Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap. 16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen. I AcadeMedia AB gäller nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Ledningen och all personal har ett gemensamt ansvar för detta arbete. Alla barns och elevers upplevelser av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till förskolechef/rektor. Det är förskolechefs/rektors ansvar att skyndsamt (dvs. inom ett dygn) anmäla alla sådana upplevelser till huvudmannen.

Verksamhet

Vittra Halmstad grundskola med förskoleklass och fritidshem

Planen är giltig nedanstående period och gäller ett år 20160225-20170225

(2)

Utvärdering av förra årets planerade åtgärder

Planerade åtgärder utifrån husmodellen förra året:

Utvärdering av miniorernas åtgärder förra året för att öka tryggheten på toaletter, i kapprum och på fotbollsplan:

• Byta ut handtagen på toalettdörrarna samt jobba aktivt under olika mötesformer för att göra eleverna delaktiga i ansvaret kring renlighet på toaletterna. Inte haft möjlighet att byta handtag. Pratar med eleverna men det räcker att ett fåtal elever inte tar ansvar så blir det smutsigt. Toaletterna behöver städas oftare av städbolag.

• Vara närvarande pedagoger i kapprummet för att öka tryggheten och

studieron. Fortfarande rörigt trots högre närvaro av vuxna. Behöver dela upp rasterna för att minska antalet elever som är i kapprummet samtidigt.

• Miniorerna får en egen dag på fotbollsplanen med ansvarig pedagog som följer upp för att minska bråken. Eleverna upptäckte själva att det blev mindre roligt att spela utan att ha de äldre barnen med. Rastvärdar ute vid fotbollsplanen hela tiden vilket minskar konflikterna samt eleverna väljer aktivt att spela med varandra.

Då fritids bedrivs i samma lokaler med samma pedagoger blev resultatet för deras kartläggning samma som miniorernas.

Utvärdering av juniorernas och seniorernas åtgärder för att öka tryggheten vid toaletter ,slöjdsal och gymnastiksal.

• Endast en grupp i omklädningsrummet åt gången nere vid Örjanhallen under idrottspassen samt kontinuerlig kontakt med idrottspedagog från engelska skolan och tydlig märkning av omklädningsrummen. Idrottspedagogerna har god kontakt med varandra vilket underlättar strukturen i omklädningsrummen samt minskar konflikterna.

• Kartläggning av slöjdpedagog av vad som upplevs som otryggt i slöjdsalen.

Grundläggande säkerhetsprat och tydlig struktur ”var sak på sin plats”, ommöblering i träslöjden för att minska trängseln, en slöjdsal öppen åt gången. Detta har gett effekt och slöjden nämns inte längre som ett otryggt område.

• Få eleverna att använda toaletterna. Kontinuerliga diskussioner med elever om hur vi tillsammans vill ha det. Svårt område att få fatt i, behöver fortsätta att jobba med detta samt göra ytterligare åtgärder i samråd med eleverna.

Utvärdering av årets planerade åtgärder

Utvärderingen kommer ske i varje grupp innan skolavslutningen, innan höstlovet v 44 samt i början på vt 2017. Varje ansvarspedagog går igenom punkterna med sin grupp och arbetslagsledarna gör en sammanställning för analys i arbetslaget. Denna analys tar elevhälsoteamet del av.

(3)

Främjande del

”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

Verksamhetens lokala vision och ställningstagande

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och utvecklas utifrån sin förmåga mot kunskapsmålen och de sociala målen. Alla ska känna tilltro till sig själva och våga utvecklas olika utifrån sina egna förutsättningar.

(4)

Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och trygghet

Som en del av det dagliga främjande arbetet möter pedagoger och övrig personal eleverna i studiehallen på morgonen för att skapa trygghet och fånga upp en del av nedanstående punkter.

Kön: att någon är kvinna eller man

Främjande åtgärder: I skolan arbetar vi aktivt för att pojkar och flickor får lika möjligheter och har lika rättigheter. Vi tänker medvetet och ger alla lika mycket talutrymme.Vi pratar om att alla kan göra allting. Vi bygger alla våra miljöer könsneutrala. Vi har saker att leka med istället för leksaker, könsneutrala. Vi pratar i grupperna om talutrymme.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön

Främjande åtgärder:Vi använder oss av material som främjar olikheter. Vi lägger inte in värderingar i barns klädsel eller utseende. Vi tänker på hur vi uttrycker oss i ord och handling. Vi bygger på kunskap och pratar om det.

Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Främjande åtgärder: Varje person har själv rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet. Vi bygger vår verksamhet så att varje elev får förutsättningar att nå målen.

Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan

trosuppfattning, exempelvis muslimer, kristna, buddhister och ateister Främjande åtgärder: Vi bygger vår verksamhet så att alla elever kan delta utifrån sin trosuppfattning.

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå Främjande åtgärder: Vi utgår ifrån elevers olikheter och skapar vår verksamhet därifrån. Detta gör vi i form av anpassningar i miljö och material.

Alla elever ges möjlighet att delta vid utflykter och friluftsdagar genom att olika aktiviteter erbjuds.

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

Främjande åtgärder: Vi väljer medvetet material som visar på en mångfald. Vi använder oss av könsneutrala ord i skrift.

Ålder: uppnådd levnadslängd

Främjande åtgärder: Vi utgår inte från ålder i vår verksamhet utan ser till varje individs förmågor och förutsättningar.

(5)

Förebyggande del

”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den

personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till ekonomiska och praktiska

förutsättningar, andra omständigheter av betydelse.

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier: Sexuella trakasserier är när en person blir utsatt för kränkande behandling eller bemötande av sexuell natur, som kränker den utsattas värdighet och/eller personliga integritet.

Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara

diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkande behandling kan till exempel vara- om någon skickar elaka mail eller sms, - om någon upprepade gånger blir retad för något- om någon inte får vara med de andra- våld, som slag, sparkar, knuffar och hot

Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning.

(6)

Resultat av årets kartläggningar och planerade åtgärder 20160225-2017-0225 utifrån resultatet av kartläggningarna Miniorernas resultat och planerade åtgärder. Fritids på skolan bedrivs i samma lokaler och med pedagoger som jobbar i skolans verksamhet under dagen. Aktiviteterna utgår från barnens intressen och erbjuds i pedagogstyrda grupper. Kartläggningen på fritids ger samma resultat som skolan då barnen kopplar otrygga områden till just lokalerna.

• Trygghet och renlighet på toaletterna då eleverna upplever att flera elever öppnar dörrarna med sax samt bankar på. Det är fortfarande smutsigt på toaletterna trots fördubbling av städ.Vi behöver byta upp låskolven så att ingen kan öppna dörren utifrån förutom pedagogerna. Vi fortsätter att prata om renlighet och ordning och reda då eleverna behöver bli delaktiga för att tillsammans skapa en god miljö. Vi använder oss av SYVplanen och pratar om olika yrken, t ex lokalvårdare, och respekt för dessa.

• Eleverna upplever att det skriks, knuffas och springs omkring i kapprummet.

Det ligger även mycket kläder på golvet.Vi köper in plastbackar och sorterar upp kvarglömda kläder samt påminner vårdnadshavare att kika efter. Vi lägger elevernas raster vid olika tidpunkter.

• Mycket svordomar på fotbollsplanen igen samt de äldre eleverna bestämmer.Vi flyttar planen närmre skolan så att den blir lättare att överblicka.

• Högt ljud i matsalen. Delar upp miniorernas mattider.Ta bort porslinstallrikarna och använda plast.

• Eleverna upplever att det är jobbigt att duscha utan draperier samt att det är trångt. Vi har en pedagog med i varje omklädningsrum samt köper in

duschdraperier.

Juniorernas och seniorernas resultat och planerade åtgärder.

• Skapa en tryggare miljö vid ombyte till idrott i Örjanhallen. Eleverna tar med sig sina tillhörigheter in i idrottssalen under lektion.Samarbetet med pedagog på Engelska skolan fortsätter med fokus en grupp i taget i

omklädningsrummen samt även försöka få till med Halmstad kommun att duscharna avskärmas.Vi behöver ha en närvarande pedagog i varje

omklädningsrum när eleverna byter om samt låsa dörren så att ingen obehörig elev springer in.

• Få eleverna att känna att det är tryggt att gå på toaletten.Låsa upp fler

toaletter vid administrationen som är till för junior och senior. Samtala om hur eleverna vill att det ska se ut på toaletterna samt att eleverna är en del av denna ordning och reda. Undersöka om man kan ha musik inne på

toaletterna.

Så här har barn/elever, personal och vårdnadhavare involverats och varit delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet i planen Eleverna har varit deltagande i kartläggningen i form av husmodellen och därefter har pedagogerna tillsammans med eleverna analyserat och planerat åtgärder. Planen har arbetats igenom i föräldrarådet där även föräldrarnas tankar och funderingar har tagits med.

(7)

Åtgärdande del

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Upptäcka:

• Vi arbetar elevnära med både kurator och specialpedagog ute i studiehallen bland junior och seniorelever för att dagligen fånga upp vad som händer och sägs.

• Miniorpedagogerna är i klassrummen och kapprummet 10 minuter innan skolstart för att fånga upp vad som händer och sägs.

• Vi har alltid närvarande pedagoger under junior och seniorelevernas raster, speciellt vid pingisbord och café.

• Pedagoger,kurator, specialpedagog, socialpedagog och rektor i studiehallen från kl 8.15 varje morgon då eleverna kommer till skolan,de börjar 8.30.

• Vi anmäler all typ av kränkande behandling till rektor som tillsammans med skolans EHTteam går igenom och beslutar om utredning och tillsvidare gångsätt.

• Vi använder oss av vår konsekvenstrappa på hela skolan där vi från fall till fall diskuterar åtgärd med arbetslaget.

• Delar av elevhälsoteamet är en stående punkt på arbetslagens möten.

• Vi har extra uppsikt över de områden som eleverna har identifierat som otrygga i husmodellen.

• Miniorerna använder sig av sociala berättelser och forumteater där dilemman diskuteras och utreds då händelsen är aktuell.

Dokumentera:

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling dokumenteras

(behandlas vid direkt händelse

)

av elevhälsoteamet på tisdagar i dokumentet

”utredning av kränkande behandling”, Kuratorn ansvarar för dokumentationen och rektorn utser den/de som har lämpligast kompetens för att påbörja

utredningen och åtgärderna.


(8)

Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av andra barn/elever

Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta handlingen.

Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en elev känner sig utsatt av annan/andra elev/er:

1)Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen som ansvarar för att utredning påbörjas, samt informerar skolans elevhälsa.)

2) Enskilda samtal med inblandade av kurator och socialpedagog. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter. Informerar eleverna om att vårdnadshavare kommer bli kontaktade.

.

3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.

4) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig trygg i skolan. Uppföljning med den/de som kränker för att samtala om och markera att detta inte är OK samt åter diskutera konsekvenserna.

5) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans elevhälsa.

Handlingsplan upprättas som kan omfatta exempelvis

-

delade rasttider för olika elever/elevgrupper

-

ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev känner sig otrygg.

Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att åtgärderna har önskad effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.

6) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas en skriftlig varning till utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis

-

tillfällig omplacering i skolenheten

-

tillfällig förflyttning till annan skolenhet

-

tillfällig avstängning (vilket också innebär anmälan till sociala myndigheter) Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är befogat.

Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder.

Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder.

Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.

(9)

Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av vuxen

1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att

utredning påbörjas samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare samma dag.

2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.

3) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR-avdelning kan behöva kopplas in.

Känner sig elev kränkt av rektor anmäls detta till elevhälsan som kontaktar huvudmannen för utredning.

Figure

Updating...

References

Related subjects :