• No results found

řez CC 1:200řez DD 1:200řez CC, řez DD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "řez CC 1:200řez DD 1:200řez CC, řez DD"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

FAAA oplysninger

±0,000 +13,800

+4,050 +13,650

+3,380 +7,950

+7,500

-0,300 -2,700

-3,000

±0,000 +13,800

+4,050 +13,650

+3,380 +7,950

+7,500

-0,300 -2,700

-3,000

Nová škola architektury v Aarhusu, Dánsko Bc. Tereza Čermáková Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí práce: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

řez CC 1:200

řez DD 1:200

řez CC, řez DD

References

Related documents

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí práce: Ing.. Radek

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na

3 Univerzitní bydlení v Berlíně, bakalářská práce, LS 2015/2016, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci, vedoucí práce prof..

Technické řešení projektu neodpovídá stupni diplomové práce,- založení budovy je znázorněno schematicky, vhodné by bylo doplnit technické detaily fasády, střechy

Další výhodou je, že na rozdíl od klasických forem street artu, může být augmneto- vaná forma použita v jakékoli městské části bez výjimky chráněných

Díky této práci, jsem měl možnost studovat různé přístupy ke zvuku prostředí, ale hlavně si teď více uvědomuji, že vedle viditelného světa existuje i akustické

Hodnocená výstupní umělecká realizace BcA. Jana Kysely je deklarována jako interaktivní video, které směšuje několik televizních kanálů, zabývajících se

• railjet – vlaky pro komfortní cestování na dlouhé vzdálenosti v rámci České republiky i do zahraničí zastavující pouze v nejvýznamnějších stanicích

programem, byť ve variantním řešení, by byla na místě (jsem přesvědčen o úspoře obestavěného prostoru a ve výsledku i vyšší kvalitě vnitřního prostoru.) Za ne

V době, kdy medializace určitých fyzických ideálů krásy natolik ovlivňuje vnímání našeho těla, je stále těžší zůstat objektivní a vidět sebe i své blízké jako celek –

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

Kompozice barevných ploch rozbíjí prostor a pak ho zase sceluje proudy světel, které se rozlévají, mísí a vzájemně ovlivňují v celém prostoru galerie i

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené

Pokud tedy chápu člověka jako součást přírody a technologii jako součást člověka, mohl bych tvrdit, že technologie znamená další vývojový

Krátká analytická část posluchačovy práce vjejím úvodu a následná urbanistická skica prezentují postup v uvažování o hierarchii a míře reprezentativnosti zadaného místa