DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

Full text

(1)

För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp.

1. Mötets öppnande.

2. Uppläsande och godkännande av dagordning.

3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

4. Styrelsens ställning till frågor dagordning skyddskommittemötet 1992-09-16 A/ AFFÄRSPLAN ARBETSMILJÖ (Internkontroll)

B/ Klass 1 diesel

C/ Glidskydd på vissa fartyg

5. Datum för nästa skydds-styrelse möte.

6. Avslutning.

(2)

SKYDDS VERKSAMHETEN.

Skyddsarbetet har under 1992 fungerat bra, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt, vilket har givit ett bra resultat, men tydligt är att det bara är vår organisation av de olika fackliga organisationerna som mer aktivt driver på de olika skyddsfrågorna.

Ar 1991 gjordes vissa förändringar i Arbetsmiljö-lagstiftningen 3 kap.2:a&.

I en ny paragraf, om arbetsgivarens INTERNKONTROLL krävdes att arbetsgivaren systematiskt planerar, leder och kontrollerar verksamheten så att

arbetsmiljölagen uppfylls.

Vidare krävdes utredningar av arbetsskador, undersökning av risker verksamheten och åtgärder mot dessa, dokumentation av arbetsmiljön, handlingsplaner samt en organiserad verksamhet för arbetsanpassning och

rehabilitering. Kravet i 3 kap. 3& på att arbetsförhållandena anpassas till den enskilde arbetstagaren förtydligades och i 3 kap. 4& markerades arbetstagarens skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Detta innebar för GHAB:s del att enligt gällande lag tvingas att upprätta en handlingsplan, som GHAB kallar för Affärsplan- ARBETSMILJÖ 1993-94.

Skyddsombuden fick/har enligt lagen rätt att delta vid planering av

arbetsorganisationen och upprättande av affärsplanen gällande arbetsmiljön samt vaka över att arbetsgivaren uppfyller vad som skrivits i planen och uppfyller bestämmelsen om internkontroll.

Skyddsombuden har även rätt att kräva ingripande av arbetsgivaren, om detta inte ger resultat vänder man sig till Yrkesinpektionen.

På skyddskommite mötet 1992-12-09 redogjordes förslaget till affärsplanen för Arbetsmiljön, ambitionen är att skyddskommiten i fortsättningen skall arbeta med uppföljning och planering utifrån affärsplanen. Den skall även utgöra handlingsprogram för internkontrollen. Affärsplanen kommer senare att kompletteras med Hamn och Rederihälsans plan för företagshälsovård.

Skyddskommiten ställde sig bakom förslaget, efter vissa tillrättaläggande från vår organisation. VD fastställer planen slutligen i bolagstyrelsen.

(3)

Från och med den 1 januari 1992 gäller att förare som transporterar farligt gods i tank överstigande 3 kubikmeter måste ha ADR-certifikat. Någon sådan utbildning har vi förare ju inte, vilket föranledde vår organisation att

reagera. Vi tog upp detta i skyddskommiten och har nu fått i gång en utbildning, ett certifikat som gäller i fem år som sedan måste förnyas, kompleteras.

Utbildningen sker internt.

Den av skyddskommiten beslutade Arbetsmiljökonferensen för 1992 genomfördes och avhölls under våren i Stenungsund (Stenungsbaden) konferensen var tvådagars och hölls i två omgångar. På programmet var, och som diskuterades följande:

Förändringar i arbetsmiljölagen - Internkontroll

- Handlingsprogram för arbetsmiljön - Arbetsanpassnings- och rehabilitering Arbete i kallt klimat

Information från Arbetarskyddstyrelsen

Arbetsmiljöverksamhet i ett U-land (Rapport från en skyddsingenjör) Utbildning Första Hjälpen.

Deltagare var som tidigare, skyddskommittens ordinarie ledamöter och

suppleanter, sek.chefer, arbetsled. och skyddsombud tillhörade skyddsgrupperna.

Avdelningen deltager i en arbetsgrupp i bolaget som har tillsats för att komma till rätta med avgasproblemen, i första hand på RO-RO-båtarna.

Beslut har tagits i skyddskommiten att reningsutrustning i form av

partikelfilter i kombination med katalysatorer ska utrustas på samtliga nya samt i rimlig mån även befintliga dieseldrivna maskiner.

I Innerhamnen pågår ett prov med rapsolja i fyra terminaltraktorer, förövrigt används BP Diesel Green MILJÖKLASS 2 i hela hamnen enligt beslut i

skyddskommiten redan förra året.

Nu har vi i avgasgruppen beslutat att gå ytterligare ett steg att förbättra bränslet genom att övergå till Shell MILJÖKLASS 1.

Skyddskommiten beslutade att alla truckar, förutom grensletruckarna, skall tankas med MILJÖKLASS 1.

Betänk att vi endast för två år sedan använde oss av diesel klass 3, en klar arbets-miljöförbättring således.

Diesel miljöklass 1 skiljer sig framför allt, genom att det innehåller mycket mindre svavel.

Våran målsättning står dock kvar att på sikt ersätta diesel med mindre farliga bränslen.

(4)

Vi har under detta verkamhetsår endast blivit drabbade av mindre olyckor, typ krock mellan tuggmasters-följebil med lindriga personskador som följd, olyckor som följd av högt tempo och stess.

Andra frågor som vi fortsatt att driva under året är att få fram en lämplig stötskyddsmössa, ett huvudskydd som vi skall ha som komplement eller i stället för hjälm vid surrningsarbete samt bilarbete. Vi har vänt oss till

Yrkesinspektionen angånde tillämpning av gällande regler för huvudskydd.

Yrkesinspektionen har i en skrivelse till oss i ärendet, hänvisat till Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter AFS 1986:18 (hamnarbete) och AFS 1987:10 (skyddshjälmar och andra huvudskydd).

Enligt Yl kan stötskyddsmössan vara ett alternativ i bilbåtar med enbart Ro/Ro- hanterning, men att användningen måste begränsas till ett väl specifiserat område. Arbetsgivaren har ansvar för den beränsning som görs och att den efterlevs.

Vi har även i en skrivelse vänt oss till arbetarskyddstyrelsen, för att under en provperiod på två år använda stötskyddsmössan som komplement till hjälm.

Arbetarstyrelsen har medelst ett skriftligt brev svarat att nu gällande föreskrifter ger oss rätt att använda skyddsmössa istället för skyddshjälm, varför inget medgivande om någon prov-period ej behövs.

Myndigheterna har alltså givit oss rätt, nu är det bara att försöka övertala GHAB:s chefer också

Inget beslut ännu således.

Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra , under året har ett antal skyddsombud deltagit i internatkurser gällande arbetsmiljön, samt i för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (IMO).

Liknande kurser kommer att hållas under våren.

Varje hamnavsnitt har med åren utvecklats till helt olika sätt att hantera gods, från traditionellt sätt till Ro-Ro - grenslehantering.

Detta har medfört en specialisering av skyddsarbetet och kan vara svårt för en enda person att sätta sig in i. Med anledning av detta har vi valt att

utse en styrelse som i så stor utsträckning som möjligt kan representera de olika hamndelarnas förutsättningar och kompetens.

(5)

Styrelsen har under 1992 haft följande utseende:

Huvudskyddsombud ordf .samt rep i skyddkom.

V.huvudsk.omb. sekr. samt rep.i avgasgruppen V.huvudsk.omb. ledamot, supp.i skyddkom.

V.huvudsk.omb. ledamot

Göran Bryntesson L-Åke Tylegård Rolf Johansson Ulf Börjesson

(Tar-term ) (Innerham.) (Stora-term.) (Skandia )

Styrelsen kom att arbeta enligt följande:

Huvudskyddsumbudet är sammankallande, och kommer att kallas till samtliga möten, kommiteer och liknande uppdrag.

Styrelsen eller huvudskyddsombudet skall delegera uppdrag till den eller de som är mest lämpade för uppdraget tillsammans med huvudskyddsombudet.

Styrelsemöten skall hållas en gång i månaden eller vid behov.

Eftersom Skandiahamnen är ett stort arbetsområde med olika arbetstider,

kommer vi att föreslå skyddsombudsårsmötet, att under nästa verksamhetsår utöka styrelsen med ytterligare ett skyddsombud från Skandiahamnen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten.

Avdelningen hade vid årets slut 40 stycken registrerade skyddsombud, varav 3 stycken är anställda av GHAB, som blixt.

Under det gångna verksamhetsåret har 3 ordinarie skyddsmöten avhållits men uppslutningen till våra möten kunde varit bättre, vi har ju trots allt full betalning och skulle mötet infalla på någons fritid betalas tiden iform av övertidsersätning, förövrigt har aktiviteten varit god.

Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vårt välbefinnande på arbetsplatsen.

Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla.

På uppdrag av skyddsstyrelsen Göran Bryntesson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :