• No results found

Synpunkter på remisspromemorian "Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Synpunkter på remisspromemorian "Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten”"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1(2) U2020/03513/S Dnr 92/20

Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se Utbildningsdepartementet

u.remissvar@regeringskansliet.se

Synpunkter på remisspromemorian "Möjlighet till betyg från

årskurs 4 – efter försöksverksamheten”

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Lärarnas Riksförbund avstyrker remissens förslag:

• Förslaget i remisspromemorian avstyrks i sin helhet. Den svenska skolan

förtjänar ett bedömningssystem som är likvärdigt, konsekvent och väl förankrat i lärarprofessionen. Promemorians förslag går i rakt motsatt riktning.

Förbundets kommentar till utredningens förslag

Lärarnas Riksförbund är införstådd med de båda politiska överenskommelser som ligger till grund för remisspromemorians förslag. Resultatet av denna

överenskommelse riskerar dock att leda till bedömningskaos i den svenska grundskolan, närmare bestämt i mellanstadiet. Det är inte rimligt att en rektor kan besluta huruvida betyg ska ges i årskurserna 4 och 5, eller inte. Det kommer att se olika ut på olika skolor, och det kommer att variera på en och samma skola vartefter rektorer byts ut.

Det är möjligt att lärarkåren kan hantera detta, även om ryckigheten i allra högsta grad är besvärande och olämplig. Men ur ett elevperspektiv riskerar promemorians förslag bli förödande. Det innebär att en elev kan få betyg i årskurs 4, men i nästa årskurs på samma skola har en ny rektor tillträtt som har en annan syn på betyg. Elever som byter skola tvingas också utsättas för enskilda rektorers åsikt i

betygsfrågan. Detta kan få pedagogiska konsekvenser, då plötslig negativ stress kan uppstå i samband med rektorsbesluten.

Betyg som bedömningsinstrument riskerar dessutom att förlora i vikt och betydelse när man så lättvindigt kan besluta om dess införande och avskaffande.

(2)

2(2) Dnr 92/20

Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se årskurs det gäller. Då betyg både är ett bedömningsinstrument och

myndighetsutövning är det viktigt att satta betyg håller mycket hög grad av likvärdighet. Detta talar också emot remisspromemorians förslag.

Lärarnas Riksförbund har inget principiellt emot tidigare betyg. Så längde reformen om betyg från årskurs 6 inte är grundligt utvärderad har förbundet dock svårt att se nyttan med ännu tidigare betyg, särskilt inte om de ska beslutas på det sätt

remisspromemorian föreslår. Skolverkets enkätutvärdering indikerar att tidigare betyg (från åk 6) inte används som instrument för att sätta in stödinsatser. Det fyndet bidrar ytterligare till förbundets tveksamhet. Den ökade tydlighet som betyg faktiskt ger måste kunna omsättas i stödinsatser om en elev inte når målen.

Stockholm 17 augusti 2020 LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Åsa Fahlén

References

Related documents

samhällsorienterade ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av aktuell årskurs i grundskolan, specialskolan eller sameskolan, får rektorn dock besluta att

Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten och tackar för möjligheten att besvara denna

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Vi har mot bakgrund av bristen på forskningsbelägg för nyttan av tidiga betyg, svårt att förstå skälet till att överlåta från nationell nivå till varje enskild rektor att

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Skolinspektionen har tidigare framfört sina synpunkter i yttrandet över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) och avstår därför från att ytterligare kommen-

Förvaltningen skriver i sitt tidigare remissvar att ”detta riskerar istället att ytterligare sortera elever och elevgrupper vid sökande av skola och att bli ännu en faktor som