• No results found

Vänj dig vid negativ potentiell energi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vänj dig vid negativ potentiell energi"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Övningsblad

Vänj dig vid negativ potentiell energi

Ett bowlingklot (med tyngden 60 N) kan ligga på olika ställen i en trappa. Beräkna lägesenergin för de olika nivåerna om nollnivån väljs längst ner.

Hur mycket energi måste tillföras för att lyfta bowlingklotet från n = 2 till n = 4?

W1 =

Rita energinivådiagram!

1(a)

1(c)

Hur mycket energi avges om bowlingklotetet trillar ner från n = 3 till n = 1?

1(d)

1(b)

0,70 m n = 1

n = 2 n = 3 n = 4 n = 5

0-nivå

Namn:

1,5 m

2,5 m 3,0 m W2 = W3 = W4 = W5 =

20 100

W J

Beräkna lägesenergin för de olika nivåerna om nollnivån istället väljs högst upp.

Hur mycket energi måste tillföras för att lyfta bowlingklotet från n = 2 till n = 4?

W1 =

Rita energinivådiagram!

2(a)

2(c)

Hur mycket energi avges om bowlingklotetet trillar ner från n = 3 till n = 1?

Eftersom man alltid är intresserad av skillnader i lägesenergi spelar det ingen roll hur 0-nivån väljs!

2(d)

2(b)

0,70 m n = 1

n = 2 n = 3 n = 4 n = 5

0-nivå

1,5 m

2,5 m 3,0 m W2 = W3 = W4 = W5 =

W J 0

References

Related documents

Ursprungsfolkens livsåskådning, sumak kawsay, är ledordet för det nya samhällsbygget och Ecuador är först i historien med att ge naturen egna rättigheter..

Men när det gäller fattigdomsgränsen bör den hellre anpassas till kostnaden för en människa att få 2 200 kalorier/dag, några liter rent vatten och lite bränsle varje dag, ett

Latinamerikas storgodsägare, understödda av USAs dödsbringande upprorsbekämpning, har inte sparat några resurser, varken finansiella, ideologiska eller militära för att hindra

Det egenintresse som Enheten för skydd och säkerhet (ESS) på länsstyrelsen i Västra Götalands län ger uttryck för utgår ifrån en vilja att upprätta en framgångsrik

I Fjärdingslöv var det genomgående lägre halter av P-Olsen i de färska proverna från matjord och alv, medan P-AL hade lika eller högre halter (Figur 4).. Sambandet mellan pH och

Snart hade Dirbas sett sina följeslagare, den ene efter den andre, föras bort för att bli uppätna, och han förstod, att samma öde hotade honom själv; men han beslöt sälja sitt

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är

Anledningen var framför allt den att Rintalas huvudperson, patrullchefen Takala, vid inte mindre än tre tillfällen har samlag med representanter för den finska

~in en triod ; med andra ord, den har större verknings ­ grad, varför den i liks tröms-, allstrilms- och mindre viixelströmsapparater alltid föredragits framför

[r]

A small scale version of the discrete dipole approximation can be used to illustrate the sensitivity of backscattering to particle shape and as a means of insight into the DDA

Företrädare för projekten YScreen och IDA upplevde att det faktum man genom projektet tydligt signalerade att man riktade in sig på en specifik målgrupp (i dessa fall unga tjejer

Gabriella tar upp att ärlighet för henne innefattar att man ska kunna vara sig själv och att man ska kunna säga vad man vill, vilket hon också tog upp kring sin

För ett armeringsinnehåll ρ = 0,5% ger eurokodens metod en högre genomstansningskapacitet för tvärsnittshöjder upp till 1,3m sedan erhålls högst kapacitet med

Även om grupp C inte använder sig av metoden en elev en dator diskuterade lärarna att eleverna blir mer effektiva när digitala verktyg används i undervisningen samt

Hur mycket energi går det åt för att smälta och koka bort vattnet.. Använd

Sammanfattningsvis kan sägas att om inte avtalet förlängs allt för lång avtalsperiod och kunden får en tydlig påminnelse innan uppsägningstiden har löpt ut

ü Genom att lägga ihop atommassan för alla atomer som ingår så kan vi alltså ta reda på molekyl- eller formelmassan.. ü Exempel: Beräkna formelmassan för

Niklas Dahrén.

c= Koncentrationen partiklar, vilket innebär substansmängden partiklar som finns inom en viss volym av en lösning (mäts i mol/dm 3 ).. n=

Värmeenergi kan skapas på många olika sätt, till exempel genom strålningsenergi från solen eller med hjälp av att elektrisk energi i ett element omvandlas till

Ni ska idag på labb undersöka vilket tryck olika föremål utövar på sitt underlag.. Till er hjälp har ni linjal, våg

ligaste gränstrakterna. Kanada! Majoren kunde inte säga det ordet förrän han också nämnde Robert W. Services alla dikter och ballader utantill. Ju längre kvällen led och ju mera