• No results found

Sammanträdesprotokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanträdesprotokoll"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 – 15:30

Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s)

Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp)

Petra Lindqvist (s) ersattes av Daniel Peres (s) §

Närvarande ersättare: Bengt Larsson (m), Michael Swedberg (m) John Carlsson (c), Patrik Sundberg (m) Kristina Gilbert (m)

Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley från Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 48 – 58

Underskrifter: Sekreterare………

Maria Wancke

Ordförande………

Tomas Landskog

Justerande………..

Per Insulander

__________________________________________________________________

ANSLAG OCH BEVIS

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2014-05-20 Datum för anslags uppsättande: 2014-05-

Datum för anslags nedtagande: 2014-06-

Underskrift:...

Maria Wancke

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2

Innehållsförteckning Dnr

§ 48 Byggenheten informerar sbn14/4

§ 49 Övriga anmälningsärenden sbn14/4

§ 50 Tureholm 2:61 sbn14/40

§ 51 Ökenäs 1:1 sbn11/197

§ 52 Detaljplan för Överåda 3:54, Åda Fritidshusområde sbn12/26

§ 53 Detaljplan för del av Fagerhult 2:212, Vagnhärad sbn14/7

§ 54 Detaljplan för del av Överåda 3:1, Vreten sbn11/228

§ 55 Kvartalsuppföljning mars 2014 för SBN sbn14/22

§ 56 Oljeskyddsplan för Trosa, Nyköping och Oxelösunds

kommuner sbn14/23

§ 57 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 § 58 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

§ 48 Dnr sbn2014/4

Byggenheten informerar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

________

Ärendet

Samlad information från byggenheten

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

§ 49 Dnr sbn2014/4

Övriga anmälningsärenden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutar förbjuda den anmälda vattenverksamheten avseende muddring inom Hökö 1:3 och 1:4. Länsstyrelsen upphäver samtidigt Trosa kommuns dispens från strandskyddsbestämmelserna för åtgärden.

Dnr LS:535-5771-2011 Dnr SBN:2010/270 samt 2010/255 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för fastigheten Girhällstorp 1:5 och visar ärendet åter till nämnden för ny

handläggning.

Dnr LS:403-313-2014 Dnr SBN:2013/235

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

§ 50 Dnr sbn2014/40

Tureholm 2:61

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett bostadshus som förlängning av det befintliga huset enligt förbud 7 kap § 15 Miljöbalken

Ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens rörande tillbyggnad av bostadshus.

Beredning

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad 2014-05-07

Kopia till Sökanden

Akten

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

§ 51 dnr sbn2011/197

Ökenäs 1:1

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 16-1 inte kräva strandskyddsdispens för aktuell gärdesgård då avtal om djurhållning upprättats,

att mark- och miljödomstolens dom, mål nr M 3959-12 om avlägsnande av gärdesgård omgående verkställs om djurhållning upphör på fastigheten,

att gärdesgården avlägsnas vid vattnet och en fri passage ges enligt kartunderlag

Beredning

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Pia Lindbäck daterad 2014-05-09.

Arbetsutskottets sammanträde 2014-05-06 § 41.

Kopia till Sökanden Akten

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

§ 52 Dnr SBN 2012/26

Detaljplan för Överåda 3:54, Åda fritidshusområde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till samrådsredogörelse avseende såväl detaljplan som gatukostnadsutredning

att efter revidering uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan samt förslag till gatukostnadsutredning på granskning

Ärendet

På fastigheten Överåda 3:54 i Åda fritidshusområde finns 45 hus varav ungefär 2/3 upplåts via arrende. I april 2015 upphör gällande arrendeavtal och dessa avtal behöver således omförhandlas. Fastighetsägaren har sagt upp samtliga arrenden och vill i samband med detta se över möjligheten att ändra byggrätter, bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt se över vägarna i området. Därutöver önskar fastighetsägaren tillskapa ytterligare tomtplatser. I och med att ett huvudgatustråk med kommunalt huvudmannaskap föreslås har även en gatukostnadsutredning gjorts. Såväl detaljplan som gatukostnadsutredning har samråtts med berörda sakägare och reviderade förslag föreslås nu skickas ut för granskning.

Planen handläggs med normalt planförfarande.

Diskussion

Arbetsutskottet diskuterade arrendelagstiftning, kostnader för gator och VA- anslutningar samt möjligheter till stolphus på särkskilt lämpliga tomter.

Beredning

Skrivelse från ägaren till Överåda 3:54 daterad 2013-09-16 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-08, § 81 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-03-11, § 24

Kopia till Akten

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

§ 53 Dnr sbn2014/7

Detaljplan för del av Fagerhult 2:212, Vagnhärad

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Trosa kommun äger fastigheten Fagerhult 2:212 och inom aktuellt område är idag en förskola belägen. Förskoleverksamheten är under förändring i Vagnhärad och kommunen har för avsikt att flytta verksamheten till annan plats. I och med detta möjliggörs en annan inriktning för markanvändningen. En ny detaljplan ska arbetas fram för att skapa byggrätter för bostäder och en principskiss har arbetats fram för diskussion i arbetsutskottet.

Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande.

Beredning

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-04, § 9

Diskussion

Arbetsutskottet diskuterade placering av huskropparna samt bygghöjder.

Kopia till Akten

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

§ 54 Dnr SBN 2011/228

Detaljplan för del av Överåda 3:1, Vreten

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet

I direkt anslutning till Åda Golf & Country Club föreslås ett nytt bostadsområde med elva småhus. Tomterna är belägna i en sydsluttning ner mot golfbanan. Norr om planområdet finns en känd fornlämning och en arkeologisk utredning har gjorts för att säkerställa att byggnationen är möjligt. Bostäderna ska trafikförsörjas via gemensam infartsväg med golfbanan. En principskiss är framtagen för diskussion i arbetsutskottet.

Beredning

Brev från Michael Isoz, 2011-11-21

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-01-17, § 7

Diskussion

Arbetsutskottet diskuterade dragningen av tillfartsvägen, hustyper samt säkerheten för området.

Kopia till Akten

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 10

§ 55 Dnr sbn2014/22

Kvartalsuppföljning mars 2014 för samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till kvartalsuppföljning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

________

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på knappt 400 tkr per mars 2014. Detta beror i första hand på lägre intäkter än förväntat men även på bland annat kostnader för bostadsanpassning som överskrider fastslagen budget.

Då intäkterna förväntas öka under våren görs trots detta bedömningen att nämndens verksamheter bör klara sig inom gällande budget för 2014.

Kopia till

Ekonomikontoret Akten

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11

§ 56 Dnr sbn2014/23

Oljeskyddsplan för Trosa, Nyköping och Oxelösunds kommun

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till oljeskyddsplan för Trosa, Nyköping och Oxelösunds kommun.

________

Ärendet

Oljeutsläpp till sjöss är en av de riskfaktorer som en kustkommun har att hantera.

Utsläppen förorsakar en mängd allvarliga olägenheter. Spillet orsakar kraftig nedsmutsning av stränder och båthamnar men kan också innebära allvarliga ekologiska störningar.

Oljeskyddsplanen skall ge vägledning i den händelse våra kommuner skulle drabbas av ett större oljeutsläpp till sjöss. Bekämpning av oljeutsläpp räknas som räddningstjänstverksamhet och syftar till att begränsa skadorna så mycket som möjligt. För oljebekämpning till sjöss ansvarar kustbevakningen. Kommunen ansvarar för oljebekämpningen vid strandlinjen och särskilt markerade

hamnområden. Sanering av oljeutsläpp är förvaltningsmässigt oreglerad men praxis är att respektive kommun tar ansvaret.

Förslaget till oljeskyddsplan är en revidering av planen från 2006 och har fokus på räddningstjänstskedet vid ett oljepåslag. Planen behöver sedan kompletteras med kommunspecifika bilagor såsom det kommunala ansvaret med checklista då

räddningstjänstskedet är över, dokumentationsrutiner, aktuella kontaktlistor, karta med utpekade skyddsvärda områden där skydd och sanering ska prioriteras vid ett oljepåslag.

Kopia till

Sörmlandkustens räddningstjänst Miljökontoret

Akten

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12

§ 57 Dnr sbn 2014/1

Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna ___

Bygg och rivningslov

- Stämjärnet 1, Industrigatan 7. Bygglov uppsättning av fasadskyltar. § 84 Dnr:2014/63

- Silversmeden 2, Västra Långgatan 28. Bygglov utvändig ändring. § 88.

Dnr:2014/78

- Långnäs 4:20, Bergsstigen 4. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport.

§ 71 Dnr:2014/42

- Kvarnvingen 7. Bygglov ändrad användning. § 73 Dnr:2014/61

- Källvik 1:17, Källviksvägen 4. Bygglov nybyggnad uthus samt plank. § 74 Dnr:2014/65

- Öbolandet 22:1, Rävuddsvägen 18. Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad gästhus. § 78 Dnr:2014/71

- Långbro 5:3, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. § 83 Dnr:2014/74 - Skrovet 7, Malmvägen 7. Rivningslov för garage och bygglov för garage. § 87

Dnr:2014/125

- Trosa 11:4, Nyängsvägen 1. Bygglov nybyggnad kiosk. § 90 Dnr:2014/115 - Klyvaren 4, Strandvägen 44. Bygglov utvändig ändring tillbyggnad av befintlig

balkong. § 81 Dnr:2014/92

- Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov skyltlåda. § 82 Dnr:2014/122 - Hästbjörke 2:2, Västerleden 6. Bygglov utvändig ändring, solcellspaneler på

huvudbyggnadens tak. § 80 Dnr:2014/75

- Gamla Staden 117, Östra Långgatan 27. Bygglov tillfällig åtgärd uppställning kylcontainer. § 79 Dnr:2014/48

- Trosa 11:16, Sockengatan 7. Bygglov utvändig ändring, förlängning av tak över balkong. § 77 Dnr:2014/85

- Styva Lasse 3, Östermalmsvägen 36. Ändrad användning och skylt. § 72 Dnr:2014/56

- Åran 2, Strandvägen 40. Bygglov plank och pool. § 75 Dnr:2013/156 Startbesked

- Hästbjörke 2:2, Västerleden 6. Bygglov utvändig ändring solcellspaneler.

Dnr:2014/75

- Avlebro 1:26, Avlebro, Gökbacken, Längan. Rivningslov av fritidshus och 2 st uthus samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage, carport och förråd.

Dnr:2013/273

- Långnäs 3:34, Långnäsvägen 17. Bygglov uppförande av plank. Dnr:2014/43 - Sandhälla 1:1, Sandhälla. Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2014/76 - Öbolandet 21:2, Rävuddsvägen 14. Bygglov tillbyggnad fritidshus.

Dnr:2013/255

- Öbolandet 22:1, Rävuddsvägen 18. Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad gästhus. Dnr:2014/71

- Södra Husby 5:34, Åvägen 16. Bygglov utvändig ändring, ändrad användning.

Dnr:2014/45

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13 - Silversmeden 2, Västra Långgatan 28. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2014/78 - Hökö 1:3, Hökö. Bygglo för tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/227

- Trosa 11:4, Bygglov nybyggnad kiosk. Dnr:2014/115

- Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26 B. Bygglov skyltlåda. Dnr:2014/122 - Sjölundabacken 4, Skogsstigen 9. Bygglov uterum. Dnr:2013/319 -

Slutbesked

- Dalby 2:37, Västerleden 3. Bygglov uppsättning plank. Dnr:2012/194 - Yxan 4, Industrigatan 29. Bygglov uppställning av container. Dnr:2013/203 - Tureholm 2:254, Gillbergsvik mellangården. Bygglov nybyggnad uthus.

Dnr:2013/280

- Fagerhult 2:217, Stationsvägen 5. Bygglov uppsättning plank. Dnr:2012/195 - Fagerhult 2:218, Stationsvägen 3A. Bygglov uppsättning plank. Dnr:2012/196 - Väsby 13:3, Långbro. Bygglov uppsättning plank. Dnr:2012/197

- Stensund 5:91, Slånbärsvägen 2. Bygglov tillbyggnad uthus samt uppförande av skärmtak på huvudbyggnad. Dnr:2013/40

- Stämjärnet 5, Industrigatan 3. Bygglov takhöjning invändig ändring på industri. Dnr:2012/378

- Riksnyckeln 1, Persögatan 5. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/282 - Stene 1:33, Stene Mellangård 1. Anmälan om installation av eldstad till befintlig

rökkanal. Dnr:2014/36

- Folkvik 1:3, Tofsö Guldtistel 2. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/53

- Tureholm 2:274, Lagnö Gård Studion. Bygglov för solceller på tak.

