SJUKVÅRDSPARTIET KALIX KALIX. Kommunalt politiskt program för Kalix Vi kan utveckla Kalix

Full text

(1)

Kommunalt politiskt program för Kalix 2011–2014

Vi kan utveckla Kalix

(2)

Partiets grundstenar

l Norrbottens sjukvårdsparti är blockpo- litiskt obundet.

l Sakfrågornas lösning och inte politisk färg är därför grunden för vårt arbete.

l Vi samverkar för att nå samförståndslös- ningar.

l Alla med demokratiska värderingar kan vara medlemmar i partiet.

l Jämställdhet mellan könen är en själv- klarhet för oss.

l Rättvisa, omsorg, tydlighet och ärlighet skall prägla vårt arbete.

l Partiet verkar för alla norrbottningars rättvisa välfärd.

Detta är ett specialnummer av Norrbottens Sjukvårdspartis tidning Hjärtslag, juni 2010 Norrbottens Sjukvårdsparti i Kalix

Kontaktperson:

Carl Otto Gählman (ordf)

Telefon: 0923-106 42, 070-632 18 70 Postadress:

Norrbottens Sjukvårdsparti i Kalix Kärleksstigen 21, 952 32 Kalix sjukvardspartietkalix@hotmail.com Länskansliet:

Drottninggatan 13 Box 160, 961 35 Boden

Telefon 0921-515 40, Fax 0921-514 42 e-post: kansliet@sjukvardspartiet.nu www.sjukvardspartiet.nu

Medlemskap:

50 kr på pg 834 52 85-4 Produktion:

Norrbottens Sjukvårdsparti i Kalix och GTC Print AB, Luleå.

Upplaga: 10 500 ex

(3)

Norrbottens Sjukvårdsparti – Vi kan utveckla Kalix

> I Kalix behövs ett parti som vågar stå upp för kalixbornas intressen, för att skattemedel och avgifter används optimalt och att de beslut som tas är väl underbyggda och förankrade.

> I Kalix behövs ett parti som kan och vågar tänka fritt, som är oberoende och utan andra bindningar.

> I Kalix behövs ett parti som ser till kommunmedborgarnas bästa – som har förmåga och kraft att stoppa den negativa trenden och arbetar för att utveckla Kalix.

> I Kalix behövs Norrbottens Sjukvårdsparti!

(4)

Trenden.

Vi måste börja att utveckla Kalix – inte avveckla!

Idag är vi 16900 kalixbor. Med 150 nya kalixbor per år fram till nästa val finns 30 miljoner kr extra att årligen fördela till våra behövande förvaltningar – till alla kalixbors fromma.

Ekonomin.

Kalix kommun befinner sig i djup ekonomisk kris. Krisen förvärras för var dag och varje beslut som tas – eller inte tas. Budgetberedningen skiljer inte på driftmedel och investeringar. Före nästa årsskifte kommer vår finansiella upplå- ning att vara minst 340 miljoner kr, våra oreglerade pensionsavsättningar ca 550 miljoner kr och våra borgensförbindelser ca 640 miljoner kr. Så kan det naturligt- vis inte få fortgå – kommunen måste med kraft styra upp verksamhet och åtagan- den – bli herre över den ekonomiska situationen.

Förskolan

i Kalix har en bra mix av kommunala och fria enheter. En bra förskola kännetecknas av en utvecklande och stimulerande verksamhet där barnets lä-

rande sätts i fokus och där barnet förberedes inför framtidens krav. Genom att visa tillvändhet och att ge föräldrar och barn mer än förväntad kvalitet skall de kommunala förskolorna konkurrera.

Skolan

och utbildningen i Kalix befinner sig i djup, djup kris. Verksamheten har under flera man- datperioder lamslagits av politikernas beslutsvån- da. Här har målet – att ge våra barn och ungdomar bästa möjliga utbildning och en stabil grund att stå på – fått stå tillbaka för ytterst irrationella överväganden. I Kalix satsar vi relativt sett mycket pengar på våra barns skolor – men används peng-

(5)

arna på bästa sätt när vi vid återkommande kvalitetsmätningar ständigt hamnar bland de sämsta?

Särskolan

måste även fortsättningsvis vara centralt belägen och tillerkännas med- el i sådan omfattning att den på bästa sätt ger utveckling och stöd till eleverna.

Norrbottens Sjukvårdsparti verkar för att kommunen i framtiden skall ha en skolhuvudman, inte som idag tre huvudmän. För att nå möjliga samverkans- fördelar organiseras för- och grundskolan, särskolan, gymnasiet, vuxenutbild- ningen och universitetskurserna under en och samma nämnd – utbildnings- nämnden.

Omsorgen.

Som omsorgsbehövande kan Du som kalixbo redan idag känna Dig trygg. Vår omsorgskvalitet är omvittnat hög. För ännu högre kvalitet måste nytt tänkande implementeras. Vi

måste skapa förutsättningar för flera aktörer att verka på scenen och att låta dessa ”tävla” om att erbjuda den bästa lösningen för brukarna – ”krama ur” ännu mer omsorg ur varje krona. Vidare måste kommunen ha ett strate- giskt visionstänkande beträffande framtidens omsorg, dess utform- ning och konkurrenssituation. I dessa frågor måste kommunen skapa ett nära samarbete med Norrbottens Läns Landsting – definiera ”gränssnittet” mellan de primärkommunala och lands- tingskommunala ansvarsområ- dena.

(6)

Tillgänglighet

är ett nyckelord för Norrbottens Sjukvårdsparti. Alla skall känna sig välkomna att besöka de institutioner, lokaler och butiker man öns- kar. Vid all planering skall tillgänglighet vara centrala och styrande begrepp.

Näringslivspolitiken.

Inom kommunens ansvarsområde skall vi eftersträva en god balans mellan kommunal ”egenverksamhet” och entrepre- nadverksamhet. Näringslivskontoret skall vara den

”motor” som driver vårt näringsliv framåt och som tillser att de entreprenörer som vill vara med att utveckla Kalix ges allt önskat stöd.

Fritid och kultur.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att vi kalixbor har ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Kalix har alla möjligheter att bli en föregångskom- mun i dessa frågor. Idag är de flesta fritidsaktiviteterna förknippade med idrotts- ligt utövande. Norrbottens Sjukvårdsparti vill därför stärka satsningarna speciellt inom det kulturella området.

Kalix sjukhus

har stor betydelse för oss kalixbor, inte bara som arbetsplats utan även som ett regionalpolitiskt instrument.

Norrbottens Sjukvårdsparti är en garant för att Kalix sjukhus ges de bästa förutsättning- arna för att bli en resurs för hela länet.

Attraktiva boendemiljöer

är en av kommunens starkaste konkurrensfördelar när vi skall attrahera människor att stanna kvar i eller att flytta till Kalix. Norrbottens Sjukvårdsparti skall med kraft verka för att det skall vara möjligt att bosätta sig där man trivs.

(7)

Övrigt.

Norrbottens Sjukvårdsparti sätter trovärdigheten i pant när vi lovar att omedelbart verka för att genomlysa samtliga funktioner i jakten på en effektivare kommunal förvaltning. Vi kommer att verka för ”plattare” kommunala organisatio- ner med större beslutanderätt på ”golvnivå”. Norrbottens Sjukvårdsparti är vidare en garant för att beslutanderätten åter hamnar hos politiken och därmed avspeg- lar de politiska målen och visionerna.

Norrbottens Sjukvårdsparti är blockpolitiskt oberoende

med fokus på realpolitiken vilket innebär att vi är ett starkt alternativ för samtliga välja- re. Att utveckla Kalix kommer att kräva många tuffa beslut under den kommande mandatperioden. Men för att en gång för

alla komma på rätt kurs måste kursänd- ringen ske nu. Nu! – och det är Du som avgör hur Kalix framtid skall formas när Du på söndag den 19:e september går till valurnorna. Vi som representerar Norr- bottens Sjukvårdsparti i Kalix hoppas på Din röst och vi lovar att motsvara alla Dina högt ställda förväntningar.

(8)

Vill du vara med

och forma Kalix framtid?

Vi måste alla ta vårt ansvar – både som politiker och som kalixbor. Tillsammans kan vi göra något riktigt, riktigt bra för Kalix – för Kalix har så mycket

att ge, för Kalix är en mycket fin plats att bo och verka i eller från.

Gå med i Norrbottens sjukvårdsparti!

Kom med och arbeta aktivt!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :