• No results found

Kartläggning av ärendehanteringen av införandet av Lag om valfrihet (LOV) RAPPORT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kartläggning av ärendehanteringen av införandet av Lag om valfrihet (LOV) RAPPORT"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77

RAPPORT

Kartläggning av ärendehanteringen av införandet av Lag om valfrihet (LOV)

Eva Klang Vänerklint Socialchef

2017-03-15

(2)

Innehållsförteckning

Inledning ... 3

Utredning ... 3

Slutsats ... 5

(3)

Inledning

Syftet med denna rapport är att kartlägga vad som hittills är gjort gällande ett eventuellt införande av valfrihetsystem inom äldre-och handikappomsorgen i Hörby kommun, utifrån Lag om

valfrihetssystem, LOV.

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009 som ett alternativt förfarande till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tillämpning av LOV är frivilligt för kommuner.

För Hörby Kommun startade processen 2008 med en ansökan om medel för förberedelse för ett eventuellt införande.

Utredning/kartläggning

En ansökan om medel till förberedelse för lag om valfrihet inom äldre-och handikappomsorg gjordes

1

till Socialstyrelsen, för att börja närma sig intentionerna i inriktningsmålen för 2009-2011,

”Brukaren har frihet att välja utförare av beviljade insatser.”

2

Ansökan bifölls 2008-11-26 och Hörby kommun tilldelades 1 900 000 kr för perioden 2008-2010 för att förbereda och utveckla LOV.

3

Ett förslag till beslut att presenterades i september 2009 och socialnämnden fattade beslut om att föreslå att Hörby kommun ska tillämpa Lag om valfrihetssystem inom område service.

4

Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med socialnämndens förslag 2009-10-12.

5

Kommunfullmäktige beslöt den 30 november 2009 att LOV ska införas.

6

2011 gav Socialnämnden uppdrag

7

till Bengt Jartsell AB att utreda och vara behjälplig att ta fram analyser och underlag för att införa LOV och dessutom att utreda en utökning av omfattningen, till att gälla även omvårdnad samt att ta fram ett förfrågningsunderlag. Arbetet skulle genomföras under perioden 2011-11-01-2012-12-31. Någon utredning står ej att finna i dokumentationen.

2012-04-02 utnämns en politisk styrgrupp av socialnämndens arbetsutskott för införandet av LOV.

8

Gruppen består av politiker och tjänstemän som ska diskutera uppkomna frågor allteftersom förfrågningsunderlag arbetas fram.

1 SN 2008/049, 2008/056

2 SN 2008/030

3 SN 2008/056

4 SN 2009/138

5 KS 2009/138

6 KS 2009/138

7 Avtal mellan Senior Partners Management AB och socialnämnden. SN 2012/011

8 2012/074

(4)

Socialnämnden tar beslut 2012-04-19 om att föreslå Kommunfullmäktige

9

att besluta om en utökning av omfattningen av LOV till att gälla även hemtjänst med service, omvårdnad med delegerad hemsjukvård samt att fatta beslut om förfrågningsunderlag.

10

Även beslut gällande en ny ansökan till Socialstyrelsen för stimulansbidrag (525 tkr) för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV togs. Beviljades 230 tkr.

Kommunfullmäktige fattar beslut 2012-06-20

11

enligt socialnämndens förslag, att utöka omfattningen av LOV, till att gälla även hemtjänst med service, omvårdnad med delegerad hemsjukvård samt att fatta beslut om förfrågningsunderlag.

Under 2013 tas frågan om LOV upp på nytt och ytterligare en ansökan om stimulansbidrag (310 tkr) lämnas in

12

. Ansökan beviljas med 189 tkr av Socialstyrelsen 2013-06-28.

Socialstyrelsen begär in en redovisning gällande hur beviljade stimulansmedel använts vilket förvaltningschefen redovisar 2013-10-15. En del av resurserna har enligt redovisningen använts till att ta fram en resursfördelningsmodell kopplad till kvalitetsindikatorer, volymer och

debitering. Den redovisade modellen har ej stått att finna.

2014-04-23 beslutar socialnämnden att senarelägga införandet av LOV med hänvisning till den då rådande budgetsituationen.

13

Beslutsunderlaget hänvisar till de med LOV ökade kostnader som tillkommer vid tillämpningen av valfrihetssystemet och att man bör avvakta med anledning av att många kommuner som inför systemet numera har antingen återgått till tidigare kommunbaserad omsorg eller upphandlat enligt LOU.

Trots att socialnämnden har beslutat att senarelägga införandet återremitterar socialnämndens arbetsutskott ärendet till förvaltningen 2014-05-05

14

för komplettering av uppgifter. Ytterligare en återmiss till förvaltningen görs 2014-06-02

15

med begäran om att förvaltningen gör en

kostnadskalkyl och socialnämnden återremitterar ärendet till socialförvaltningen 2014-06-12 med begäran om en kostnadskalkyl.

16

Socialnämndens arbetsutskott 2014-10-14

17

återemitterar ärendet ännu en gång till förvaltningen med begäran om en kompletterande ekonomisk rapport.

Socialstyrelsen begär in rapport för utbetalade stimulansmedel för perioden 2011-2014. I rapporten, som skickades in 2015-02-17, står att läsa att kostnader har bestått av ersättning till projektledare (106 tkr), seminarier för personalen (40 tkr), analys hemtjänst (81tkr), utvärdering av resursfördelningsmodell (28 tkr) samt framtagandet av kvalitetsindikaorer (161 tkr), totalt 418 tkr.

9 Besluta att med ändring av § 148 2009 besluta

10 Tjänsteskrivelse SN 2012/062

11KF 2012/138

12 SN 2013/081

13 SN 2014/121

14 §172

15 §212

16 SN 2014/121, § 117

17 §361

(5)

2015-06-30 beslutar socialnämnden

18

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med underlaget och vad ett inrättande skulle innebära för Hörby kommun. Uppdraget ska redovisas hösten 2015.

2016-10-27 redovisas nuläget för socialnämnden. Socialnämnden återemitterar ärendet till arbetsutskottet. Frågan skulle därefter hanteras av kommunstyrelsen.

Slutsats

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 1 januari 2009 som ett alternativt förfarande till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tillämpning av LOV är frivilligt för kommuner. Kommunfullmäktige beslutade 2009 att införa LOV i verksamheten. Någon verkställighet av detta beslut har fram till dags dato inte skett.

Utgångspunkten för LOV är att stärka individens rätt till självbestämmande genom att ge dem inflytande över valet av anordnare. Införandet har emellertid också andra följder. En av dessa är att kommunen måste ta ansvar för att anordnare ges rimliga ekonomiska förutsättningar.

Samtidigt måste även förutsättningarna för kommunens verksamhet i egen regi samt kommunens ekonomi beaktas.

Vid utformningen av ett ersättningssystem måste alltså flera aspekter beaktas och vägas mot varandra. Valfrihet enligt LOV förutsätter en övergång till ett prestationsbaserat

ersättningssystem. Brukarnas behov av insatser och biståndsbeslut måste därför uttryckas i ett givet antal timmar/aktiviteter med en viss ersättningsnivå. Kostnaderna kommer att vara kopplade till ersättningsnivån och antalet utförda prestationer, vilket förändrar kommunens möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen. När anordnarnas ersättning kopplas till antalet utförda prestationer är det naturligt för dem att försöka utföra maximalt med tid inom ramen för brukarnas biståndsbeslut. Detta är kostnadsdrivande i sig. Modellen är också kontraproduktiv i förhållande till att personalen ska arbeta rehabiliterande och försöka arbeta med att minska brukarnas hjälpbehov, då detta skulle innebära att utförarna skulle arbeta så att man minskar även intäkterna.

Trots att stimulansmedel sökts och erhållits till utredning, framtagande av ersättningsmodell och förfrågningsunderlag har inget dylikt underlag stått att finna i den samlade dokumentationen kring ärendet.

Det bästa i nuläget är att beslutet om införande av LOV återkallas fram tills dess att godtagbara rutiner och verktyg för mätning av utförda prestationer kan driftsättas och kvalitetssäkras. Utan dessa förutsättningar äventyras de ekonomiska möjligheterna att hålla budgeten i balans.

18 2015/116

References

Related documents

Detta står i bjärt kontrast till de studier av idrott och social utveckling som gör gällande att ett explicit fokus på social utveckling är av avgörande betydelse för

Sådana satsningar tar inte sin utgångspunkt i att flickor på ett givet sätt kommer till korta när de idrottar tillsammans med pojkar, utan i att det är de förväntningar och

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

Inkluderar bakterier och cyanobakterier (fd blå-gröna alger) Bara en kromosom Saknar cellkärna Saknar mitokondrier Enkel struktur Storlek: 1 µm diameter kapsel cellvägg

Avgörande är att cellen har en receptor som viruset kan binda till och att cellen har de förutsättningar som viruset behöver för att kunna producera fler virus.. Exempel

infektioner inflammation antibiotika- resistens skydd mot farliga mikrober ämnes- omsättning immunologisk stimulans Normal- flora nervsystem Normalflorans effekter Positiva

Målet för bostadspolitiken är bland annat att alla ska ges förutsätt- ningar att leva i goda bostäder till rimliga boendekostnader och att boendemiljöerna ska bidra till jämlika

I betänkandet hänvisar utredningen bland annat till de bestämmelser som gäller för hälsodataregister och argumenterar för att det inte finns någon anledning att inte tillåta