25. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 136

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 136/2016 Dnr 2016/0296 KS-1 Diariekod: 150

Revidering av regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog 2013 nuvarande regler för miljökrav vid upphandling i Sollentuna kommun, reviderade 2014.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla inköpsorganisationen med införande av tydliggjorda ansvar, se över styrande dokumentation för inköpsrutiner, kontinuerligt arbeta med avtalstrohet och strategiska inköpsområden samt minska antalet leverantörer. Bakgrunden till detta beslut är en förstudie avseende översyn av kommunens inköpsrutiner som genomfördes i slutet av 2014 och i början av 2015 där det bland annat framkom att styrdokumentationen var

svårförståelig och otydlig.

Med anledning av härav behöver regler för miljökrav vid upphandling revideras utifrån de nya förutsättningarna. Revideringen innebär bland annat att reglerna för miljökrav i upphandling byter namn till regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun.

Vidare innebär revideringen att reglerna för miljökrav vid inköp och upphandling anpassas till kommunens miljöpolicy.

Syftet med denna revidering är att kommunen nu fokuserar på att ställa bra krav som leder till miljöförbättring i utvalda upphandlingar.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :