• No results found

Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande

Datum

2020-07-17

Vårt Dnr

2020/ 559

Ert Dnr

Fi2020/ 02469/ S2

Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon E-post/webbadress Bankgiro Org.nr

Box 48 FE 64 Tage Erlandergatan 8A 0771-42 33 00 konsumentverket@konsumentverket.se 5050-2806 202100-2064

651 02 Karlstad 838 73 Frösön www.konsumentverket.se

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Konsumentverket har inga synpunkter.

_________ _______ _______ ___

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge deltagit.

... ………

Joachim Allard Emma Hedge

Beslutande Föredragande

References

Related documents

Skatteverket anser att tillämpningen av bestämmelserna skulle underlättas för såväl berörda företag som för Skatteverket om bestämmelserna om distansförsäljning utformas

För att undvika oklarheter kring definitionen av övrig tobak skulle vi gärna se en likartad utformning, således att övrig tobak hänvisar till KN-nummer 2401 i tulltaxan. Tidpunkt

Tobaksfakta stödjer förslagets definition av övrig tobak som sannolikt kan bidra till en tydlig gränsdragning av vilken typ av tobak som avses med övrig tobak och som ska

Om en kvantitet för övrig tobak inte införs behöver det i varje enskilt fall göras en bedömning av om det är fråga om röktobak, som tillåts skattefritt upp till 250 gram, eller

Tingsrätten noterar att det i pro- memorian saknas utredning beträffande hur de tekniska lösningarna för ingi- vande av elektroniskt underskriven fullmakt och undertecknande

I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjurist Elin Häggqvist och jurist Linda Welzien, föredragande..

Domstolsverket anser att det bör övervägas att i lag införa en bestämmelse om att Kriminalvården efter viss tid ska pröva om övervakningen ska upphöra, alternativt att den

Enligt hovrättens mening bör rätten därför kunna fatta beslut om elektronisk övervakning i de fall där det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja en