• No results found

Remissyttrande över promemorian Krav på tidsbe-gränsade anställningars varaktighet för att perma-nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Krav på tidsbe-gränsade anställningars varaktighet för att perma-nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-11-27 DIARIENR 2020/1555

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2 B Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Krav på

tidsbe-gränsade anställningars varaktighet för att

perma-nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den

tillfälliga lagen

Ert dnr Ju2020/04275

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Gransk-ningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsfor-mer eller rättssäkerheten generellt.

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda utgångspunkter, inget att erinra mot det remitterade förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande har varit juristen Anna Wielgosz.

Charlotte Driving

Anna Wielgosz

References

Related documents

utlänningslagen saknas det lagstöd för att återkalla ett uppehålls- tillstånd för en familjemedlem till en studerande i de fall där den studerande har fått sitt

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

Yttrande över: Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att. permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga

I promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (promemorian) föreslås