• No results found

Svar på Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanländaFörslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Svar på Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanländaFörslag till beslut"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

, | Besöksadress: | Tel: | Fax:

|

Socialnämnden

Svar på Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanlända

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att, utifrån uppdraget från Kommunfullmäktiges återremittering, svara att nämnden inte kan finna något olagligt i att införa en

integrationsplikt enligt motionärens intention.

Bakgrund

Stefan Borg (SD) har den 13 december 2017 lämnat in en motion gällande integrationsplikt för nyanlända.

Socialnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om integrationsplikt för nyanlända (2018-04-26 SN §80).

Ärendet återremitterades till socialnämnden för komplettering av utredningen så att man kunde utläsa lagligheten i att införa integrationsplikt enligt motionärens intention (2018-06-18 KF

§115).

Socialnämnden kompletterade initialt utredningen med lagstöd (2018-08-30 SN §156). Föreliggande tjänsteutlåtande utgör ytterligare en komplettering av utredningen i enlighet med

Kommunfullmäktiges återremittering beträffande förslag till beslut.

Analys och förslag

I sin motion argumenterar Sverigedemokraterna för att Hörby

kommun ska införa en modell för integrationsplikt liknande den som

Vellinge kommun nyligen infört.

(2)

En person räknas som nyanländ under de första 24 månaderna efter det att personen blivit beviljad uppehållstillstånd, och ingår under samma tid i etableringsprogrammet. Från och med slutet av 2010, i och med införandet av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända, har Arbetsförmedlingen ansvaret för de nyanlända.

Lagstöd: Enligt 4 § i lagen (2017:584) om ansvar för

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (ikraftträdande 1 januari 2018, tidigare lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) ansvarar Arbetsförmedlingen för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet

(etableringsinsatser).

Majoriteten av de förslag som Sverigedemokraterna lyfter i sin motion hanteras idag redan av Arbetsförmedlingen.

Hörby kommun genomför dessutom ett antal extra insatser utöver de obligatoriska delarna av etableringsprogrammet, bland annat

värdegrundsdialoger utifrån den evidensbaserade modellen Bygga Broar som syftar till att öka kunskapen om bland annat svensk lagstiftning, mänskliga rättigheter, barnuppfostran och

hedersrelaterat våld. Detta projekt ingår för närvarande i

kommunens SFI-undervisning och modellen är även implementerad på flera av kommunens förskolor.

Många av de punkter som Sverigedemokraterna vill införa, genom

att hänvisa till och kopiera Vellinge kommuns handlingsplan,

innebär omfattande dubbelarbete för kommunens tjänstemän och

Arbetsförmedlingens handläggare – där tjänstemännen från

(3)

kommunens sida, helt utan lagligt mandat, föreslås gå in och göra om Arbetsförmedlingens arbete.

Sverigedemokraterna föreslår bland annat att kommunala bidrag bara ska betalas ut om den så kallade ”integrationsplanen”

genomförs som tänkt. Det är dock i detta sammanhang viktigt att understryka att nyanlända är självförsörjande under

etableringsperioden. Nyanlända får alltså inte kommunala bidrag under etableringstiden, förutom i några väldigt få undantag (se bilaga).

Lagstöd: Ersättningar (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning) till den enskilde beräknas och betalas ut av Försäkringskassan enligt 10 kap. 9 § förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (ikraftträdande 1 januari 2018, tidigare förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare) och är ett myndighetsansvar som hanteras helt och hållet av Arbetsförmedlingen, som genom den tidigare nämnda lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått detta uppdrag. Kommunen har inget som helst mandat att påverka detta.

Det är vidare inte kommunens ansvar att blanda sig i den nyanländes frånvaro och progression under etableringsperioden.

Lagstöd: Detta ansvar vilar på Arbetsförmedlingen enligt 4 kap. 1-4

§§ förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

I de fall då den nyanlända inte sköter sina åtaganden i enlighet med planering påverkar detta personen på så vis att

etableringsersättningen minskar och i dessa fall kan personen inte

heller bli aktuell för kompletterande försörjningsstöd via kommunen.

(4)

Arbetsförmedlingens individuella kartläggningar och

handlingsplaner innefattar vidare uppgifter av sekretesskaraktär som varken ska eller får lämnas vidare, inte ens till kommunens

tjänstemän, utan explicit tillstånd från den enskilde

Lagstöd: Se 21 kap. 5 § och 28 kap. 12 a § offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Det finns dessutom ingen grund för att efterfråga sådant tillstånd från den enskilde, eftersom uppgifterna inte behövs för att

kommunen enligt gällande lagar ska kunna utföra sitt arbete.

Kommunen måste lita på att Arbetsförmedlingens handläggare har kompetens och möjlighet att utföra sitt arbete. Kommunen bör inte gå in och försöka ta något slags övervakaransvar för detta arbete.

Vad gäller examinering av samhällsorienteringen, är detta också en fråga som tillhör Arbetsförmedlingen, inom deras uppdrag för etableringsinsatser. Vidare kan det ifrågasättas vad som i realiteten skulle uppnås med en sådan examination då merparten av alla som någon gång deltagit i strukturerad undervisning vet att provresultat inte på något sätt är en garanti för befäst och användbar kunskap.

Sammanfattningsvis så hanteras majoriteten av

Sverigedemokraternas förslag redan av Arbetsförmedlingen, och Hörby kommun bör inte försöka detaljstyra deras arbete.

Eva Klang Vänerklint

Socialchef

(5)

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2017-12-18 KF §195.doc

Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanlända ver 2.0.pdf

Socialnämndens arbetsutskott (2018-04-12 SNAU §123) Socialnämnden (2018-04-26 SN §80)

Kommunfullmäktige (2018-06-18 KF §115)

Socialnämndens arbetsutskott (2018-08-16 SNAU §243) Socialnämnden (2018-08-30 SN §156)

TS integrationsplikt 2018-11-06 2.0.docx

Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

References

Related documents

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel- serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare

34 § 2 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. Innan Migrationsverket meddelar