• No results found

LOs yttrande över Promemoria Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (Ju 2020/4275)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LOs yttrande över Promemoria Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (Ju 2020/4275)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LOs yttrande över Promemoria Krav på

tidsbegränsade anställningars varaktighet för

att permanent uppehållstillstånd ska kunna

beviljas enligt den tillfälliga lagen (Ju 2020/4275)

LO har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria. LO avstyrker förslaget till förordningsändring. LO anser inte att en tidsbegränsad anställning som “är avsedd att vara under minst ett år” på något sätt utgör en garant för att försörjningskravet ska anses uppfyllt. LO anser att det ska krävas ett regelrätt, undertecknat anställningsavtal för att säkerställa att försörjningskravet uppfylls. För att försörjningskravet ska fungera som avsett anser LO dessutom att ett års avtalad försörjning är för kort.

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd för personer som kan uppvisa ett anställningserbjudande och en inkomst som motsvarar

försörjningskravet. Med vänlig hälsning

Landsorganisationen i Sverige

Susanna Gideonsson Malin Wreder

Handläggare

ENHET

Enheten för Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknadspolitik

DATUM

2020-11-26 DIARIENUMMER 20200340

HANDLÄGGARE

Malin Wreder ERT DATUM 2020-11-27 ER REFERENS Ju2020/04275

Justitiedepartementet 103 33 STOCLHOLM

(2)

References

Related documents

innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

Yttrande över: Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att. permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga

I promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (promemorian) föreslås