• No results found

Yttrande över remissen "Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remissen "Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten""

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Barn- och utbildningsförvaltningen Skrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965 telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Regeringskansliet,

Utbildningsdepartementet

Upprättad: 2020-07-02 Diarienummer: BOUN.2020.69

Yttrande över remissen "Möjlighet till betyg

från årskurs 4 - efter försöksverksamheten"

Gnesta kommun har av utbildningsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på remissen ”Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten".

• Gnesta kommun instämmer inte i förslaget att införa bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Gnesta kommun ser risker med att beslutet läggs hos enskilda rektorer, och anser därför inte att det är lämpligt att göra denna förändring.

Att låta varje enskild rektor få besluta att införa betyg från årskurs 4 riskerar att

försämra likvärdigheten i skolsystemet. Olika skolor, även med samma huvudman, kan komma att sätta betyg från olika årskurser. I en kommun där man bara har en

högstadieskola, kan skolan i framtiden därmed få ta emot både elever som haft betyg ända sedan årskurs 4 och elever som fått betyg en gång före högstadiet. Eleverna är därmed olika vana vid att bli betygsatta och har olika kunskaper om betygssystemet. Detta tillvägagångssätt blir otydligt både för vårdnadshavare och för elever. Framför allt i mindre kommuner skulle detta framstå som märkligt och skapa onödiga skillnader mellan skolor.

Monica Gustavsson Erika Isaksson

Tf. förvaltningschef Fel! Bokmärket är inte

References

Related documents

samhällsorienterade ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av aktuell årskurs i grundskolan, specialskolan eller sameskolan, får rektorn dock besluta att

Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten och tackar för möjligheten att besvara denna

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Så längde reformen om betyg från årskurs 6 inte är grundligt utvärderad har förbundet dock svårt att se nyttan med ännu tidigare betyg, särskilt inte om de ska beslutas på

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Skolinspektionen har tidigare framfört sina synpunkter i yttrandet över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) och avstår därför från att ytterligare kommen-

Förvaltningen skriver i sitt tidigare remissvar att ”detta riskerar istället att ytterligare sortera elever och elevgrupper vid sökande av skola och att bli ännu en faktor som