• No results found

Yttrande 1 (1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande 1 (1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

1 (1)

2020-11-25 Dnr:

850-10464-2020

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Yttrande över: Remiss av Promemorian Krav på

tidsbegränsade anställningars varaktighet för att

permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt

den tillfälliga lagen

Länsstyrelsen Kalmar län ställer sig positiv till förslaget.

Detta yttrande har beslutats av Landshövding Peter Sandwall. Integrationsutvecklare Lennart Jönsson har varit föredragande. I beredningen har enhetschef Martina Almqvist deltagit. Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Peter Sandwall

Landshövding Lennart Jönsson

References

Related documents

innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga

I promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (promemorian) föreslås