Plan för likabehandling, mot kränkande behandling och diskriminering

Download (0)

Full text

(1)

Plan för likabehandling, mot kränkande behandling och

diskriminering

2013-2014

(2)

Kalknäs skola Kalknäs 109 881 95 Undrom

Tfn: 0620-682833, 073-2709509

Diskrimineringslagen

4 § I denna lag avses med diskriminering

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, köns överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss köns överskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, köns överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Lgr 11

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev fnna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Definitioner

Kränkningarna kan vara:

 Fysiska ( t.ex. slag och knuffar)

 Verbala ( att bli hotad, kallad för hora, bög eller liknande kränkningar)

 Psykosociala ( att bli utsatta för utfrysning eller ryktesspridning)

 Text och bildburna ( t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, nätmobbing)

Detta gäller lika mycket mellan elev/barn och elev/barn som mellan elever/barn och vuxna

(3)

Diskriminering

 Diskriminering: ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer/grupper utifrån olika grunder

 Direkt diskriminering: ett barn/elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar.

 Indirekt diskriminering: ett barn/elev missgynnas genom att rektor eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller personal utför en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt som i

praktiken särskilt missgynnar ett barn /elev utifrån diskrimineringsgrunderna Trakasserier

 Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns/elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling

 Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barn/elevens värdighet.

 Mobbing är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär att barn/elev blir utsatt för negativa handlingar upprepade gånger under en viss tid från en eller flera personer.

Ansvarsfördelningen

 All personal och alla elever / barn inom skolan har ett ansvar att motverka all former av diskriminering och annan kränkande behandling. Det övergripande ansvaret har skolans rektor.

Vårt främjande arbete

Vårt mål är att skapa en trygg social miljö som är fri från kränkande behandling och mobbing.

En miljö där alla barn och elever känner sig trygga och får utvecklas. En miljö där respekten för alla människors lika värde står i centrum. Vårt främjande arbete handlar om att stärka de

positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten.

Förebygga

 Tydliga gemensamma regler, trivselregler som diskuteras och revideras varje läsårsstart tillsammans med eleverna. Ett ständigt värdegrundsarbete som genomsyrar all undervisning.

 Arbetsformer som gynnar samarbete t.ex. åldersblandade grupper, genomtemadagar F-6

 All personal vid skolan ingriper vid konflikter och olämpligt språkbruk.

 Utvecklingssamtal där trivselfrågor tas upp.

 Rastvärdar finns ute varje rast. Vid händelser gällande aj, oj, och nej skriver pedagogerna OSIS.

Kränkande behandling rapporteras till rektor på en särskild blankett som sedan informerar huvudmannen.

 Arbete med värderingsövningar gällande Normer och värden

Upptäcka

 Rastvärden ingriper och rapporterar till berörda lärare och skriver en Kränkande behandlings blankett

 Enkäter

 Årskurs 1-6, utvecklingssamtal 2 ggr/läsår

 Förskoleklass och förskolan, utvecklingssamtal 1 gång/ läsår

 Händelser hanteras på EHT, Arbetslagstid eller på APT

 All personal har ett rapporteringsansvar och fylla i en Kränkande behandlingsblankett. Dessa rapporteras in för sammanställning, samt tas upp på EHT.

(4)

Utreda och åtgärda

Vid diskriminering eller annan kränkande behandling skall följande tillvägagångssätt för utredningen vara:

 Ansvarig lärare/pedagog eller annan personal genomför samtal med berörda elever för att rfå en uppfattning vad som hänt. (allvarssamtal) enskilt med den/de som är inblandade i händelsen, var för sig. Samtalen dokumenteras och rapporteras till rektor.

 Rektor startar då en utredningen av händelsen

 Händelsen och åtgärder dokumenteras.

 Rektor informerar huvudmannen

 Om en lärare/pedagog eller annan personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett barn/elev skall rektor eller annan person med ledningsfunktion ansvara för utredningen.

 Elevhälsoteamet informeras alltid om Kränkande behandlingar på skolan.I elevhälsoteamet sitter skolkurator, skolsköterska, rektor och lärare.

Uppföljning och revidering

 1gång/år följs likabehandlingsplanen upp, utvärderas och revideras av arbetslaget och eleverna.

Vårdnadshavare ges möjlighet att på föräldramöte i september vara med och påverka likabehandlingsplanen. Dokumentansvarig: rektor

Utveckling

 Social och emotionell träning vävs in i undervisningen.

 En lärare har utbildat sig till handledare i utbildningsprogrammet Komet och handleder pedagogisk personal på skolan. Komet används på enskilda elever och i grupp utifrån behov

Information

 Föräldrarna har möjlighet att kunna delta i arbetet med planen genom skolans samråd (skolråd).

 I elevrådet och samtalsgrupper tas innehållet i planen upp och diskuteras och alla elever får möjlighet att påverka dess innehåll.

Du som förälder är mycket viktig

Det är mycket viktigt att du som förälder tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling och pratar med ditt barn. Samt tar upp med personalen på skolan om du misstänker att elev utsätts för trakasserier eller annan kränkande behandling.

Det är mycket viktigt att Ni och Vi på skolan hjälps åt att förhindra diskriminering och annan kränkande behandling!

Tillsyn av lagen

Diskrimineringsombudsmannen och Elevombudsmannen har tillsynsansvaret

(5)

Prioriterat område 2012-2013

Det har uppkommit flera situationer då flickor och pojkar som grupp gått emot varandra. Vi arbetar därför extra mycket med grupper/grupptryck, allas lika värde, respekt för varandras likheter, olikheter och kön.

Under vt-13 planeras ett arbete i klass 5-6 tillsammans med skolkurator.

Arbetet ska utvärderas kontinuerligt av klass lärarna, samt en större utvärdering i form av enkät bland eleverna under våren. En enkät kommer även att lämnas ut vid uppstart.

Utvärdering: ett arbete med åk 5-6 har genomförts gällande Normer och värden ca 4-5 gånger under våren 2013. Då gruppen förändrades inför 2013, organisatoriskt är det läsåret 13-14 en 4-6 klass.

Läsåret 2013-1014:

• Organisationsförändringar har genomförts inför läsåret 2013-2014, som innebär en 1-3 klass och en 4-6 klass, detta innebär att eleverna kommer närmare varandra i det dagliga arbetet och detta kan medföra en större förståelse för varandra på skolan.

• Ledarskapet har också förändras, där två lärare är ansvariga för klassen, ytterligare en lärare är resurslärare och ansvarig för ett ämne i åk 1-6 SO, idrott, slöjd och musik har annan lärare

• Rastvakter finns på skolan

• Information till vikarie om förhållningssätt, vikariepärm ska upprättas för enheten.

• Temaveckor F-6 gällande språkbruk och hur vi är mot varandra, vt 2014, samverkan med vårdnadshavare

• Julfest/Vårshow samordnas F-6

• Badresa till Paradisbadet F-6

• Skolan har rekvirerat pengar från Skapande skola, pengar som ska användas till för kulturarrangemang för F-6.

.

Rektor

Rose-Marie Eriksson 2013-11-27

Figure

Updating...

References

Related subjects :