• No results found

Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande

Datum

2020-07-17

Vårt Dnr

2020/ 559

Ert Dnr

Fi2020/ 02469/ S2

Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon E-post/webbadress Bankgiro Org.nr

Box 48 FE 64 Tage Erlandergatan 8A 0771-42 33 00 konsumentverket@konsumentverket.se 5050-2806 202100-2064

651 02 Karlstad 838 73 Frösön www.konsumentverket.se

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Konsumentverket har inga synpunkter.

_________ _______ _______ ___

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge deltagit.

... ………

Joachim Allard Emma Hedge

Beslutande Föredragande

References

Related documents

I tidigare tillståndspraxis har landskapsregeringen ansett att om sökandens avsikt att fast bosätta sig i landskapet baserar sig på framtida händelseförlopp som sökanden inte kan

Madelen berättade att som exempel att på MBE får föreläsaren som föreläser för första gången betalt för förberedelserna, lika många timmar som föreläsningen, t ex 2

7 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd ska tillstånd beviljas när följande förutsättningar är uppfyllda, om inte särskilda skäl däremot

beviljat bidrag till arbetsmöte för genetiska vägledares förening, arbetsmöte för utbildningsgruppens studierektorer samt extern föreläsare till Genetikdagarna.  Under året

• Bonnier News konstaterar att ett bibehållet producentansvar och den tidigare tilltänkta returpappersförordningen skulle fått katastrofala ekonomiska effekter för

• Bonnier News konstaterar att ett bibehållet producentansvar och den tidigare tilltänkta returpappersförordningen skulle fått katastrofala ekonomiska effekter för

Kopia till: registrator, Lena Björk, Elin Maria Bergsten, Ulrika Hörberg, Karin

Med hänsyn till att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för förvaltningen av kapital inom både premiepensionssystemet och inkomstpensionssystemet anser Tredje AP-fonden

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Datainspektionen har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling

All tobak är skadlig för hälsan och prishöjningar är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna för att minska bruket. Prisökningar ökar sannolikheten att personer

Det är positivt att regeringen bedömt att det inte bör införas några särskilda krav på tillstånd eller licens för hantering av tobak, samt de föreslagna

Kommerskollegium kan dock inte avgöra om syftet är att påverka konsumtionen av någon produkt och därför lämnar kollegiet över den närmare bedömningen av detta

Skatteverket anser att tillämpningen av bestämmelserna skulle underlättas för såväl berörda företag som för Skatteverket om bestämmelserna om distansförsäljning utformas

För att undvika oklarheter kring definitionen av övrig tobak skulle vi gärna se en likartad utformning, således att övrig tobak hänvisar till KN-nummer 2401 i tulltaxan. Tidpunkt

Tobaksfakta stödjer förslagets definition av övrig tobak som sannolikt kan bidra till en tydlig gränsdragning av vilken typ av tobak som avses med övrig tobak och som ska

Om en kvantitet för övrig tobak inte införs behöver det i varje enskilt fall göras en bedömning av om det är fråga om röktobak, som tillåts skattefritt upp till 250 gram, eller

Tingsrätten noterar att det i pro- memorian saknas utredning beträffande hur de tekniska lösningarna för ingi- vande av elektroniskt underskriven fullmakt och undertecknande

I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjurist Elin Häggqvist och jurist Linda Welzien, föredragande..

Domstolsverket anser att det bör övervägas att i lag införa en bestämmelse om att Kriminalvården efter viss tid ska pröva om övervakningen ska upphöra, alternativt att den

Enligt hovrättens mening bör rätten därför kunna fatta beslut om elektronisk övervakning i de fall där det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja en

I övrigt är det också en brist i promemorian att det inte framgår vad de egentliga skillnaderna är mellan elektronisk övervakning och elektronisk intensivövervakning samt

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina