• No results found

Förordning om undantag från bestämmelser om ansökan om smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om undantag från bestämmelser om ansökan om smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Förordning

om undantag från bestämmelser om ansökan om

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 16 december 2021 Regeringen föreskriver följande.

1 § När det gäller ansökan om smittbärarpenning som grundas på ett beslut eller förhållande som avses i 46 kap. 5 § första stycket socialförsäkrings- balken med anledning av sjukdomen covid-19, ska bestämmelsen i 110 kap.

24 § samma balk inte tillämpas. Detsamma gäller ansökan om resekostnads- ersättning enligt 46 kap. 20 § socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19.

Första stycket gäller endast när det är fråga om beslut eller andra åtgärder för smittskydd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2021.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av mars 2022.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärar- penning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1 april 2022.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2021:1238

Publicerad

den 17 december 2021

References

Related documents

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, som gäller

15 § 4 I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte

15 § I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och

2 § 2 Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han eller hon kan

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt

3 § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, som upphör att

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 ska ha

immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom extrem undervikt,

2 § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent enligt 9 a § lagen (1993:387) om

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp

Det är dock bestämmelserna i dataskyddsförordningen som ger ramen för om nationella kompletterande bestämmelser kan och i vissa fall ska införas (artikel 6.2 och 6.3).. Av