Dnr:2014/82

- Skjutsstationen 11, Fiskargatan 10B. Bygglov tillbyggnad uthus. Dnr:2014/26 - Mättinge 1:26, Mättinge, Stångberget. Bygglov tillbyggnad fritidshus.

Dnr:2013/139

- Repslagaren 3, Högbergsgatan 22. Bygglov tillbyggnad trädäck. Dnr:2014/69 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked)

- Öbolandet 9:2, Strömmingsberget 43B. Rivningslov av fritidshus, mark- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/321

- Tureholm 2:212, Lövhagsvägen 6. Bygglov nybyggnad fritidshus och garage samt marklov. Dnr:2013/127

- Avlebro 1:42, Bygglov nybyggnad enbostadshus, carport. Dnr:2013/62 - Lånesta 4:4, Nya Industrivägen 3. Bygglov tillbyggnad och ombyggnad av

affärslokal. Dnr:2012/362

- Fagerhult 2:84, Stenåldersvägen 52. Bygglov tillbyggnad flerbostadshus samt utvändig ändring. Dnr:2013/188

- Berga 4:1, Berga Nyberga. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.

Dnr:2012/22

- Norrby 8:21, Hammarbyvägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Dnr:2013/216 Slutbevis

- Västerljungs-Djupvik 1:5, Brommagården, Västerljung. Uppförande av tre stugor, en bastu samt tillbyggnad av övernattningsstuga med WC/duschrum.

Dnr:2009/28

- Tofsö 5:78, Älgstigen 3. Tillbyggnad av fritidshus. Dnr:2008/235-1 - Stensund 5:123, Slånbärsvägen 13. Uppförande av garage med

byggnadsarean 40 kvm. Dnr:2009/245

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14 - Överåda 3:1, Kohagen, Trosa. Återuppförande av enbostadshus efter brand.

Dnr:2010/286

- Sund 4:118, Norra Sundsvägen 141, Vagnhärad. Tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarean 75 kvm. Dnr:2009/55

Beslut om eldstad och startbesked.

- Bostället 6, Betesgången 12. Installation av eldstad och rökkanal.

Dnr:2014/130

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

§ 58 Dnr sbn 2014/2

Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna

- Dnr 2014/5-17, Montering tröskelkil insida altandörr och ramp på utsidan till altanen.

- Dnr 2014/5-16, Borttagning del av räcke på befintlig trappa för att möjliggöra angöring av ny ramp. Montering av träramp med halkskydd enligt önskemål från fastighetsägaren utmed fasad.

- Dnr 2014/5-12, montering av duschkabin.

- Dnr 2014/5-15, Iordningställande av duschplats, montering ramp alternativt hiss vid entré samt tröskelkilar vid ytterdörr.

- Dnr 2014/5-19, Minimering alternativt borttagning om möjligt av badrumströsklar på nedre och över plan.

- Dnr 2014/5-20, montering av stödhandtag, minskning av trösklar med mera.

- Dnr 2014/5-18, ansökan avslås.

References

Related documents

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap 43 § PBL.. Fasaderna utförs

Om du delgivits beslutet med förenklad delgivning måste överklagandet ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du delgavs beslutet. Beslutet kungörs

Beslutet om dispens enligt miljöbalken upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för

Länsstyrelsen, enheten för styrning och samordning, beslut 2019-03-06, överklagande av byggnadsnämndens beslut att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

Länsstyrelsen, enheten för styrning och samordning, beslut 2019-04-16, överklagande av beslut om tidsbegränsat lov för nybyggnad av uteservering på fastigheten Rådhuset 2:1-nu

Enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen, PBL, är byggnadsnämnden skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11

Klevshult 1:146 – Rivningslov för rivning av befintlig carport/förråd samt bygglov för nybyggnad av garage. Salwan

Situationsplan Sektionsritningar Förslag till kontrollplan Planritningar, skala 1:100 Markplanering, skala 1:200 Konstruktionsritning Fasadritningar, skala 1:100.