Landstingsplan 2017-2019 och budget 2017 med ekonomisk plan 2018-2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Landstingsdirektörens stab 2016-11-07 Ärendenummer: 2016/01430

Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/01430-1

Ralph Harlid

Till Landstingsstyrelsen

Landstingsplan 2017-2019 och budget 2017 med

ekonomisk plan 2018-2019

Bakgrund

Landstingsplanen är treårig men antas av landstingsfullmäktige inför varje nytt budgetår. I landstingsplan 2017-2019 ingår budget 2017 med ekonomisk plan för 2018-2019 samt mål, nämndernas direktiv, grunduppdrag och tilldelade resurser.

I landstingsplanen har beaktats nya planerings- och budgetförutsättningar samt nämndernas förslag till verksamhetsplaner för 2017.

Landstingsplanen visar på landstingets färdriktning och innehåller övergripande mål och direktiv till nämnderna. Indikatorer, målvärden och prioriterade satsningar för 2017 har i förekommande fall justerats för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar och för att tydligare spegla landstingets önskade utveckling.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa landstingsplan 2017-2019 och budget 2017 med ekonomisk plan 2018- 2019 enligt förslaget,

att fastställa resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2017-2019,

att uppdra åt nämnderna att ta fram verksamhetsplaner för 2017 som är anpassade till landstingsplan 2017-2019 och budget 2017.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Ralph Harlid Landstingsdirektör Planeringsdirektör

Figure

Updating...

References

Related subjects :