• No results found

med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten Motion 2020/21:3792 av Patrick Reslow m.fl. (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten Motion 2020/21:3792 av Patrick Reslow m.fl. (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommittémotion SD

Motion till riksdagen

2020/21:3792

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter

försöksverksamheten

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriska betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt från årskurs 5 i specialskolan och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betyg i samhälls- och naturorienterande ämnen ska ges i varje enskilt ämne från årskurs 4 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna förespråkar införande av betyg från årskurs 4 i grundskolan, grund-särskolan och sameskolan samt från årskurs 5 i specialskolan men menar till skillnad från regeringen att detta ska vara obligatoriskt. Förslagen i propositionen är snarare ett resul-tat av den kohandel som skett i januariöverenskommelsen. Ansatsen är att tillmötesgå dem som önskar se betyg från årskurs 4, samtidigt som förslaget genom valfrihet öppnar för att tidigare betyg i praktiken inte behöver verkställas någonstans. I stället för att betyg införs på alla skolor i hela landet som obligatorium föreslås att beslutanderätten ges till respektive rektor som efter inhämtande av synpunkter från den egna lärarkåren kan in-föra betyg från årskurs 4 i sin skola. Betyg bidrar till ökad kunskapsnivå, och det finns därför inga rimliga skäl till att undanhålla någon elev detta incitament för mer kunskaps-inhämtning eller någon förälder detta instrument för tydliggörande av elevens kunskaper.

Vi är dessutom oroade för att regeringens förslag om ett valfritt införande av betyg från årskurs 4 kommer att öka ojämlikheten mellan skolor. Vi bedömer att det företrä-desvis är rektorer som redan har studiemotiverade elever på sina skolor som kommer att införa betyg från årskurs 4, medan de elever som verkligen skulle behöva betyg som motivation att anstränga sig hårdare för sin kunskapsinhämtning företrädesvis är skrivna

(2)

2

på skolor där rektorer inte vill införa tidigare betyg. Regeringens förslag riskerar alltså att ytterligare vidga klyftan mellan studiemotiverade och icke studiemotiverade elever. Sverigedemokraterna vill införa tidigare betyg i landets alla skolor fr.o.m. höstterminen 2021.

Fördelarna med att införa tidiga betyg är flera. Betyg medverkar till att höja kun-skapsnivån och kvalitetsnivån i skolan. Skolverkets utvärdering av betyg från årskurs 6 visar att 40 procent av flickorna har ökat sin kunskapsutveckling efter införandet av betygen, medan 2 procent av flickorna har minskat sin kunskapsutveckling. För pojkar-nas del är motsvarande siffror 27 procent respektive 7 procent. Betyg i relativt tidiga årskurser möjliggör dessutom tidig upptäckt av barn i behov av stödinsatser och för-bättrar föräldrarnas möjligheter att få en mer rättvis bild av sitt barns kunskapsnivå. Av dessa skäl vill Sverigedemokraterna införa permanenta och obligatoriska betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt från årskurs 5 i special-skolan.

Sverigedemokraterna anser dessutom att betyg ska införas i varje enskilt ämne i de samhälls- och naturorienterande ämnena. Kunskaper ska utvärderas och presenteras så stringent som möjligt. Det som gäller nu och som i propositionen föreslås fortsätta gälla är att rektorer för skolor som har ämnesövergripande undervisning i natur- och samhälls-orienterande ämnen kan välja att sätta sammanfattande betyg. Den valfriheten ger stora skillnader mellan skolor, vilket medför ojämlikhet och svårighet att jämföra förutsätt-ningar och resultat. Om alla elever får betyg enligt samma system har de mer likvärdiga förutsättningar när det gäller krav på kunskapsinhämtning och att uppvisa inhämtade kunskaper. Om betyg ges i varje enskilt ämne innebär det en fokusering på varje speci-fikt ämne och ett tydliggörande av vad som krävs gällande kunskapsinhämtningen.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD) Michael Rubbestad (SD) Jörgen Grubb (SD)

References

Related documents

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten Remissinstanser Aneby kommun Barnombudsmannen Bollnäs kommun Danderyds kommun

Barnombudsmannen anser att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att garantera alla elevers rättigheter enligt barnkonventionen om en enskild rektor ska få fatta beslut om

• Gnesta kommun instämmer inte i förslaget att införa bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 vid en skolenhet

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Region Gävleborg har erbjudits inkomma med yttrande kring remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser

Det kan öka risken för att denne aldrig söker skydd alternativt avbryter sin placering på skyddat boende, vilket innebär en allvarlig risk för barnet rätt till frihet från våld