Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-17:00. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Full text

(1)

Beslutande Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c), ej närvarande § 4

Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v)

Sven Zachrisson (fp) tjänstgörande ersättare

Birgitta Lind Axelsson (v)

Bo Bäckman (c), tjänstgörande ersättare § 4

Agneta Holmgran (m), tjänstgörande ersättare

Hans Boström (s) Bo Stenberg (s) Ingegerd Lööv (s) Eva-Lena Larsson (s)

Övriga deltagande Christer Lenke, socialchef Bella Kronman, avd chef IFO Madde Gustavsson, avd chef HK Ann-Britt Löfström, avd chef ÄO Susanne Larsson, enhetschef ÄO Ewa Rodenfelt, ekonomienheten Jessica Brogren, nämndsekreterare Ulla Lundqvist, Kommunal

Claudia Auer-Ahlgren, Kommunal

Utses att justera

Justeringens Socialförvaltningen 2008-09-03

plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 111-131

Jessica Brogren

Ordförande ...

Christina Pettersson

Justerare ...….

Hans Boström

___________________________________________________________________________

ANSLAG - BEVIS

(2)

§ 112 Uppföljning inköps- och lönekostnader

§ 113 Förslag till budget 2009-2011

§ 114 Riktlinjer för hantering av privata medel inom handikappomsorgen

§ 115 Svarsskrivelse till Länsstyrelsen avseende personella resurser inom hemtjänsten

§ 116 Redovisning av tillnyktringar t o m juni 2008-08-29

§ 117 Rapport avseende aktuella försörjningsstödsärenden, 2008-08-01

§ 118 Barnahus i Örebro län

§ 119 Regelverk för bilstöd i Örebro län

§ 120 Gemensam kostorganisation

§ 121 Ledamot avsäger sig uppdrag

§ 122 Svar till Länsstyrelsen avseende Lindesbergs socialjour

§ 123 Rapport från vänortsbesök i Hassberge

§ 124 Anmälningsärenden

§ 125 Delegationsärenden, Handikappomsorgen och Äldreomsorgen

§ 126 Meddelanden

§ 127 Yttrande till Länsstyrelsen angående uteserveringar

§ 128 Sekretessärende

§ 129 Sekretessärende

§ 130 Sekretessärende

§ 131 Remiss – ny egenavgift för färdtjänst och sjukresa med taxi

(3)

Sn § 111 Dnr 2008/33

Budgetuppföljning t o m juli 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Budgetuppföljningen visar en avvikelse på minus 3,6 miljoner efter sju månaders verksamhet, prognosen med ett preliminärt minus- resultat på 1,8 miljoner kronor kvarstår.

Uppföljningen/prognosen beskriver budgetläget i socialförvaltningens fyra områden, Förvaltningsledning och administration,

Handikappomsorgen, Individ- och familjeomsorgen samt Äldreomsorgen.

_________

Delges: Ekonomienheten

(4)

Uppföljning inköp- och lönekostnader

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna och uppmanar förvaltningarna att vara fortsatt restriktiva.

Ärendet

Ekonomienhetens rapport avseende inköps- och lönekostnader för januari - juli 2008 redovisas.

_________

Delges: Ekonomienheten

(5)

Sn § 113 Dnr 2008/193

Förslag till budget 2009-2011

Förslag till budget 2009-2011 presenterades. Avdelningschefer för individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen samt äldre- omsorgen redovisade förändringar och konsekvenser i verksamheten till följd av budgetförslaget.

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. anpassa och förändra verksamheten avseende hemtjänst- organisationen i enlighet med äldreomsorgens förslag, vilket innebär 8,1 mnkr i minskad årskostnad samt en minskning med 19,07 årsarbetare samt att vid del- och helårsbokslut följa

utvecklingen avseende beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till budgeterad årsarbetstid för att kunna vidta förändringar,

2. personalminskningen skall så långt det är möjligt ske genom naturlig avgång.

3. omvandla servicehusen Linden och Tallen till trygghetsboende, vilket innebär en minskad årskostnad på 1 mnkr genom minskning med 1,93 årsarbetare samt att uppdra åt äldreomsorgschefen att redovisa eventuella konsekvenser på efterfrågan på särskilda boendeplatser,

4. i budget för 2009 avsätta medel till 16 chefstjänster i äldre-

omsorgens ledningsorganisation samt att ge äldreomsorgschefen i uppdrag att redovisa förslag till ny organisation vid social-

nämndens oktobersammanträde,

5. i budget för 2009 öka anslaget för omställningskostnader med 1 110 tkr samt överföra 890 tkr till handikappomsorgen för nattbemanning på Näsgården, vilket sammanlagt motsvarar det belopp som uppkommer vid budgetering av 16 chefstjänster i stället för 20 tjänster,

6. i budget för 2010 avsätta medel för ytterligare två tjänster i

(6)

Forts. Förslag till budget 2009-2011 Socialnämnden beslutar att

8. äldreomsorgschefen får i uppdrag att föreslå kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, exempelvis personalförstärkning inom demensvården, till en kostnad motsvarande 2 miljoner kronor.

9. för övriga avdelningar föreslå förändringar enligt förvaltningarnas förslag.

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 29 april 2008 fastställt ramar för perioden 2009-2011.

Socialförvaltningens verksamhetsgrenar, Handikappomsorgen, Äldreomsorgen och Individ- o familjeomsorgen, har redogjort för nödvändiga investeringar.

Den totala investeringsbudgeten för socialförvaltningen beräknas bli 1,9 miljoner 2009.

Ledamot Tuula Marjeta meddelar att hon ej deltar i ärendets behandling eller beslut.

Ledamöternas förslag till beslut:

Ordförande Christina Pettersson (c) föreslog socialnämnden besluta:

1. anpassa och förändra verksamheten avseende hemtjänst- organisationen i enlighet med äldreomsorgens förslag, vilket innebär 8,1 mnkr i minskad årskostnad samt en minskning med 19,07 årsarbetare samt att vid del- och helårsbokslut följa

utvecklingen avseende beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till budgeterad årsarbetstid för att kunna vidta förändringar,

2. personalminskningen skall så långt det är möjligt ske genom naturlig avgång.

3. omvandla servicehusen Linden och Tallen till trygghetsboende, vilket innebär en minskad årskostnad på 1 mnkr genom minskning med 1,93 årsarbetare samt att uppdra åt äldreomsorgschefen att redovisa eventuella konsekvenser på efterfrågan på särskilda boendeplatser,

4. i budget för 2009 avsätta medel till 16 chefstjänster i äldre-

omsorgens ledningsorganisation samt att ge äldreomsorgschefen i uppdrag att redovisa förslag till ny organisation vid social-

nämndens oktobersammanträde,

(7)

Sn § 113 Dnr 2008/193 Forts. Förslag till budget 2009-2011

Ordförande Christina Pettersson (c) föreslog socialnämnden besluta:

5. i budget för 2009 öka anslaget för omställningskostnader med 1 110 tkr samt överföra 890 tkr till handikappomsorgen för nattbemanning på Näsgården, vilket sammanlagt motsvarar det belopp som uppkommer vid budgetering av 16 chefstjänster i stället för 20 tjänster,

6. i budget för 2010 avsätta medel för ytterligare två tjänster i ledningsorganisationen för äldreomsorgen,

7. äldreomsorgschefen får i uppdrag redovisa kostnaderna för att tillhandahålla fria trygghetslarm för kommuninnevånare 80 år och äldre fr o m 2010 samt

8. äldreomsorgschefen får i uppdrag att föreslå kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, exempelvis personalförstärkning inom demensvården, till en kostnad motsvarande 2 miljoner kronor.

9. för övriga avdelningar föreslå förändringar enligt förvaltningarnas förslag.

Hans Boström (s) föreslog att socialnämnden skulle ställa sig bakom ordförandes förslag på punkterna 2-9 men inte punkt 1.

Hans Boströms förslag på ändring av punkt 1 är som nedan att socialnämnden beslutar att

1. anpassa och förändra verksamheten avseende hemtjänst-

organisationen med en minskning av 10 årsarbetare 2009 för att avvakta resultatet av införandet av TES för eventuellt vidare minska verksamheten med 9 årsarbetare 2010.

Samt att vid del- och helårsbokslut följa utvecklingen avseende beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till budgeterad årsarbetstid för att kunna vidta förändringar

(8)

Forts. Förslag till budget 2009-2011

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Den som stöder ordförandes förslag röstar ja.

Den som stöder Hans Boströms förslag röstar nej.

Omröstningen utföll med 6 ja och 4 nej Ja röstade: ordf Christina Pettersson (c)

Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Bo Bäckman (m) Agneta Holmgran (m) Sven Zachrisson (fp) Nej röstade: Hans Boström (s)

Bo Stenberg (s) Ingegerd Lööv (s) Eva-Lena Larsson (s) ________

Delges: Kommunstyrelsen Ekonomienheten Avd chef IFO Avd chef HK Avd chef ÄO

(9)

Sn § 114 Dnr 2008/151

Riktlinjer för hantering av privata medel inom handikappomsorgen

Beslut

Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Riktlinjerna träder i kraft 2008-10-01.

Ärendet

Det har tidigare saknats riktlinjer för hantering av brukarnas privata medel inom handikappomsorgen.

Riktlinjerna har tillskapats av två orsaker, dels för att skydda brukarens privata medel och dels för att skapa säkerhet för berörd personal. Riktlinjerna syftar också till att minimera hanteringen av kontanta medel i verksamheten.

Handikappomsorgen föreslår Socialnämnden att anta riktlinjerna för hantering av privata medel inom handikappomsorgen fr o m

2008-09-01.

______________

Delges: Avdelningschef HK

(10)

Svarsskrivelse – Personella resurser inom hemtjänsten

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet från äldreomsorgen som socialnämndens svar till revisionen.

Ärendet

I samband med genomgång av revisionsrapporten ”Användning av personella resurser inom hemtjänsten” uppdrog socialnämnden till äldreomsorgens avdelningschef att formulera en svarsskrivelse till revisionen.

Till svarsskrivelsen har bifogats en redovisning över resursfördelningen inom hemtjänsten samt information om

handläggningen av avvikelserapportering samt klagomålshantering.

_________

Delges: Avd chef ÄO

(11)

Sn § 116 Dnr 2006/145

Redovisning av tillnyktringar 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Individ- och familjeomsorgen presenterade statistik över antalet tillnyktringar under januari till och med juni 2008. Det totala antalet tillnyktringar under denna period uppgick till 36 tillfällen. I dessa tillfällen ingår personer som har varit på tillnyktring vid ett flertal tillfällen.

Kostnaden per tillnyktring är 2 252 kr och hittills är den totala kostnaden för tillnyktringarna 81 072 kr.

Enligt uppgjort avtal mellan kommunen och landstinget betalas dessutom 42 798 kronor per kvartal för tillnyktring.

Total kostnad för redovisad period är 166 668 kr.

_________

Delges: Avd chef IFO Enhetschef IFO

(12)

Rapport avseende aktuella försörjningsärenden, 2008-08-01

Beslut

Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Rapportering avseende aktuella försörjningsstödsärenden 2008-08-01.

Till och med juli månad 2008 hade 10 miljoner kronor utbetalats i försörjningsstöd. Vid jämförelse med föregående år är det en marginell minskning.

Rapporteringen visar att det totala antalet ärenden varit 335 st.

Genom att Serviceteamet från och med 2008 ingår i Individ- och familjeomsorgens verksamhet finns det en möjlighet att snabbare hjälpa individer in i sysselsättning. Att praktiksamordnarna och

Epsilon-projektet* flyttat till Kullgatan öppnar upp för en mer naturlig samplanering vad gäller sysselsättning för samtliga åldrar.

Detta leder i sin tur till att antalet ärendet gällande försörjningsstöd kan minska något.

*För ungdomar främst 18-29 år, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och uppbär någon form av bidrag för sin försörjning.

_________

Delges:

Avd chef IFO

(13)

Sn § 118 Dnr 2008/169

Barnahus i Örebro län

Beslut

Socialnämnden avvaktar ett reellt förslag och lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Barnahus är en verksamhet som utifrån ett barnperspektiv samverkar i en gemensam lokal vid misstanke om brott mot barn. Det innebär en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Barnahuset tar inte över de olika parternas myndighetsansvar. Polisen svarar för sin utredning, socialtjänsten för sin och så vidare.

Uppgiften för personal på Barnahuset är samordning och krisstöd till barn och föräldrar. Detta gäller oavsett om åtal väcks eller inte och oavsett om det blir en fällande dom eller inte. Uppskattningsvis är ca 200 ärenden aktuella under ett år.

Organisatoriskt lyder Barnahuset under socialtjänsten, Barn- och familjeenheten, men är en egen verksamhet.

Det aktuella förslaget ska finansieras genom en fördelning mellan huvudmännen, för Lindesbergs kommun del en årskostnad på 69.000 kr.

_________

Delges: Avd chef IFO

(14)

Information om regelverk för bilstöd i Örebro län

Beslut

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Förslag från Länstrafiken Örebro om regelverk för bilstöd

(mobilitetsstöd) i Örebro län för perioden 2008-10-01—2010-06-30.

Regeringen lämnade 2006 ett erbjudande till landets kommuner att delta i en försöksverksamhet. Försöksverksamheten syftade till att kommunen skulle kunna lämna person med handikapp bidrag till anskaffande av bil som ett alternativ till färdtjänst. Målsättningen vara ett på detta sätt minska samhällets kostnader för transporter för vissa handikappade.

Samtliga kommuner i Örebro län ansökte om att få delta i försöksverksamheten och när man fått besked om det beslöts att Länstrafiken, som alla kommuner är delägare i och som handlägger färdtjänstärenden, skulle få huvudansvaret.

De gemensamma riktlinjer som Länstrafiken har arbetat fram ska antas av samtliga kommuner för att gälla.

Kommunstyrelsen i Lindesberg föreslog 2008-05-27 kommunfull- mäktige besluta att regelverk för bilstöd (mobilitetsstöd) i Örebro län för perioden 2008-10-01—2010-06-30.

Kommunala handikapprådet har fått information angående ärendet.

_________

Delges:

(15)

Sn § 120 Dnr 2007/173

Gemensam kostorganisation

Beslut

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Det ses som positivt att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Socialnämndens hemställan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2003 att från och med år 2005 minska budgetramen för måltidsverksamheten med 1,0 miljoner kronor.

Socialnämnden beslutade i augusti 2007 att hos Kommunstyrelsen hemställa om att en dietist skall anställas då ett behov finns i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-16 beslutade att det medges att måltidsenheten snarast förstärks med en kostekonom och en dietist.

_________

Delges:

(16)

Ledamot avsäger sig uppdrag

Beslut

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Ledamot Jian Sharif (s) avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

_________

Delges:

(17)

Sn § 122 Dnr 2008/137

Lindesbergs socialjour, svar till Länsstyrelsen

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Länsstyrelsen sände i maj 2008 ut en remiss till kommunerna i Örebro län gällande socialjour eller därmed jämförlig verksamhet.

I remissen önskade man svar på följande frågor

- Hur verksamheten är organiserad inom kommunen.

- Var medborgarna kan vända sig vid behov av socialjour.

- Under vilka tider socialjouren är tillgänglig.

- Om de som svarar för socialjouren har relevant kompetens och utbildning för uppdraget.

Avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen Bella Kronman har besvarat remissen.

_________

Delges: Avd chef IFO

(18)

Information om vänortsbesök till Hassberge

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

2008-08-01—08-04 genomfördes ett vänortsbesök till Hassberge, Tyskland.

Deltagare från Lindesbergs kommun var Anders Larsson, ordf kommunstyrelsen Pär-Ove Lindqvist, v ordf kommunstyrelsen Anders Ceder, oppositionsråd

Christer Lenke, socialchef

Under besöket presenterade Hassberge förslag på områden för samverkan och projekt

- Omsorg om äldre

Förslag om besök av representanter från Hassberge till

socialförvaltningen i Lindesberg för redovisning av erfarenheter från de pågående projekt inom kommunen

- Arbetslöshet bland ungdom

Förslag att socialförvaltningen, vuxenutbildningsförvaltnignen och barn- och utbildningsförvaltningen deltar med representanter vid partnerkonferensen Klobucki-Hassberge.

- Naturskydd - Turistutveckling

- Samverkan mellan gymnasieskolor

- Övriga områden, erfarenhetsutbyte och projekt inom energiområdet

________

Delges:

(19)

Sn § 124 Dnr

Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärenden redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna.

1. Länsrätten Örebro län – Dom 080801, målnr 1795-08 2. Länsrätten Örebro län – Dom 080801, målrn 1479-08 3. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om att inte ansökan om

utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § Socialtjänstlagen (SoL), dnr 2008/185

4. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om att inte ansökan om

utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § Socialtjänstlagen (SoL), dnr 2008/186

5. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om att inte ansökan om

utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § Socialtjänstlagen (SoL), dnr 2008/152

6. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om att inte ansökan om

utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § Socialtjänstlagen (SoL), dnr 2008/187

7. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om att inte ansökan om

utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § Socialtjänstlagen (SoL), dnr 2008/160

8. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om att inte ansökan om

utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § Socialtjänstlagen (SoL), dnr 2008/158

9. Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelanden – Resultat av inspektionen: Enhetschefernas arbetsmiljö inom LSS-enheten 10. Länsrätten Örebro län – Dom 080815, målnr 1704-08

11. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut om Granskning av missbrukarärende, dnr 7012-10686-2008 – 080819 12. Länsrätten i Örebro län – Dom 080825, målnr 1536-08E ________

Delges:

(20)

Delegationsärenden

Beslut

Delegationsärenden inom handikappomsorgen och äldreomsorgen redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna.

________

Delges:

(21)

Sn § 126 Dnr

Meddelande

Beslut

Meddelanden redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna.

1. Länsstyrelsen Örebro län – Kartläggning av förekomsten av hot och våld i kommunal och enskild verksamhet inom

funktionshindersområdet enligt LSS och SoL 2. Länsstyrelsen Örebro län – Utredningar och beslut i

tillståndsärenden

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott – Protokoll 080610 AU §135: Samarbete med socialförvaltningen

4. Kommunfullmäktige – Protokoll 080616 Kf § 74:

Kommunrevisorerna – revisionsberättelse för år 2007 5. Kommunfullmäktige – Protokoll 080616 Kf § 82:

Kommunledningsstaben – delårsrapport per den 30 april 2008 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott – Protokoll 080616 Au § 28:

Kommunkontoret – gemensam kostorganisation

7. Kommunfullmäktige – Protokoll 080616 Kf § 79: Länstrafiken Örebro – regelvek för bilstöd (mobilitetsstöd) i Örebro län 8. Kommunstyrelsen – Protokoll 080617 Ks § 121:

Kommunledningsstaben – delårsrapport per den 30 april 2008 9. Barn- och utbildningsnämnden – Protokoll 080618 BUN § 118:

Samarbete med socialförvaltningen – Familjecentralen

10. Regionförbundet Örebro – Slutrapport länssamverkan mot s.k.

hedersrelaterat våld, juni 2007 – maj 2008 samt sammanfattande kommentarer om hela projektperioden

11. KÖS – Protokoll fört vid sammanträde med kommunövergripande samverkansgrupp 080618

12. Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning – Kommunicering 080613: Förslag till beslut om föreläggande enligt

livsmedelslagstiftningen

13. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 08:61

14. Sveriges Kommuner och Landsting – Beslut nr 5, 080613: Ökad IT samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter

(22)

Yttrande till Länsstyrelsen angående uteserveringar

Beslut

Socialnämnden beslutar anta yttrandet.

Ärendet

Länsstyrelsen i Örebro län har begärt yttrande från socialnämnden angående beslut om uteservering vid Café Oscar fattat av

socialnämndens arbetsutskott 2008-05-22.

Länsstyrelsen uppfattar att det eventuellt kan handla om en så kallad

”satelitservering”.

Alkoholhandläggare Ulf Wiman har skrivit ett yttrande till

Länsstyrelsen ang beslutet om alkoholtillstånd till uteservering vid Café Oscar på Rådhustorget, Lindesberg.

________

Delges: Länsstyrelsen i Örebro län Alkoholhandläggare UW

(23)

Sn § 128 Dnr

Sekretessärende

(24)

Sekretessärende

(25)

Sn § 130 Dnr

Sekretessärende

(26)

Remiss – ny egenavgift för färdtjänst och sjukresa med taxi

Beslut

Socialnämnden beslutar besvara kommunstyrelsen att socialnämnden som tagit del av förslaget om ny egenavgift för färdtjänst och sjukresa med taxi, ställer sig bakom förslag nr 2.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet har tagit del av remissen. De förordar båda förslag nr 2.

Ärendet

Vid Länstrafikens övertagande av ansvaret för färdtjänsten i länet år 2001 beslutades att egenavgiften skulle vara kopplad till den

egenavgift som tillämpas vid resa med Länstrafiken expressbussar.

Landstinget beslutade samtidigt att egenavgiften för sjukresor med taxi skulle vara densamma.

Utifrån den utveckling som skett med ökade drivmedelkostnader samt den för kunderna svårförståeliga skillnaden som finns mellan

färdtjänst- och sjukreseegenavgiften har Länstrafiken initierat till en översyn och utarbetat ett förslag till ny, samordnad egenavgift för färdtjänst och sjukresa med taxi samt princip för taxeförändringar.

_________

Delges: Kommunstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :