Full text

(1)

AUXILIO NUMINTS SANCTISSIM>

CH AR ACTER

CHRONO LOGICUS

3NEWT0NIANUS,

QUEM,

EXCONSENSU AMPLISS. ORD.PHILOSOPH.

REGIAE ACADEMIAE UPSAJLIENSIS,

Ρ RAES ID Ε

VIRO AMPLISSIMO ATQUE CELEBERRIMO,

Dn.

Mag. ANDREA

C Ε L S I O ,

ASTRONOMIAE PROF. REG. ET ORD.

NEC NON

i S. R. S. S.- S. EX M.

AD XI DIEM ffUNIMDCCXLIII.

HORIS, ANTE MERIDIEM, SOLITIS, IN AUDITORIO GUSTAV. MAJORI,

DISSERTATIONE GRADDALI,

PUBLICE EXAMTNANDUM SISTIT

ANDREAS HAQUINI NEANDER,

SMOLANDUS.

UPSALIAE,

(2)

Α. ß·

§. r.

St charafter diiciplinac ,

qui, vei ex uno, vel pluribus principiis rite demonftratis ,

fuae difciplinae veritatem ad- ftruere valet. Chronologicusve- ro, in genere, nota, qua tern·

pora, tt fe invicem dtftinguun·:

turχqui quoque eft vel Htßoricus , qui teftimo«

niis fcripforum, fide dignorum , innititur ; vel///«

flitutus feu arttficialis, qui arbitrio hominum eft

conftitutus , uti Cyclus Lunae , Cycluslndi&io«

nutn, Cyclus SinenfiumSexagetiarius &c; velde- nique naturalis, qui exconfveto & ordinario na·

turae curfu deducitur. Hic autem, vel ex motu

fiderum pendet, ut ex eclipfibus luminarium $ folftitiis, aequinoftiis, noviluniis, pleniluniis a-

liisque in coelo phaenomenis; vel a Generation rithus% vel etjam ex duratione regnerum. Hos duos gqfteriores charaéteres, cum adhqc non fint an·^

(3)

4M ) o C Hl- £ tiquoufu fatis venerabiles, ut ratos facerent Chro·

nologi, muJrum diuque laborarunt; feliciusauretn

nemo fuam , hoc in negotio , quam 111. Dn.

J[aacus Newtomif, Anglus, ipartam ornavit, qui,

ad veterum HiOoriam illuftrandam, durationem imperiorum & Generationes, telici cum fucceiTu adplicuir, Sc errores non paucos, in Chronolo»

gm Graecorum, ut vocat, technica , emendavit.

Pr^ftant hi CharaÄeres maxirne infignem ufum,

in hiftoria antiquiflima, obfcura & fabulofa , u- bi fcilicet, ob defeåum literarum , nomina tan- turr kegum, pertraditionem, inpofleritatis me- moriam venerunt. Generationes computari ίο-

lent tres , in quovis faeculo; fed fuccefliones Re-

gurn funt plures. Rationes in compendium mit-

tam: Regna eleftiva frequentibus revolutionibus

& mutationibus funt obnoxia: in regnis haeredita- riisfilius, natu maximus, noniemper Patriiucce·

dit, (ed interdum fräter fratri. Reges, in bel-

lis * ab hoftibus occidun«rur, in ipfo flore aera·

tis» Interdum etjam, in bellis civilibus, pereunt.

Non raro de throno fuo deturbantur. Imperium deniq; capefTunt non pauci aetate prove&i, Fate- murquidem lubentes, hocmodo, perhofce Chara-

öeres calculos inftituendo, faepe unum ve! alte*

rum luftrum differre; (ed in re adeo abftrufa, ni¬

hil ad rem, cum faepe faecuium tantum determi·

nare, landi Chronologo ducatur. Quid ergo 111.

Dn. Newtoma, circa Chara&erem iltum, de Dw

ratme imperiorum Regum, praeftiterit, noftruca,

in prae-

(4)

% mi ) · t m*

in praefenti, érit, paucis difpicéré-β Ttfürt ^

C. L,, tanto benignius exfpedlamus Judicium ,

quanto breviores erimus, in deducendishifce ex

argumentis, noftris viribus aptatis*

5. II. .

Si quid novi eruditis objiciatur, fuos femper

invenire fölet oppugnatores i ita Charader hic Chronologieu$ , qui , antea quidem tentatus , fe·

quioribys tandem faeculis auéloritatem confecu-

tus eil Newronianam, Vir PI. Rev. & Celeb. Dn,

Stephamis Souciet, hunc 111. Dn. Newtom charadie- rem, inter alia, atro carbone notavit, & exami·

navit, pro fuo , quo pollat, acuto ingenio, in o*

pere: Recneil dei differtatmis , Contenant un abrege

de Chronologie cinq Differtations contre la Chronolo¬

gie de Mir Newton, edit. Panfiis 1726» in 4:0, ubi,

in diflertat. q:ta , pag. totius operis 91. ieq.in an- teceilum obfervat, IH. Dn. Newtonum, nonredlead- firmafie, tempora imperii haut probe determina·

ta eile ante tempora Alexandri M. Tanto vero tutius hoc aflerit Vir Illuilris, quanto obfeurior

nobis adhuc fuperefl: aera eorum annorum, quod

& ipfe Dn. Souciet fatetur. Et, fi ve! maxime fu- pere(Tet, multa hucusque fuere litigia, de quan- titate annorum iilorum temporum, unde etjam plurimae txiftere poiTentdifficuItates. Hoc ipfum

ergo, nec charadlerem afiumtum laedit,il vel ma¬

xime fides haberetur fcriptis Herodoti aliorum»

que. Si qiroque de una gente haecadcurata ob- fervatio adfirmari poiTet, non inde ftatim de alte·

A 2 ra

(5)

4M ■>o( «fr. ^

ifafequitur. Hincerjam Chaldaeorurn 8c Äegyptio*

rum aerafupra omnemfidemcrevit.Haec eadern eft

cauila, cur regnorum boreaiium aetas, a quibus-

dam, velfupra modum augeatur, vel infra etiam

minuatur, deficientibus Ferme aiiis fcriptis au-

thenticis,quam quae,in relationibus, (@agO£) re- periuntur , quarum fides, ab utrisque faepe difputaripoteft. Melius igitur aliud inquiriturtun«*

damentumbujus veritatis , quam fcripta adeo ve·»

xata. NominenturReges, de quibusmaximano«*

bis eft certitudo , &, quot vixere inter hujus iU liusque tempora, d.finiantur, adpliceturque cet^

tus & definitus chara&er annorum imperhy ut wt*

dium univerfaie, & felicius opus perficietur, prout

ex infra dicendis pacebit, Argumentatur ulterius

Cl. Souciet, inferendo ab hiftoriis, proxime ab*

hinc,velconfcriptis, velpoft confcribendis, adcon«

fignationem hiftoriarum antiquiftimorum tempo·*

rum ; (ed quantum tunc tribuat hebetioribus iftis ingeniis , non dum cultis, quisque videt. Utdif*

ficultates, literis quidquam coniignandi ils ipiis temporibus , ficco, quod ajunc, pede, tantolu-

bentiores praetereamus, quanto certiores fumus

de recenci inventione artis Typographicae, difH-

cultate etjam artis fcriptorias > & alia innumera.

§. III.

In tranfcurfu quafi, indicare liceat, 111. Dn.N Newtonum, fagacifllmi iui ingenii indicium nobis detexiiTe, quando^ icriptis Herodoti, Beroii, Ma-

nethonis,aliorumque antiquiffimorura? fidem non jernper;

(6)

4M ) o ( HS-

femperhabuit. Rationes orr ifll Γι quaefivéris , aä—

di cenfuram Olebriorum Au&orum , Thoniäe P$«

'pe-Bhunt y in fol. edir. Loadmi 1690 , 6c fitimre- ftingues, aqua medicinali» huic morbo aprata.

Laudatur ibi ex, gr. p. 11. Herodotus, ob ftilum elegantiorem , fides vero ejus hiftoriae non in

omnibus coTnendatur. Ridet Cl. Georg, byncellus ,

in Chronographiae p.p. 176c 57, Chaldaeos 6c Ae-

gyptios, nominatimveroBerofum 6cManethonem, quod iinguli, primam fuae gentis antiquitatemfu- pra modum extollant.f//*. CLJac.PerizomuAegyplior·

orig,& tempor.cap. 1. Et> quid Chronologia, ex nu-

meris folisannorum faepe dubiis confe&a, nifi in·

certiflimum aliquodchaos? nullaergochronologia

adcurate adprobari poteft, quae non, Synchroni-

fmo rerum hiftoricarum 6c ehara&eribus natura-

libus confirmatur. cfr. laud* Perizon. cap. 3. Re-

öiflime igitur in eo fecit III. Newtonus, quod, fepofitis fcriptis incertis, certum aliquid eligere

adnifus fit.

$. IV..

Ad chara&erem huncNewtonianum"quod pro^

pius ipe&at, obfervandumeft, eum nondeducen-

dum ede ex hiftoria veterum obfcura maxime 6c incerta; quae enim> inannis imperiorum, meri-

to habetur fufpe&a,cum, ex antiqua hiftoria, im«»

primisadhibenda fint: I:o Hiftoriafacra. Ilrdo Ca¬

non Regum, ex ΜΓ. libro Graeco ClaudiiPtolemé, hypotheies Phamomenorum kontinente, editus.

IllåoHiftoriaimperiorum Sinenfium; quae omnes cha^

(7)

'■■««)■■·■■(*» t charafteribus Aftronomicisfuntconfirmatae 6c fta·

bilitae, quantum noftri temporis cultior induftria potuir. III. Da, Newtonus examinavit annos im*

perii Regurn Judt^a Salomone;I/raélis15 tantum 5

Babyloniae a NabonaiTare; Perfarum Decem, a Cy-

ro i SuccéIJomm Alexandra M.; Aegypti» a Pcole-

maeo Lago; Macedoniae, a Caflandro; Angltae a Wilhelmo Conqueftore 30; Galliae, aPharamond

24; β Ludovico etjam 24; iterurn,a Philippo 15 tantum; & omnium harum 11 Epocharum me¬

dium quasfivit. Nodum qui quaerit, accufatlll.

Newtonum ulterius : quod nec aequales , nec pro*

portiqfcatas femper fumferit Epochas ; fed 6c hoc

ex deliberato egit. Si enim femper fumfiffet Epo¬

chaseorumimperiorum, quaehabuereReges long^

aevos, majus neceflario exftitiiTet medium, non!

vero proportionatum aliis regnis. Ad haec £

quod 6c antiquiora, 6c recentioraregna jun&im

fumferit. At optime quidem in eo egit: ancfc quiffimis enim annis 6c recentiflimis , medium

erat inquirendum· Cfr. vel opus Ejus cbronologi- cum*lingua fcriptum Tdritannica, vel etjam trmslatio*

nem Gallicam, in 4:to editam Parißis 1728, cuiti·

tulus: La Chronologie des anciens Royau mescorrigée; quam 8c ego fecutus, cujusp. 54, &{eq.vide.Col·

Ügendo fic, 6c conferendo, fingulorum medium

univeriale invenic > 19 £ annos; unde illud tuto adftrui pofle dicit, inter 18 6c 2.0. Contra vero*

examinavit 111· Newtoni chronologiam , etjam

hqcpun&o, Gl. Sowjett in operis fui fupra citat#

(8)

s m* ) ® c f-ü·

pag, no, feq; ubi prioribus Epoebis fequénfceS

öpponic, fcilicec: Galiiae Regni sb Hugonis Ca·

peti morie, ad mortem Ludovici Μ.; Hiipaniae,

Auftriaei, Ducatuurn quorundam, Angliae tan*

dem & aliorum» tamantiquiorum, quam recen- tiorum; at ita tarnen femper accommodavit E- pochas, ut eas elegerit, in quibus iinguiis, fi·

gillatim fumtis, medium particulare uniuseujus*

que regni, femper vigefimum exceiTerit nu me*

rum annorum. Et ex tahbus particularibus col*

le&is, non poteft non medium univerfale ex- cedere viginti. In negotio vero tali, iparfim exempla lunt fumenda , icilicet, Epocha£ tam majoris quam minoris duracionis , & quo plures

adeo iparfim colliguntur, eo tutius ad medium,

concluditur. Quis ergo mirabitur, ίϊ, a fuis

decem mediis particularibus 24. 31. 27. 26. 35.

x2j, 27. 27. 24. 23* Cl· Souciet invenerit medium

univerfale 2g. In eo iabor nofter, in fequen- tibus, collocabitur, ut univerialiter colligamus exempla, in rei veritatem , & tandem juftum äeterminemus medium.

5. V.

Adexamenvariarum Epocharum,ubi Auéb-,

tes, fincerafide, citantur, quosfecutifumus, pro inveniendomi^ö univerfali, progredimur. Inrebus antiquiffimisy«^^>5quem tutius fequeremur,quam

F/av, Jofepbum^ invenimus neminem. Habet Bi*

bliotheca

(9)

ΗΦ-S ) O ( $ biiotheca Academiae UpfaL inftrußiffima, ihter

alias cditiones, editionem etjam Cel. Sigeberti

Havercdmpi, Lugdunenßs, de anno 1726, edic.

infol. Amftel. Lugd. 6c Ultrajeåi jun&im, fplen- didiflimam, cujus Tom. II:do anne&itur CL Fe*

tri Brinchs examen Chronologiae FL Jofephi, iti

quam , licet hτίχζίσιν inftiruat, Regum tarnen ca- talogo,ejus fidamanu, ex ipfius Fl. Jofephi fcri- ptis excerpto, fidem habemus, in hocnegotio.

1. Cit. loco, Reges Ifraelis, poß mortem Nebat ;

incipiendo a Jeroboami primo anno imperii, inclufi-

*ve numerantur 19, ad captivitatem Ofeae, qttiqua-

que omnesregnajje dicunturannis259. med. - 121,

2. Reges Judae, connumerato Salomonen cm Reha«

beam juccejßt, usqttead captivitatem Zedekiae, 21,

quibus 470 anniadjtgnantur. med, - - 22|.

3. Romani Irryperii Imperatores, initio imperii

Tiberii, inciditcircaamumrpo(l natumChri·

ßum, jerme 54, annum Lhrtjli 964, mime*

rwstar Imperatores 44, i>. adJValemium & Ha*

lentinum, ande medium - - - 7ί·

cfr.ClL.E.DuPin^d.in2:voGallie,jnTabb.Dyn.pS4·

4. Imperatores Orientis, Lhrifti 965,

annum 1453, a Conftantmi XJeu Palaeologi

mortem , ferme, a Valentio, numerantur ηq, un·

de med\ - * - 14J.

5. Imperatores Occidentis, ötwö Cbr'tßi 964,

annum476, initioimperii Valentinil.mi,

ei mortemAugußuli} numerantur Imperatores 19;

j/wfc - - £ - 6.

B d.Regej

(10)

*0 ·©■? ) ό' jf Jü*

6. Reges Galliae, <j Pharamondi imperümith , ad

mortemLotarii, feu, ab annoChrifti 418, adannum

987, numerantur Reges 34; «»d? medium 16f.

C/r. C/, #7. Du Pin, calculum hujus Epocbae

multis fubduxit modis, accurate, utvidetur,exa-

minavityCit. h apag, 115, ad fin,pagt 122yquem,/tsf

vide,

7. Imperatores Turcarum , Öthomanno ad Ach*

met llhtium, hoceft\ ab anno Chrtßi 1297, ßi

annum 1705, numerantur 2 3 Imperatores y unde

med, r f * ·· 17I.

g. Imperatores Åul[rhci, ab initiolmperii Conrad

di adCarohtm VI, h, e. ab anmChrtßi911, adiqii·,

numerantur 39; - - 20J,

Galliae iterum Reges, 06' Hugone Capeto ,

Ludovicum XV, fr,e, abann. 988 > adannum 1715, numerantur 30 Reges; unde med, - - 24

30, Ängliae Reges, aVilhelmo Conqueßore\adtiirrg.

Elefi. Hanov♦, ab anno Chrtßi 1067, adannum*

1714, numeranturReges 23; undemedium - - 25 jtr. Reges Daniae, ab anno 826+ad annum 1699 ,

h, ei ab Ivaro9 cui Frothon[ucceßt, «r/ annum ac·

ceßus Fredertci IVy unde med♦ - - 2.1^

as. Reges Sveciae, β morte Olavi Skotkonungy ad moefitfftmum obitum MaximiHerais, CAROLI XII,

he,cibannoChrtßi 102z , adfimefttfftmum-ann.171 numep

(11)

J o ( S®* it

numeranturReges w, undemed. - ^

Cfr. Aä. Liter. Upf. pro Ann. 1722, pag% 255.

ϊ3. Imperantes Regni Mufcovitici, 0 tempore Btt

, /V. dfe Novogord, ^ mortem Magni lmpera-

/om, Fo/r/Alexiewitz,hoceft, 0# 0///;o Chrifti 861,

ad annum 1725» numerantur Imperantes 42; unde

medium - - - 2of

i7«/'/ hocregnum inter cbfcuriora ,ad recentiffimausm que tempora\ tutiorem ergo, fequeremur, Au·

Borem non invemmus, quam Cl, Dn,Roufet, f»ii* jusregnibißoriam edidit, /«£ nomine ! i?, Ilva$

Nefiefuranoi, grw, Galiice, ρ;'//«

& Canone FtolemaeL

14, RegesAiTyriorum & Medorum,#Nahonaffare ad

Nabonadium, & Perfarum, 0CyroadAlexandrum

AI.inclttfive, numerantur 31,07mimperiorum eolle-

ät 424; tmdemeå\ - - · 14·

25. Graecorum Reges, poßAleχanärt M.obitum,

usque ad Cleopatram regnarmit, numerantur 12,

&* cmni regnorum 297.\ unde medx - - 24!»

16.l;a DynaiiiaSineniium, Wadfäa, comprehendit

37· Imperatores, qui regnarunt 458 0/;//oj\

Hifloricacertitudo hujusDynaßi# evineitur ex eclipft

felis, obfervataab Aftronemis Hi & Ho, /«£ lwpe~

rio Thong Kang , antenatum Chrißum 2/j\f>

4/QBob.quaeab Aßronomis etjamrecent.examinata

& adftrutta eftβ Conf. Defcription de Pernpire de U

ckine Par le Ρ. Du Halde. Tom^L iß Hißoire deCA^

ßronomie Chinoifepar le Ρ. Gaubil.

f.da Chang, 2/ Imperatores ann.

3'jia Tcheou ρ Imperat. αη^γρ

ß *„ f.74

(12)

Ht <4t€ ) ®r Hl·

4:ta T(Jtl 4 Imperat, an, 4/, /.*/4 Han 2/ Imperat. ann. 42^.

/.•/4 Heou Han 2 Imper, an. 44.

*]\ma T iiΠ ly Imperat. An, lff·

g\oa Song $ Imperat. an. gg, p:na Til / Imp. ann. 23,

io:ma Leaηg 4 Imper. Ann. jf.

n:ma Tchir f Imper, ann, 33.

iz:ma Song> 3 Imperat. ann, 291 I3'.ma Tong 20 Imperat. ann. 2S9#

I4ta Heou 2 Imperat. ann. 16.

ij: Heou Tang 4 Imper. ann. 13, 10: Heou T fin l Imper. ann. 4.

/7.· Heou han 2 Imper. ann. 4.

ig: Heou Tchaou /w/^r. ann, g.

//>; Song /<? Imperat, ann, 3/3.

20: Yuen 9 Imperat, ann. gg,

it: Ming 16 Imperat. ann. 276.

22· Tfing hodie regnans? ί·«7*χ tImperator regna»

vit /7 4»»,; 2. Imperat. 60%5 qui & obUtan»

no Chrifli tyll,

Harum Dyniar wmprimat Imperator primae Dyna»

(/i ßiae imperium iape(fJe, anno ante Cbrifium natum III?ifecundut Imperator ultimae,Jeu 22 Dynafliae,

mortuut efi) anno poft Chr.nat. ιγζζ\ Omnet Im·

perator et omnium fupra dillarum Dynaßiamm fuere

zzg, undeCalculut:## 4«»/, Imperat.zzp.y med. i?j.

17. Dynaftia Gothorum inHifpania duravitperan-

not 986, quo tempore 47 numerantur Reges a Pe*

lagio AC.714^PhiltppumK Ai1700; - - 201- t8. DynaßiaeRegg.Arragoniae/^j^rÄWWöi 553,

numerantur 24, <2 Sanchio Chr· 905, Johan-

ηem/λ vi. 1458. cujus calculi med, - - 22- 19

(13)

•»S )©( *«· m

ΐ9· Reges Scotiae per annosl^ , numerantur 36»

aKenedo Α, 838.adJacobum VI.vi.1577med,

20· Reges Poloniae λ Mictfffrlad <l,Augußum> h. &

0962,adannum 171o,per 0/2».748Aunt37»2I»

21. RegesHungariaeaGieß ad MwiL 34. h. abann.

990, ad am 1565, a»m 575, sw^d. - - 16;

22. Reges Bohemiaead Maximilianum abOttogarejb,

e. ab ann. 1248 ad annum 1562 , am* 514 ,

recenfentur 13 > medium - 24.

23. Duces Britanniae //?Gaüia adFrancifcum I. a6

Alano Ferientio, b.e.abanno109$, adannum 1513,

awm420, funt 22 , w^d: · · 19,

24. DucesNormandiaeabanno 912, adannum uo2f

numerantur i%,anni$ 290, med. . - 22.

25* ComitesFlandriaea Baudovino, feuannoüy&ad

annum 1700,anms822,commemorantur 33,med.24.

26« ComitesHollandiaea&a^o 8^5,adannum 1558»

amiu 695, babentur 54, w^d. - - 20.

27. Duces Sabaudiae a& am? 1024 , ad annum 16-5 , am'f 651 , funt 31, midium - - 21 2g. Duces Hatruriae 10 ab anno 1464, ad annum

1670, a»wx 206, · 2o|.

29. Reges Portugalliae loabanno 1224y adannum

1706 , anms 482, med. # · » 24.

30. Duces Navarrae 14 a^o 1234, ad annum

1572, «w 338) medium - - - 24.

Et fic, data opera, calculum inftituimus , ve- ftigiisinfiftendo fidedigniffimorum Au&orum,col- ligendoexempla^abimperiis, & majoribus,&mino«

ribust talibus denique, quae,&majora, & minora fi-

gillatim

(14)

Μ

_ «8 ) ο < 0

giliatim dantmedia:£um, quo pluraanni regnorum

<KHpprehendunt faecuia, eo tutius & certius adhi- trbftturhic chara&er.$i enim, per unum tant-umal¬

terumvefaeculum, femper fumeretur , & compu-

tator incideretin iaeculum bellicofum, quo&Re¬

ges ipil caßris interfuere, occubuere, vel etjana

ob res, intelici omine geftas , remoti tuere, haut

lelicicumluccefTu., in hoc negotio occupatus eilet;

nee majori cum fucceflu, fi contra. Nec eligat

iemperChronologiasregnorum,vei bellicofae, vel

quam maxime pacificae gentis; cum bellicofarum gentium Regesfaepeinacie dimicent ipü? oecurn-

bant,<5c ueeorum imperia minora regnandi fpatia comprehendant, quodin paeifkismultofit aiiter*

Haec obfervando, calculis iηRitutis, tuto conclii- fiife videtur 111· Newtonus , ad medium univeriale ig inter & 20. Et nos quidem, quo plures exa¬

minavimusEpochas, easdem regulasobfervantes,

eo tutius admedium, a Newtonozdügnamm5 incli·

namus. Anni enim oranium 50 noftrarurn Epo- oharum, funt 20303 , Imperatores 1101, qui me¬

dium dant - -

$. VI ibJ.

, In rohur hujus noiiri medii inventi , ju-

vabit pbfervaÖe ? quod recentioribus tempo- Tibus,vix quibusanniimperiorumcertius nobisconilant,

detur unicum exemplum, quod 10Reges , 260 annis immediate, unus poft alterum, regnarint;

proutill,Newtonusp.ettsedit. chronol56, acutecbier·

vat;6c nos quoque examinavimus, Necdeinde da-

tur

(15)

m ) ® C ^ r$

tur vel unicurn exemplum , in hiftorifs re«?

gnorum certis, quo oftendi poflit, ^oRegesmilr

Je anois regnaile. Mirari igicur merito con*

venit , quo jure fervari poflit veritas catalögo-

rum antiquiffimorum Regum, ubi haec & ii*

miliai natursordinern turbantia inveniuntur.

§. VII.

Ex medio itaque , tanfa cura, adinvento r

examinaro ac ipfius naturae ordine comprobato,

lllNewtoms, inveteriHiftoria,conduditj annosre*

gnandi, e quibus elieiturmedium 33 annorum,vel

plurium, fufpe&ae efle fideij uti funt 12 Regna prioraSicyomm5 % Argoss priora 10 HeracMarum%

7. Vrimorum Regum Romae &c* Adeo ut haec

temporis fpatia, tertiafui parte, ad minimum di-

minuenda videantur. Unde <3c III, Newtonus 244-

annos Regum Romanorum ad 119 reducit; & lic Epocha Romae fundatae, fecundum 111. Nmtonum-y

eadit in ann,ant. Gh, nat. 627 ferme.

5. VIII.

Ex praeftruéla theoria, fequensinftituipoteft praxis, circa tempore antiquiora, hujus noftrire-

gni hiftoriae. Trigefimum fe ipfum OLAVUS:

SKOTKONUNG numeravit ab ODIN O, cfr. Ceh JoannisScheffert Upfal antiq. p, 349, med.; fi jam ad

medium noürum inventum i8| haec Epocha exä- minetur, videtur ,adventum Odini non ante me¬

dium iaecuii V:ti poft N, Chr. tuto rejici pofte :

qui enim incidit in annumferme 467 poft N.

Chr. Videant igitur ocu!atiores> quo modo firma

maners

(16)

W ) ο(

manerÄ poffit eorum, quiadventum ejus, ad

annumigf,ante N.Ch,, reponuntj cum ficannis 1197,

tantum go fuiflent Reges, quorum medium exfurgeret quod ordininaturaecontrarium videtur,0verirasin falvo fit. Cfr. Confpecl.pofterer. Odini in Svecia dc.atlegat.p*

Cel,ΝqbtIiß. Hißeriogr, RSvec.Dn* JacobiWildePraepa·

ratio: Hodegettc. injy.toedit. Holm, 1741. RecenfentJoh.&

Ol. Magni, Fratres, in Catalogo RegumSveciae,additis Regibus ad noftra tempora ubi eorum Catalogusdefi¬

cit, a MagogoadCaroIum XII, tantum 152, & tarnen Magogum anno 88 poftdiluviumhucaceeffifle tradunt.

Inftituere heic placet duplicemcalculum. SumaturCal- culus diluvii fecundum Codicem Ebr.: incidit fic dilu¬

viumannoA.n.Ch.i$<5p.SijamMagog huc acceififlet gg

ann.poft.dil.,accefiurusfuiflet a. ArSt.N.CR1177,cui ii

171S addantur,quorumpoftremo occubuit Carol.XlI,ex- furguntjppj anniimperiorum, quibus ampliusducenti

competerentReges, ad duéhim calculirecepti & exami-

nati. SiverfionemLXX fequeremur.- inciditfecundum

eamdiluviumA.n.Ch.31s8,dequibusii88 iubducantur*

relinquiturannus3170. ante n.Ch.adventuiMagogficui,

ii iterum 1718 addantur ,exfurgunt 4888 1 cui quoque Epochae adhuc plures competerent. Undeliquet, fpa-

tium regibus vacuum, fermebismilleannorum exi- itere. Sed cum haec fint conamina Antiqua-

riorum Celeb.; nos manum de tabula.

T A Ν T U M.

tfcii 0!tl Sftdra 25rot>ei·/ Philosophie CANDIDATEN#

ANDREAS Ν Ε AND ER.

Heiiconbltfruermet>fclomfterbejtrobt οφ(Eranffaraf Nymphertu

toriDne/

"SfiprifaStytfdtte/ fom minna ίΓκη gunjl/ afbltftua ftigbettt Itbne. . Xficf fucfcé/ fomgber/ mfnS3rot)cr tiumei) ocf Ipfiec tyttfalffapeffofaj Snffar jagIprfo οφ framgång tytt fil! 2ί;*ί flfutte ocfnöjet mit ofa, gtårtu}/i Sffiange/ miöupfäla

ΪΜ 3 Jutlii 17431 H* NEANDERt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :