• No results found

Remissyttrande från Tobaksleverantörsföreningen om promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande från Tobaksleverantörsföreningen om promemorian Ny punktskatt på övrig tobak"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Page 1 of 2

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Jan Larsson

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande från Tobaksleverantörsföreningen om

promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Diarienummer Fi2020/02469/S2 Stockholm augusti 2020

Tobaksleverantörsföreningen

Svenska Tobaksleverantörsföreningen är en intresseorganisation bestående av två av Sveriges största tobaksleverantörer; JTI Sweden, med Nordic Snus, samt British American Tobacco (BAT). Svenska Tobaksleverantörsföreningen bevakar branschspecifika områden; exempelvis arbete mot illegal handel med tobak, andra punktskatterelaterade frågor, samt reglering av tobaksprodukter.

(2)

Page 2 of 2

Tobaksleverantörsföreningen ståndpunkter

Tobaksleverantörsföreningen (TLF) är tacksamma för möjligheten att lämna synpunkter på finansdepartements promemoria om Ny punktskatt på övrig tobak.

TLF är väldigt positiva till arbetet kring en översyn av punktskatter för övrig tobak. Vi ser gärna att vi framgent beskattar varor vid försäljningstillfället när de når konsument samtidigt som vi kan undvika oklara gränsdragningar, minskade skatteintäkter, oklarheter för exportörer, snedvridningar på marknaden eller att insatsvaror för produktion dubbelbeskattas.

Övrig tobak och definition

Bestämmelserna för snus och tuggtobak hänvisar till KN-nummer 2403 i tulltaxan. För att undvika oklarheter kring definitionen av övrig tobak skulle vi gärna se en likartad utformning, således att övrig tobak hänvisar till KN-nummer 2401 i tulltaxan.

Tidpunkt för beskattning och pågående arbete inom Kommissionen

Vad avser skattskyldighet och beskattningstidpunkten skulle vi gärna se ett förtydligande så att de som förvärvar tobak utanför Sverige ges möjlighet att skjuta på beskattningstidpunkten till dess att den färdiga punktskattepliktiga produkten säljs till konsument.

TLF vill även nämna det harmoniseringsarbete som görs på EU-nivå kring handeln med råtobak och kommissionen förslag som väntas redan under 2021. För att undvika administrativa bördor till följd av regeländringar kan man även ompröva/överväga ett förbud av försäljning av råtobak direkt till

konsument. Alternativt att beskattningen sker vid försäljning till konsument, därigenom skulle det också uppnås en neutral beskattning av produkten.

För Tobaksleverantörsföreningen, Jonas Lundqvist

References

Related documents

Det är positivt att regeringen bedömt att det inte bör införas några särskilda krav på tillstånd eller licens för hantering av tobak, samt de föreslagna

I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge

Den tobak som föreslås bli beskattad benämns övrig tobak och avser tobak som inte är del av en levande planta och som inte heller är skattepliktig som cigaretter, cigarrer,

Vidare föreslås att även en aktör som inte är godkänd lagerhållare och som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från annat EU-land

Ami Skånberg Dahlstedt (script, choreography, dance performance) Palle Dahlstedt (music, electronic keyboard, sho with live electronics) Kumiko Nonaka (music, noh-kan

Höga naturvärden knutna till en äldre granskog

Höga naturvärden knutna till starrdominerad våtmark.. Naturvärde

Länsstyrelsen VG efterlyser en tydligt uttryckt strategi och förslag till konkreta åtgärder för hur den föreslagna vägen skall bidra till ett ökat kollektivt resande.