Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö.

10  Download (0)

Full text

(1)

4.0 GATOR

Gaturummen

Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö.

I mitt gestaltningsförslag skall gatornas markbeläggning i hela området vara betongplattor. Tanken med detta underlag är att det skall bli en lägre hastighet (max 30 km/h) på körbanan samt att de inte skall skapa samma stela och tråkiga uttryck som asfalt gör.

För att gaturummen i området skall bli trivsamma är det viktigt att grönska i form av träd finns längs med gatorna. Mellan träden längs med gatan vill jag planera parkeringsplatser och i slutet av gatorna vill jag på vissa platser ha torgutrymme.

I Inre Hamnområdet vill jag lägga stor vikt på hur kajernas utformning blir.

Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas

gatuanslutningar med 90 grader.

18

Bilden visar hur grönskan gör ett stadsrum vackrare. Den framhäver även hur jag vill gestalta gatorna i det Inre Hamnområdet.

18 Strandpromenaden i Montréal, Kanada, 2005, Jenny Åberg

(2)

Busshållplatser

19

Avsmalning av körbana vid hållplats, det är ej möjligt att passera förbi bussen. Detta utseende på busshållplats är bra i bostadsområden där trafikmiljön skall vara extra säker.

19 Garnisonen, Linköping, 2006, Jenny Åberg

20

Busshållplats vid gata i industriområde där hastigheten i området är 30 eller 50.

20 Busshållplatsen vid Collegium, Linköping, 2006, Jenny Åberg

(3)

Vändzoner

Kvartersgatorna skall avslutas med vändzoner och i dessa ska det finnas parkeringsmöjligheter liknande de lösningar som de två bilderna på denna sida visar. Det vill säga vändzonerna kommer att ha en dubbelsidig fickparkering eller en enkelsidig snedparkering med 75 graders lutning.

21

21 Västra Sannegårdshamnen, Göteborg, 2006, Jenny Åberg

22

22 Eriksberg, Göteborg, 2006, Jenny Åberg

(4)

4.1 Det norra området av Inre hamnområdet

Bastiongatan

I den norra delen av Inre Hamnområdet går den viktiga länken Bastiongatan. Denna gata servar bland annat all trafik som skall till och från industriområdet. Gatan har till och från fått

problem med översvämningar från Bäveån samt

dagvattensystemet och gatunivån skall därför höjas. Gatan har idag asfalt som underlag och kommer även i mitt

gestaltningsförslag ha asfalt som markbeläggning.

För att göra Bastiongatan vackrare ingår även i mitt gestaltningsförslag att en allé planteras. Allén skall finnas mellan den nya bebyggelsen och Bastiongatan.

Grönskan bidrar med att miljön kring blir gatan mer trivsam.

Parallellt med Bastiongatan skall angörningsgata för parkeringsplatserna till bostadshusen finnas.

Längs med Bastiongatan skall det finnas möjligheter för kollektivtrafiken. Det skall därför nära bostadshusen finnas utrymme för en busshållplats på båda sidorna av vägen.

Kvartersgator

Den norra sidan kommer enligt mitt förslag ha tre

bostadskvarter omgivna av sammanlagt fyra kvartersgator.

De kommer var och en att vara sammanlagt 18 meter breda med en körbana i mitten som skall vara 6 meter bred. På varje sida av körbanan är 2 meter bred parkering.

Vid sidan av parkeringen är det 2,5 meter bred bana för gående och cyklister samt 1,5 meter yta för varje kvarter där de bland annat kan ha blomrabatter samt utrymme för cyklar.

Mellan Bastiongatan och kvartersgatorna skall förhöjd

anslutning byggas. De skall ha som uppgift att få folk att sänka hastigheten när de ska köra in till bostadsområdena. En sänkt hastighet på kvartersgatorna bidrar till en bättre boendemiljö.

Kvartersgatorna ansluter med 90 grader mot kajen och visar en vacker utsikt ut mot vattnet när man rör sig på gatorna.

23

Denna bild visar hur en kvartersgata kan gestaltas.

23 Gåshaga, Stockholm, 2005, Jenny Åberg

(5)

Gång och cykelgator

Längs med allén vid Bastiongatan skall en gång- och cykelbana finnas. Dess uppgift skall vara att möjliggöra förflyttning utanför bostadsområdet för fotgängare och cyklister.

Allén bidrar med en behagligare atmosfär för de som rör sig längs med gång- samt cykelbanan och förflyttelser blir därmed mer lockande.

Gaturummen mellan bostadskvarteren kommer att på varje sida ha tillsammans 4 meter gång- och cykelbana.

Bro

Från den norra sidan till den södra sidan av Inre Hamnområdet skall en bro för gång- och cykeltrafik finnas. Bron skapar en trivsam miljö och förenar de båda sidorna med varandra.

Bron mellan de båda sidorna av Bäveån gör att kajerna inte direkt skapar känslan av att vara återvändsgator och människor kan röra sig fritt i området.

Bron skall vara öppningsbar och kommer inte att hindra båttrafik till och från området.

24

Bilden visar ett exempel på hur en öppningsbar bro kan se ut.

24 Västra Sannegårdshamnen, Göteborg, 2006, Jenny Åberg

(6)

4.2 Södra området av Inre Hamnområdet

Repslagaregatan/ Junogatan

Repslagaregatan/ Junogatan, bildar idag en huvudgata för all trafik som skall till och från de olika verksamheterna samt förbinder Inre Hamnområdet med Skeppsviken i det södra området av Inre Hamnområdet. Denna gata är en 50- gata och bör förnyas/förbättras för att den ska klara av en ökad

trafikmängd, den skall vara utformad så att den klarar av olika trafikanter. Det vill säga, gatan skall vara utformad så att fotgängare, cyklister och att de som rör sig med fordon kan förflytta sig utan att konflikter uppstår mellan de olika grupperna. Jag tycker att det är viktigt att cyklister och att de som rör sig till fots skall kunna ta sig till och från

bostadsområden i trygga och säkra gatumiljöer.

Markplan i kvarteren längs med Repslagaregatan och Junogatan kommer ha möjligheter för olika verksamheter, därför skall gatan vara förberedd för detta. Jag vill att huvudgatan skall ge en stadsmässig karaktär och där

verksamheterna tillför nytta för gatan. Trädplanteringar längs med gatan skall skapa en stadskaraktär och där den gröna allén får till uppgift att mildra trafikens inverkan.

För att uppfylla målet med ett trivsamt gaturum vill jag att det bildas en helhet i val av material och möblering av rummet kring Repslagaregatan/Junogatan. Jag vill att det skall finnas möjligheter för kollektivtrafiklinje längs med gatan och där med ska det finnas plats för hållplats till tätortsbuss.

I och med detta blir det lättare att uppfylla de behov som kommer när Inre Hamnområdet blir bebyggt med bostäder.

25

Ett exempel på bostadskvarter med verksamheter i gatuplan

25 Hammarby Sjöstad, Stockholm, 2005, Jenny Åberg

(7)

Kvartersgator

I det södra området kommer det att finnas flertalet

kvartersgator, vars uppgifter är givetvis att leda trafiken till de olika husen men även att skapa en indelning av kvarter.

För att skapa variation i gaturummen kommer kvartersgatorna att variera något i bredd och blir mellan 18-19 meter och ha en hastighet på 30 km/h. Olika bredd på gatorna leder till en mindre risk att området upplevs tråkigt och stelt.

Flertalet kvartersgator går i en nord-sydlig riktning och kan där med visa en vacker utsikt ut mot Bäveån. Vattenutsikten hjälper där med till och skapar ett trevligt gaturum.

Kvartersgatorna varierar lite i riktning för att skapa en variation i gatumiljön, denna förändring gör även att inga långa tråkiga gator bildas.

Mellan Repslagaregatan/Junogatan och kvartersgatorna skall förhöjning byggas. De skall ha som uppgift att få folk att sänka hastigheten när de ska köra in till bostadsområdena. En sänkt hastighet på kvartersgatorna bidrar till en trevligare

boendemiljö.

26

Bilden visar ett bra exempel på hur krökt gata med brutna siktvinklar skapar ett trevligare gaturum.

26 Gåshaga, Stockholm, 2005, Jenny Åberg

(8)

Gång och cykelgator

På båda sidorna längsmed Repslagaregatan/Junogatan skall gång- och cykelbana finnas. De ska möjliggöra en säkrare förflyttelse för fotgängare och cyklister som framförallt skall till och från bostadsområdet.

Grönskan bidrar med en behagligare atmosfär för de som rör sig längs med gång- samt cykelbanan.

Gaturummen mellan bostadskvarteren kommer att på varje sida ha tillsammans 4 meter gång- och cykelbanor.

Längs med kajerna på båda sidorna av Bäveån skall gång- och cykelbana byggas. Den väg som kommer att finnas i det södra området av Inre Hamnområdet är av större vikt då den kommer att vara en del av Strandpromenaden som kommer att fortsätta via Skeppsviken vidare till Gustavsberg.

Utformningen av denna och dess utsmyckning är av stor betydelse och den skall vara vacker samt upplevas trygg för alla grupper som rör sig längs med kajen.

27

Bilden ovan visar ett gaturum med en allé som skiljer gång- och cykelvägen med gatan för fordonstrafik. Jag tycker att gaturummen i området ska gestaltas så som bilen visar.

27 Drottninggatan, Linköping, 2006, Jenny Åberg.

(9)

5.0 PARKERINGSMÖJLIGHETER

Gatumarksparkering

Alla kvartersgator kommer ha en sex meter körbana bred och längs med dem kommer det placeras parkeringar. Dessa kommer att vara uppdelade efter svenska parkeringsmått, det vill säga två parkeringsplatser sedan ett avbrott på 2 meter för att sedan fortsätta med två parkeringsplatser och ett avbrott och så vidare.

På de platser där det är ett avbrott skall träd planteras för att nå målet med att skapa ett trevligt gaturum.

28

Bilden visar hur jag vill att gatuparkeringen ska gestaltas i Inre Hamnområdet.

28 Gåshaga, Stockholm, 2005, Jenny Åberg

(10)

Parkeringsgarage

Parkering av de boendes bilar anordnas företrädesvis i garage under gårdar. Besöksparkering sker genom gatuparkering Kompletterande parkering sker på gata liksom besöksparkering.

29

Bilden till visar ett bostadshus med nedfart till ett parkeringsgarage under gårdsplan.

29 Bostadshus, Linköping, 2006, Jenny Åberg

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :