• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 1 i tidigare publicerade SFS 2021:739.

Rättelsen avser fotnot 1.

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)

dels att 4 kap. 6, 10 och 11 §§ och 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 5 a § och 8 kap. 9 a §, av följande lydelse.

4 kap.

5 a § I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får endast den som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska använda titeln.

Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska efter ansökan utfärdas till den som

1. har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasie- skolan eller kommunal vuxenutbildning, eller

2. har förvärvat en kompetens som motsvarar den som uppnås genom en sådan utbildning som avses i 1.

6 § I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som enligt 5 eller 5 a § saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas med en sådan titel.

10 §2 Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förord- nande att utöva yrke, bevis om specialistkompetens och bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt förordnande att utöva yrke.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om legitimation och annan behörighet enligt detta kapitel.

8 kap.

9 a § Ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska som ut- färdats enligt 4 kap. 5 a § kan inte återkallas.

1 Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376.

2 Senaste lydelse 2020:40.

SFS 2021:739

Publicerad den 30 juni 2021

References

Related documents

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter att det får tas ut avgifter för offentlig kontroll enligt denna lag, enligt föreskrifter eller beslut

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i denna lag om godkännande för försäljning inte ska gälla i fråga

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva ett yrke

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder

Region Värmland ställer sig således bakom förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter med krav på innehåll

• Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren. • Sjukvårdsinrättning där det ges

I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under- sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt denna lag och enligt föreskrifter som

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.. Regeringen eller den myndighet som regeringen

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

12 § 1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att en region eller en kommun som inte ingår i en region i vissa fall får besluta om särskilt förord- nande att

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.. På regeringens vägnar

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om befrielse från eller återbetalning av växtförädlingsavgift vid utförsel eller om