• No results found

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta umění a architektury

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta umění a architektury"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI,

Fakulta umění a architektury

Diplomová práce: Univerzitní knihovna kampusu TUL Jméno autora: Mariia Borisova

Akademický rok: Letní Semestr KAR / FUA TUL 2017-18 Vedoucí diplomové práce: Ing. arch. Petr Stolín

O P O N E N T N Í P O S U D E K

Vypracoval: Prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran

Diplomní projekt posluchačky Mariie Borisové řeší doplnění libereckého univerzitního kampusu o budovu nové knihovny. Pro umístění objektu knihovny si zvolila posluchačka atraktivní místo v severní okrajové části areálu ve stísněném prostředí hustě ozeleněného svahu.

Forma budovy je tvořena dvěma, vůči sobě posunutými čtyřpatrovými hranoly stojícími v čele průhledu ulice Studentská na místě stávající trafostanice v těsné blízkosti bývalého areálu skokanských můstků Slavie Liberec.

Univerzitní knihovna hraje v současné společnosti mimo svoji edukativní a informační úlohy především roli společenskou – měla by se stát především místem setkávání, výměny nejrůznějších forem informací, měla by

umožňovat poznání také nejširší veřejnosti a tvořit pojítko akademické instituce s veřejným společensko-kulturním zázemím obce.

V předloženém diplomním projektu Mariie Borisové je šance na vytvoření takovéto instituce splněna na velmi nízké úrovni. Z urbanistického hlediska vykazuje řešení

- nedostatečný rozptylový veřejný prostor

- není vhodně vyřešeno zásobování knihovny i kavárny – působí

schematicky a je vsazeno do nejatraktivnějšího veřejného prostoru, chybí odpadové hospodářství, patřičně dimenzovaný příjezd, nedostatečné řešení parkování.

Technické řešení projektu neodpovídá stupni diplomové práce,- založení budovy je znázorněno schematicky, vhodné by bylo doplnit technické detaily fasády, střechy (atika, styk s terénem…)

Projekt nedostatečně dokumentuje technické zázemí budovy, vnitřní rozvody VZT, chlazení, systém osvětlení v interieru apod.

- chybí mi zákresy do fotografií dokumentující rozptylový prostor před knihovnou

Architektonické řešení domu je střídmé až banální a neevokuje budovu univerzitní knihovny jako veřejnou instituci charakterizující univerzitní kampus jak od příchodu z města z nároží ulic Ondříčkova – Heydukova, tak i ukončení pohledové osy od ul. Husovy.

(2)

Závěr: - práce splňuje cíle zadání

- obsahově a formálně odpovídá zadání

- splňuje požadavky na udělení akademického titulu ing. arch.

Diplomní projekt doporučuji k obhajobě a navrhuji výslednou známku - dobře (3)

Praze dne 17.06.2018 Zdeněk

Jiran

References

Related documents

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

Teoretická část diplomové práce studentky by měla přibližovat příklady a inspirační zdroje vedoucí k její práci teoretické a tak rozvinout

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Plocha náměstí je perforována venkovním amfiteátrem a světlíky – toto řešení umožňuje vnímat z veřejného prostoru dění pod úrovní terénu a vizuálně tak

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Tereza Čermáková Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na

Dále bylo zjištěno, že se zvyšujícím se počtem zákrutů se úhel stoupání šroubovice vláken v přízi snižoval z důvodu zkompaktnění struktury materiálů,

Díky této práci, jsem měl možnost studovat různé přístupy ke zvuku prostředí, ale hlavně si teď více uvědomuji, že vedle viditelného světa existuje i akustické

Není zcela jasné, jak probíhala komunikace se současným majitelem budovy, zda instalace vzniká na jeho zadání, nebo jde především o vlastní iniciativu autorky, zda je

Tento veřejný prostor je součástí zadání a měl by tvořit plochu věnovanou novému objektu CPK.. Tím, že

• railjet – vlaky pro komfortní cestování na dlouhé vzdálenosti v rámci České republiky i do zahraničí zastavující pouze v nejvýznamnějších stanicích

V době, kdy medializace určitých fyzických ideálů krásy natolik ovlivňuje vnímání našeho těla, je stále těžší zůstat objektivní a vidět sebe i své blízké jako celek –

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

Kompozice barevných ploch rozbíjí prostor a pak ho zase sceluje proudy světel, které se rozlévají, mísí a vzájemně ovlivňují v celém prostoru galerie i

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené

Pokud tedy chápu člověka jako součást přírody a technologii jako součást člověka, mohl bych tvrdit, že technologie znamená další vývojový

Krátká analytická část posluchačovy práce vjejím úvodu a následná urbanistická skica prezentují postup v uvažování o hierarchii a míře reprezentativnosti zadaného místa