kvalitetssäkrad, lättillgänglig och följa en gemensam informationsstruktur. Dessa krav gäller all vård som utförs på landstingets uppdrag.

Patientuppgifter, journalhandlingar, patientadministration, samt administrativa uppgifter om verksamheten, statistik och ekonomi skall vara kompatibel och uppföljningsbar mellan hälsocentralen och landstinget.

Landstinget kommer att ge IT-support i form av råd, utbildning samt uppgradering, underhåll och felavhjälpning av tillhandahållna obligatoriska IT-produkter.

Egna IT-lösningar och valbara IT-produkter bekostas och sköts av hälsocentralen.

9.2. Övergripande krav

o Hälsocentralen skall ha en IT-struktur som tillförsäkrar sig en hög patientsäkerhet, effektiv uppföljning och som underlättar hantering av ersättning.

o Landstinget har ställt sig bakom nationella IT-strategin och hälsocentralen skall följa de krav som landstinget ställer för att följa strategin.

o Hälsocentralen skall ansluta sig till nationella IT-lösningar när landstinget ansluter sitt vårdsystem, ex Nationell Patientöversikt.

o Hälsocentralen skall tillämpa landstingets IT-normer.

o Hälsocentralen skall tillämpa landstingets säkerhetsföreskrifter.

o Hälsocentralen skall följa de riktlinjer, begrepp och termer för den vårdadministrativa informationen som stipuleras av landstinget

(29)

o Hälsocentralen skall framställa och leverera uppföljningsinformation och statistik enligt direktiv från landstinget.

o Obligatoriska IT-produkter som tillhandhålls av landstinget skall implementeras och administreras på ett säkert sätt.

o Hälsocentralens egna IT-system skall vara data- och kvalitetssäkrade framförallt med avseende på dataintrång.

o Hälsocentralen skall bekosta, driva och sköta egna IT-lösningar och valbara IT- produkter.

o Hälsocentralen skall ange en ansvarig kontaktperson gällande IT-frågor.

o Hälsocentralen skall informera sig och följa landstingets meddelade förändringar och förutsättningar som gäller för verksamhetens bedrivande.

9.3. Teknik och IT/Informationssäkerhet

o Hälsocentralen skall hantera vårdinformation enligt lagar och regler.

o Hälsocentralen skall anpassa utrustning och IT-system till landstingets ställda krav på gränssnitt, kommunikation, säkerhet och hanterbarhet.

o Hälsocentralen skall leverera dokument som är beständiga enligt landstingets ställda krav.

o Tillhandahållna obligatoriska IT-produkter uppgraderas, underhålls och felavhjälps av landstinget.

o För att hälsocentralen skall få använda landstingets obligatoriska IT-produkter krävs det att hälsocentralen följer landstingets ställda krav på IT-utrustning.

9.4. Tillhandahållna IT-produkter (tjänstekatalog)

o Obligatoriska IT-produkter tillhandahålls kostnadsfritt av landstinget.

o Valbara IT-produkter ska bekostas av hälsocentralen.

o Valbara IT-produkter kommer att ha samma prissättning för offentliga och privata hälsocentraler.

o För valbara IT-produkter gäller att hälsocentraler i privat regi har eget avtal gällande uppgradering, underhåll och felavhjälpning.

o IT-produkter är listade i bilaga 1.

9.5. Gränssnitt

o Hälsocentralen ska uppfylla ställda krav på gränssnitt för att på ett säkert och effektivt sätt kunna kommunicera med kommunala enheter, landstinget och dess

(30)

invånare.

o Gränssnittet ställer höga krav på säker överföring, kryptering och sekretess.

Krav på gränssnitten är listade i bilaga 1.

10. Godkännandeprocessen

10.1. Ansökan

Leverantör som önskar bedriva primärvård i Gävleborg och åtar sig att följa villkoren i Handbok för Hälsoval Gävleborg, som även utgör förfrågningsunderlag, kan ansöka om godkännande hos Landstinget. Ansökan om godkännande lämnas separat för varje hälsocentral.

Ansökan prövas av en godkännandegrupp. Prövningen av ansökan görs med utgångspunkt i det material som leverantören lämnat in. Vid behov kan landstinget begära kompletterande upplysningar av leverantören, samt genomföra en gemensam genomgång av ansökan med en representant för leverantören.

10.2. Ansökningshandlingar

Finns att hämta på: www.lg.se/halsoval eller http://www.valfrihetswebben.se/startsidan.aspx

10.3. Handbok för Hälsoval Gävleborg

Leverantören skall åta sig att följa Handbok för Hälsoval Gävleborg för den eller de verksamheter som skall bedrivas. Handbok för Hälsoval Gävleborg utgör

förfrågningsunderlag för ansökan om deltagande i landstingets vårdvalssystem.

10.4. Ändringar i Handboken

Landstinget har rätt att ändra villkoren i Handbok för Hälsoval Gävleborg. Sådan ändring sker i regel en gång per år. Så snart landstinget har fattat beslut om ändring av villkoren i Handbok för Hälsoval Gävleborg kommer landstinget skriftligen informera leverantören genom

ändringsmeddelande. Ändring träder i kraft tidigast sex månader efter beslutet meddelats.

Om leverantören inte vill bli bunden av de ändrade villkoren, skall leverantören inom 60 dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet sänts, skriftligen meddela landstinget att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant meddelande inte mottagits av landstinget inom den angivna tidsfristen blir leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag landstinget angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att

ändringsmeddelandet sänts.

Om leverantören meddelar landstinget att leverantören inte accepterar de ändrade villkoren upphör avtalet att gälla 12 månader efter utgången av 60 dagarsfristen. Under den återstående avtalstiden gäller Handbok för Hälsoval Gävleborg i sin lydelse före ändringarna.

10.5. Kontroll och eventuell uteslutning av leverantör

Leverantören kommer att uteslutas från godkännandeprocessen om leverantören eller

företrädare för denne enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för sådan brottslighet som anges i lag (2007:1091) om offentlig upphandling 10§ 1 avseende:

• deltagande i kriminell organisation

• bestickning

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :