• No results found

05.1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av intern kontroll 2015 och plan för intern kontroll 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "05.1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av intern kontroll 2015 och plan för intern kontroll 2016"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Trafik- och fastighetskontoret

2016-04-27 Ajla Todorovac

Karolina Grip

Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0127 TFN-6 Diariekod: 104

Trafik- och fastighetsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2015 och plan för intern kontroll 2016

Förslag till beslut

Trafik- och fastighetskontoret föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för intern kontroll 2015 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04- 27.

2. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-27 som sin redovisning i ärendet.

3. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner planen för intern kontroll år 2016 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27.

4. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27 som sin redovisning i ärendet.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 7 § i kommunallagen ska kommunens nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett

tillfredsställande sätt. Intern kontroll ska ske inom de områden som bedöms vara mest väsentliga och där fel och brister bör minimeras.

Intern kontroll har genomförts enligt plan och inom de områden som angetts som kontrollmoment för år 2015: lokala trafikföreskrifter,

trafikordningsplaner, ventilation, upphandling, representation,

sekretesshandlingar och delegationsordning. Bedömningen är att nämndens verksamheter visar på god följsamhet mot riktlinjer och policys i de flesta fall.

Det finns dock delar i verksamheten där åtgärder måste vidtas för att reducera fel och brister. Framför allt att syfte/deltagare anges vid redovisningen av intern och extern representation och vid kurs- och konferensdeltagande. Även platsbesök måste till för att kvalitetssäkra beslutsunderlaget av trafikanordningsplaner. Dessa två kontrollmoment föreslås ingå i kommande års plan för intern kontroll tillsammans med giltig dokumenthanteringsplan, skriftliga beställningar som underlag till

leverantörsfakturor och avrop enligt gällande ramavtal.

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-04-27

Dnr 2015/0127 TFN-6 Sidan 2 av 2

Kjell Lauri Ajla Todorovac Karolina Grip

Förvaltningschef Controller Utredare

Bilagor

1. Uppföljning intern kontroll TFN 2015 2. Plan intern kontroll TFN 2016

3. Bruttolista plan intern kontroll TFN 2016

References

Related documents

rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen i anslutning till årsanalysen för 2019.. Planen för 2019 års interna

1.4 Genom kontrollmomenten och metoderna för kontroll får verksamheten en indikation om vilka rutiner och arbetsmoment som behöver ses över och förändras.. Vid kontroller hittades

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Vid kontrollen av om delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen framkom mindre avvikelse?. De flesta

Vid kontrollen av om delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen framkom att ett behov finns att

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2015 samt förslag till internkontrollplan 2016 enligt bilaga 1 och

7§ kommunallagen var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller