• No results found

VELLINGE �KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VELLINGE �KOMMUN"

Copied!
56
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-11-08

Plats Kola backen

Tid 18:00-20:30

Paragrafer 188-218

Beslutande

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) jäv§ 216 Klas Kristensson (M)

Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Stellan Carlson (M)

Ej beslutande Ersättare

Tjänstemän

Johnny Fiskbaek (M) § 216

Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Gordh, Emma Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Heinesson, Nina

Rima Anden

Dnr: MBn 2018/212

(2)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Miettinen Wik, Mia Utses att justera Jan Björkman (MP) Justering,

plats och tid

Kommunhuset, 2018-11-13

Dnr: MBn 2018/212

(3)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Un

Miettinen Wik, Mia Sekreterare

An slagsbevis

Protokoll

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet

Miettinen Wik, Mia Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-08

2018-11-14 2018-12-06 Kommunhuset

Dnr: MBn 2018/212

(4)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 188 Val av justerare

§ 189 Ärendelista

§ 190 Närvaro

§ 191 Meddelanden till nämnden 2018-11-08

Protokoll

§ 192 Redovisning av delegeringsbeslut för september 2018

§ 193 Uppföljning av överklaganden

§ 194 Information om tillsynsverksamheten 2018

§ 195 Stadsbildspris 2018

§ 196 Sammanträdesdagar 2019

§ 197 Ändring av delegeringsordning

§ 198 Granskning av avtalshantering och avtalstrohet

§ 199 Remiss i samråd om översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde

Dnr: MBn 2018/212

§ 200 Remiss i samråd om detaljplan för del av Vellinge 68:14 m fl, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

§ 201 Remiss i samråd om detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12. 3:45 och 42:1

§ 202 Drogförebyggande arbete 2017-2020 uppföljning

§ 203 Utemiljöer på förskolor i Vellinge kommun - råd och riktlinjer samt lekvärdesfaktorer

§ 204 Projekt - Energi i tillsynen

§ 205 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Gessie

§ 206 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

§ 207 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Norra Håslöv

§ 208 Höllviken 14:180 - $jöbrisvägen 30, ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt

§ 209 Höllviken 16:44 - Harrisvägen 46 b, ansökan om marklov för trädfällning

§ 21 0 Höllviken 22:223 -Alviksvägen 36, ansökan om bygglov för skärmtak

§ 211 Kämpinge 10:1 - ansökan om bygglov för teletorn och teknikbodar

§ 212 Lilla Hammar 1 :69 - Brädgårdsvägen 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av träningsanläggning

(5)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

§ 213 Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - Överklagande av länsstyrelsens beslut

§ 214 Lilla Hammar 15:32 - Midgårdsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader

§ 215 Lilla Hammar 15:34-ÄRENDET UTGÅR

§ 216 Vellinge 68:172 - ldunsgången 26, ansökan om bygglov för pooltak

§ 217 Vellinge 68:241-Terminalgatan 17, ansökan om bygglov för kontor/lager

§ 218 östra Grevie 7:5 - Dalsjövägen 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för tälthall

(6)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Mbn § 188

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

Protokollet från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker tisdag 13 november hos nämndsekreteraren på miljö- och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Jan Björkman (MP) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I

Uld<agsbesty,kaade

(7)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Mbn § 189

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

I

Josleciag

Ärendelista 20 I 8-11-08

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna ärendelistan med följande ändring: Ärende om ansökan om bygglov på fastigheten Lilla Hammar 15 :34 utgår.

I

Uld<agsbesly,kaade

(8)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Mbn § 190

Närvaro

Ärendebeskrivning

Beslut

Godkännande av närvaro för tillsynsjurist Rima Anden som ska redogöra för tillsynsverksamheten och miljöinspektör Nina Heinesson som ska redogöra för projekt om utemiljö för förskolor.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna att Rima och Nina närvarar under dagens sammanträde.

I

Uldcagsbesty,kaade

(9)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2289 Mbn § 191

Meddelanden till nämnden 2018-11-08

Ärendebeskrivning Meddelande inkomna mellan 2018-10-03 - 2018-10-29

Till meddelanden hör beslut från överprövande instanser, beslut och information från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö­

och byggnadsnämnden bör ta del av.

Beslutsunderlag 1.

2017 /2584, Ärende 0111 bostadsanpassningsbidrag, förvaltningsrättens begäran 0111 yttrande

2018-10-03, Mbn, genom Ola F lämnar yttrande 2. 2018/2152, Avsägelse från ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

2018-10-03, beslut från kommunfullmäktige

3. 2017 /2670, Falsterbo 3 :45, nybyggnad av en bostadshus, bygglov överklagat

2018-10-03, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövn i ngsti I Istånd

4. 2018/1570, Höllviken 23:135, bygglov för mur 201 8-10-05, länsstyrelsen avslår överklagandet

5. 2017 /1850, Ärende om bostadsanpassningsbidrag, ansökan avslogs

2018-10-04, förvaltningsrätten avslår överklagandet

2018/83, Lilla Hammar 15 :32, nybyggnad av flerbostadshus 6.

2018-10-05, Länsstyrelsen upphäver beslutet

I

J,,,,,,,,

F I

I Uld .. ,,,.,,,,�,,,,

(10)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslut

I

Josteriog

F

I

7. 2018/1286, Falsterbo 22:21, nybyggnad av enbostadshus 2018-10-11, länsstyrelsen upphäver beslutet på sökandes begäran

8. 2017/2912, Åkarp 4:27, bygglov för hunddagis upphävt och återförvisat av länsstyrelsen

2018-10-17, mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet 9. 20 l 7 /2648, Falsterbo 4: 179, bygglov för tlerbostadshus 2018-10-18, länsstyrelsen avslår överklagandena

10. 2016/2463, Höllviken 7:86, föreläggande enligt Miljöbalken rörande luftflödesmätning

2018-10-19, länsstyrelsen upphäver beslutet och åte1förvisar ärendet

Ks 2018/450, Motion om att Vellinge ska följa upp klimatmålen 11.

årligen (MP)

2018-10-23, kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar remissen till miljö- och byggnadsnämnden

12. 2018/2268, val av ordföranden i kommunfullmäktige 2018-10-25, kommunfullmäktige

13. 2018/179, Falsterbo 8:47, ansökan om ändring av fönster avslås 20 I 8-l 0-29, länsstyrelsen upphäver och återförvisar ärendet till nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Utdragsbesty,kaede

(11)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2290 Mbn§192

Redovisning av delegeringsbeslut för september 2018

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16juni 2015.

Redovisning av delegeringsbeslut 2018-09-0 l - 2018-09-30 Miljöärenden

M 267 - 284 Byggärenden

BY 693 - 784 (bygglov)

BR 362 - 422 (staitbesked m.fl.) BS 493 - 552 (slutbesked)

Bostadsanpassningsärenden 8047-54

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

I

Utd .. ,,.,,.,."'"''

(12)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2291

Mbn § 193

Uppföljning av överklaganden

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga kraft. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Utd<agsbesty,kaade

(13)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Mbn § 194

Information om tillsynsverksamheten 2018

Ärendebeskrivning Hösten 2017 upprättades en tillsynsplan för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen under 2018. Enligt planen ska tillsynsverksamheten redovisas i slutet av året.

Beslutsunderlag Tillsynsjusrist Rima Anden redogör för ärendet.

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

J"steriog

j!: I � I

Uldragsbesty,kaode

(14)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2091 Mbn § 195

Stadsbildspris 2018

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Beslut

Miljö- och byggnadsnämndens presidium har tillsammans med stadsarkitekt och miljöchef möj I ighet att utse stipendiater till stadsbildspriset 2018.

Avdelningschef Maria Koistinen Hell borg redogör för ärendet Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Utdrng,beszy,kaade

(15)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2212 Mbn § 196

Sammanträdesdagar 2019

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Nämndsekreteraren

För att ge miljö- och byggnadsavdelningen goda förutsättningar för planering av verksamheten under 2019 föreslås att en preliminär plan för sammanträdesdagar 2019 behandlas av 2018 års nämnd. Den preliminära planen föreslås sedan läggas som förslag till beslut på första sammanträdet 2019.

Tjänsteskrivelse av nämndsek.reterare Mia Miettinen Wik Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. föreslå för 2019 års nämnd att fastställa sammanträdesdagarna för 2019.

I

Uldcagsbeslyrl<aode

(16)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2094 Mbn § 197

Ändring av delegeringsordning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Miljöenheten

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe. Nu gällande

delegeringsordning antogs den 16 juni 20 I 5 och har därefter ändrats vid flera tillfällen, senast den 30 augusti 2018.

Delegeringsordningen är uppbyggd kring grupper av delegater och gäller endast tillsvidareanställd personal.

Med anledning av att miljöinspektör Anna Ioannidis är föräldraledig och Anna Bogestål vikarierar för henne till och med 2019 föreslås att Anna Bogestål får delegation att besluta i ärenden som miljöinspektör.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. delegera beslut enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken till A1ma Bogestål, som miljöinspektör enligt delegeringsordningen (grupp B och C).

Delegaten

I

Utdragsbesty�aM,

(17)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2126 Mbn § 198

Granskning av avtalshantering och avtalstrohet

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Revisorerna

IUJMG har på uppdrag av de fö1iroendevalda revisorerna i Vellinge kommun granskat huruvida kommunen

avtalshantering sker i enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Revisorerna önskar svar från nämnderna kring vilka åtgärder de avser vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Revisionsrapport

Tjänsteskrivelse av avdelningschef Maria Koistinen 1-Jellborg Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. överlämna tjänsteskrivelsen till KPMG som nämndens svar på rappmten.

Kanslichef Martin Jungmann

Josteriag

F

Utdragsbestyrkande

(18)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-207 4 Mbn § 199

Remiss i samråd om översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Beslutet skickas till

TiIJväxtavdelningen

Miljö- och byggnadsnämnden har från Tillväxtavdelningen fått en samrådsremiss gällande ändring av översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde.

Ett förslag på ändring av översiktsplan för kommunens havsområde har tagits fram i samarbete mellan avdelningarna.

Den handlar om havets framtida utveckling och vad kommunen har för framtidsvisioner. Det är ett strategiskt

planeringsdokument som ska göra kommunen förberedd för framtida utmaningar.

Remiss

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Länk till samrådshandling:

https:/ /vell inge.se/Global/Samråd, %20Havet. pdf Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända miljö- och byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Tillväxtavdelningen.

Tillväxtavdelningen

Utdragsbestyrkande

I I

(19)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1850 Mbn § 200

Remiss i samråd om detaljplan för del av Vellinge 68: 14 m fl. verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Tillväxtavdelningen

Miljö- och byggnadsnämnden har från tillväxtavdelningen fått en remiss att besvara.

Remissen rör samråd om detaljplan för Vellinge 68: 14 m fl.

verksamhetsområde mellan E6 och väg 100.

Syftet med planen är att pröva möj I igheten för ett

verksamhetsområde där en variation av småskaliga och större verksamheter kan etableras. Det nya området ska ha en hög hållbarhetsambition, en hög arkitektonisk standard och fungera som en entre till södra Vellinge.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson och miljöchef Ola Gustafsson

Remiss

Planhandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Kristian Svensson (SD) lämnar skriftligt tilläggsyrkande.

Bifogas.

Ordföranden frågar om nämnden godkänner tilläggsyrkandet från Kristian Svensson (SD).

Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs. Ja-röst för bifall och nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet.

Votering genomförs med resultatet två ja-röster mot nio nej­

röster. Bifogas.

Ordföranden konstaterar att nänmden beslutat avslå ti I I äggsyrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt

beredningens förslag om att översända tjänsteskrivelsen till tillväxtavdelningen och finner att nämnden beslutar så.

I

Utd,agsbesty,kaode

(20)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända miljö- och byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Tillväxtavdelningen.

Reservation Kristian Svensson (SO) lämnar skriftlig reservation. Bifogas.

Protokollsanteckning Lennait Eriksson (L) lämnar protokollsanteckning. Bifogas.

Beslutet skickas till Tillväxtavdelningen

I

,as,.,,,

F I

I Utdcagsbesty,kaade

(21)

Miljö- och Byggnadsnämnden 20 I 8-11-08 Dnr:2018/1850.

Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 13 "Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Vellinge 68:14".

Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs erforderlig omfattning tilläggen:

Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.

Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 4 7 § bör göras

Anknytning mot väg I 00 bör säkerställas innan vidare arbete med detaljplanen genomförs.

·aterna i Vellinge kommun den 8:e november 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

eäemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

---Ocganisatioosoumrner,: 024lii0-635Z

I

Bankgiro: 7.-15-.e-6A09,�---

(22)

VELLINGE

�l<OMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Omröstning

g�-k�\ Y\\J\ �tt=- 1�� >JA· -N�

Datum:

W\ B � \ \ -o<o

Ärende:

RtV\t\,\

�)

J9 V. 66 ·. \ ""\

Ledamot Ola Freij

Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björlcman Elisabeth Tedestål Klas Kristensson

--�'S Renlred- Lennart Eriksson Per Edeheim Jan Björkman Jörgen Nord Kristian Svensson

Parti Ersättare M

M M M M

M

��-�.

L L

s

MP

so

Ja

><

x_

Nej Avstår

><

X ><

X

x_ X

>< X

(23)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-11-08 Dnr:2018/1850.

Reservation från Sverigedemokraterna pkt 13 "Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Vellinge 68-14 ".

Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.

Idag ligger Sveriges försö1jningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

För Sverigedemokraterna i Vellinge kommun den 8:e november 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge komm1,1n

E/Jidemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd .se

Orqaoisatiorisnummer: 802450-635-Z

I

Bankgiro: Z15-6A0.9---

(24)

(Remiss i samråd för detaljplan för del av Vellinge 68:14 m.fl.)

Ärendet har besvarats i yttrande av M _& B, tjänsteskrivelse översänd till Tillväxtavdelningen, protokoll M & B den 8 november 2018.

Yttrandet innehåller till fullo de flesta av de synpunkter som Liberalerna bifaller, med följande synpunkter och tillägg:

1. Den information och det underlag som kommit nämnden till handa i ärendet var vid sammanträdet försenad både beträffande samrådet, ( den 18/10) och beträffande skriftliga synpunkter. (den 5/11) Diskussion och förankring i ärendet var överflödigt då tid för det samma redan passerats.

2. Liberalerna anser att både tillfart från väg 100 och väg E6 skall vara genomgående så att området kan med lätthet nås från båda vägarna och området med lätthet kan korsas av trafik både från Höllviken och

Trelleborg.

3. Liberalerna anser att plats för spårbunden trafik skall med tydlighet vara reserverad.

4. Liberalerna anser att möjligheten till solenergi bör tillgodoses.

(Solpaneler) Växtlighet på tak anser vi inte är försvarbart i

"industriområden", varken ekonomiskt eller attraktivt vid etablering.

För Liberalerna

Lennart Eriksson

Per Edeheim

Måns Weimarck

(25)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1842 Mbn § 201

Remiss i samråd om detaljplan för del av östra Grevie 9:40, 9: 12. 3:45 och 42: 1

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande

Beslutsgång

Tillväxtavdelningen

Miljö- och byggnadsnämnden har från tillväxtavdelningen fått en remiss att besvara.

Remissen rör samråd om detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9: 12. 3 :45 och 42: l.

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder och skola norr om Bolmersvägen och väster om Torhögsvägen i Östra Grevie. Området föreslås bebyggas med ca 70 bostäder:

radhus, kedje- eller parhus och friliggande småhus.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson och miljöchef Ola Gustafsson

Remiss

Planhandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnänmdens beredning 2018-10-30

Ordförande lämnar ett tilläggsyrkande om att lämpligheten av anslutning av Torhögsvägen i Grevievägen måste studeras.

Kristian Svensson (SD) lämnar sla-iftligt tilläggsyrkande.

Bifogas.

Ordföranden frågar om nämnden godkänner tilläggsyrkandet från Kristian Svensson (SD).

Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs. Ja-röst för bifall och nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet.

Votering genomförs med resultatet två ja-röster mot nio nej­

röster. Bifogas.

Ordföranden konstaterar att nänmden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt

beredningens förslag om att översända tjänsteskrivelsen till

I

J,,t,,;�

7 . I

I Utd,agsbesty�"'"'

(26)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

I $

tillväxtavdelningen med moderaternas tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar så.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända miljö- och byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse till Tillväxtavdelningen med tillägg om att lämpligheten av en anslutning av Torhögsvägen i Grevievägen bör studeras.

Kristian Svensson (SD) lä1m1ar skriftlig reservation. Bifogas.

Tillväxtavdelningen

I

Utd,agsbesty,kaode

(27)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-11-08 Dnr:2018/1842.

Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 14 ,, Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1 mfl".

Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs erforderlig omfattning tilläggen:

Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.

Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 4 7 § bör göras

okraterna i Vellinge kommun den 8:e november 2018.

Kristian Svensson (SO)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

Sveriged raterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se I Hemsida: https://vellinge.sd.se

---<Orgaaisati0ns0ummer: 802450-635-1

I

Bankgirn: 715-6--4.Uc::i---

(28)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Omröstning

Datum:

2,o

l P, - \ \ - 0 &

Ärende:

U0\_.

Vvv

r �,<;� �.

Ledamot Parti Ersättare

Ola Freij M

Marie-Louise Bergman M Gisela Cavalli-Björkman M Elisabeth Tedestål M Klas Kristensson M

.L--a1'S-R:enhecl- M ) tt.Å

\.tl

Cl\, (I

,i<,

Lennart Eriksson L

Per Edeheim L

Jan Björkman

MP

Jörgen Nord s

Kristian Svensson

so

Ja Nej Avstår

X:..

'>('

X:. x._

.

>(_

X- y::_

>< x_

><--

(29)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-11-08 Dnr:2018/1842.

Reservation från Sverigedemokraterna pkt 14 "Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1 mfl".

Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

I jordbruksverkets rapport 201 7: 5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.

Idag ligger Sveriges försö1jningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. l stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

Sverigedemokl'aterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

För Sverigedemokraterna i Vellinge kommun den 8:e november 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

PS&edemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd.se

---10rganisationsm1mmer: 802450-63cliZ

I

BaAkgiro: 7-15-6409'---

(30)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2194 Mbn § 202

Drogförebyggande arbete 2017-2020 uppföljning

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Planen för drogförebyggande arbete antogs av KS i januari 2017. I planen åläggs nämnderna att genomföra

drogförebyggande insatser inom respektive ansvarsområde.

Redovisning till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska ske årligen i december.

Mål i planen för miljö- och byggnadsnämnden är att tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.

Miljöchef Ola Gustafsson har skrivit en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna genomförd uppföljning av de insatser som ligger under miljö- och byggnadsnämndens ansvars01måde i Plan för drogförebyggande arbete 2017-2020.

2. Översända uppföljningen till Brottsförebyggande rådet (BRA).

Peter Olsson, verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen, brottsförebygganderådet (BRÅ)

I

Uldcagsbesty,k'"de

(31)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2124

Mbn § 203

Utemiljöer på förskolor i Vellinge kommun - råd och riktlinjer samt lekvärdesfaktorer

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Miljöenheten

En poli,cy är framtagen för att vara ett stöd vid

bygglovsgivningen av förskolor och skolor i kommunen, men även för att kunna användas vid detaljplanering samt vid anmälan och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljöinspektör Nina Heinesson redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse av miljöinspektör Nina Heinesson

Policy," Utemiljöer på förskolor i Vellinge kommun - råd och riktlinjer samt lekvärdesfaktorer"

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I.anta "Utemiljöer på förskolor i Vellinge kommun - råd och riktlinjer samt lekvärdesfaktorer'' och översända det till kommunstyrelsen för information

Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden BR Fastigheter Bygglovenheten

I Utdcagsbesty,kaode

(32)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2075 Mbn § 204

Projekt - Energi i tillsynen

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

I

J,, ... ,,,

ffe I

Energi- och klimatstrateg

Projektet syftar till att arbeta fram en rutin för energitillsyn och företagsbesök med energifokus samt att fortsätta utveckla samarbetet mellan miljöinspektör och energi- och

klimatrådgivare i Vellinge kommun. Syftet med projektet är även att genom ett strukturerat samarbete hjälpa företagen att minska sin energianvändning.

Projektplan

Tjänsteskrivelse av energi- och klimatsh·ateg Aida Zubic Prag Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 20 I 8-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. anta föreslagen projektplan

I

Utd<agsbesty,koode

(33)

�KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1853 Mbn § 205

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Gessie

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för reparation av trapphiss.

Trapphiss är en sådan anordning av tekniskt slag där bidrag kan lämnas för reparation.

I det här fallet stod trapphissen stilla och fungerade inte.

Hissföretaget gjorde felsölrning och kom fram till att nödstoppet var aktiverat.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1 . avslå ansökan.

Det var inget fel på hissen och därför kan bidrag inte beviljas.

Sökande med överklagandeanvisning

Uldragsbestyrkande

(34)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1862 Mbn § 206

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för flera stödhandtag, tröskelborttagning, fjärrkontroll till dörrautomatik för två ytterdörrar, borttagning av dusch.kabin och nya duschväggar.

Bidrag för alla åtgärder utom nya duschväggar är beviljat.

Enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag 5 § ska bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I . avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag för dusch väggar.

Nya duschväggar är ingenting som krävs för att duschen ska fungera för den sökande.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Uid<agsbesly�aade

(35)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1756 Mbn § 207

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Norra Håslöv

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för trapphiss.

Den sökande bor i en villa i ett och ett halvt plan och önskar en trapphiss för att kunna komma upp till andra våningen där sovrummet finns.

På bottenvåningen finns alla nödvändiga funktioner och även rum och del av vardagsrum som går att inreda till sovrum.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag.

Bostaden är ändamålsenlig för den sökande även utan att nå ovan våningen.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Joste,;og

p

I Utd,agsbesty<kaode

(36)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1704 Mbn § 208

Höllviken 14: 180 - Sjöbrisvägen 30, ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande:

Ansökan avser ändrad användning av del av bostadshus till verksamhet samt skylt.

Enligt planbestämmelser är fastigheten avsedd för bostadsändamål.

Verksamheten består av en verkstad för tillverkning av konsthantverk i keramik, silver och blomster och ska hålla öppen för försäljning tre dagar i veckan.

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för en lilmande åtgärd beviljades av miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-31 men upphävdes av länsstyrelsen då förutsättningarna för

tidsbegränsat lov inte ansetts uppfyllda.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Flera grannar motsätter sig bygglovet i en gemensam skrivelse.

Sökande har bemött skrivelsen.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Wik Ansökningshandlingar·

Yttrande från grannar Bemötande av yttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov för ändrad användning med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen

2. Bevilja bygglov för skylt med stöd av 6 kap. 3 § plan- och byggförordningen

I

Uldragsbesty,kaode

(37)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslutet skickas till

I Jos,.,,,,

p

I

Avgift: 5 726 kronor, fakh1ra skickas separat.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbeskecl lämnats.

För startbesked ska kontrollplan redovisas.

Lovet upphör att gälla 0111 åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Enligt PBL 9 kap 42 a § rar ett beslut 0111 att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungj01ts i post- och inrikes tidningar, om sta,tbesked fitrns.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utdragsbesty,kaade

(38)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1683 Mbn § 209

Höllviken 16:44 - Harrisvägen 46 b, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Sökande:

Ansökan avser marklov för trädfällning av 4 björkar.

Fastigheten omfattas av detaljplan H 68t som vann laga kraft 1994-01-12 med tilläggsbestänunelse om att lov krävs för fällning av träd med stamdiametern 20 cm eller större.

Som skäl för avverkningen anges björkpollenallergi hos barn.

Kontakt har tagits med sökanden och en lösning har föreslagits om att tillåta avverkning av två träd. Sökanden önskar dock få ärendet prövat i dess helhet.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar ink 2018-08-20 samt intyg och korrespondens med tidigare handläggare

Foton samt mejlbrev med nuvarande handläggare Yttranden från sökanden

Läkarintyg

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Lennatt Eriksson (L) yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden forner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lenna1t Erikssons (L) förslag om att bifalla ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

l. avslå ansökan om marklov för trädfällning av fyra björkar på fastigheten Höllviken 16:44.

Utdragsbestyrkande

(39)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Reservation Beslutet skickas till

Ansökan kan inte anses vara förenlig med de krav på

varsamhet som ställ_s med hänsyn till platsens kulturhistoriska och miljömässiga värden, enligt PBL 9 kap. 35 § fösta stycket punkt 4 och punkt 5 a.

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Lennart Eriksson (L) lämnar skriftlig reservation. Bifogas.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdragsbesty,kaode

(40)

Liberalerna reserverar sig mot beslut i ärende MBN-2018-1704, gällande avslaget marklov för fällande av 4 st björkar på fastigheten Höllviken 14:180. I

detta fall av hälsoskäl. L b : '1 l..\

Liberalerna ser generellt, oavsett orsak att fastighetsägare skall ha sin fulla rätt att nyttja fastighetens beskaffenhet och vegetation. Att bevara och vårda fastigheten innebär också att gamla och skadade träd tas bort till förmån för nyplantering av lämplig växtlighet.

Vi anser också att detaljplaner i området bör ses över och justeras beträffande marklovsbestämmelser.

För Liberalerna

Per Edeheim Lennart Eriksson

(41)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1760 Mbn § 210

Höllviken 22:223 - Alviksvägen 36, ansökan om bygglov för skärmtak

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Förslaget innebär att ett skärmtak uppförs med ca 9 kvm på punktprickad mark som inte får bebyggas.

Sökande har yttrat sig i ärendet.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar Sökandes yttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan.

Åtgärden är inte att betrakta som en sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Avgift: 850 kronor, faktura skickas separat.

Sökande, med överklagandeanvisning.

1,,, .. ,,, F I I

Utd '"'''''.'''"'"''

(42)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-460 Mbn § 211

Kämpinge 10: 1 - ansökan om bygglov för teletorn och teknikbodar

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande: Rejlers Sverige AB, Rejlers Sverige AB, Hjalmar Pertis Väg 42, 35242 Växjö

Net4Mobility HB (Telenor och Tele2) söker bygglov för att uppföra en 36 m hög monopole (teletorn) samt tre teknikbodar.

Tornet behövs för att förbättra mobiltäckningen och öka kapaciteten för invånarna i Rängs Sand och Östra Höllviken.

Området utgör öppen betesmark som inte omfattas av detaljplan el ler områdes-bestämmelser.

Ansökan har kungjo1ts i Sydsvenskan. Inga negativa yttranden har inkommit.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar

Beslut gällande samråd enligt MB från länsstyrelsen ink 2018 Remissyttranden

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov för teletorn och tre teknikbyggnader inom Kämpinge 10: l 1ned stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen.

Avgift: 19 715 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga

I

JostMog

PI I """'''""'''"''

(43)

�KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslutet skickas till

kraft.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked finns.

Sökande och fastighetsägaren, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågra1mar.

Utdragsbestyrkande

(44)

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1314

Mbn § 212

Lilla Hammar 1 :69 - Brädgårdsvägen 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av våningsplan till en

träningsanläggning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Sökande: Fonntoppen, Höllvikens atlet club, Brädgårdsvägen 2, 236 32 Höllviken

Ansökan avser tillbyggnad av våningsplan till träningsanläggning.

Fastigheten omfattas av Detaljplan för område vid Fotevikens station, Vellinge kommun, Malmöhus län, laga kraft 1990-10- 31.

Högsta byggnadshöjd enligt detaljplanen är 6,0 m och minsta tak vinkel är 30 grader.

Här förslås tillbyggnaden få en byggnadshöjd på 7 ,3 m och takvinkeln blir 11 grader.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Inga negativa yttranden har kommit in.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Ordföranden yrkar att ärendet delegeras till bygglovarkitekt att bevilja bygglov när godkänd parkeringsutredning föreligger.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja ansökan och

dels ordförandens förslag om att delegera till bygglovarkitekt att bevilja bygglov när godkänd parkeringsutredning föreligger.

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med eget förslag.

Utdragsbestyrkande

(45)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. delegera till bygglovarkitekten att fatta beslut i ärendet när godkänd parkeringsutredning föreligger.

Sökande för kännedom

Utdragsbestyrkande

(46)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-83 Mbn§213

Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - överklagande av länsstyrelsens beslut

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Beslutet skickas till

Bygglovenheten

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2018-06-14 bygglov för flerbostadshus på fastigheten, beslutet överklagades och upphävdes av länsstyrelsen 2018-10-05.

Bygglovenheten vill överklaga länsstyrelsens beslut.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Beslut från länsstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva bygglov för flerbostadshus på fastigheten Lilla Hammar 15:32

2. överlämna tjänsteskrivelsen till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Skåne län

I

Utdcagsbesty<kaode

(47)

KOMMUN

I

Josleciag

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-2270 Mbn § 214

Lilla Hammar 15:32 - Midgårdsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Yrkande Beslutsgång

Sökande: JM AB, 169 82 Stockholm

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2018-06-14 bygglov för flerbostadshus på fastigheten, beslutet överklagades och upphävdes av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansåg att bygglovet inte följde detaljplanens bestämmelser om antalet våningar.

Förslaget har nu omarbetats.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Lilla Hammar 15 :32 m. fl., bostäder vid väg 100, Laga kraft vunnen 2016-10-19.

Förslaget innebär att 6 stycken flerbostadshus i 3 till 5 våningar med tillhörande komplementbyggnader uppförs, totalt 87 lägenheter.

Det finns 1,5 parkeringsplatser per lägenhet varav 4 är

handikapparkeringsplatser. Det kommer att finnas möjlighet till laddning av elbilar.

Gemensam medborgarservice har med anledning av skyfallsplanen, höjt den planerade GC-vägen söder om flerbostadshusen för att förhindra att vatten rinner dit. Den sökande har också fått påpekande att grönområdena ska vara lägre än gångbanorna.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Kristian Svensson (SD) yrkar avslag till ansökan. Bifogas.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja ansökan och dels Kristian

I

Utd,agsbesty,kaad,

(48)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

I Josreriag

jC

I

Svenssons (SO) förslag om att avslå ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt l O kap.

9 § PBL

Avgift: 325 645 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjmts i post- och inrikes tidningar, om staitbesked finns.

Kristian Svensson (SO) lämnar skriftlig reservation. bifogas.

Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utd,agsbesty,kaad,

(49)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-11-08 pkt. 27 Dnr: 2018/2270.

Sverigedemokraterna i Vellinge reser·verar sig mot beslutet till fcfrmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15 :32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.

Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.

Sverigedemokraterna beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

rna i Vellinge kommun den 14:e juni 2018.

Kristian Svensson (SO)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Ve�

Sverlgedem�rna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd.se

Or:ga)ljsatiopsnummer: 802450-6357 LBankgiJ:9: 215-6409

(50)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-11-08 pkt. 27 Dnr:2018/2270.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32.

aterna i Vellinge kommun den 14:ejuni 2018

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

Sverige mokraterna Vellinge I Box 80 I 235 22 Vellinge I Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se I Hemsida: https://vellinqe.sd.se

---l.aganisationsnummer: B02-45Q-6J5l. IJifillkg,JJ.lr.'!l.g.,_;..1.-7å.,15,l,.-..i.:M.Pl,l.,9'---

(51)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2016-2896

Mbn§215

Lilla Hammar 15:34 - Kungstorpsvägen 8 B, ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokaler, utvändig ändring, mur och glasräcke

Initierat av

Ärendebeskrivning Beslutet skickas till

Sökande: Majejeb Bygg AB, Kungstorpsvägen 8 a, 236 32 Höllviken

Ärendet utgår då nya handlingar inkommit och nytt grannehörande måste utföras.

Sökande för kännedom.

I

Joste,;og

F I d I

Utd<agsbesty�aod,

(52)

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-1572

Mbn § 216

Vellinge 68: 172 - ldunsgången 26, ansökan om bygglov för pooltak

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Jäv Yrkande Beslutsgång

Beslut

Sökande:

Ansökan avser nybyggnad av pooltak.

Fastigheten omfattas av detaljplan V33, Torsgården, laga kraftvunnen 1973-08-03.

Förslaget innebär att pooltaket placeras i sin helhet på prickad mark, mark som inte får bebyggas samt närmare allmän platsmark än 4,5 m.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Lena J Carlsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Elisabeth Tedestål (M) deltar inte i handläggningen.

Lennart Eriksson (L) yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden finner att det films två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennart Erikssons (L) förslag om att bifalla ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar l . avslå ansökan

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, SFS 2010:900.

Utdragsbestyrkande

(53)

OOKOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Avgift: 1 351 kronor, faktura skickas separat.

Beslutet skickas till Sökande med överklagandeanvisning

I

Jasteriog

F

I I Utd,agsbesty,kaode

(54)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/212

Ärendets dnr: MBN-2018-76 Mbn § 217

Vellinge 68:241-Terminalgatan 17, ansökan om bygglov för kontor/lager

Initierat av

Ärende beskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande: ombud Byggsystem Bjärno, Företagsvägen 2,232 37 Arlöv

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av kontor/lager.

Fastigheten omfattas av detaljplan V 99 som vann laga kraft 2009-03-03.

Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att en del av hallbyggnaden ligger närmare gräns än 5 meter och taklutning är 3 grader vilket är lägre än minsta tillåtna 10 grader. Den senare avvikelsen har redan tillåtits för flera nybyggnader inom plan01mådet.

För att inte "tappa tid" önskar byggherren med ombud att nämnden delegerar till bygglovarkitekten att fatta beslut om lov när grannarna har avhöits och om dessa är positiva till åtgärden.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe Pedersen Ansökningshandlingar och reviderade ritningar ink 20 I 8-09-18 och 2018-10-24.

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. delegera åt bygglovarkitekten att bevilja bygglov för nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kap. 31 b § plan­

och bygglagen, när ärendet är komplett under förntsättning att inga negativa yttranden inkommit under grannehörandet.

Sökande för kännedom

I ,,,..,,, p I �

I Utdmgsbesty,kaode

References

Related documents

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata

7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov gäller även för skyltar och

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.. 20

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se figur 5) av området skulle kunna

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i