• No results found

Läckage av organiskt kol från sjösediment

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Läckage av organiskt kol från sjösediment"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Degree project in Biology, Master of Science (2 years), 2015

Examensarbete i biologi 45 hp till magisterexamen, Uppsala universitet, 2015 Biology Education Center and dept. of Ecology and Genetics / Limnology Supervisor: Dr. Simone Peter

Läckage av organiskt kol från sjösediment Oskar Agstam

De pågående klimatförändringarna på jorden har medfört ökad fokus på forskning om kolets kretslopp. Sötvattensystemens bidrag i kolets kretslopp har dock under relativt lång tid inte varit kartlagd, man har sett det som att sjöar och älvar i landskapet endast utgör en

transportväg av organiskt kol från land till hav. Men den forskning som bedrivits det senaste decenniet har förändrat det synsättet, man har bland annat uppskattat att ungefär hälften av det organiska material som rinner till en sjö också kommer att lagras i sjöns sediment eller

mineraliseras och försvinna till atmosfären som koldioxid eller metan. Sjöar upptar mindre än 0,5 % av världens yta på samma gång som de kan lagra stora mängder organiskt kol, faktiskt 50 % av havens lagringskapacitet. Detta gör sötvattenssystemens roll i kolets kretslopp viktiga att förstå, särskild sjöars och deras sediment.

Det finns två öden för det organiska kol som lagrats i sjöars sediment: Fortsatt lagring i en form som gör det otillgängligt för nedbrytning av mikroorganismer, eller läckage av organiskt kol från sediment till sjöns vatten. En sjö som lagrar mer organiskt kol än vad den läcker ut är en ”netto-sänka” av växthusgaser. På samma sätt benämns en sjö, som släpper ut mer

koldioxid än den lagrar, vara en ”netto-källa” av koldioxid.

Den allra senaste forskningen gällande kolets kretslopp i sediment har visat att det finns stor känslighet för läckage av organiskt kol när sjöbottnen blir syrefri. Järn är ofta bundet till organiskt kol i föreningar som är svåra för mikroorganismer att bryta ner. Detta skydd mot nedbrytning fungerar bra i syrerika miljöer, men när syret närmar sig noll så reduceras järnet och det tidigare bundna organiska kolet blir lösligt och ej bundet i sedimentet. Detta resulterar i ett läckage av både järn och organiskt kol under syrefria förhållanden. Den här processen har nyligen påvisats av forskare på Uppsala Universitet, men det är endast studerat på sediment från en slags sjö.

Nästa steg i kartläggandet av denna process har varit att ta reda på vilka omgivningsfaktorer

som styr magnituden av läckage av järn och organiskt kol. I mitt examensarbete studerade jag

två av dessa faktorer, pH och halten organiskt kol i sjöns vatten. Med hjälp av provtagningar i

fält och laboratorieexperiment kunde ny kunskap inom området samlas. Sammanfattningsvis

kunde studien avslöja att varken pH-värdet eller halten av organiskt kol i sjöar kan förklara

skillnader i hur de svarar på syrefria bottnar. Däremot kan studien styrka att samspelet mellan

järn och organiskt kol är en viktig del i kolets kretslopp och konstatera dess genomslagskraft i

sjöar av extremt olika karaktär. När man studerar kolets kretslopp måste denna process som

driver syrefritt läckage av organiskt kol inräknas, annars riskerar man utesluta en viktig och

betydande transportväg av organiskt kol från sjöars sediment, som har stor betydelse för

kolets kretslopp.

References

Related documents

I korthet finns det en studie som använt färska allöv som källa för löst organiskt material (Jonsson et al. 2015), men ingen som har undersökt om även lösligheten av DOC och

Till exempel kan inte penetrerande samlag enligt dessa definitioner inte praktiseras av exempelvis två kvinnor, Jag vill också hävda att svarsalternativen är könsbundna, det

I tabellen presenteras inkubationstid (t) medelvärden av halten TOC (TOC), standardavvikelsen (std TOC), medelförändringen i halten TOC sedan första mätningen (ΔTOC)

Länsstyrelsen i Dalarnas län samråder löpande med Idre nya sameby i frågor av särskild betydelse för samerna, främst inom.. Avdelningen för naturvård och Avdelningen för

Det behöver därför göras en grundläggande analys av vilka resurser samebyarna, de samiska organisationerna, Sametinget och övriga berörda myndigheter har och/eller behöver för

Länsstyrelsen i Norrbottens län menar att nuvarande förslag inte på ett reellt sätt bidrar till att lösa den faktiska problembilden gällande inflytande för den samiska.

MPRT tillstyrker förslagen i utkastet till lagrådsremiss i de delar som rör myndighetens verksamhetsområde med följande kommentar.. I författningskommentaren (sidan 108)

Naturvårdsverket anser att det är olyckligt att utkastet till lagrådsremiss inte innehåller siffersatta bedömningar över de kostnadsökningar som den föreslagna reformen