Redovisning av alternativa förslag till nytt bad på stadionområdet

Full text

(1)

Malmö stad

Fritidsförvaltningen 1 (2)

SIGNERAD 2015-05-06

Datum Tjänsteskrivelse

2015-05-22 Vår referens Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se

Redovisning av alternativa förslag till nytt bad på stadionområdet

FRI-2014-4088

Sammanfattning

På sammanträdet den 26 november 2014 återremitterade kommunstyrelsen fritidsnämndens förslag, dnr FRI-2014-1506, avseende en simarena på Stadionområdet till en kostnad av minst 510 mkr. Malmö stads ekonomiska situation medför ett behov av att ompröva förslaget. Förelig- gande ärende med bilagor beskriver med tre alternativ, inklusive ovan om 510 mkr, hur anlägg- ningen, kan utformas och funktionsbestämmas med utgångspunkten att minska investerings- kostnaden, genom att anpassas till ett mer lokalt behov.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna de framtagna beräkningarna och funktionsbeskrivningarna som ett underlag för en fortsatt planering avseende en framtida simarena på Stadionområdet,

att översända ärendet, framtaget utifrån uppdraget att ta fram ytterligare funktions- och kost- nadsförslag för en ny simarena på Stadionområdet, till kommunstyrelsen samt

att uppdra åt Fritidsförvaltningen att tillsammans med Serviceförvaltningen göra en omvärldsa- nalys av kostnaderna för bad då kostnaderna fortfarande är för höga.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse: Simarena på Stadionområdet - alternativa förslag avseende funktion och kostnad

 Ärende: Simarena på Stadionområdet - alternativa förslag avseende funktion och kostnad

 Bilaga 1: Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 (alt maxi)

 Bilaga 2: Förlängt nyttjande av Aq-va-kul FRI-2014-3831

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2015-05-21 Fritidsnämnden 2015-05-27

Ärendet

Ärendet är bifogad denna tjänsteskrivelse. Till ärendet hör två bilagor.

Ansvariga

Per Evenäs Avdelningschef

(2)

2 (2)

(3)

Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad Fritidsförvaltningen

Upprättad Datum:

Ansvarig:

Förvaltning:

Enhet:

2015-05-04 Per Evenäs Fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen

(4)

2 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

Innehållsförteckning

Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende

funktion och kostnad ... 1

1. Inledning ... 3

Bakgrund ... 3

Uppdrag och syfte ... 3

Metod och samverkan samt förtydligande av uppdrag ... 3

Utredningens disposition ... 3

2. Tre alternativa förslag till en simarena ... 4

Alternativ 1 – maxi ... 4

Verksamhetsinriktning ... 4

Funktioner ... 4

Investeringskostnad ... 5

Alternativ 2 – midi ... 6

Verksamhetsinriktning ... 6

Funktioner ... 6

Investeringskostnad ... 7

Alternativ 3 – mini ... 8

Verksamhetsinriktning ... 8

Funktioner ... 8

Investeringskostnad ... 9

3. Fritidsförvaltningens kommentarer ... 10

Bilagor ... 10

Bilaga 1 ... 10

Simarena på Stadionområdet – alternativ maxi (FRI-2014-1506) ... 10

Bilaga 2 ... 10

Förlängt nyttjande av Aq-va-kul (FRI-2014-3831) ... 10

(5)

3 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

1. Inledning

Bakgrund

På sammanträdet den 26 november 2014 återremitterade kommunstyrelsen fritidsnämndens förslag, dnr FRI-2014-1506, avseende en simarena på Stadionområdet till en kostnad av minst 510 mkr. Malmö stads ekonomiska situation medförde ett behov av att ompröva förslaget. Fritidsnämnden ombads även att utreda huruvida Aq-va-kul kan renoveras för att kunna användas som träningsanläggning för föreningslivet fram till 2029. Parallellt med uppdragen pågår planeringsprocessen kring Stadionområdets utveckling under ledning av stadsbyggnadsnämnden. I februari 2015 fattade

kommunfullmäktige beslut om en rivning av Malmö Stadion som ett led i processen.

Uppdrag och syfte

Syftet med föreliggande utredning är att utreda förutsättningarna för en

simarena på Stadionområdet till en lägre investeringskostnad än föreslagna 510 mkr, och som kan tillgodose simidrottens behov på lokal nivå. Utgångspunkten är uppdraget från kommunstyrelsen; att beskriva hur simarenan på olika sätt kan utformas och funktionsbestämmas med utgångspunkten att minska investeringskostnaden, genom att anpassas till ett mer lokalt behov snarare än nationellt och internationellt.

Metod och samverkan samt förtydligande av uppdrag Fritidsförvaltningen har beställt funktionsbeskrivningar och

kostnadsberäkningar av Serviceförvaltningen. P.P.-arkitekter från Göteborg har på uppdrag av Serviceförvaltningen tagit fram förslag till funktioner och

kostnadsberäkningar avseende alternativa anläggningar. Därefter har ytterligare två utomstående konsulter gjort kostnadsbedömningar utifrån förslagen.

Fritidsförvaltningen har efter dialog med fritidsnämnden valt att ta fram två nya alternativa förslag till utformning av en simarena. Det ovan nämnda förslaget från hösten 2014 om 510 mkr, utgör ett tredje alternativ. Arbetsnamnen på de sammantaget tre alternativen är: maxi, midi och mini. Samtliga tre förslag redovisas, varav alternativ maxi finns i sin helhet i bilaga 1.

Fritidsförvaltningen har sedan tidigare utredningar beträffande bad i Malmö en väl samlad bild av föreningslivets behov och önskemål rörande bassänger, funktioner och tävlingsregler. I detta ärende presenteras olika förslag som antingen tillgodoser eller inte tillgodoser föreningarnas behov fullt. Förslagen innehåller å andra sidan inte detaljer om exempelvis bassängdjup, belysning och vattentemperaturer, varför förslagen kräver mer bearbetning. Läs vidare i kapitel 3, Fritidsförvaltningens kommentarer.

Utredningens disposition

Utredningen är indelad i tre kapitel. I inledningen preciseras bland annat uppdrag och metod. I kapitel två presenteras de tre alternativa förslagen med en kort beskrivning av verksamhet, funktion och kostnad. Avslutningsvis i kapitel tre sammanfattar fritidsförvaltningen alternativen utifrån den fortsatta planeringsprocessen, med hänsyn till planeringen av Aq-va-kul framtida drift och översynen av Stadionområdet. Samt resonerar kring hur de olika

alternativen till utformning av en simarena kan bearbetas vidare.

(6)

4 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

2. Tre alternativa förslag till en simarena

Alternativ 1 – maxi Verksamhetsinriktning

Simarenan på Stadionområdet ska i huvudsak vara en tränings-, motions- och tävlingsanläggning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunna vara värd för såväl nationella som internationella evenemang inom simning och vattensport. Simarenan på Stadionområdet beräknas på sikt att ha en kapacitet på ca 300 000 årsbesök.

Funktioner

Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50 metersbassängen även delbar till två 25- metersbassänger, två undervisningsbassänger, hoppbassäng, torrhopp,

simränna (ej inkluderad i totalkostnaden) samt personal och teknikutrymmen.

Den totala ytan för anläggningen är 15 800 kvm.

Skiss 1: Planskiss över entréplanet – alternativ maxi

I alternativ maxi är antalet fasta läktarplatser för 50-metersbassängen ca 1 500 stycken, fördelade utmed långsidorna, med möjlighet till ytterligare ca 500 tillfälliga platser. Hoppbassängen har 500 fasta läktarplatser samt möjlighet till att bygga upp ca 150 extraplatser vid större evenemang. Samtliga fasta

läktarsektioner framgår ej av ovan skiss, utan finns även ovanpå lokalerna som anges på skissen.

(7)

5 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

Investeringskostnad

Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för en simarena inom Stadionområdet är:

 510 mkr exklusive mervärdesskatt och exklusive simränna.

Tillkommande kostnad för en simränna uppgår till 30 mkr.

I den bedömda investeringskostnaden ingår kanslier för föreningar till en kostnad av 4 mkr. För att ytterligare belysa specifika kostnader och eventuella besparingsåtgärder kan nämnas att kostnaden per undervisningsbassäng uppgår till 22 mkr.

Vid en minskning av antalet åskådarplatser med drygt 600 sittplatser kan en besparing om ca 20-25 mkr göras, vilket arbetsgruppen emellertid vill understryka är en grov uppskattning. Ytterligare tänkbara förslag till besparingsåtgärder måste utredas på nytt av arbetsgruppen.

Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen om 510 mkr

 indexkostnader

 finplanering markarbete

 miljöundersökning mark med eventuell marksanering

 eventuellt pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållanden

 eventuell rivning av Malmö Stadion

 eventuell sammanbyggnad med Malmö Stadion

 Eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling.

Förutsättningar för kostnadsindikationen

 kostnadsnivå april 2014

 materialstandard lika Hylliebadet

 ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar, det vill säga ingen helglasad fasad

 inredning och utrustning ingår med ca 10 mkr.

 tidsplan projektering och produktion 3-5 år exklusive tid för arkitekttävling

Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar1

 Översiktlig funktions- och tekniskbeskrivning daterad 14- 04 -23

 Lokalprogram enligt utredningskisser daterad 14- 04- 16

 Utredningsskisser plan 1, 2 och 3 daterade 2014-04-03 rev 2014-04-16

 Sektion daterad 2014-04-03

 Illustrationsbilder

1 Endast ett urval av handlingarna återfinns i föreliggande ärende.

(8)

6 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

Alternativ 2 – midi Verksamhetsinriktning

Simarenan på Stadionområdet ska i huvudsak vara en tränings-, motions- och tävlingsanläggning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunna vara värd för nationella tävlingar upp till SM-nivå, samt för breddtävlingar

företrädesvis för barn- och ungdomar. Simarenan på Stadionområdet beräknas på sikt att ha ca 250 000 årsbesök.

Funktioner

Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50 metersbassängen även delbar till två 25- metersbassänger, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng, torrhopp, samt personal och teknikutrymmen.

Den totala ytan uppgår till 13 600 kvm.

Skiss 2:Planskiss över entréplanet – alternativ midi

I alternativ midi är antalet fasta läktarplatser för 50-metersbassängen ca 900 stycken, fördelade utmed långsidorna. Hoppbassängen har drygt 200 fasta läktarplatser. Samtliga läktarsektioner finns på plan 1, det vill säga framgår ej av ovan skiss, utan finns ovanpå lokalerna som anges på skissen.

(9)

7 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

Investeringskostnad

Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för alternativ simarena mini inom Stadionområdet är

 Alternativ midi kronor 420 mkr exkl. mervärdesskatt

 Om foajéytor utförs lika miniförslaget avgår 30 Mkr.

 Om 50-metersbassäng utförs med 8 banor avgår 20 Mkr.

 Om undervisningsbassäng minskas till 16,7 x 8,5 meter avgår 6 Mkr.

Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen

 indexkostnader

 finplanering markarbete

 miljöundersökning mark med eventuell marksanering

 eventuellt pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållanden

 eventuell rivning av Malmö Stadion

 eventuell sammanbyggnad med Malmö Stadion

 eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling Förutsättningar för kostnadsindikationen

 kostnadsnivå april 2015

 materialstandard lika Hylliebadet

 ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar det vill säga ingen helglasad fasad

Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar2

 Utredningsskisser mini och midi källare, entréplan och plan 1 trappa daterade 2015-04-29.

 Sektion alternativ midi daterad 2014-03-24

 Illustrationsbilder alternativ midi

2 Endast ett urval av handlingarna återfinns i föreliggande ärende.

(10)

8 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

Alternativ 3 – mini Verksamhetsinriktning

Simarenan på Stadionområdet ska i huvudsak vara en anläggning för simskola och träning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och eventuellt för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunna arrangera mindre tävlingar på lokal och regional nivå. Simarenan på

Stadionområdet beräknas på sikt att ha en kapacitet på ca 200 000 årsbesök.

Funktioner

Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50-metersbassängen med integrerade funktioner för simhopp och idrotter som kräver djupt vatten, även delbar till en 25-

meters- och en 23-metersbassäng. En undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, torrhopp samt personal och teknikutrymmen.

Den totala ytan uppgår till 8 900 kvm.

Skiss 1:Planskiss över entréplanet – alternativ mini

I alternativ mini är antalet fasta läktarplatser för 50-metersbassängen 490 stycken, fördelade utmed långsidan och placerade ovanpå omklädnings- och duschrum. Det vill säga framgår ej av ovan skiss utan återfinns på plan 1. Som anges på skissen finns det möjlighet att bygga upp ytterligare drygt 300

sittplatser på entréplanet.

(11)

9 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

Investeringskostnad

Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för alternativ simarena mini inom Stadionområdet är

 Alternativ mini kronor 280 mkr exkl. mervärdesskatt

 Om undervisningsbassäng minskas till 16,7 x 8,5 meter avgår 6 Mkr.

 Om 50-meterbassängen utförs med 10 banor tillkommer 20 Mkr.

Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen

 indexkostnader

 finplanering markarbete

 miljöundersökning mark med eventuell marksanering

 eventuellt pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållanden

 eventuell rivning av Malmö Stadion

 eventuell sammanbyggnad med Malmö Stadion

 eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling Förutsättningar för kostnadsindikationen

 kostnadsnivå april 2015

 materialstandard lika Hylliebadet

 ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar d.v.s. ingen helglasad fasad

Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar3

 Utredningsskisser mini och midi källare, entréplan och plan 1 trappa daterade 2015-04-29.

 Sektion alternativ midi daterad 2014-03-24

 Illustrationsbilder alternativ midi

3 Endast ett urval av handlingarna återfinns i föreliggande ärende.

(12)

10 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – alternativa förslag avseende funktion och kostnad

3. Fritidsförvaltningens kommentarer

I beskrivningarna gällande investeringskostnaden avseende alternativ midi och mini diskuteras de olika förslagen ur ytterligare alternativa val av funktion och kapacitet, vilket i sin tur kan påverka en investeringskostnad; högre eller lägre.

Fritidsförvaltningen vill understryka behovet av att se de två förslagen med tillhörande kostnadsindikationer som relativt flexibla, och som ett underlag för fortsatt utredning av en simarena. Inte minst då man nu renoverar Aq-va-kul för att kunna hålla anläggningen öppen i upp till tio år till för föreningslivet i Malmö.

Därtill måste beaktan tas till den pågående översynen och planeringen av Stadionområdet totalt sett, vilken sker parallellt med planeringen av simarenan under ledning av stadsbyggnadsnämnden. Beroende på politiska beslut och ställningstaganden avseende framtida anläggningar och prioriteringsordning på Stadionområdet, samt stadens ekonomiska situation inom det närmaste

decenniet, har dessa i olika utsträckning påverkan på en simarena på Stadionområdet. Tidigare utredningar av Stadionområdets utveckling har exempelvis redogjort för det samnyttjande som skulle kunna ske vid byggande av nya anläggningar. Där exempelvis vissa funktioner i en simarena skulle kunna samnyttjas med andra verksamheter.

Slutligen, beroende på tidsaspekten när det gäller uppförandet av ett nytt bad så kommer man att behöva revidera och ompröva de nu lagda förslagen. Dels med hänsyn till ovan nämnda anledningar, dels i relation till hur den generella utvecklingen av hur framtida bad, arenor och idrottslokaler kan utformas, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Likaså uppdatera sig kring krav och regler som gäller för träning och tävling beträffande simning, vattensport och evenemang.

Detta är inte minst viktigt då dialogen med föreningslivet i dagsläget både handlar om att förlänga Aq-va-kuls livslängd och att diskutera en framtida simarena. Tillsammans med Malmös föreningsliv som sysslar med sim- och vattenidrott krävs en fortsatt dialog och revidering av förslagen, med hänsyn till de beslut som fattas när det gäller Stadionområdet i sin helhet och Aq-va- kuls framtid. Det är inte förrän beslut är fattade om den ekonomiska

investeringen eller övriga verksamheter på Stadionområdet som man kan fördjupa sig i detaljer som rör specifika behov eller önskemål som gäller för olika sim- och vattenföreningar.

Bilagor

Bilaga 1

Simarena på Stadionområdet – alternativ maxi (FRI-2014-1506) Bilaga 2

Förlängt nyttjande av Aq-va-kul (FRI-2014-3831)

(13)

Malmö stad

Fritidsförvaltningen 1 (2)

SIGNERAD 2014-09-01

Datum Tjänsteskrivelse

2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se

Simarena på Stadionområdet

FRI-2014-1506 Sammanfattning

I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionom- rådet, med målsättningen att vara färdigställd 2018. Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon kostnadsberäkning för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI-2013-1608, beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet, samt även beräkna en investe- ringskostnad. Nämnda ärende är uppdraget till föreliggande beräkning.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta för egen del

att godkänna den i ärendet framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet

Fritidsnämnden föreslås vidare att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna den i fritidsnämndens ärende framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet,

att ovanstående ska ligga till grund för fritidsnämndens fortsatta arbete med projektering av en simarena på Stadionområdet, samt

att omedelbart justera paragrafen

Beslutsunderlag

· Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

· Simarena på Stadionområdet FRI sep 2014 - funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2014-09-10 Fritidsnämnden 2014-09-18

(14)

2 (2)

Ärendet

Utredningen är bilagd denna tjänsteskrivelse.

Ansvariga

Bo Sjöström Direktör

(15)

Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Fritidsförvaltningen

Upprättad Datum:

Ansvarig:

Förvaltning:

Enhet:

2014-08-29 Per Evenäs Fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen

(16)

2 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Innehållsförteckning

Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och

kostnadsberäkning ... 1

1. Inledning ... 3

Bakgrund ... 3

Syfte ... 3

Metod och samverkan ... 3

Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer ... 4

Disposition ... 4

2. Verksamhets- och funktionsbeskrivning ... 5

Allmän verksamhetsbeskrivning ... 5

Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper ... 5

Föreningsliv – idrotter och verksamhet ... 6

Evenemang ... 6

Funktioner – tillgänglighet, bassänger och lokaler ... 7

Funktioner – behovsanalys ... 7

Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden ... 8

3. Kostnadsberäkning ... 12

Investeringskostnad ... 12

Hyreskostnad ... 12

4. Simarenan – i sin omgivning på Stadionområdet ... 13

Parallella utredningsprocesser ... 13

Relationer och samband med övrig verksamhet ... 13

Bilagor ... 14

Bilaga 1: Specifik information bassänger ... 14

Bilaga 2: Kompletterande skisser ... 15

(17)

3 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

1. Inledning

Bakgrund

Stadionområdet vid Pildammsparken i Malmö har varit föremål för utredning vid ett flertal tillfällen under de senaste decennierna. Anledningarna till utredningarna har varit investeringar i nya anläggningar eller hur större genomförda evenemang påverkar området. I flera utredningar har man utgått från ett helhetsperspektiv i syfte att se hur Stadionområdet kan utvecklas totalt sett, men fattade beslut har snarare rört delar av området eller enstaka

anläggningar och funktioner.

I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner definitivt fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd 2018. Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon kostnadsberäkning för en simarena på Stadionområdet.

I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI- 2013-1608, beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet. Den aktuella investeringskostnaden som uttalas i Malmö stads investeringsbudget avseende i simarena är baserad på en tidigare utredning som godkändes innan dess att Hylliebadets funktioner och

simarenans placering på Stadionområdet fastslogs. Av denna anledning bör även investeringskostnaden utredas på nytt.

Syfte

Syftet med utredningen är att ta fram en verksamhets- och

funktionsbeskrivning samt kostnadsberäkning för en framtida simarena på Stadionområdet.

Metod och samverkan

Utredningen är framtagen av fritidsförvaltningen via en beställning gentemot serviceförvaltningen avseende en funktionsbeskrivning och kostnadsberäkning av en simarena på Stadionområdet. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från fritidsförvaltningen och stadsfastigheter samt arkitektbyrån P.P.-arkitekter från Göteborg, med mångårig erfarenhet från simhallsprojekt, har gemensamt arbetat fram underlaget. I utredningen benämnd arbetsgruppen. Arbetsgruppen har under våren 2013 träffats månatligen, vilket har inkluderat ett studiebesök till Helsingborg där man byggde en simarena 2010.

Fritidsförvaltningen har sedan 2008 en kontinuerlig dialog med föreningslivet i Malmö stad avseende funktioner i en framtida simarena med

huvudinriktningen träning och tävling. Under hösten 2013 och våren 2014 har kompletterande samtal förts i frågan med hänsyn till denna utredning. Visst underlag har även inlämnats från Svenska simförbundet avseende deras syn på anläggningsutveckling och simsportens behov i Sverige.

(18)

4 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer

Föreliggande utredning omfattar en beskrivning av verksamhet och funktioner i en framtida simarena på Stadionområdet, samt en beräkning av en

investeringskostnad för anläggningen. Fritidsförvaltningen har i sin beställning till serviceförvaltningen inkluderat en extrafunktion i form av en simränna, vilken beskrivs i kapitel 2, samt kanslilokaler till föreningslivet som ytterligare en tilläggsfunktioner till den ursprungliga tanken om hur en simarena kan utformas. Av denna anledning finns kostnaderna för simrännan och kanslilokalerna specificerade i kapitel 3, i syfte att de kan exkluderas från förslaget av besparingsmässiga skäl.

Arbetsgruppen vill påtala följande förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer beträffande utredningen.

§ Utredningen tar inte hänsyn till någon lokalisering av anläggningen eller slutgiltig gestaltning av anläggningen.

§ Arbetsgruppen har utgått utifrån att en tomtarea på ca 8 000 kvm krävs för en internationell simarena enligt fritidsnämndens tidigare gjorda framtida funktionsbeskrivning av Stadionområdet.

§ Arbetsgruppens föreslagna funktioner, kostnader, skisser och

lokalprogram för simarenan utgör en helhet, d.v.s. skulle förändringar i de enskilda dokumenten förändra den totala funktion och kostnad som anges i denna utredning.

§ Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till några kostnader för eventuell marksanering av Stadionområdet av miljömässiga skäl.

§ Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till någon kostnad för rivning av befintliga byggnader på Stadionområdet, kostnader för att integrera simarenan i någon befintlig byggnad eller kostnader för andra

anläggningar vars funktioner skulle byggas i anslutning till simarenan.

Utan ses som en fristående byggnad som kan placeras någonstans på Stadionområdet.

För ytterligare förutsättningar och avgränsningar för den kostnadskalkyl som är framtagen, se kapitel 3 Kostnadsberäkning.

Disposition

I kapitel 3 och 4 beskrivs huvudsyftet med utredning; kapitel 3 beskriver funktioner och invändig utformning i en framtida simarena och i kapitel 4 presenteras den kostnadsberäkning som är gjord utifrån de tänkta

funktionerna.

Avslutningsvis kapitel 4 resonerar man om de samband som finns med andra befintliga verksamheter på området, och de eventuellt tillkommande

verksamheter och anläggningar som planeras på området. Detta i syfte för att beröra den totala översynen av Stadionområdet och utredningen av Malmö Stadion, utredningar vilka sker parallellt med framtagande av detta ärende.

(19)

5 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

2. Verksamhets- och funktionsbeskrivning

Allmän verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper

Simarenan på Stadionbadet ska i huvudsak vara en tränings-, motions- och tävlingsanläggning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunn vara värd för såväl nationella som internationella evenemang inom simning och vattensport.

Internationell simarena – ställningstagande, beskrivning och omvärldsanalys

I tidigare beslut och utredningar beträffande simarenan har en ny simarena beskrivits som en anläggning för internationella simtävlingar och evenemang. Arbetsgruppen har i samråd med föreningslivet och genom omvärldsanalys kommit fram till en rimlig ambitionsnivå i relation till behoven och hur övriga simarenor ser ut i Sverige. Den simarena som beskrivs i detta ärende inte kommer att ha en kapacitet att hysa EM eller VM i simning, vilket skulle kräva en publikkapacitet på 4 000-5 000 åskådare och uppåt. Däremot i simhopp där kraven är lägre beträffande åskådarplatser, ca 500-1 000 personer.

För simningens del kommer den anläggning som beskrivs i denna utredning att kunna arrangera fullgoda SM-tävlingar och internationella tävlingar under mästerskapsnivå (se vidare under rubriken Evenemang för en mer utförlig beskrivning av tilltänkta arrangemang i

simarenan). Sett i ett nationellt perspektiv kommer den föreslagna 50-metersbassängen att ha den största publikkapaciteten för en inomhusbassäng i Sverige med sina 2 000 sittplatser. När det gäller 25-metersbassängen är det bara Eriksdalsbadet i Stockholm som har samma kapacitet vid stora simarrangemang. Såvida Malmö i framtiden vill arrangera ett VM och EM på lång eller kort bana är alternativet att bygga integrera en provisorisk bassäng i en befintlig evenemangsarena. I dagsläget är det Malmö Arena som skulle uppfylla kraven för en dylik evenemangssatsning.

Simarenan på Stadionområdet beräknas på sikt att ha en kapacitet på ca 300 000 årsbesök. Tillsammans med Hylliebadet motsvarar den totala mängden besök ungefär det besöksantal Vattenpalatset Aq-va-kul hade då anläggningen var i full drift med dess ursprungliga funktioner fram till 2007. Sannolikheten är att simarenan under de första åren i drift kommer att ha ca 250 000 årsbesök för att sedan öka i antal när verksamheten är etablerad och framförallt

simföreningarna kan se en positiv effekt av anläggningens funktion, i den verksamhet de bedriver. En kategorisering av besöksgrupperna och uppskattning av besöksvolymer per år, i ett perspektiv där simarenan är etablerad, ser ut enligt följande:

Tabell 1: Besökskategorier och årsbesök

Besökskategori Uppskattat antal besök/år

Simföreningar 220 000

Övriga vattensporter i Malmö 5 000

Simföreningar från regionen 3 000

Idrotter på Stadionområdet 5 000

Skolsim och skolbad 20 000

Motionssimning för allmänhet 20 000

Publik/deltagare vid evenemang 8 000

Medföljande vuxen vid simskola/simträning 10 000

Rehabbassäng 5 000

Totalt antal besök Ca 300 000

(20)

6 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Föreningsliv – idrotter och verksamhet

Simarenan kommer att bli en naturlig ersättningsplats för den verksamhet som föreningslivet har byggt upp på Vattenplatset Aq-va-kul sedan 1950-talet då anläggningen invigdes. Merparten av den föreningsverksamhet som kommer att bedrivas i simarenan på Stadionområdet är simning; träningssim för bredd och elit, simskola för skola och allmänhet, olika typer av teknikträning samt motionssim för allmänheten.

Anläggningens olika bassänger ska utformas för respektive idrotts behov, där funktionerna ibland inte exakt kan skräddarsys för varje idrotts ideala

bassängmått och specialfunktioner. Detta är en fråga som kommer att behöva utredas ytterligare i samråd med föreningslivet för att finna det mest optimala kompromisserna.

Tabell 2: Verksamhet och bassängtyp*

Verksamhet/idrott Bassäng

Simträning elit och bredd 50-metersbassäng

Simskola Undervisningsbassänger 1 och 50-metersbassäng Motionssimning och rekreation 50-metersbassäng

Simhopp Hoppbassäng

Undervattensrugby Hoppbassäng

Dykning Hoppbassäng och 50-metersbassäng

Vattenpolo 50-metersbassäng

Babysim Undervisningsbassäng 2

*Den föreslagna hoppbassängen mäter 25x16,7 meter varför denna även kommer att kunna användas av andra idrotter och verksamhet vid de tillfällen 50-metersbassäng användas för evenemang, exempelvis tränings- och motionssim.

Evenemang

Den föreslagna simarenan kommer att kunna arrangera SM-tävlingar och internationella tävlingar i simning, vattenpolo och UV-rugby samt EM i simhopp (då EM för simhopp kan separeras från EM i simning). En uttalad ambition bland simföreningarna kommer vara att arrangera minst en SM- tävling per år i simarenan och att anläggningen på sikt ska vara fullsatt ca 3-5 gånger per år. Tävlingarna kan då pågå under flera dagar. Målet är att arrangera minst två stora ungdomstävlingar per år samt utveckla sommarrangemang som tenderar att locka fler besökare än arrangemang under vinterhalvåret. Med sina olika funktioner och stora kapacitet kommer även simarenan kunna etableras som en framstående anläggning för större lägerverksamhet.

§ 50-metersbassängen kommer att ha en maximal publikkapacitet om 2 000 åskådare inklusive deltagare.

§ 25-metersbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca 1 300 åskådare inklusive deltagare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt).

§ Hoppbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca 700 åskådare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt).

(21)

7 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Funktioner – tillgänglighet, bassänger och lokaler

Funktioner – behovsanalys

Som påtalades i inledningen finns det sedan tidigare ingen fastställd funktionsbeskrivning för en framtida simarena på Stadionområdet. Förslaget i föreliggande avsnitt utgår från den

behovsanalys som beslutades av fritidsnämnden 2008, men tar även hänsyn till att Rosengårdsbadet byggts om till inomhusbad, att Hylliebadet ska invigas 2015 samt

föreningslivets utveckling sedan 2008 och en uppdaterad befolkningsprognos. I behovsanalysen från 2008 redovisades följande behov beträffande bassängytor i Malmö stad.

§ Malmö saknar tävlingsbassänger på 25- och 50-meter om man vill arrangera exempelvis SM och internationella tävlingar.

§ Det finns ett behov av en ytterligare 25-metersbassäng för att frigöra tid i hoppbassängen, 50-metersbassängen och undervisningsbassängen.

§ Det finns behov av en ytterligare undervisningsbassäng, särskilt kvällar och helger.

§ Malmö saknar hopptorn för träning och tävling från 10 meter.

Det beskrivna behovet 2008, utbudet då Hylliebadetbadet invigs 2015 och delar av Aq-va-kul bibehålls för föreningslivet samt ett utbud då en simarena står färdig – baserad på denna utredning – kan beskrivas enligt följande:

Behovsanalys 2008 (inkl.

befintligt Aq-va-kul)

Aq-va-kul 2008

Aq-va-kul, Hylliebadet och Rosengårdsbadet 2015

Hylliebadet, Rosengårdsbadet och simarena

2018-2020

50-meter 1* 1* 2* 2

25-meter 2 1 0 0

Undervisning 2 1** 4 5

Hoppbass. 1*** 1*** 1*** 1

*Uppfyller ej behov kring arrangemang.

** Det fanns även ytterligare en slags undervisningsbassäng som användes på Aq-va-kul 2008, dock ej fullstor.

** Ej 10-meter.

Man kan konstatera att man 2018-2020, med en ny simarena i drift, skulle tillgodose de behov som redovisades 2008. Den extra 25-metersbassäng som efterfrågades 2008 skulle tillgodoses av ytterligare en 50-metersbassäng. Tilläggas kan att den föreslagna hoppbassängen i simarenan också är 25 meter lång. Som framgår av tabellen kommer antalet undervisningsbassänger överstiga det behov som redovisades 2008. Bassängen på Rosengårdsbadet har dock en viss begränsing då det ej finns någon intilliggande djupare bassäng för att optimal simundervisning ska kunna bedrivas. Men man kan konstatera att behovet av en eller två, föreliggande utredning föreslår två, i en framtida simarena kan diskuteras.

Då undervisningsbassängernas primära användningsområde är simundervisning och i första hand undervisning under skoltid finns det ett stort behov av undervisning då simkunnigheten bland Malmö stads barn och ungdomar generellt sett är låg. Om man jämför den

befolkningsprognosen som togs fram 2008 och jämför den med prognosen 2014 och faktiska utfall 2013 kan man konstatera att befolkningen i Malmö ökar och kommer att öka mer än vad som prognostiserades 2008, vilket kan motivera fler undervisningsbassänger än föreslaget 2008.

Lägg därtill en mer strukturerad satsning på skolsim vilket kan innebära ett utökad behov av ytor.

Behovsanalysen från 2008 baserades på ett föreningsliv som skulle ha möjlighet att växa och omfatta fler medlemmar på sikt. Vad man emellertid kan konstatera efter Aq-va-kuls akuta stängning 2007 är att föreningarna ej har återhämtat sig sett till medlemsantal i den utsträckning som förväntat. Å andra sidan handlar det om ett långssiktigt arbete som bland annat är beroende av funktionsdugliga lokaler, och med tanke på de driftstörningar och begräsningar som är förenade med Aq-va-kul finns det anledningar till att föreningslivet inte kan utvecklas i den takt man önskar och ser behovet av.

(22)

8 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden

Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50 metersbassängen även delbar till två 25- metersbassänger, två undervisningsbassänger, hoppbassäng, torrhopp,

simränna samt personal och teknikutrymmen. Entrén omfattar förutom själva foajén även utrymmen för kassa och reception, toaletter, evenemangsservering med kök och serveringsytor i foajé samt administrativa lokaler. Från foajén har man direkt visuell kontakt med det stora bassängrummet, ”simarenan” som nås av publik via breda trappor respektive hiss upp till foajéns övre plan och vidare till åskådarläktarna.

Omklädningen är uppdelad på dam- och herravdelning, dessa är delade i 5 mindre rum vardera. Därmed är det möjligt att vid mindre frekvent användning låsa några av rummen för att på så sätt minska behovet av städning. Med det planerade antalet omklädningsskåp, ca 600 stycken, kan ett årligt antal besökare på drygt 300 000 uppnås. Till omklädningsrummen finns duschrum och bastu samt toaletter. Omklädningen omfattar även mindre rum med egna toaletter och duschar som skall kunna fungera som utrymmen där möjlighet finns att byta om avskilt.

Från omklädningsrummen når man via en central kommunikationsyta anläggningens samtliga bassängrum. Stora bassängrummet, ”simarenan”

inrymmer en 50-metersbassäng med bredden 25 meter och ett vattendjup på 2,1 meter samt hoppbassängen. 50-metersbassängen är försedd med två avdelande bryggor, ”bulkhead”, samt ”vikväggar” som möjliggör att den kan delas i antingen 2 stycken 25 meter långa bassänger eller x antal 50

metersbanor och x antal 25 metersbanor. Bassängen kommer att utrustas med kameror längs bassänglängden för filmning och analys av träningen.

På bassängens långsidor finns plats för ca 1 550 åskådare på fasta läktare, varav 500 av dessa är avsedda för deltagare. Ovanför ena långsidan finns plats för ytterligare sammantaget ca 450 åskådare på mobila eller tillfälliga läktare.

Tanken är att ytan för de tillfälliga läktarna i vardagen ska fungera som landträningsytor för simföreningarna, för att få en så flexibelt nyttjande som möjligt.

Läktarna nås direkt från foajén till den övre delen av foajén. Utefter

bassängrummets ena sida finns tävlingssekretariat, mediarum samt förråd och toaletter och tillhörande evenemangsutrymmen.

(23)

9 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Skiss 1:Planskiss över entréplanet

Hoppbassängen har måtten 16,5 x 25 meter och ett vattendjup på 4 respektive 5 meter, och omfattar 1 och 3 meterssviktar samt 3, 5, 7,5 och 10

meterstrampoliner. För hopptävlingar finns ca 550 åskådarplatser på fasta läktare samt ytterligare ca 150 åskådarplatser på mobila eller tillfälliga läktare.

Anläggningen kommer att utrustas med kamera för inspelning av hoppträningen i syfte att utveckla hopparnas teknik.

I anslutning till hoppbassäng finns en adekvat lokal utrustad för så kallat torrhopp om ca 270 kvm.

I anslutning till bassängrummet finns också ett rum med en så kallad simränna, en mindre bassäng bl.a. för analys av simteknik och prestanda. En simränna kan liknas vid ett löpband med tester för elitlöpare och i dagsläget finns ej någon sådan anläggning i Sverige. Funktionen skulle troligtvis attrahera simmare, föreningar och förbund; både nationella och internationella.

(24)

10 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Undervisningsbassängerna är belägna i avskiljda rum och har måtten 8,5 x 16,7 meter och har en höj- och sänkbar bottnar som möjliggör ett vattendjup mellan 0 och 2,1 meter. I direkt anslutning till rummet finns simlärarrum, förråd och Rwc, samt landträningsytor. Den ena undervisningsbassängen planeras vara varmare i syfte att kunna användas till exempelvis babysim och rehabiliterande träning.

På det övre planet finns ett större konferensrum, möjligt att avdela till tre mindre, samt föreningsexpeditioner. Därutöver personalokaler – kontor, omklädnad, lunchrum och möteslokaler.

Skiss 2:Planskiss över plan 2

Utrymmen för ventilation är till största delen placerade på anläggningens teknikplan. Även ett mindre teknikutrymme finns alldeles ovanför den övre foajén. Utrymmen för vattenreningen är placerad på teknikplanet under stora bassängrummets ena läktare. Teknikplanet nås enkelt via ramp från markplan.

(25)

11 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Jämt fördelade över hela anläggningen skall finnas mindre städutrymmen samt spolposter med fasta självupprullande slangar och städutrustning.

Ytorna för de olika utrymmena finns specificerade i ett separat lokalprogram som slutar på en sammantagen total programskriven yta på drygt 15 800 m².

Skiss 3: Planskiss över källarplan (teknikutrymmen)

(26)

12 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

3. Kostnadsberäkning

Investeringskostnad

Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för en simarena inom Stadionområdet är:

- 510 mkr exklusive mervärdesskatt och exklusive simränna.

Tillkommande kostnad för en simränna uppgår till 30 mkr.

I den bedömda investeringskostnaden ingår kanslier för föreningar till en kostnad av 4 mkr. För att ytterligare belysa specifika kostnader och eventuella besparingsåtgärder kan nämnas att kostnaden per undervisningsbassäng uppgår till 22 mkr. Vid en minskning av antalet åskådarplatser med drygt 600

sittplatser kan en besparing om ca 20-25 mkr göras, vilket arbetsgruppen emellertid vill understryka är en grov uppskattning. Ytterligare tänkbara förslag till besparingsåtgärder måste utredas på nytt av arbetsgruppen.

Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen om 510 mkr:

§ indexkostnader

§ finplanering markarbete

§ miljöundersökning mark med eventuell marksanering

§ eventuell pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållande

§ eventuell rivning av Stadion

§ eventuell sammanbyggnad med Stadion

§ eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling.

Förutsättningar för kostnadsindikationen:

§ kostnadsnivå april 2014

§ materialstandard lika Hylliebadet

§ ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar, dvs ingen helglasad fasad

§ inredning och utrustning ingår med ca 10 mkr.

§ tidsplan projektering och produktion 3, 5 år exklusive tid för arkitekttävling

Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar:

§ Översiktlig funktions- och tekniskbeskrivning daterad 14- 04 -23

§ Lokalprogram enligt utredningskisser daterad 14- 04- 16

§ Utredningsskisser plan 1,2 och 3 daterade 2014-04-03 rev 2014-04-16

§ Sektion daterad 2014-04-03

§ Illustrationsbilder

Hyreskostnad

Den beräknaden årliga hyreskostnaden uppgår till 45 mkr. Hyran baseras på en investering om 510 miljoner kronor och en avskrivningstid på 25 år. För investering och driftkostnader gäller att prisnivå är år 2014. Hyran baseras på att ytan för badet uppgår till 16 165 kvm BTA.

Investeringen på 510 miljoner kronor är exklusive simränna och inklusive läktare samt undervisningsbassänger.

(27)

13 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

4. Simarenan – i sin omgivning på Stadionområdet

Parallella utredningsprocesser

Som nämndes inledningsvis så pågår för närvarande utredningar kring hela Stadionområdet och specifikt Malmö Stadion under ledning av

stadsbyggnadskontoret. Som framgick i inledningen av detta ärende är denna utredning separerad med ovan nämnda parallella utredningar.

Fritidsförvaltningen vill emellertid betona de samband simarenan har med övrig verksamhet sett till Stadionområdet som helhet ur ett framtids- och utvecklingsperspektiv.

Karta 1: Utredningsområde beträffande utveckling av Stadionområdet i sin helhet

Relationer och samband med övrig verksamhet

Generellt sett skulle en simarena på Stadionområdet inte bara bidra till att etablera en ny verksamhet på området utan det skulle även vara en verksamhet som skulle kunna locka idrottare från andra verksamheter på området;

rehabiliteringsträning, kompletterande träning för ordinarie idrott och skolidrott.

Förutom rent idrottsliga samband och utbyten som skulle kunna ske med en ny simarena finns det även mer funktionella och byggnadsmässiga relationer och samutnyttjande som skulle vara aktuella; en anläggning för gymnastikens elit- och breddverksamhet, serveringsutrymmen samt faciliter för klättring som kräver en betydande bygghöjd i paritet med en hoppanläggning i en simarena.

(28)

14 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Bilagor

Bilaga 1: Specifik information bassänger

50-metersbassäng

Användningsområden/idrotter/grenar Tävlingar, simträning, simskola, motionssim, vattenpolo

Längd Ca 53 m

Bredd 26 m

Djup 2,0 m

Vattentemperatur 27-28 grader

Max publikkapacitet 2 000 åskådare (inkl. aktiva) vid 50- meterstävlingar

1 300 åskådare (inkl. aktiva) vid 25- meterstävlingar (med kapacitet för fler platser med sämre sikt)

Inventarier/fasta installationer Bulkhead (avdelare), linor, linfästen på två ledder, startpallar, filmkameror

Hoppbassäng/djupbassäng

Användningsområden/idrotter/grenar Tävlingar, simhopp, dykning, UV-rugby, vid behov vattenpolo och motionssim

Längd 25 m

Bredd 20 m

Djup 4,5 m (minst?)

Vattentemperatur 28 grader

Publikkapacitet Från 500 åskådare och uppåt

Inventarier/fasta installationer Hopptorn: 1m, 3m, 5m, 10m, synkro, utrustad för UV-rugby

Förutsättning Ljusinsläpp, belysning

Undervisningsbassäng 1

Användningsområden/idrotter/grenar Simundervisning

Längd 16,7 m

Bredd 8,5 m

Djup 0-2,1 m

Vattentemperatur 30 grader

Inventarier/fasta installationer Höj- och sänkbarbotten, lift

Undervisningsbassäng 2

Användningsområden/idrotter/grenar Simundervisning, babysim, rehab, vattengympa

Längd 16,7 m

Bredd 8,5 m

Vattentemperatur 33 grader

Djup 0-2,1 m

Inventarier/fasta installationer Höj- och sänkbarbotten, lift

(29)

15 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

Bilaga 2: Kompletterande skisser

(30)

16 │ Fritidsförvaltningen │ Simarena på Stadionområdet – funktion, verksamhet och kostnadsberäkning

(31)

Malmö stad

Fritidsförvaltningen 1 (3)

SIGNERAD

Datum Tjänsteskrivelse

2015-01-16 Vår referens Bo Sjöström Direktör

Bo.Sjostrom@malmo.se

Förlängt nyttjande av Aq-va-kul

FRI-2014-3831 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2014-11-26 beslutat återremittera fritidsnämndens förslag till ny simarena inom Stadionområdet. Fritidsnämnden uppmanades att utreda förutsätt- ningarna för ett förlängt nyttjande av Aq-va-kul efter 2018. En utredning i frågan, bifogad denna tjänsteskrivelse, är gjord i samverkan med serviceförvaltningen. Utredningen konsterar att det finns ett renoveringsbehov av anläggningen. Beroende av hur länge Aq-va-kul ska vara öppen för föreningslivet, till 2022 eller 2029, skiljer sig kostnaden för renoveringen och konsekvensen för verksamheten.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås för egen del besluta

att godkänna den i ärendet framtagna utredning beträffande förlängt nyttjande av Aq-va-kul till kommunstyrelsen,

att överlämna bilagda utredning beträffande förlängt nyttjande av Aq-va-kul till kommunstyrelsen, samt

att uppdra åt förvaltningen att kontinuerligt följa behovet av badytor för att kunna uppfylla krav på simkunnighet i grundskolan

Fritidsnämnden föreslås vidare besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta

att Aq-va-kuls 50-metersbassäng genomgår en omfattande renovering och ges möjlighet att hålla öppet till 2029, enligt bilagd utrednings alternativ 2:a

Beslutsunderlag

· Tjänsteskrivelse Förlängt nyttjande av AqVaKul

· Förlänga Aq-va-kul - konsekvensanalys

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2015-01-21 Fritidsnämnden 2015-01-29

Ärendet

Malmö stads generella ekonomiska situation, och i synnerhet den höga investeringsnivån, med- för ett behov av att ompröva tidigare beslutade investeringsobjekt i Malmö stad. Kommunsty- relsen har därav återremitterat fritidsnämndens förslag, dnr FRI-2014-1506, beträffande utform-

(32)

2 (3) ning av en framtida simarena på Stadionområdet. Med det återremitterade förslaget har kom-

munstyrelsen formulerat två separata uppdrag till fritidsnämnden:

1. att utreda förutsättningarna för ett förlängt utnyttjande av Aq-va-kul efter 2018.

2. att utreda förutsättningarna för en ny kommande simarena på Stadionområdet till en lägre investeringskostnad, som kan tillgodose simidrottens behov på lokal nivå.

Uppdrag 2 omfattas inte av föreliggande utredning utan sker i en parallellt utredning som pre- senteras våren 2015.

I den ursprungliga planeringen ska Aq-va-kul, från och med att det nya Hylliebadet öppnar 2015, enbart användas som föreningsbad fram till årsskiftet 2018-2019, då den planerade simarenan förväntas stå färdig på Stadionområdet. Fritidsförvaltningen har beställt en utredning bestående av en status- och underhållsbedömning samt kostnadsberäkningar framtagna av serviceförvalt- ningen, stadsfastigheter. Fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen har gemensamt valt att presentera två alternativa scenarier; dels en förlängning av 4-5 år efter 2018, dels ett alternativ där utgångsläget är att bibehålla anläggningen fram till år 2029 med lika hög standard som vid scenario 1.

Den bedömning som stadsfastigheter gjort tillsammans med fritidsförvaltningen visar att det är möjligt att använda Aq-va-kul som träningsarena för föreningslivet i Malmö efter 2018. Stadsfas- tigheter gör löpande besiktningar i syfte att bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att hålla anläggningen i drift. Stadsfastigheters bedömning är att anläggningen kan, om renovering görs, vara i drift maximalt fram till 2029. Av bilagd utredning framgår att den beräknade kostna- den för att bibehålla anläggningens funktioner uppgår till mellan 50 och 60 mkr, men att denna summa emellertid ryms inom den dagens hyreskostnad på 13 mkr per år.

Det är dock svårt att exakt bestämma när en åtgärd måste genomföras, och det är avhängigt den risk man vill ta för oplanerade stängningar om det uppstår en akut situation och den tid det tar för att genomföra en åtgärd som gör anläggning brukbar igen. Det kan också övervägas alterna- tiv istället för renovering/investering, detta gäller i synnerhet behovet av en undervisningsbas- säng i anslutning till 50-metersbassängen. Som framgår av bilagan är en betydande del av inve- steringsbehovet, 15-25 mkr, kopplat till undervisningsbassängen. Beroende på när det är nöd- vändigt att genomföra arbetsinsatserna kan vissa delar av undervisningen flyttas till Hylliebadet eller bedrivas i 50-meterbassängen.

Alternativ Underhåll Kostnad Kommentar

1a.

Fortsatt drift till 2022

50-metersbassäng Undervisningsbassäng Övr./löpande underhåll

10 mkr 0 mkr 10 mkr Totalt: 20 mkr Årshyra: 13 mkr

Beräkningen är prel. Ny statusbedömning görs 2015/2016.

Rivningskost. ingår ej.

1b.

Fortsatt drift till 2022

50-metersbassäng Undervisningsbassäng Övr./löpande underhåll

10 mkr 15 mkr 10 mkr Totalt: 35 mkr Årshyra: 13 mkr

Beräkningen är prel. Ny statusbedömning görs 2015/2016.

Rivningskost. ingår ej.

2a.

Fortsatt drift till 2029

50-metersbassäng Undervisningsbassäng Övr./löpande underhåll

15 mkr 0 mkr 20 mkr

Beräkningen är prel. Ny statusbedömning görs 2015/2016.

(33)

3 (3)

Totalt: 35 mkr Årshyra: 13 mkr

Rivningskost. ingår ej.

2b.

Fortsatt drift till 2029

50-metersbassäng Undervisningsbassäng Övr./löpande underhåll

15 mkr 20-25 mkr 20 mkr Totalt: 55-60 mkr Årshyra: 13 mkr

Beräkningen är prel. Ny statusbedömning görs 2015/2016.

Rivningskost. ingår ej.

Med beaktande av Malmö stads ekonomiska läge samt de önskemål och behov som finns gäl- lande anläggningar som täcka andra idrotters behov föreslår förvaltningen altenativ 2a. Detta alternativ ger största möjliga handlingsfrihet om det ekonomiska läget skulle förändras de kom- mande fem åren. Alternativet möjliggör att 50-metersbassängen och hoppbassängen kan finnas kvar fram till 2029 samt kräver den lägsta investeringen; sammanlagt 35 mkr under perioden.

Det förutsätts då att 50-metersbassängen renoveras för 15 mkr under 2016 och att detta beslut inte skjuts på framtiden – då är risken överhängande att bassängen får mer omfattande skador.

Avseende behovet av en undervisningsbassäng på Aq-va-kul gör förvaltningen den bedömning- en idag att skolsimmet går att lösa om bassängen måste stängas efter 2018. De olägenheter som uppstår för föreningslivet genom att man får begränsade simytor för simskolor är acceptabla under en övergångsperiod.

Med beaktande av befolkningsutvecklingen måste emellertid behovet av en ny eller renoverad undervisningsbassäng kontinuerligt följas upp av fritidsnämnden och grundskolenämnden så att det framtida behovet av platser för skolsim inte äventyras. Visar det sig att det finns ett behov av ytterligare undervisningsytor så bör detta utredas i särskild ordning då det inte är givet att dessa ska förläggas till Aq-va-kul.

Ansvariga

Bo Sjöström Direktör

(34)

Utredning – förutsättningar för ett

nyttjande av Aq-va-kul 2018 och framåt

Fritidsförvaltningen

Upprättad Datum:

Ansvarig:

Förvaltning:

2015-01-12 Per Evenäs Fritidsförvaltningen

(35)

2 │ Fritidsförvaltningen │ Utredning – förutsättningar för ett nyttjande av Aq-va-kul 2018 och framåt

Innehållsförteckning

Utredning – förutsättningar för ett nyttjande av Aq-va-kul 2018

och framåt ... 1

1. Inledning ... 3

Bakgrund ... 3

Uppdrag ... 3

Syfte med utredningen ... 3

Metod och förutsättningar ... 3

Samverkan och intressenter ... 4

Utredningens disposition ... 4

2. Utredningen ... 5

Utgångspunkter ... 5

Bedömning av status och beskrivning av underhållsbehov ... 5

50-metersbassäng ... 6

Undervisningsbassäng ... 6

Hoppbassäng ... 7

Omklädnings- och duschrum ... 8

Övriga åtgärder ... 8

Summering status och underhåll ... 8

Kostnadsberäkning – sammanfattning ... 8

3. Fritidsförvaltningens avslutande summering ... 10

Konsekvensanalys ur ett verksamhetsperspektiv ... 10

(36)

3 │ Fritidsförvaltningen │ Utredning – förutsättningar för ett nyttjande av Aq-va-kul 2018 och framåt

1. Inledning

Bakgrund

Malmö stads ekonomiska situation, och i synnerhet den höga

investeringsnivån, medför ett behov av att ompröva tidigare beslutade investeringsobjekt. Kommunstyrelsen har därav återremitterat

fritidsnämndens förslag, dnr FRI-2014-1506, beträffande utformning av en framtida simarena på Stadionområdet. Föreslagen anläggning var avsedd för primärt träning och tävling, vilken kostnadsberäknades till minst 510 mkr.

Anläggningen var dimensionerad och utrustad för att kunna driva bredd- och elitverksamhet, samt arrangera såväl internationella evenemang som nationella mästerskap. Simarenan förväntades stå klar under åren 2018-2019.

Föreningsverksamheten skulle då, enligt fritidsnämndens förslag, flyttas från Aq-va-kul till det nya badet på Stadionområdet.

Uppdrag

För att ur ett brett perspektiv ompröva förslaget, avseende en simarena med en kostnad om 510 mkr, måste man beakta huruvida Aq-va-kul ytterligare kan nyttjas. I syfte att minska eller skjuta fram investeringskostnaden för en ny simarena. Med det återremitterade förslaget har kommunstyrelsen formulerat två separata uppdrag till fritidsnämnden:

1. att utreda förutsättningarna för ett förlängt utnyttjande av Aq-va-kul efter 2018 Ett eventuellt beslut om ovan skulle innebära att Aq-va-kul inte behöver ersättas av en ny simarena på Stadionområdet redan under 2018, och att byggandet av anläggningen kan framflyttas fem år eller längre.

2. att utreda förutsättningarna för en ny kommande simarena på Stadionområdet till en lägre investeringskostnad, som kan tillgodose simidrottens behov på lokal nivå.

Utredningen behövs för att kunna klarlägga en framtida lokalisering av en simarena till Stadionområdet i samband med upprättande av planprogram för området.

Syfte med utredningen

Syftet med föreliggande utredning är att utreda uppdrag 1. En utredning beträffande uppdrag 2 kommer att presenteras våren 2015.

Metod och förutsättningar

Fritidsförvaltningen har beställt en utredning bestående av en status- och underhållsbedömning samt kostnadsberäkningar framtagna av

serviceförvaltningen, stadsfastigheter. Beräkningarna är gjorda utifrån

målsättningen att kunna hålla anläggningen öppen med lika hög standard under hela den återstående livslängden. I kapitel två presenteras de underhålls- och investeringsinsatser som krävs för att förlänga Aq-va-kuls livslängd.

(37)

4 │ Fritidsförvaltningen │ Utredning – förutsättningar för ett nyttjande av Aq-va-kul 2018 och framåt

Fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen har valt att presentera två

alternativa scenarier; dels en förlängning av 4-5 år efter 2018, dels ett alternativ där utgångsläget är att bibehålla anläggningen fram till år 2029 med lika hög standard som vid scenario 1.

Samverkan och intressenter

Kostnadsberäkningarna är framtagna av fritidsförvaltningen i samråd med stadsfastigheter; serviceförvaltningen.

Malmös simföreningar, som anser sig fått utfästelser om en ny internationell tävlingsarena, är en stark intressent. Samverkan med simföreningar kommer att ske avseende utredningsuppdrag 2.

Utredningens disposition Utredningen är indelad i tre kapitel.

Inledningsvis beskrivs bakgrund, fritidsnämndens åtaganden och utredningens metod.

I kapitel två presenteras serviceförvaltningens utredning; statusbedömning av Aq-va-kuls, samt en beskrivning av de underhållsinsatser som krävs för att förlänga anläggningens livslängd, kostnadsberäkningar samt en kortare konsekvensanalys avseende föreningslivets verksamhet.

Avslutningsvis i kapitel tre summerar fritidsförvaltningen utredningens resultat och resonerar kring risker och knäckfrågor som kan behöva hanteras längre fram ur ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :