• No results found

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659"

Copied!
26
0
0

Full text

(1)

Patientsäkerhetslagen

SFS 2010:659

(2)

Patientsäkerhetslagen

Lagen träder i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta upphör lagen SFS 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) att gälla.

Förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område upphör att gälla den 1 januari 2011 och ersätts med patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369.

(3)

Syftet

Patientsäkerhetslagen skall främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård genom att minska antalet vårdskador, oavsett om

bristerna beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag.

(4)

Bakgrund

Regeringen tillsatte i april 2007 en utredare Dir. 2007:57

Patientsäkerhetsutredningen överlämnade den 17 december 2008 betänkandet Patientsäkerhet . Vad har gjorts? Vad behöver

göras? SOU 2008:117

Patientsäkerhet och tillsyn prop. 2009/10:210

• Beslut i Riksdagen den 16 juni 2010

• I kraft den 1 januari 2011

(5)

Den nya lagen

1 kap. Inledning: syfte, innehåll och definitioner 2 kap. Anmälan om verksamhet

3 kap. Vårdgivarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

4 kap. Behörighetsfrågor

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

7 kap. Socialstyrelsens tillsyn

8 kap. Prövotid och återkallelse av legitimation m.m.

9 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd 10 kap. Straffbestämmelser och överklagan

(6)

Syfte, definitioner m.m. (1 kap.)

Hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattar även personal vid sjukvårdsrådgivning Patientsäkerhet

Skydd mot vårdskada Vårdskada

Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården

Allvarlig vårdskada

Vårskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

(7)

Anmälan av verksamhet m.m.

(2 kap.)

Bestämmelser om anmälan av verksamhet m.m. motsvarar i huvudsak de som finns i LYHS

(8)

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

(3kap. 1-4 §§ )

Planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls

Förebygga vårdskador

• Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten

• Undanröja eller om det är möjligt, begränsa risker

Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada

• Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer

• Ge underlag för förbättringsåtgärder

• Bifogas eventuell anmälan enligt Lex Maria

(9)

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

(3kap. 1-4 §§ )

Anmälningar enligt Lex Maria

• Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada

• Engagera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet

(10)

Anmälningsskyldighet till

Socialstyrelsen (3 kap. 5-7 §§)

• Skälig anledning att befara att legitimerad personal kan utgöra en fara för patientsäkerheten

• Även personal som har varit verksam hos vårdgivaren

(11)

Skyldighet att informera patienter om vårdskada (3 kap. 8 §)

• Inträffade händelser

• Viktiga åtgärder som ska vidtas

• Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen

• Möjlighet till ersättning

• Patientnämndernas verksamhet

(12)

Dokumentationsskyldighet (3 kap. 9-10 §§)

Skyldighet för vårdgivaren att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat.

Patientsäkerhetsberättelse

• Upprättas senast den 1 mars varje år

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten

• Vilka resultat som har uppnåtts

(13)

Behörighetsfrågor (4 kap.)

• I sak oförändrade bestämmelser

• Ny patientsäkerhetsförordning ska ersätta FYHS

• Föreskrifter från Socialstyrelsen

(14)

Begränsningar för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso-

och sjukvårdande åtgärder (5 kap.)

Förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att

tillhandahålla kontaktlinser tas bort i patientsäkerhetslagen

(15)

Skyldigheter för hälso- och

sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.)

• Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren

• Sjukvårdsinrättning där det ges psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård har rapporteringsskyldighet när det gäller skador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten

(16)

Anmälningsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar

läkemedel (6 kap. 11 §)

• Hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel är skyldig att anmäla misstänkta överförskrivningar till

Socialstyrelsen av bl.a. narkotiska läkemedel

(17)

Reformerat ansvarssystem

Disciplinpåföljderna varning och erinran tas bort i lagen och ersätts av en utökad klagomålshantering hos Socialstyrelsen

(18)

Socialstyrelsens tillsyn (kap. 7)

• Tillsynen ska främst inriktas på att vårdgivaren fullgör sina

skyldigheter enligt 3 kap. (systematiskt patientsäkerhetsarbete)

• Sanktionsbestämmelser (föreläggande och förbud) skärps och kopplas till skyldigheterna i 3 kap.

(19)

Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården

(7 kap. 10-18 §§)

Vem som helst kan anmäla klagomål – mot personal eller mot vårdgivaren

Anmäler en händelse

Socialstyrelsen behöver inte utreda om klagomålet

• är uppenbart obefogat

• saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan

Två års ”preskriptionstid”, om ej särskilda skäl föreligger

(20)

Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården

(7 kap. 10-18 §§)

Kritik mot enskilda yrkesutövare eller mot vårdgivare

• Åtgärd eller underlåtenhet strider mot föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten

Möjlighet att överklaga utreds

(21)

Prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.)

Prövotid (8 kap. 1-2§§) Avser legitimerad personal

• Prövotid ska beslutas, om inte särskilda skäl föreligger Nya grunder:

• i eller i samband med yrkesutövningen begått ett brott som är ägnat att påverka förtroendet för den legitimerade

• brutit mot föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten

Prövotidsplan

(22)

Återkallelse av legitimation och annan behörighet (8 kap. 3-9 §§)

Nya grunder

• i eller utanför yrkesutövningen begått ett allvarligt brott som är agnat att

• påverka förtroendet för den legitimerade

• Underlåtit att följa prövotidsplanen

Om särskilda skäl föreligger får återkallelse underlåtas

(23)

Särskilda läkemedel (8 kap. 10-11 §§)

• Möjlighet att begränsa förskrivningsrätten

• Förbud att lämna ut särskilda läkmedel

• Socialstyrelsen får uppgifter om förskrivningar ur receptregistret för sin tillsyn

(24)

Patientnämnderna (9 kap.)

• Tandvård som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av tandvården

• Uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn

(25)

Straffbestämmelser och överklagande (10 kap.)

De bestämmelser som rör straff och överklagande m.m. har i huvudsak förts över oförändrade från LYHS till den nya

patientsäkerhetslagen

(26)

Frågor om cirkuläret

Anna Åberg, avdelningen för juridik anna.aberg@skl.se

Patientsäkerhetsfrågor: Eva Estling, avdelningen för vård och omsorg

eva.estling@skl.se

Arbetsgivarfrågor: Sophie Thörne, avdelningen för arbetsgivarpolitik

sophie.thorne@skl.se

References

Related documents

Dagligt förbättringsarbete utgör grunden för åtgärder på kort och lång sikt vid avvikelser, risker och inträffade vårdskador, men också för övrigt förbättringsarbete

➢ Att utveckla valida och reliabla markörer anpassade för att identifiera tillbud, skador och vårdskador

Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i enlighet med de riktlinjer

I förberedelserna till det här arbetet framkom markörbaserad journalgranskning med den engelska motsvarigheten Trigger Tool från ett flertal källor som en brett använd metod i

SOSFS 2011:9 och SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva systematisk patient/elev säkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Vättern bör utnämnas till riksintresse för dricksvattenförsörjning och att detta ska väga tyngst av sjöns

Personalen ska rapportera till vårdgivaren händelser i hälso- och sjukvården, risker för vårdskada samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en

Samtliga anställda var nöjda med sin lön och menade att lönen inte var det viktiga, att det är möjligheten att kunna hjälpa andra människor som är det viktigaste vilket

I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under- sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.. På regeringens vägnar

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han

The importance of this section indicates respondents understanding regarding market research, SWOT, environmental scanning, marketing techniques, structures involved