• No results found

Underrättelse om kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan i Vellinge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Underrättelse om kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan i Vellinge"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunförvaltningen

2021-10-08

Underrättelse Dnr: Ks 2016/37.722

POST 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3

TELEFON 040-42 50 00

FAX 040-42 51 49

E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

WEBB Vellinge.se

BANKGIRO 5896-1467

ORG. NR 212000-1033

Underrättelse om kommunfullmäktiges antagande av

detaljplan för Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan i Vellinge

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har den 27 september 2021 antagit rubricerade detaljplan.

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27 § 153 finns även tillgängligt på Vellinge kommun hemsida, Vellinge.se.

Eventuellt överklagande ska ha inkommit senast 2021-11-01 (tre veckor efter protokollets anslagsdatum) till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller mailas till plan@vellinge.se.

Överklagande ska ske skriftligen där det anges vilket beslut som överklagas, hur man begär att beslutet ska ändras och varför samt innehålla namn, adress och telefonnummer.

Anslagen på kommunens anslagstavla och publicerad på Vellinge.se 2021-10-08 / Nedtagen ... - ……..……… - ………..…… /

References

Related documents

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Eventuellt överklagande ska ha inkommit senast 2022-01-13 (tre veckor efter protokollets anslagsdatum) till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge

Eventuellt överklagande ska ha inkommit senast 2021-11-12 (tre veckor efter protokollets anslagsdatum) till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81

Inom planområdet finns ytor för lek och rekreation dels mellan ”gårdsbebyggelsen” och de nya längorna, dels norr om det gamla boningshuset.. Det gröna ska kompletteras med

Planutformningen justeras dock till granskningen i det sydvästra hörnet för att pröva bättre möjligheter till uteplatslägen i förhållande till bullersituationen och

Länsstyrelsen önskar att det säkerställs på plankartan genom planbestämmelse att bygglov och startbesked för väsentligt annat ändamål inte får ges förrän markens lämplighet

Inom planområdet finns ytor för lek och rekreation dels mellan ”gårdsbebyggelsen” och de nya längorna, dels norr om det gamla boningshuset.. Det gröna ska kompletteras med

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark