• No results found

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-01-31 DI-2019-14035

Ert diarienr

UD2018/07645/HI

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Utrikesdepartementet

ud.hi.remiss@gov.se

Kompletterande bestämmelser till EU:s

plattformsförordning (Ds 2019:33)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Malin Fredholm.

Catharina Fernquist, 2020-01-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Kopia till:

References

Related documents

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Datainspektionen anser emellertid att det behövs en tydligare beskrivning av vad de stärkta uppföljningskraven kommer att betyda för informations- inhämtning av uppgifter om

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Datainspektionen har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

FINANSINSPEKTIONEN Erik Thedéen Generaldirektör Hans Bäckström

Förvaltningsrätten anser alltså att begreppet väcka talan i domstol enligt EU- förordningen saknar betydelse för valet mellan de tillgängliga lösningar som finns för att få

Vi noterar att det saknas egentligt underlag i DS:et för bedömningen att den nya uppgiften skulle rymmas inom befintliga anslag, för Kommerskollegium eller för någon annan

Svensk Handel hänvisar i övrigt till vårt detaljerade yttrande gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens

I promemorian föreslås att det på svensk förordningsnivå ska fastställas former för samråd, som den i första hand lämpliga formen för hantering av eventuella överträdelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra