Eranos, dissertatione philologica expositus; quam, consensu amplissimæ, in Regia Academia Upsal., Facultatis Philos. præside ... Johanne J. Amnell, ... pro gradu, publico examini modeste submittit ... Jonas Ullberg, Angermannus. in audit. Carol. maj. d. X

Full text

(1)

E P A N O S

' DISSERTATIONE

PHILOLOGICA

E X P O S I T U S ; Q _U A M , ( j o n f e n f ù A m p l i f f n n œ , A c a d e m ia Z ip fe l., Pbtlofi

P R Æ S I D E

V I R O C E L E B E R R I M O ,

Mag. J O H A N N E J.

A M N E L L ,

Græc. Lit. PROFESS. Reg. & OrcL

Pro G R A D Û ,

Publico examini modf/le fubmittit

St i p e n d i a r i u s Re g iu s, i

J O N A S U L L B E R G ,

ANGERMANNU^ ,

In Audit. Carol. Maj. d. XXXI. Maji,

An n o M D C C X LIX .

I Horis, ante meridiem, confiietit.

(2)

S.-* Ri« M:tis

M A G N Æ F ID E I V IR O , REVEREND ISSIM O P A T R I ac D O M IN O ,

Di No O L A V 0

K I Ö R N 1 N G ,

S. S. T heol. D O C T O R I CELEBERRIM O,

Diacefeos per Norlandiam Occidentalem S U P E R IN T E N D E N T I

GRAVISSIMO,

Ven» Confiftorii Hernofanäentis PRÆSIDI Ampliffirto,

Ree. Gymnaßi Scbolarumqus ibidem EPHORO

r <. Adcuraiiffimo,

MÆCENATI MAGNO,

F fo rtu n a m . Pariter, Ac. Spes. Suas. Tn.

Pofterum. Submifle.. Commendaas.

Hane. QuaIetttcunquc.I)iatriben. Academi-

cam.Deuotiflimo. Pietatis. Et.Venerationis.

Adfeftu, D at. Dicat. Dcdicat.

Çlitns humiÜimüf,

(3)

S C f O f f

§. ï. 4

'p a n o s ; quem A T ^ f t -

N Æ U S & E U S T A T H I U S

« 7T0 T* Œ v n ç u tâ c ti KCtl a v p « Cpêsêiv ïnatçovy Etymologus

J O . S C A P U L Æ allegatui

ditb t S ifctf noti hiBvtxeïv <rw- eta(pêfeiv rJ toTç <Qfr.oiç not) b u fö a S ix t, alii demum ab itçecrS&L) qs. a connexis collatisve fumtibus, dî-

ô u m autum ant, generali figrtificatu comprehende­ re nobis videtur collationem quamcunque & colle*

3 am> inprimis pecuniariam, L quod pro rata parte

quisque ad hunc illum ve ufiim contribuit. E t quia non idem fèopus & finis fuit collatae pecuniæ, neque una Græcis (criptoribus cœpit efie acceptio t £ èçctw. Sic, quoniam ad convivium, commu* ni fumtu inftruendum, amici dabant fym bolam , fire pro fua quisque parte pecuniam conferebant,

(4)

'ipstvoç haut raro exponitur per tjjV trvpcßoXfy, le*

Collationem

ad

convivium, vel eerte

to in ovpßotifc

ysvopLSVov

SeiTtvoVy.

i. e. cœnam fymbolicam

Ç

col-

Je&kiarm Quomodo vocem accipit ipfe

H O M E ­ RUS:

ce)

T i

i a k f rlg S1 opuXo; o f gnXsTcri tîtc ts fe a i X ft â f

\ElÀAniNy, f i rA M O S ^ h e ) & E P A N O S

TttSe y hiv.

Et alias ß): - - h dtpvetë dvfyèç pcêyoL $uvot[xévoia

H F A M % rç.’E P A N ^ % EIAAE

11

N H r e b â tit# ,

' *

'

'

Übt

et) Öfupcr. A „ 22 5.feq. /

5

) ’Oiïvaa. Av 412. /<?#. Po'éta II. cc. doc e t, non unum fuijje fané; genus apud1 Grœcos. Ut publica taceamus vet univtrß populi r vel (wgularum tribuum convivia, éksSsufftctc, aiw-' ciTiot j typLOTixà , QuXSTOtd, X. t. X. de quibus nCque' Po'èta loquitur; privata erant vel ccaüy.ßoXa fsUva ? fu t a yctfJLog, impenßs foceri inßrui Johtus, & eiXot-- Tthïj f. ê m y j a , quod epulum un tus itidem civis libe-- r alit at i referebatur acceptum, vel fetnvov er. ctvfißö^ Xîjç, cujitsmodi erat s fctvoç\ cui, {fi dem fer i s Poetas' & Cantores, qui animis fatietatem & fefliva gaudies pararen t, »0» nctfcttfrttiç, bone/los ofim <&*' t jucundos aliena men fla adjeclas, quorum vero deinceps

infame haberi coepit nomen f) convivarum nemini licu it, inter eße ctavpLßoXu, #«/» unusquisque pro virili par- te, quod ad manum erai\ contulit. Qua quidem par­ tes, five a fwguhs in medium colluta pontones, ovp*

(5)

ItJbi ? {a w DTDYMUS interpretatur to ccïïo rïjç ovpp

IfioÀyjç feïnvoy, àç exa<roç ri xotrfifoeisv. Siquidem

■'vero etiam in prifca H ellade, ad levandam ci- 'v iu m egenorum fortem , egregio & vere pio mo­ ire , pecuniam conferebant amici, hæc ipfa coi- UeQa xoiT* è£o%>jv èpdvx appellationem cepit; id quod lunus indar omnium, locis infra adducendis,nos «edocebit T H E O P H R A S T U S E refiu s, 'R b tm i/

'XctpctxnjfW gravifiimus au&or, & , fi quis alius,

* A t t MUTXToç9 quo duce, ex antiquiflimis Atticae irum legum rituumque mfHtutis, quas pro m ore ifuo refpexit ille, omnis hæc res paullo altius no- Ibis in poderum repetenda ed. N egue enim a- p u d hunc feriptorem, ullo fignificam alio, quam quo proxime diximus, Igavoç occurrit;licet men­ tem ejus alio detorquere conati fint interpretum non pauci i quorum vero fentenciam, atro nota­ tam carbone, primus, quod fcio f profligavit Ï- SA CUS C A S A U B O N U S , vir de humaniori Ir- ceratura & antiquitatibus præfertim Græcis bene? merenti flîm us. Cum vero fic fyotm & Iiberalita~ tis & benevoli in pauperes adfe&us index fuerit, fa&um ed , u t eidem huic vocabulo praemii fiene«

ficii, munificentias aut gratias fignificatus adhæferit.

A z Qua:'

ßoÅal diå * fuerunt. Ceterum ambo tUa loca HO-AI ERICA hoc digniora nobis vifa fu n i, quae adfer- rentur, quod utrobique plena indu Cl ion e, tria prae*

cipua privatarum apud Greecos epularum genera re* itn[eantwr<

(6)

Qüa quidem ratione D E M O S T H E N T y jr u n g tin - tu r xcttàç sfotvoç, xdfiç Stndia. E t rèv ctVTov i*~

fctvov d v o iS m , proverbiali form a, cidem <F) eft

par pari rejerre, idque in malam partem; q u o d

& Romani dicunt referre gratiam. S u p e r -O^ww/- vocis haec breviter præfati, ad inftitutum no- ftrum illico accedimus. T e v ero , L eftor E r u ­ c t e , qua decet, veneratione & obfervantia, ro

-f

tum volum us, ut qualiscunque tentaminis no- i fis aeqvus arbiter & candidus interpres.

§• IL

Plcriqne interpretes, qui, ante laudatum CA-

5

A U B O N U M , Theophrafteos Chara&eres expo­ nere adgreffi funt, femper illic tcv fyavov de fyot­

iolis convivarum i quas fuperiori § attigimus, acce­ pere. Q u o s, a re&o tramite longe aigreflos, in- geniofiffimi a u ro r is mentem mifere pervertifle, nullo negotio deprehenfurus eft, quisquis fingij- !a loca Theophrafti, quibus èçdvu fit m en tio , paullo attentius expenderit. Quae loca, ceu pal­ maria, heic exferibere integra non pigebit, u t ea­ dem inter fe conferendi anfà fit opportunior. Cap.

XVI.

6.

*0

WJ$lztyç TOlÿTÔç TtÇ içiv, OlOÇ cfizÀM , foctvov xetevaavn iiam yneiv d)> i u ù v , on dx. <xv

______________________________________

y ) In epiflola ad Heracleodorum. $) Or at* in N u r am, T. IL p. 174. Edit. Bafil.

et) Hoc é r Jequentibus locis invicem coÜatis, liquet, ' qttod eçotm èiçtpêfew vel (impliciter (pfysiv idem ftt% q u o i Mivçu} fc. T9Ïç m ognç tü v ttqùitm 1) rwy <p/À*y,

o •• „

(7)

E F A N O 1 . t

fo'iH, v&fov jjxw <PfycJv, XÄi Xtytiv, tfn d x éteim

ku\ tS to rc dpytiptov. ß ) Homo, inquit, morofus is e/lt qui cum amico, ut eranum (colieftam pecuniariam #

!ad fublevandam ipfius egeftatem,) conferar, roga*

tik

^quodque cvtàéystv s (a m egeni civis [fit f. amici, be* me fictum illud exorantis & impetrantis. Verum rè iifciviÇeiv cum dantis, tum prœfertim accipientis eft. itonfr IS. CASAUBONIfflwww/. <rafTHEOPHRA*

iST i cap. XVI. mg) dvSoâiutç, & H E N R . VALE* ISII notas m Lexicon Harpocrattonis, p. m 7 $.ß) Ni*

m iru m , videtur fibi homo morofus perdere & pro* Jundere argentum, quod laboranti civi, & illi quidem toniico, confert. Quod ubi palam profitetur ipft da* iturus, omnis beneficii gratia p e riti utpote quod mo• \eofus ille afperitate verborum & fu per cilio jn id

todium adducit, ut impetrare alterum pœniteat«

hujusmodi beneficium , fuperbe datum ab homine

«duro, fimile eft pani lapidofo,quem efurienti ac* (Cipere neceffarium fit, etfi acerbum. VerbaJunt SÊNECÆ de benef. Lib. II. & ///. Quanto igitur

melius, quam morojus iUe, dixit idem SENECÀ: be­

neficium dando accipit, qui digno dedit. Et

P L A U T IN U S ille in Rudente: bonis quod bene fit, haut perit. Quinimmo, (i ratio habenda fum*

tuum faftorum in gratiam t é? èçotfîfynoç, bofee non

temper neque omni ex parte perttfie, fed tantumdem, quantum quis dederat, reddi deinceps foUtum fuiße% altero loco proxnte fequ. non obfcure loquitur THEO*

(8)

t i , dixerit 'y nihil fe daturum, foftmodutn ultro ad'fi - ajeus^fe quoque hanc pecuniam ire fe r di tum. Cap:

XVIII, 9. O fisptptfitM^oç rotiç iïs n ç , c.oç,

gt<r£vs)($ëVToç Ttotpà TÜjy (p/Àojy, xari CfyjcrotvToç 7ivoç* iXàfcç èçt, ( r e t i n s forfan, toapoç- ë<ru,) xz) niïç èmslv, o ie feï to dgyvfiov otitoföini è m ç y , xai,

%<*-t c(pèïtew, aî$ ivY)çy£TY\tJL£VM. 'Que* yulus efi, #«/, ir/Mw fibi coll at o ah amicis, cum dicat, quis: efto hilaris, paff o' effe pojßtm? inquiets fi- quidem'oportet fuam cuique pecuniam reddere, ç$pr<e* terea gratiam habere, tamquam pro accepto beneficio.

Cap. XXIIL 9. dicitur homo illiberalis , (otvexb-

&êçoç, ) (pite ëfotm ffvTjJyowoç, 7tgosi$opLSvoc, ctjo.

xapupaç ia tyj; SJS, oîaoth xofsuSîjvcu. h. e. tfw/Va

quodam fuo , cui fors contigit iniquior, eranum

tolli gente, (expe tente,) fi id prœfc iverit, {illum f i pro­ viderit, )defl effetis de via, domum ire. Cap. X X IV ,

g. feq. dicitur oûentator ($ ccÀaÇoov) àtqyeïtrBat, iy

7Y) fflTofèlX y ) COÇ TtXéiU fj 7tEVT£ 7CtM'J7QL yhotTO UU~

TUi TCt y ) 'Zitotiiqt, ceu prouiToàÊM legitur in impreßis *

«0» Graeam verbum , fed verbi monftrum efl, ah

cfiitantis librarii imperitia profeåum. Nos vero, du­ ce CAS AU BONO, pro voce nauci geminam fubfli- tuifje, res ipfa loquitur. Qnippe, èv 7fi cnrxvorrmx f. rei frumentaria inopia, conferendo erano vel ma­ xime fuit opus. Et vel tunc inprimis mons A t he ni*

enjjum fttiffe, lata pauperibus ope, levare annonam, b ifto m G rtca paJJIm tefiatun

(9)

dmbblfJL&TCt CliïoVTt TOLÇ COtÔftOlÇ TWV XOXlTUV. Kotî d yvu çu i ê's 7cocfcutot&Y)(JL6VM, xeXevcrai Stivoti Tâç ‘xpyjtpaç, tc w j/ âü tâ ç xab’ s^ctuoçbsçy narà [xvctv. l(ita legendum p o tiu s, quam xoltà xctl

npor-'TtSëlç TtlSotvà Südçoiç Tb'TôJU ÔVOfJLOtTOù , 7TOlîjffM otHÛt 'ToiXavTot. Kal t 5 to $) Qfoatç (lege cum C A S A U -

B O N O & S A L M A S iO tyyjtrotil iicrsvyjvo^vai siç lifdyaç ctVTov, (ccvtüv m avult S A L M ASIUS.) h» c.

narrare y quemadmodum ipfe, in annonce caritate, plus quam talenta quinque largitus egenis civibus impende- rit. Et vero, qvum ignoti fibi adfidetit, jubere ut ponant calculos, eos que fiuppUtent fecundum (excentos h o m in es, quorum fingulis data fit mina f i n um m o­ ru m pond us A tticum . Addens vero horum cuique no­ mina probabilia, conficere fummam decem talentorum. e) c? praedicare, hanc fe infiumßjje in eranos, f. ad

le-B vandam

J) Ta?™, ftubaudt xeQxteiov tuXctnw. decem talentorum fummam omnem, quam connu­ merando modo [abduxerat, prédicat oflentator fefè wewfcoyjvoa êiç sçMbç, h e, dtflnbidfje v ir it im plu­ ribus egenis. f) pauli o ante jadabundus narrai vera t, eroga fie je eiç içcbnsç plus quam talenta quin­ que; mox y quando fibi firmo eß cum hominibus pia­ rum rerum ignaris, expenjorum rationem confectu• rus 9 lummam colligit duplo majorem, decem puta ta­ lentorum, Quam ut fiubchcat, jufto ordine mentitus, f fimum quidem inito numero civium êçotvitynw, quos re fua ju v e ra t, /excentos nominibus Juis dejignat : deinde, quantum horum cuique dederit, exprimit, «- flaw ptffri f i minam- Et prof edo videmus, w w

(10)

-t a E P A N O Ü

vandam fortem pauperum illorum. A dde fa&aimï a T H E O P H R A S T O , cap. II. 6 , mentionem Twfi#'

ijœviÇovTov, L e ; honan, qui eranum f. pecuniae c stil­ lationem expetunt» quibuscum 01 d'ave i^opLSvoL, pectat- niam mutuo rogantes cum patfione fœ nons, 1* all. junn*

f

u n tu r, ut fie tamen pateat,» ifia duo nequaquaim t eic efie avwwuct,

,

IIL

I.V[xßo^v f. convivalem illam collectam ia? T H E O P H R A S T O per tov nufquam defigna+- ri, non e(t ut multis adflruamus. Vel' unus locu.ss- ex cap. X X IV decerptus, ubi tjjc trnodetug parite ff & tw U Ttcpw commeminit au£lor, quo te m p o re quo fine,, quibusve perfonis dari fueverit egotvoç

quantumque is a (ymbola diferepet, manifefie p r o ­ dit; & locis reliquis , fi quis horum fortaffe noni? per fe fatis evidens vifus fuerit, lucem haut m o ­ dicam fœneratur. Repetamus infuper allegaturi» ex Cap. XVIII. t £ pLepLipipLoifu, & erit: in propatulo , notionem TvpLßo^rjg, heic admifiàm,» Halva aufitoris- nofirr mente neutiquam conflare:

pofie-dàcem, ut oportet,probe fuiffe memorem. Siquidem enim

Atticum talentum, de quo loquitur ipfe Athemevfis,

valebat fexaginta m inas, itidem Atticas, necejje e r a t, ut decem talenta fexcentas m inas, f, totidem portiones viriles,, continerent : id quod cum definito perfonarum numero , & jummula Jwgulis data, egre» gte convenit. Divide' datam jummam 60 0 per 6 0 „ & concordare videbis»

(11)

flpofle. T H E O P H R A S T U S , quum ad fcribendos imorum sixovier^ç animum ad p u lit, id fïbi negotiî (credidit folum dari, ut civium vitia graphice «quemadmodum fere iolet nofter, niprjTtKuçe x p re f ifa, coram fifteret. N eque aliter in fcenam heio jprodit hom o ti}v ictvië y,eïfM , fata fua îfemper incufàns, omnia deplorans, in querelas in- ']geniofus, nec meliori quidem forte fua contentus; tadeoque triflis etiam èçàvx siffevexSévroç itatfL tup

«fP'tluy. Sin interpretatus fueris fymholam collatam «mb amicis una cœnaturis, hum fodales fo rte, an­

tiquo m o re, fuffragio fuo hunc fibi delegerunt , ßotriXeu y) çaxrrjyov tS fo h v a , i. e. con­

vivii magiftrum & bibendi arbitrum, t rjv ffV{Å7n -

(rtatfxfav five regna vini fortitum ) ut verba Q. H O ­ R A T II a ) noltra faciamus ? A n , inquam, trifti & perturbato huic h o m in i, communem cœnam parare ju flo , cum fymbola quisque fua detule­ runt m unia, alii cuivis re&ius committenda? Cer­ te cor vivis parare gau d ia, & bibendi leges prae- (cribere, erat potius iÀaçx tivoç xctt ivQfaivofjLevn,

quam tetrici hominis, omnia gementis & a tran­ quillitate prorfus alieni, cujus vel confortium con- vi&umve vitare foleant, fi qui frontem porrigere & indulgerc genio avent. Ad hæc non latis eft caulîæ , cu r , colle&a fibique credita ad cœnam illam inftruendam pecunia, magnopere gauderet nofter; cum tamen ipfi adclamet amicorum

qui-A 2 dam :

ot) Carm. Libr. I.Od, IV, ig. ù* Libr. 11. Qfc

(12)

dam ''ÎXctfoç è’ç o .Q uafî vcro datæ fymbolæ huicifl- primis in pofiefiîonem & patrimonii augmentum cef- fîflent;& non i t e mox in communem fodalium ufum erogandæ fibi efient, nullo cum fcenore compen- dioque fuo. Q uid? quod fatetur ipfe querulus, oportere, ut fuam en ' un, i f Ma vice tlbi col-minime fibi conflabunt;neque enim dari illæ fym­ bolæ potuerunt hac lege, ut reflituerentur. Gra­ tias infuper fe debere ait, ut qui quodammodo ad­ jectus f it beneficio. Quæ vero, quaefo, ivsfysficc

hæc eft, iflas gratias promeritura? Profedfco, fi præfenti X c tfa X T T jfir p u jj t o v c iv u ( a $ Y ) T o v, hominem

fenfu communi vacuum & infigniter ftupidum , de- feripturus fuifiet audior, fic demum ifta didla re­ ferri poflent ad fymbolam, ut inde patefeeret in­ doles fatui hominis, quæ nihil ad rem faciunt, te­ m ere effutientis. Licet vero etiam o fis^ipLoifo^ heic adumbratus, Ttotfà to nçoprjMv & nullo jure fuo conqueratur, fie tamen is non omnino ftipes atque truncus, quin potius in expoftulationis ar­ gumento ubicunque inveniendo nimiopere follers & ingeniofus exhibetur.

T rib u s verbis antehac indicavimus, Græcis quondam receptum fuifie morem p u b e rrim u m , u t , fi quis civium bonis fuis-o rb a tu s, aut gra­ viori quacunque fortuna affiidfus fuifiet, fubleva- retur opera popularium atque amicorum, pecu- niæ aliquantum pro virili ad id conferentium.

latam , reddat. cœnam referantur

§. IV,

(13)

Gr&(o-E P A N O I

(Zrœcorùm, inquit C A S A U B O N U S , a) hoc erat îiniïttutum , ut) ft quis in 'paupertatem delaberetur, e- yranum ah amicis pojjet ftio jure exigere. Verum ta- im en ah his ille colle&am fummam accepit ca le- Ege, ut , fî quando Deus meliora daret, quantum ffïbi collatum eflet, tantumdem ipfe rependeret; cceu docet alias idem CASAU BONU S; ß ) velcer- t te , ut datoribus quoque, ft in calamitatem fo rte in- odder ent, par deinde g n u i a referretur ; quemadmo- tdum de privato, eoque voluntario, erano differit IH E N R . VALESIUS. y ) A d collatitiam hanc fti- j p e m , quam veteres Graeci vocabant e ra n u m , o- imnino referenda effe loca fcriptoris Attici, fu- jperius allata, quis non v id et? nam fic d e m u m , {(ut ad locum , paragrapho antecedente excuflum, iregrediamur,) pauperi civi, beneficium illud a fo- •dalibus adepto, neque gaudii, neque vero agen- fdæ gratiæ materia defuit. Quia autem ea con­

ditione'haec d,jta erat pecunia, ut redderetur, fi lautior olim coeperit efle fors ejus, qui accepe­ ra t; opportuna rôj cui nunquam fa­ tis bene e l f , fuppetiit anfa importune cum be­ nefactoribus expoftulandi de munere onerofb. N e q u e tamen unus efl T H E O P H R A S T U S , qui

hujus a) In antmadvtrl. ad A T H E N Æ

1

deipnofo* phiftasv libr. X V ß ) Comm, in T H E O P H R A S T I cap XVI. 6. y ) vràe ejus notas ad notas PHILIPP.

JAC. MAUSSACl m H A R F O C R A T I O N E M , p. W. 2 8

5

.

(14)

hujus fydvu meminit; quin ceteri itidem fcripto'

res Græci laudatisfimum morem paffim tangunt. E x A N T I P H O N T E profert CASAUBONUS glo- riantem quemdam, fe quam honefhflimepecuniis fuis uti ; Xay.it çüç, inquit, XpfyjySvt ä , t oXXêç ds hot- vl^ona , (jLsydXaç dè Cnèf .7toXXm syyya ç ccxotIvovtx.

E t paullo ante oftendit idem» conferri folitum I-

gavov, fi quis, fententia judicis, omnibus bonis

luis fuiflet evolutus: ■.7rsgiysvcfi6Voç àè, ait, Kal Xtj- <p$e]ç,xctv ëgavov itagà tü v QiXw rcXXé£aç, vk av èiç r i ë&'fcaTa x.ax.à yjX&ov. His, qui e fèrvitute

redimendi erant, datum efle eranum, teftatur H IP­ PA R C H U S apud D E M O S T H E N . y y ) ubi Nese- ra accedito Phrynioni, (urii tùv ègaçüv ru v y s y e ^ w jufW d u ip ,) Siïucri idgyvpiov, d itagd twv ciXXuv igaçuv sdoLpyoXôywëv, (a compluribus aliis amato­ ribus, tributi injlar, exegit,) ïg w m iiç Tïjv iXsvSs- giav ovXXsyacra • - * m \ M r a i ccutx , iTgorSéna to iniXoiitov, 8 itgotrshi èiç tù ç huocrt y va ç, KaiaSiïvat V7tèg tXÜTYjÇ Tfiü 16 EwedlY} XZl TCü T IfJLZVOgity, UÇE

êxevbsgav s ïm . Deinde Phrynion, Xaffùv t ag yv-

fio9, o Ttaçôt tû v igaçuv tuv txXXw iiffrjvêx$7) dvTvj\

amicæ mulierculæ precibus fàtisiecit, dç fùo adji- •ciens reliquum, quod deerat X X minis, &: per- folvens pro ilia hoc Xtirgov f pretium h i iXsv$£gttt, P ro captivis itidem amicis folitum dari i ’gavov vice

t ö XvTf», five ut effet, quo fè redimerent, teflis eft

^D E M O STH EN ES S)\ ut qui coram judicibus pa­ lam y y ) Orat, in Neœram, p. m. 521. d) Orati adv.Nicoftratum, p. m. 723 ,/ÿ.

(15)

Ram fatetur, redimendo N I C O S T R A T O , ut fibî qjuondam y é it ovi o’vtt h dypû xotl fai ximvj-y ita

45

/Aw otùrjàivu * fèfe impendifle fummam mille d r a c h m a r u m ; ipxxpdç i'çctvov dm Ç iiç tà- Zdrpcc èmvrjwxwM- L b i & amico h o m in i, quem; creditores, m utuum argentum repetentes, urge« bant,conceflit D E M O S T H E N E S , prælenti pecu* ilia jam deflitutus,ut aliquam pofièfîîonum fuarum: oppignoraret ille,& numis inde acceptis in annum u te r e tu r cttom ç, ea tamen le g e , u t , pecunia: de­ inceps ex erano conquifita, iftam pofTetfionem fuanr redimeret:: euXXé&tç $è sf xvov, Xvvdi pot , verba; & n r oratoris* N eque vero a fe aJienum duxit i- pfe D E M O S T H E N E S , e) in exfilio jam confli- tutus, rèç Qfatsç sgctv'uai; amicos rogare eranum. E t eerte IS O C R A T E S , in oratione, £) Platæenfium: exfuJum nomine: ad Athenienfes habita, non o b - fcure flgnificare videtur, pertinuifle ad hos eranum,, q u i , patriis (edibus eje£ti, fortunarum omnium ja&uram fecerant; cQsiXste £ s, inquit, (jloyoiç tuw

E Mfivuv tx to v t ov ègctvov, dvaçdtoiç Yjfjuv ysyevvjfÅt- votç ènctfjivvattih. e ., interprete HIER O N . V O L F IO ,,

deberis mbis Jolis Grœ corum banc flipem, ut profit ira­ tis opitulemini. Idem ISO C R A T E S in laudatione Bufiridis, yj) (feripta ad P O L Y C R A T E M Sophi- fiam Athenienfem, qui, ad tradendam Rhetoricen:

p au p er-e) Ueri t£v Avx uf y v 7 En fi. I ll p. 177* C' Wd ei us Plataicus, cul. 45 a. EtL BafiL y} OraZ-

(16)

paupertate ada&us, in Cypro tum docebat,) p ro d ere videtur & eçavov conferri folitiim iis, qui, cnm literai- rum ftudia fecïarentur, fortunæ injuria nullaque fir.a culpa egentes & calamitofï evaferant. HyufJt.au , inquit, ioïç f ih dvoJrjw àvçvyfiiiV) sx. CbiXo<ro@2&ç

fâYHJLxri&aSai fyrécrjv, âneevraç TÙçTtXéiu itençat* yfjLUTSV[xs^ç, m i (xotXXov dTn/jxfißufievoug, Trfovïjitew sBsXovtxç 7870V èiaQéfeiv ibv epxvov. h. e. arbitror officium efje omnium exercitatiorum c f exa&iorem rerum cognitionem habentium, ut banc fiipem f . eranum ultro conferant iis , qui, nullo fuo merito infortunati, Phi- lofophia docenda rem facere f . .vitee fibi fuhfidium pa> rare fludent. A R I S T O T E L E S $ ) profert hoc exemplum e o ru m , quæ m i x nlyyjv accidunt : c lov, h e m i x ditoXoißeiv ic dçyvpicv, rj/ôev åv xopu- ÇopLSva lov i'pxvov , èi rj'fei. Vera hæc videtur huius loci le£Eio, quam P H IL O P O N O refert ac­ ceptam C A S A U B O N U S; ut fenfus adeo fit: pt- cuniœ recuperande ergo veniffet creditor ad debito­ rem fuurn, cnm hic collatum ab amicis eranum afiortaret, fi modo id refeivißet. Denique P H IL E - M O N , vetus Poeta, ubi multiplices cafus ex- pofuerat, quibus homines ad incitas redigi folent, lubjicit hofce verfus elegantiflimos:

A a a ’ hdïfoi m i (pltoi aol xa* n mfieiç , vrj Àiot> Efxvov', oicraciv, è'vya pcfj '.Xxßeiv ttei^xv tyiXov* Ei êè piYj, y w o ,y) asxvTcv \(dvrùç forte legandum)

ct'XÀo piYjfèv, 7tXYjV crxidv*

• . ____________ * Q u id ?

(17)

îQ u îd ? qnod ftatuerit & ipfe P L A T O , i) ut in dua itidem republica fas d t , necefiario tem pore, tè t a r i f a , (piÅov icaça, tyiXoiç.

§. V.

Itaque, urgente neceditate, hoc præfentîorem lfperavit opem civis e g en u s, quo plures dbi ac tditiores ede norat amicos, pecuniam collaturos. (Quorum copia deftitutus, LIBA N IO a ) dicitur xsx. tV7TO0Siv içaviçùjv. Hæc & cetera pleraque, huc susque a nobis diffca, ad privatiorem eranum,qui ‘ab amicorum civium in egenum hominem ftudio, Ipropendori adfe&u & munificentia pendebat, re- îferenda videntur. V erum enim vero fuit &

jjloïigç sfctvoç, qui H. VA LESIO /Sj onus quoddam J o da lit ii audit. Athenis namque & in aliis Gras« ciæ civitatibus, eo fine, ut C A S A U B O N U S y ) tra d it, inftitutæ erant fodalitates, communem habentes a rc am , (PO LLU C I xoiyov êpaviçiïv, i. e. communitatem £ fifcum fodalitii eranidicijin quam quot mendbus certum quid a fingulis inferretur, ut eflet, unde juvari pofîènt, qui ex illa fodalica- te fortunam quamcunque adverfam experti fuis- fent. Quorfum & referenda, quæ ad A R IS T O ­

P H A N IS A^ÂfWÎç, ubi iftivy fit m entio, notat Scholiafles: tboç riyov tsXsvjjlz ti hçTo xoivov h&o- va», oj££ oi (ty} & $omç, xa\ âriy,oi h o p ity n o , xotl

C JJLêTCè

i) Vid. Itbr. XI. de legibus. a) Declamat. XXXW IT,

p 823. ß) in fiotis ad Maujj.p* 285. y ) in Comm* ad Tbeopbr.p. 282.

(18)

fjieTcc ßiocQ otKYjTÎîno. Unde colligimus, collatitium hunc fum tum , tributi indar, cujusque facultati­ b u s, dubio p ro c u l, adtem peratum , non om nino arbitrarium fuifle, cum ab iis, qui non ultro d a ­ re n t, legum vi & au&oritate publica exigi poffet & extorqueri. Qui colligendae dipi p r a e e r a t,^ # -

vctfx/jç audit. Unde D IO G E N E S ille Sinopcnds, vel, ut ipfe feadpellat, Kw>wt#A/tjk> L A E R T I O

8) tede, iguvov ttotb d itx fis voç, itfoç rov éguvdfxyv i'Q v

T ù ç uXXaç ivdfiiÇ i du o cTEnrofoç X vyto x t y u ç .

Tu reliquos /polia, &c.

Ubi notetur 7rufov0tuuvtu r£ gfzvlÇsiv nul r £ ivufi-

Çsiy, qui quidam ed dvuyfotfjLfxuTarfjLog, mordacis joci atque irrifionis plenus. Oui vero in co m m u ­ ne pecuniam conferebant, audiunt sçuviçul, men- 'druae, quam diximus , pendonis focii& confortes, H A R PO C R A T .& SU ID A teftibus,E^w r?)$ p iv rei

xu ffaç h i v o r é io d v z fJL£T£)^m,}iui rrjv tyofctv, fjv e-

xuçv {JLY/Vcç Usi nurußuXXeiv, iirtyepuv. L 1B A N IU S

f) vero etiam Antiochenorum memorat lYjveiç rè ç

xruxà ç fainxpiuv, fXYjvoç èttctçx yiyvoy.évY)v tïoXXûmç.

Quo loco intelligit ille morem veterum Chridia- n o r u m , a ratione dandi erani non m ultum rece­ dentem; quippe quorum unusquisque, modicam, eamque meridruam , dipem , pro arbitrio & facul­ tatibus fuis, conferebat egenis alendis : tede T E R

T U L

-8) n efl ßiuiv Tub èv QiXotr. èv$9MfiY}<TàvTUV, L ik

(19)

T U L L I A N O . ( ) E x ejufcemodi ftipe pau- jperculi fbdales una vi&itabant, quod CHRY- S O S T O M O Y]) eft è% cçchv ivu%fav eurQéfew, ecu hitinc explicat H . VA LESIU S

3

). Quia vcro e- rrani publici mentionem modo injecimus, tribus w e rb ish eic m onendum , non raro etiam meminis- Kc Graecos Oratores alius cujusdam ifccvv, quem ipotiori adhuc jure ty^onov dixeris; ut qui collatæ iin iplam rempublicam laborantem pecuniae quad- (dam genus fuit. Cujusmodi contributionem pe- (cuuiariam Athenis olim, difficili reipublicae tem- ipore, fa&am apertiffime loquitur T H E O P H R A - JSTUS nofter, 1) ubi tradit hominem illiberalem, ((tcv dveXAj&spvJ ixtàccsm ym ixém v, ex tv typus idïctçd'na, (TiooTTKV, y ex tv fttV« i.e.eum,“

quando, ad fublevandam ærarii publici inopiam,“ pecuniae a civibus extra ordinem conferuntur, in “ concione Turgentem , uti filentio, aut e medio^le“ proripere. N am q u e cum ordinariae legibusque conftitutæ Åenvfyf ai non fatis elîent, cnrfVTaveïçf. Athenienfïum L - v ir i , convocata populi-concione, civitatis anguftias exponebant, & unumquemque ad conferendam pro virili pecuniam hortabantur. T u m vero firo quisque ordine ac loco Turgens, fi quid conferre vellet, palam id profitebatur, dicen­ do: iitiMfafJii xqcyù tocvtov. (quomodo & Phocus in concione loquitur apnd A T H E N Æ U M ) x ) q u a - ___________________ C 2 _____________’ fid

i-Ç) In /ipolog.rap. 39. yj) Homil. X l.u d p o p .

Antiocb. p. /53.

5

) Not. in M /iUS6 . />• 285

0

^ aP-

(20)

fi dicat quis.* ego vero etiam tantum Jup er erogo, vel flipra ordinaria munia amplius aliquid largior. Sin autem largiendi animus cui non eftet, is vel nihil profitebatur, quando furrexerat, vel certe e con­ cione clanculum recedebat : id quod exemplo r*

dystevBéçx Î. c. commonftrac T H E O P H R A S T U S . §, VL

Quemadmodum vero nihil tam fim&um eft,utnon violari, nihil tam munitum, ut non expugnari p o f fit; ftc&hocce inftituto, quamvis pio &: p u lc r o , abutebatur hominum pravitas. Sæpe enim punge7-

yôyoi, quibus lucelli bonus erat odor ex re qualibet ,

cum nullum paffî fuiflent dam num , paffos fè fin­ gebant, ut ditefcendi ex alieno opportunitatem nan- cifcerentur. N on multum abfimilis fuit illius ver- futia, quem ait M A R T IA L IS fæpius nafci anno vertente,ut natalitia dona fæpius item exigeret.Fue­ r u n t , qui jus exigendi erani ah affli&o redimen­ tes, ceu frumentariam aliquam tefleram, fua pe­ cunia creditoribus fatisfacerent, fpe colligendæ m ox maioris fummæ. Turpiffimam ejufcemodi nundinationem D IO N Y SIU S T y ran n u s SPEU­ SIPPO Philofopho objicit apud Athenaeum a). A- III, quam in colligendo fibi erano prom ti, tam in folvendo deinceps aliisqne conferendo fêgnesde- prehenfi fiint. N ec fere aliud videtur efle

crimen, «} Deipmjopb. Lib. XV,

(21)

err i men y cujus Æ S C H I N E M Soc y ar. arguit IL Y S I A S apud A T H E N , ß) A??à y f y , S

ccï'sfyeç iïtxaçal, *ie itç ipes fxôvov tgiôtcç êçiv, d » x mxl èiç aXkxç um vraç, tôç dvrcZ x s t f f f l x s w ojgç

<

5

T èf dw; trwettexTat,TGiç (xèv vnolofaxç (fioçxç. £ v.x-

T T u T ib r jc r ty , d H à x e f l t ö t o y t o y xÙ TcqXov eu; .7ie%\ ç f a j j v

ÏÏixQSâtfovtou» N o tâ t V A L E S

1

U S , y ) ultima werba illa perperam explicare C A S A L fiO N U M (de caupone vicino, cui multas npô7tfoeiç\ deberet Æ -

ÎSCH INES; cum potius per t ötov tcv xcijqbcY E ipfe Æ S C H IN E S intelligendus fit y puta veterator. IHis & aliis id genus vitiis fubinde irrepentibus, jmirum non efi, fi lites & difeordiæ inter fodales «obortae fint» Itaque ficuti penfio t ö

Sint menftrua , ita &:quot menfibus lites illæ dif- iceptabantur. H i n c a b H A R P O C R A T I O N E SJ i & SUIDA f) memorantur efiu?jvci i/nac, d n e ipt-

TtofLXul)X2t at fgaiotxt. Ut vero hæ lites jufte ac

rite dirimi pollent, leges exrtitcrint o p o rte t, fe­ cundum quas examen & decifio ejusmodi cauda­ rum inftitueretur. E t (ane in veterum Græca­ rum feriptis fuperfunt quædam veftigia tuv f f x-

latwvopLtoY, five latarum legum partim advertus

refra&arios aut lordide parcos, ex conventione

ffctvcv dare vel reddere abnuentes, partim adver-

fus falfarios, q u i, fimulata rerum fuarum ja&u- ra, jus adipifeendi erani immerito fibi arrogarent,

aut

ß) L. XIII- y ) Not. in HARP OCR $) in Lex ico. cfr notas Valefianas, p, mr 58- f) in w

(22)

aut certe p lu s , quam pro accepto damno, exi­ gerent. P L A T O <p vero, quum & in fua re- publica eçotvov admiüfîèt, extemplo fubjicit, eo nomine nullam illic datum iri a&ioneni forenfem: quippe jubet, iàv tiç fiotQogà y iy ^ to a nefi rijç egß-

vfosuç, «tw n fdnei'J, ÄxäJy fxyjfevt -xegï txtw (jlij-

îctfJLÜç EŒOfjiévjôv. idque fecus om nino, quam A- thenis factum fuerat, ubi locum ifanxaïç Mxaiç datumj audivimus.

§. VIL

Quamvis Romani non habeant vocem, Græco- rum ifid'jy ex afîe refpondentem, & huic.rei p ro ­ priam ; quin Græcam di&ionem , fua dona­ tam civitate, retineant, id quod Pliniano exemplo mox conflabit: rem tamen ipfàm non omnino i- gnorarunt. A p u d P L A U T U M a) Cappadox le­ no fic loquitur: \

Poft quam nihil f it, clamore hominem poftco. ille in jus me vocat.

PeJJume metui, ne mihi hodie apud Prcet or em fol-veret.

Verum amici compulerunt. (contulerunt forte

legendum) reddit argentum domo. Nunc domum properare certum efl. -N im irum indicat leno, veritum fè fuifle, ne argen­ tum omnino amitteret, quod fibi debebat argen­ tarius; quoniam hic in eo jam erat, u t apud Prae­ torem fe lv e r e t, i.e.ceflione bonorum creditoribus

f a t is

-O L XI de legibus, a) In Curculione Act. K

(23)

i fåtisfaceret. Mox vero cum amici collata pecu­ nia ipfiim juvifîent, leno, importunus exaöor, h unc debitorem fuuin domi adoriri, & pecuniam ei extorquere conftituit. Et certe Romanos quo­ que in amicorum adverfîs contulifle pecuniam, vix dubium eft. Sic ad reficiendam aedem fortuito in­ cendio abfum tam , impenfàs a civibus fa&a collatio­ ne fubminiftratas fuifle,aperte loquitur M A R T I A ­ LIS ß):

Emta domus fuerat tib i, Tongiliane, ducentis, Abßulit banc nimium cafus in urbe frequens. Collatum eft decies.

-SUlDAy)tede,n®TA/a ùioçuv h troXÅf ACtrotXYj^e'iç Tcsvict, iïctvêiov yvarywcrSy] haßeTv djçê^avur^aôy.svof Cxo Tfidv avyysvüv. AiœxpsvcrSëiç iïè tjfc eXni^oç , ä t - y'xfri 7Tçcç 7c Xfsoç, rijç 'K^oêsafiaç 7taçeX§üGY)çm

Publii filius ille,fecundum H IE R O N . V O L F IU M , $) ex iis tribunis unus, qui deditione faH a Jub jugum mi(Jt fuerant a Samnitibus, in magna quidem inopia fua & ærîs alieni copia, fruftratus eft fpe obtinendi a neceftàriis fuiserani: at fic tamen, quando fpera- verat, ifta amicorum liberalitate fefe alieno tere li­ beratum iri, collatitiam illam opis ferendæ rationem neque Romanis civibus ignotam prorfus aut in« ufîtatam fuifîe declarat. ' Interim tamen Efd m y jus illud Græcis familiare, quale fupra

expofui-m u s, ß) In Tongdian. y ) in Nom. Fuioç. <?) Vid, SVIDÆ hifhrica Latine converja, in now. C. Latorius.

toi. 191. Ed.Baßl,

(24)

m u s, ap u d Romanos in ufti fuiflè noti d e p re ­ hendim us: immo voro ab his, temporis progref- fu , fodalitates eranifticas, in plerisque Græciæ ci­ vitatibus, q uæ jam non fui, fed Romani juris e- ran t, vetitas efie, nobis facile perfvademus. A - mifenorum federatæ civitati, in Ponto fitæ, p e r C. P L IN IU M Secnndum e) petenti , ut libi con­ cedatur magiftratus, qui eranis exigendis præfït:,

relpondet T R A J A N U S Imperator , f e , quo m i­

nus er mos habeant, non impedire ; idque eo facilius v

inquit, fi tali collatione non ad turbas iüicitos c<x* tu s , fed ad fu/linendam tenuiorum inopiam, utuntur : in ceteris vero civitatibus, qu<e Romanorum jure obfiri✠erant, rem hujusmodi prohibendam d u ­

cit. U n d e , qu o numero eranus fuerit R o­ mae, non obfeure patet. Latialis eloquentiae pa­ rens, C IC E R O ,

4

) ubi Græce eifert (i.e . ut plerique r}) interpretantur, collationem £F quafi

fumtum, ad morem & inftitutum veterum G r a ­

jorum refpicere videtur.

§. VTIL

Sed vero etiam t £ égcMp dxdhcyov Ti in genti- tiluis palîîm aliis deprehendere nobis videmur. H u c quodammodo referri poterit Divina lex, per Mofen Judæis lata, de pecunia mutua, (ine ufu-

Tx f. fœnoris pa&ione, pauperibus fuppeditanda Sum m i f ) Vid. P U N . Lib X. Ep. CXIII. CXIV. & c fr

ÿ ô . MARJÆ CATANÆI w has Comment, Ç j A i Atttcum Lib. X IL Ep. V.

(25)

SSummi legislatoris hæc funt verba! «) 0 «

n r a fr PTnn

iDy ^yn n« w nx nfrn

-T ttt r V y p w n Pertinet hæc lex ad Hebræos pariter C& profëlytos, eosque non opulentiores, a quibus, «quod aliena fæpe pecunia ditefeant, non fortem im o do, fèd & au&arium aliquod f. fœnus repofee- ire ju re fuo pofiît cred itor: ß ) neque ver® extre­ nne pauperes f. mendicos, per èteyfJLovvvrjv potius

E k d o n u m , quam quidem per m utuum juvandos;

«quippe a quibus nec ipfius xetyxÅctix fi fortis refti- ttutionem polliceri fibi queat creditor: fed ad me- «dium quoddam genus c iv iu m , quorum non me- liiorerat conditio, quam ut omnem emergendi fpent aim itterent, fi quid ultra fortem ab iis exigeretur. IN ec fere aliter Græcorum egxvoç, quem defcripfi- im us,exlh’tit quafi ptéro» ti inter to xoci t$9

N im irum to iïdwov defignat mutuum C. creditum y quod plerum que fibi adjun&am habet

cxmditionem t£ xfocTTeo-Sat toxov, f pafHonemfee- morir annui vel menßrui, y ) sx rë xeCßaAdta, ex ca­ p i t e fi f i r t s , ad creditorem redeuntis. EteqpLO-

tnvvtj autem ftipem notat, mendicis hominibus gra­

tiis ac fine ulla recuperandi fpe erogari foiitam,* qjuamquam & hanc interdum xatTct'/£Y)çixâç efotvov

D dixere.

a) Exod, X X II. 25. adde Levit. XXV* 35, fqq. Deut. XX III. 19. ß) Cf r JO . E L TERSERl atnnot. in Exodi I.e. p. 271. Jq. y ) Athenis ußtatißt - m us ufurœ modus erat, ut pro tmaquaque pLvä quot menfibus ff&xfii) penderetur. Vid. JO. FRID, GRO- ISOVIUM de pecunia vetere, lib. III. cap. 13, ö* 14.

(26)

-dixere. Aft t f i m ç proprie di&us adnexam ha-

buit fpem recipiendas fortis citra ufùram , quam primum ejus, qui acceperat, reparatae facultates lolutionem permitterent.

§. IX.

N ec vero folum in Judaica, fed & in C hri- ftiana primorum feculorum ecclefia occurrunt in- ftituta q u a d a m , a Graecorum erano non m ultum aliena. Hiftoria novi federis bihlica perhibet,quem» admodum. A/u« fteya te fxtXï.ovroç £frearboti% tu v

p c tS r jT w x z S u ç tjvxo çeÏT$ t, üfuracv e x a ç o ç d ut u v Ac h x x o ï h v TttpfyoLi toïç x c n o ix z c w èv t r j I t f J œf x d à A ÿ o ï ç o k m è m f y f f M , d n o ç e iX a v r s ; n ç o q t s ç

Tt f e f f h u i i f x ç %, t a ) Sic Chriftianos M acedo­

nas, kùlt£ Svvafjiiv Kotl C x è f divx/uuv d u S o u e sT X ç y

horumqne rrjv x p tfiv x<xl ir \v m m v i c i v Tyjç $iOùKoviotçy Ttjç iiç t*c c t y l z ç, dilaudat P A U L U S jß ) qui & alias

y ) commemorat T>jv ictuoviotv tyjç te iT tify 'ic tç, icçotr* a w n X y fta c L V t à îjÇSfflfJLCtTOù Twv d y i u v . Hoc eidem

Apoftolo i f eft t ûcïç x ç sio tiç t u v d y 'iù o v m v u v s ïv . Heç* tüv y s v o ix s M v èv loiïç èxK tycriziç X o y iu v . tu v èiç t ü ç

à y & ç , èv tw S y j a a v f i f y i v , c , n u v iu o iïu T cti, dignifi

fimus eft, qui expendatur, locus P A U L I N U S , i C o r.X V I.i.f] Ubiîj Xoyla quidaliud eft,quam colle- fin vel 'pecunia collatio quædam, eo fine fa&a, ut Chriftianorum pauperum necefiitatibus fubvenia- tur. E p u v a p x ü v inftar fuere cnt^trßvjepoi, ipfique

nonnumquam Apoftoli; ii) inprimis v e r o , in pri. « ) Aff. XI. 2%, fq. X IÏ.2Ç. ß ) IL Çor VIII. / (q. cfr cap•

I X r.fq. y ILCor. IX . 12. i) Row. XII. ij. i i ) Cfr.Att. XL j u i Cer. XVI,/. 3'jf.Att. VI. l.& c.

(27)

xnitiva Ecclefia, ele&i & per preces ac xtip& ttr’m

inaugurati Septemviri,bonorum ecclefiafticorum ad- m in iftrato res, quorum erat àictmeu ipanrêÇxtç^Çjii* ip ic ere , ut cun&a rite peragerentur iv t ficwovfy t Y) xotSr)fjL6£i>ï).

0

Sie & rjvrrjv abeXCpijv, ëaotv

àlctKow Tijç swûtfifflctç tPjÇ h K eyxpsaïç, commendat P A U L U S . £ ) Ad fequiora tempora progredi noil jam vacat nobis, verbo indicate contentis, quod a p u d feriptores itidem media & itifimæ Grdecitatis, imprimis apud ecclefîæ Græcæ Patres & do& ores, inque Conciliorum decretis, &i(tius colle&andi mo­ ris non unum veftigium, & exprefla fubindeipctv* m en tio , deprehendatur. Sin autem contenderit

å

uis, Chriftianorum hanc Aoyiav non exa&erefpon- ere r £ fWvp, cujus profani lcriptores meminerunt; nos eo minus contra pugnabimus, quo certius & ipfi videmus, ftipem hanc & collegam ad jrjv fjLoavvYjv propius accedere. Effent quidem, coro­ nidis vice, adferenda nonnulla ex hodiernis legi, b u s atque indituris quarumdam gentium , cum fan- Öione eraniftica veterum Græcorum commune quid habentibus ; verum quia vetat id præfens & temporis & rerum mearum anguftia, idunum ,quo L . L . Patriæ huc fefè referre videntur, paucis obfer- vabim us.De ftipe, in horum gratiam, qui fortuito incendio damnum fecere, colligenda, fic ftatuit Co­ dex FRIDER ICI A N U S 30: Nâr /kada af våda fkedt, filer penom thens vallande, fom fkadan ej %alda k a m tå

b hr Häradet brandßod qifva fbr bus, fom the voro, nar i; A#, VI. i iqy R X V I . i. i) T it. dejure dcdlfi* tandt, Cap, XXIV. jj. IV. 6) f r iw p a n çmpojiti brandliod

(28)

aS E P Ä N

0 1

the af brandet, och för bonde nodige aro, få ockflr ßd% foder och bo/kap, fom til gårdens bruk tarfvas. Ac por­

ro.* t) A f alla hemnlan i häradet (kal brandflod gifvas efter hemmantalet. Fr ål femans fa te s och ladugård, ß »ck preftegård, mage ej brandflod^ njuta, ther the ej then g if va. - - / hvar je landsort fkal å tinget - - håradsboer- na i me lian förening upr åttad vara, huru mycket för kvart och ett nytt hus i brandflod gifvas fka l - - För ordne Ko* , nungensBefallningsbaf vande,at then bratidftodutan drbgs.

mal upbåras må. Et paullo ante: 7<) Varder eld lös i by, then Handbo] brukar, ock fker thet af fbrfummelfe elf* vangömo hans, - - ther man kunde och borde båttre vakta f ö r (kadcr.brinner tahus och går d up,njute ej brandflod. — Adde S:æR:æM;tis conftitutionem de erano incendia­ rio, (Kgl. förordning angåendeBrandfl$d,)MDCCKAÄ\L 26 Octobr. clcmentiffime datam; qua inprimis de foro & modo dirimendarum litium, huc pertinen­ tiu m , agitur. N ec veröde obligatione ad fubftdium hoc prxflandum tacet codex CHRISTOPHORIA- N U S: A) Omnes recipere tenentur talem contributionem, qui domicilia habent, - - nemoque fit ab illa contributio­ ne liber. Quam parum a jure igmis, quod fupra adumbratiim ivimus, recedat noftratium hæc colle­ cta incendiaria, non efl: ut pluribus oftendamus,cum

unicuique, hæc inftituta inter fè mutuo confe­ renti, muXoyix fatis manifefta fit futura. vulgari ufu notis fima efl; poflerior non item: nifi forte 11 od majoribus noflris fuerit idem,ac nobis ftôd,/>. fulcrum,#*

metaphor ico fignificatu fubfidium. Putant aliifcriptum o* lim fuijje brandfteur. Certe Latino-barbarum fteura,Ger­ manis hodie fteuer per ftipem vel colle&am exponitur, i) Ibid. F V. t f VI. #)] jf. i. \ ) L , VI. de jur% œdifl Ç. XXVIII de incendio fortuito.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :