• No results found

Policy för upphandling och inköp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Policy för upphandling och inköp"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Diarienummer: Ks2019/0393.050

Policy

för upphandling och inköp

Gäller från: 2020-01-01

Gäller för: Ljungby kommunkoncern

Globalt mål: Samtliga

Fastställd av: Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 14 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen Revideras senast: 2024-01-01

Version: 4

Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

(2)

2 av 3

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

(3)

3 av 3

Syfte

Upphandlings- och inköpspolicyn innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all upphandling av varor, tjänster och entreprenader i hela kommunkoncernen inklusive

kommunala bolag. Utöver detta finns det rättsregler om offentlig upphandling som gäller vid varje tidpunkt. Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomi, totalt sett för kommunen. Dessa dokument ska ge en vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och upphandling.

Policy

Upphandling är ett viktigt verktyg för Ljungby kommun att följa och nå vår övergripande vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035” och våra visionsmål ”bästa kommun att växa i”, ”livslångt lärande för alla” och ”vi skapar ett rikt liv”.

Ljungby kommuns upphandlingar och inköp ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella och globala målen för hållbar utveckling genom att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen. Den gemensamma nyttan för hela kommunkoncernen är överordnad den enskilda verksamhetens.

Upphandlingar ska följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och

ömsesidigt erkännande. Ljungby kommun använder resurser effektivt och ansvarsfullt och gör socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara affärer med leverantörer som kan erbjuda varor och tjänster med den kvalitet, kompetens och kapacitet som bäst motsvarar behoven. Det innebär att vid all upphandling ska etiska och sociala krav samt miljömässiga krav beaktas, i enlighet med Ljungby kommuns verksamhetsplan för upphandling och inköp.

All personal som genomför upphandlingar och/eller gör inköp har ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning och kommunens relevanta styrdokument. All upphandling ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar och enheter. Ljungby kommun ska arbeta aktivt för samordning av upphandlingar genom inköpssamverkan i Kronobergs län.

Dokumentstruktur

Denna policy för upphandling och inköp följs av en verksamhetsplan för det samma. Därtill finns handlingsplaner för specifika upphandlings- och inköpsområden som ska följas.

References

Related documents

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

upphandlas, upphandlingens komplexitet, värdet av upphandlingen och om det finns ramavtal eller inte.. Ofta kan värdets storlek avgöra vilken form av upphandling som

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

Observera att en upphandlande myndighet får varken i förfrågningsunderlaget eller i an- nat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt

Kommunledningskontoret ansvarar för att utfärda närmare anvisningar och rutiner för inköp, upphandling och avrop för att säkerställa att policyns syfte