• No results found

řez CC 1:200řez DD 1:200řez CC, řez DD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "řez CC 1:200řez DD 1:200řez CC, řez DD"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FAAA oplysninger

±0,000 +13,800

+4,050 +13,650

+3,380 +7,950

+7,500

-0,300 -2,700

-3,000

±0,000 +13,800

+4,050 +13,650

+3,380 +7,950

+7,500

-0,300 -2,700

-3,000

Nová škola architektury v Aarhusu, Dánsko Bc. Tereza Čermáková Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí práce: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

řez CC 1:200

řez DD 1:200

řez CC, řez DD

References

Related documents

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí práce: Ing.. Radek

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené