• No results found

Policy För Inköp och Upphandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Policy För Inköp och Upphandling"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Policy

För Inköp och Upphandling

Fastställd av:

Kommunfullmäktige Fastställd:

15 juni 2020 § 117 Ansvar för revidering:

Upphandlingschef Gäller för:

Karlskrona kommun och kommunkoncern

Ersätter: Inköps och upphandlingspolicy antagen 21 mars 2013

§ 39

(2)

Postadress Besöksadress Telefon e-

post 2

371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7B 0455 30 30 00 karlskrona.kommun@karlskrona.se

Inledning

Upphandling är en strategiskt viktig fråga för Karlskrona

kommunkoncern. Upphandling ska utgå från behov med målet är att skapa goda affärer. Goda affärer väger samman verksamhetens behov av kvalitet och service samt totalkostnad med miljömässig, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Policyn är bindande för samtliga förvaltningar och bolag inom Karlskrona kommun.

Syfte

Syftet med policyn är att vara ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter fram upphandling både som ett medel för att frigöra resurser och som ett medel för att främja en hållbar utveckling, avseende så väl miljö, ekonomiska samt sociala och etiska hänseenden.

Inriktning

Upphandlingar av varor och tjänster och entreprenader ska genomföras affärsmässigt, effektivt, etiskt och med miljömässiga, ekonomiskt och sociala hänsynstaganden. Karlskrona

kommunkoncern ska möjliggöra för små och medelstora aktörer samt den idéburna sektorn att konkurrera om avtal när upphandlingens art motiverar det. Karlskrona kommunkoncern ska ställa relevanta krav, vara tydliga och behandla alla leverantörer lika och inte ge någon aktör en otillbörlig fördel. Karlskrona kommunkoncern ska vara en seriös och trovärdig part i upphandlingar. Karlskrona

kommunkoncern ska beakta behovet av insyn i och kontroll av leverantörers och eventuella underleverantörers verksamhet.

Samordnade upphandlingar är huvudregel för att sänka Karlskrona kommunkoncerns totala kostnad. Med samordnad upphandling avses att hela kommunkoncernens behov av en viss vara, tjänst eller entreprenad upphandlas i en och samma upphandling.

Organisation och ansvar

Karlskrona kommun har en upphandlingsfunktion som ansvarar för att samordna upphandlingar.

Huvudregeln är att samordnad upphandling, även med andra upphandlande myndigheter, ska genomföras inom de områden där det finns gemensamma intressen.

(3)

Postadress Besöksadress Telefon e-

post 3

371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7B 0455 30 30 00 karlskrona.kommun@karlskrona.se

Konkurrens och uppföljning

Upphandling ska genomföras för att de konkurrensmöjligheter som finns ska utnyttjas och stimuleras långsiktigt. Ingångna avtal följs upp utifrån ställda krav avseende bland annat kvalitet, miljö, finansiell stabilitet, att lagstadgade arbetsgivaravgifter betalas och

leveransvillkor. Kontroll av underleverantörer görs när så är relevant.

Karlskrona kommunkoncern ska agera för sunda affärsrelationer och motverka korruption.

Leverantörers anställda som levererar tjänster, som också utförs av anställda i Karlskrona kommunkoncern, omfattas av meddelarfrihet på motsvarande sätt som den som gäller för Karlskrona

kommunkoncerns anställda.

Samhällsansvar

Karlskrona kommunkoncern tar tillsammans med sina leverantörer ett samhällsansvar. Karlskrona kommunkoncern ska använda sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor, tjänster och entreprenader i en mer hållbar riktning.

Karlskrona kommunkoncerns miljömål ska särskilt beaktas vid upphandling. Miljökrav som syftar till att minska belastning på miljön ska ställas i alla upphandlingar av varor och tjänster. Basnivån för Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska alltid minst ställas.

Karlskrona kommunkoncern ska verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Krav ska även ställas på att varor och tjänster som levereras till Karlskrona kommunkoncern ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna - ILO:s åtta kärnkonventioner1

- FN:s barnkonvention, artikel 32

1 ILO:s åtta kärnkonventioner (International Labour Organization).

ILO:s åtta kärnkonventioner omfattar tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).

(4)

Postadress Besöksadress Telefon e-

post 4

371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7B 0455 30 30 00 karlskrona.kommun@karlskrona.se

- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet

- Den arbetsrätt, inklusive eventuell lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.

- FN:s deklaration mot korruption

Karlskrona kommunkoncern ska ställa sociala kontraktsvillkor när så bedöms vara lämpligt.

Karlskrona kommunkoncern ska ställa arbetsrättsliga villkor i nivå med relevant gällande svenskt kollektivavtal.

Riktlinjer

Riktlinjer som reglerar bland annat direktupphandling, inköp och e- handel kommer att antas av Kommunstyrelsen.

Uppföljning av policyn

En översyn av inköp- och upphandlingspolicyn görs minst en gång per mandatperiod.

References

Related documents

Denna policy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Tillämpningsanvisningarna förklarar mer utförligt vad som anges i policyn och anger närmare riktlinjer för hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller

försörjningssektionerna ) , göras på varor, tjänster och byggentreprenader till ett värde av högst EU:s tröskelvärde för direktupphandling. Beloppsgränserna gäller

Kommunledningskontoret ansvarar för att utfärda närmare anvisningar och rutiner för inköp, upphandling och avrop för att säkerställa att policyns syfte

Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel,

Som ett komplement till investeringspolicyn finns, av kommunstyrelsen utfärdad, ”Riktlinje för investeringsverksamheten i Karlskrona kommun”.. samt av kommunfullmäktige

Gruppen ansvarar för framtagande av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen (KALP) som utgör dels underlag till Budget och Strategisk plan och dels utgör ett