• No results found

Nyköping och Oxelösunds Spelsällskap Kvalitetssäkring för Nyköping och Oxelösunds spelsällskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nyköping och Oxelösunds Spelsällskap Kvalitetssäkring för Nyköping och Oxelösunds spelsällskap"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kvalitetssäkring för

Nyköping och

Oxelösunds

spelsällskap

(2)

Innehållsförteckning

Framsida 1

Innehållsförteckning 2

Inledning 3

Tobak 3

Alkohol 4

Narkotika 4

Dopning 5

Etik och Moral 5

Våld 5

Mobbning 6

Fair play/Vett och Etikett 6

Miljö 6

Trafiksäkerhet 7

Kvalitetssäkringen och föreningen 7

Revision

Original 2010-04-11 1.0 Lukas Dahlgren Revision 2012-03-03 1.1 Christian Jonsson Revision 2014-08-10 1.2 Christian Jonsson

(3)

Inledning

Nyköping och Oxelösunds spelsällskap (hädanefter NOS) är en ideell förening som är anslutet till Sverok. Föreningens utgångspunkt är

Nyköping med omnejd, och syftar till att främja alla som är intresserade av bräd-, kort-, roll-, figur- och/eller TV/dator-spel.

Tobak

Rökning är förbjuden i samtliga föreningslokaler. Rökning får dock ske utanför lokalen, där askfat finns och där det inte stör andra

föreningsmedlemmar och medmänniskor. NOS har valt att tillåta snusning i föreningslokaler. Detta för att det inte påverkar någon annan än

utövaren själv. Dock så får det inte förekomma någon nedskräpning till följd av snusandet. NOS är vaksamma mot att tobak i någon form inte nyttjas av omyndiga föreningsmedlemmar. Här delas ansvaret av samtliga medlemmar, men främst av de som är myndiga. De är förebilder och har oftast (men inte alltid) större chanser att påverka utövaren. Om NOS misstänker/upptäcker att tobak brukas av omyndiga medlemmar vidtas dessa åtgärder i följande ordning:

1. Prata med ungdomen. Genom att prata med brukaren i enrum först så kan man förhoppningsvis reda ut situationen och finna en gemensam lösning, utan att överträdelsen förstoras upp onödigt mycket.

2. Prata med ungdomens föräldrar. Om uppträdandet

fortsätter, så tar NOS kontakt med ungdomens föräldrar och förklarar situationen. NOS anser att föräldrarna har det yttersta ansvaret i den här typen av situationer. Genom en dialog mellan ungdomen och föräldrarna, samt föräldrarna och NOS, så finner vi förmodligen en lösning.

3. Medlemskapet upphävs. Om ingen annan lösning ges så blir NOS tvungen att upphäva medlemskapet för ungdomen. Dels för att det denne tydligen inte kan delta i förening på ett korrekt vis, och dels för att föreningen på så sätt visar sin ståndpunkt i frågan.

Om brukaren av tobak är myndig, men går emot föreningens

bestämmelser angående tobak, så vidtas samma åtgärder, med undantag från steg 2.

(4)

Alkohol

NOS har beslutat att all alkoholförtäring under föreningsaktiviteter och i föreningslokaler är förbjuden. Detta för att underlätta genom att slippa dra en gräns vid en vis procent, samt för att alkohol aldrig är ett måste i någon föreningsaktivitet.

NOS är vaksamma mot att alkohol inte nyttjas av föreningsmedlemmar i föreningslokaler och i föreningsverksamhet. Här delas ansvaret av

samtliga medlemmar, men främst av de som är myndiga. De är förebilder och har oftast (men inte alltid) större chanser att påverka utövaren.

Om NOS misstänker/upptäcker att alkohol brukas av omyndiga medlemmar vidtas dessa åtgärder i följande ordning:

1. Prata med personen. Genom att prata med personen i enrum först så kan man förhoppningsvis reda ut situationen och finna en

gemensam lösning,utan att överträdelsen förstoras upp onödigt mycket.

2. Om personen är omyndig, prata med ungdomens föräldrar.

Om uppträdandet fortsätter, så tar NOS kontakt med ungdomens föräldrar och förklarar situationen. NOS anser att föräldrarna har det yttersta

ansvaret i den här typen av situationer. Genom en dialog mellan ungdomen och föräldrarna, samt föräldrarna och NOS, så finner vi förmodligen en lösning.

3. Medlemskapet upphävs. Om ingen annan lösning ges så blir NOS tvungen att upphäva medlemskapet för personen. Dels för att det denne tydligen inte kan delta i förening på ett korrekt vis, och dels för att föreningen på så sätt visar sin ståndpunkt i frågan.

Narkotika

Någon form av narkotikabruk har aldrig påträffats vid

föreningsverksamhet. Likväl ser föreningen mycket allvarligt på detta.

Samtliga föreningsmedlemmar har ett gemensamt ansvar att vara vaksamma och åtgärda om narkotikabruk förekommer. Om det

misstänks/upptäckts så kommer NOS att prata i enrum med personen.

Om personen i fråga är omyndig, kontaktas ungdomens föräldrar. Om

(5)

Dopning

NOS anser att riskerna med dopning inom föreningen är mycket små, då NOS inte är någon sportförening. Skulle det ändå upptäckas, så vidtas samma åtgärder som vid upptäckande av narkotikabruk.

Etik och moral

NOS arbetar med att vara så öppen så möjligt. Med det menas med att vara tillgängliga för så många som möjligt. Vem som helst, oavsett ålder, kön, religiös tillhörighet, politisk ståndpunkt, sexuell läggning och

ursprung, får bli medlem. Föreningens syfte är att främja spelintresse, och då i princip vem som helst kan tycka om spel så passar alla inom

föreningen.

Tyvärr är spelhobbyn kraftigt mansdominerad, så även i föreningen. Men NOS arbetar för att få en så jämn könsfördelning som möjligt i styrelsen.

Våld

NOS medlemmar är vaksamma mot att det förekommer våld i föreningen.

Fokus ska ligga på när det inte är okej, lättare ”kompisgruff” ska

fortfarande få förekomma. Detta är en balansgång, där den utsatte har sista ordet och avgör huruvida det gick över gränsen eller inte.

Genom dialog mellan de inblandade så tror NOS att man kan reda ut de flesta fall. Om styrelsen anser det nödvändigt kan de upphäva

medlemskapet för en medlem som upprepade gånger betett sig våldsamt.

Om den utsatte tycker att det är befogat polisanmäls händelsen.

(6)

Mobbning

Mobbning är förvånansvärt svårt att upptäcka. Därför uppmanas medlemmar att vara extra vaksamma.

Det är en svårbalansgång, då spel och vinnarinstinkt blandas med flera mer eller mindre provocerande jargonger. Den utsatte har alltid sista ordet, men riktlinjerna är att det ska handla om föreningsaktiviteten. NOS ser väldigt allvarligt på om individen själv utsätts för kränkande

behandling.

I fall mobbning misstänks/upptäcks sker samtal i enrum eventuellt följt av samtal mellan mobbaren, offret och en tredjepart (föreningsmedlem). Om styrelsen inte ser någon annan lösning, har de rätt att upphäva

medlemskapet på mobbaren.

Fair play/Vett & Etikett

Då NOS är en spelförening, är speciellt Fair Play ett måste. Men en viss jargong måste ändå tillåtas, då det ofta är mycket känslor inblandade och det gör dessutom spelomgångarna mer givande. Riktlinjen är att individen själv aldrig får kränkas. Det är offret som avgör när gränsen är nådd.

Miljö

NOS har 2011 genomfört en miljödiplomering via Studiefrämjandet och antagit följande miljöpolicy:

Vårt miljöarbete inom Nyköping & Oxelösunds Spelsällskap ska ständigt förbättras bland alla i föreningen. Med kontinuerliga miljöförbättringar vill vi bidra till en hållbarare utveckling. Här nedan beskrivs vår övergripande miljöpolicymål:

Avfall - Vi ska ökar återvinningsgraden av avfall genom källsortering.

Energi - Vi ska värna om elförbrukning och vid nyinköp av belysning att

(7)
(8)

Trafiksäkerhet

Det sker väldigt lite resor i föreningens regi. Men när så är fallet verkar föreningen för att lagar och rekommendationer angående trafiksäkerhet följs.

Kvalitetssäkringen och föreningen

NOS tänker sprida sin policy och innehållet i kvalitetssäkringen till sina medlemmar genom massmail. Det kommer även att tryckas på posters som ska vara uppsatta i lokalen. Dessa kommer att innehålla regler vars syfte är att öka allas trevnad samt en sammanfattning från

kvalitetssäkringen.

Föreningen har en brevlåda i lokalen där man kan kunna lämna

information anonymt till styrelsen. Huvudsyftet är att ge medlemmarna möjlighet att ta upp saker med föreningen som kan vara för obekväma att yttras öppet, främst om man är utsatt för eller misstänker/upptäckt någon form av mobbning, missbruk eller våld. Men man kan också ge tips, råd och förslag eller något annat som man vill förmedla till styrelsen.

Brevlådan kommer att vara låst och kommer att kollas minst en gång i månaden. Innehållet kommer att utvärderas på nästa styrelsemöte, snabbare om styrelsen anser att det krävs.

Kvalitetssäkringen kommer att ingå i verksamhetsplanen från och med 2011 och följas upp årligen. Medlemmar uppmuntras till att höra av sig om de tycker att något annat ska ingå i kvalitetssäkringen, eller om någon del ska tas bort eller skrivas om.

References

Related documents

Vätskekontroll: Vid tre vätskekontroller kommer deltagarna att ha möjlighet att fylla på med vätska, på tre av dessa kommer det även att finnas lättare snacks.. Skip Nutrition

personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att

Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsätt- ning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur

Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.. Om

Enhetschef för Överförmyndarkontoret har upprättat förslag till bokslut med verksamhetsberättelse för Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd för verksamhetsåret 2020.

Riktvärden för vibrationer orsakade av pålnings-, spontnings-, schaktnings- och packningsarbeten är framtagna med utgångspunkt från Svensk Standard SS 02 52 11 ”Vibration och

Här kan du steg för steg läsa om hur det går till när du köper en bostad från oss, från att du anmäler ditt intresse till inflyttningen av ditt nya hem..

omhändertagande av avfall från Nyköpings och Oxelösunds kommuner fram till avstämningsåret 2016 baserat på avfallsplanens mål och åtgärder 43. Prognosen fokuserar på avfall