• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 4,Uttran, kl.18:00 – 19:30 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 4,Uttran, kl.18:00 – 19:30 Beslutande"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran, kl. 18:00 – 19:30

Beslutande Lars-Göran Liljedahl (S),

ordförande Camilla Jägemalm (TUP),

vice ordförande

Tobias Ginman (S) tjg.ers. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Ulf Hjalmarsson (M) Bo Claesson (KD)

Peter Sergius Himmelving (SD)

Ersättare Daniel Z Johansson (M), Johan Holmberg (SD), Camilla A Frejman

(KD), Dzintra Bergström (C)

Övriga deltagande Jakob Etaat, kanslidirektör, Agnetha Olofsson, valsamordnare, Corinne Johnson valkansliet, Olivia Linderoth, valhandläggare

Utses att justera Camilla Jägemalm (TUP)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, tisdagen 29 januari 2019, kl.17:00

Sekreterare Paragrafer §§ 1-11

Sara Hultqvist

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Camilla Jägemalm (TUP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2019-01-28

Anslaget den Nedtas den

2019-01-29 2019-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Sara Hultqvist

(2)

§ 1

Introduktion valnämnden

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar och redogör valnämndens uppdrag och roll.

(3)

§ 2

Kalendarium

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar och redogör för valnämndens kalendarium 2019.

(4)

§ 3

Fastställande av delegationsordning för valnämnden

Beslut

Valnämnden antar förslag till delegationsordning för valnämnden.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till ny delegations- ordning för valnämnden. Delegationsordningen syftar till att underlätta och effektivisera valnämndens arbete.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny delegations- ordning för valnämnden. Förslaget utgår ifrån nuvarande delegationsordning men har reviderats med nya lagrumshänvisningar.

Delegationsordningen syftar till att effektivisera och underlätta nämndens arbete och handläggning. Kommunledningsförvaltningen har utgått från verksamhetens behov men även tagit tillvara erfarenheterna från tidigare valarbete.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(5)

§ 4

Placering av valsedlar vid valet till Europaparlamentet 2019

Beslut

Valnämnden antar förslag till placeringsordning för valsedlar vid valet till Europaparlamentet 2019 som innebär att partivalsedlar och namnvalsedlar läggs i samma valsedelställ och i bokstavsordning efter partinamn.

Sammanfattning

I samband med allmänna val och folkomröstningar är det valnämnden som beslutar om hur valsedlarna ska placeras i kommunens val- och röstningslo- kaler. Valsedlar ska finnas i samtliga val- och röstningslokaler och presente- ras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.

För att skapa en likvärdig hantering av valsedlarna föreslår förvaltningen att samtliga valsedlar placeras i bokstavsordning efter partinamn. Valsedlar från övriga partier sorteras in i de befintliga serierna vilket innebär att den initiala ordningen kan komma att brytas och ytterligare sedelställ kan komma att behöva användas.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(6)

§ 5

Stationär förtidsröstning vid valet till Europaparlamentet 2019

Beslut

Valnämnden beslutar att kommunens ska tillhandahålla stationär förtids- röstning vid valet till Europaparlamentet 2019 i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2019-01-18 med ändringen att förtidsröstningen ska öppna kl.08:00 på valdagen.

Sammanfattning

Den stationära förtidsröstningen föreslås, i likhet med tidigare val, äga rum på Botkyrkas fem medborgarkontor i Alby, Fittja, Hallunda, Tumba och Tullinge samt i Vårsta vid Mötesplats Grödinge. Öppethållandet föreslås ut- ökas i relation till Europaparlamentsvalet 2014 genom öppethållande under alla dagar under förtidsröstningsperioden. Förvaltningen föreslår även att samtliga förtidsröstningslokaler ska bemannas med minst tre röstningsmot- tagare.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(7)

§ 6

Information om planering för röstning via mobila enheter i sam- band med valet till Europaparlamentet 2019

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar och redogör för planeringen för röstning via mo- bila enheter i samband med valet till Europaparlamentet 2019.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(8)

§ 7

Vallokaler vid valdagen i samband med valet till Europapar- lamentet 2019

Beslut

1. Föreslagna lokaler ska utgöra vallokaler vid valdagen i samband med valet till Europaparlamentet 2019.

2. Valsamordnaren uppdras att fastställa vilka rum som ska användas för röstningsmottagning inom respektive lokal.

Ärendet

Inför Europarlamentsvalet 2019 har valkansliet utarbetat ett förslag till val- lokaler som kan användas vid valdagen. Kommunens 49 valdistrikt föreslås inrymmas i 31 unika lokaler (se bilaga). Förslaget utgår från de vallokaler som används vid allmänna valen 2018. Lokalerna bedöms vara ändamålsen- liga och lätta att ta sig till. De är även tillgänglighetsanpassade.

Ambitionen har även varit att, där möjligt, samlokalisera valdistrikt i gemen- samma lokaler för att kunna göra samordningsvinster kring personalresurser, distribution av material samt för att underlätta för de politiska partiernas val- arbetare med färre antal unika lokaler.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(9)

§ 8

Fredad zon vid vallokaler i samband med valet till Europa- parlamentet 2019

Beslut

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive staket som omger dessa, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propa- ganda under valdagarna. För andra vallokaler samt förtidsröstningslokaler gäller propagandafri zon på 15 meter utanför lokalen.

Ärendet

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkom- röstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda, dvs sådant som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valnämnden föreslås därför ta likalydande beslut om fredade zoner som man tagit vid föregående års val. Beslutet innebär att samtliga skol- och förskole- gårdar, inklusive staket som omger dessa, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under valdagarna. För andra vallokaler samt förtidsröstningslokaler gäller propagandafri zon på 15 meter utanför lokalen.

Naturligtvis ska det fortfarande vara tillåtet med valsedelsutdelning utanför vallokalerna.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(10)

§ 9

Anmälningsärenden

Följande ärende anmäls till valnämnden:

Valnämnden 2018-11-06, § 34 Sammanträdestider för valnämnden 2019

(11)

§ 10

Delegationsärenden 2019

Inga delegationsärenden har anmälts till sammanträdet.

(12)

§ 11 Övrigt

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) framför att hon fått reaktioner via sociala medier om att Botkyrka kommun erbjuder en för låg ersättning till röstmot- tagarna. Jakob Etaat informerar om att budgeten antogs 2018 och att själva uppräkningsprincipen utgått ifrån 2014 års arvode samt prisbasbeloppets uppräkning 2018.

Camilla A Frejman (KD) ställer frågan om möjligheterna för funktionshind- rade att rösta då hon fått information från Valmyndigheten om att personliga assistenter eller ledsagare inte får följa med in i röstbåset. Jakob Etaat in- formerar om att röstmottagarna blivit informerade om att personer som be- höver hjälp med att göra i ordning sin röst har rätt att ta ha sällskap av led- sagare eller personlig assistent.

(13)

References

Related documents

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en bibehållen bud- getram för år 2017 täcker valnämndens ordinarie kostander samt tillkom- mande drift- och

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att medel motsvarande drift- och inköpskostnaden för valdatasystemet Kaskelot äskas för i budget 2016 samt att valnämndens presidium

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val..

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive stake- ten, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under val- dagarna.. För

Där ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska kunna ansvara för att

Valnämnden beslutar, om det finns två förtidsröster för samma väljare med valsedlar för det allmänna valet i det ena fönsterkuvertet och för folkom- röstningen i det andra,

Valnämnden noterar informationen till protokollet och överlåter till kom- mande valnämnd att ta ställning till promemorians förslag till aktivite-

valdeltagande eller som av tillgänglighetsskäl eller andra skäl inte anses lämpliga föreslås utgå till förmån för mer ändamålsenliga lokaler. röstning på särskilda