07.1. Budget med verksamhetsplan 2017, plan 2018-2019 samt politisk inriktning för budgetåret 2017

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-05-25

Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0095 KS-19 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Budget 2017, plan 2018-2019

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för

kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för

stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för vård- och omsorgnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2017-2019 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

Godkänt dokument, 2016-05-25, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-05-25

Dnr 2016/0095 KS-19 Sidan 2 av 4

12. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan förblir oförändrad till 2 % 2017.

14. Utdelning från Sollentuna energi och miljö AB avsende räkenskapsåret 2016 ska vara 30 miljoner kronor, dock högst enligt gällande

lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2017 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2017.

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och verksamhets- styrning i Sollentuna kommun.

Med budget avses budgetram, investeringsplan, kommunövergripande mål och mått samt uppdrag.

Kommunstyrelsen godkände 2016-03-21 preliminär budget 2017 och plan 2018-2019. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan.

Budgetprocessen

Kommunstyrelsen beslutade i mars om preliminär budget 2017. Beslutet har omfattats av ett antal aktiviteter:

• Omvärldsanalys i januari 2016

• Resultatanalysdagar för majoritet och opposition i februari.

Den preliminära budgeten har lämnats på remiss till nämnderna.

En lokalförsörjningsplan med koppling till investeringsbudgeten finns framtagen.

Nämndernas ramar har räknats upp med en generell pris- och lönekompensation på 2 %.

Nämndernas ramar har minskats med effektiviseringsåtgärder enligt nedan:

Godkänt dokument, 2016-05-25, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2016-05-25

Dnr 2016/0095 KS-19 Sidan 3 av 4

2017 2018 2019

De nämnder som har volymkompensation har kompenserats utifrån förväntade volymförändringar enligt kommunens befolkningsprognos.

Nämndernas ramar har även justerats utifrån:

• Effekter av statliga beslut

• Effekter av tidigare beslut i plan 2017-2018

• Andra beslut tagna i kommunen

• Nivåpåverkande förändringar

• Tillfälliga satsningar

I kommunstyrelsens oförutsedda medel, avsätts i enlighet med tabellen nedan:

Fokusområden och övergripande mål

En mindre förändring i strukturen för målstyrning har gjorts i Reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning, vilken innebär att nämnderna kan koppla åtaganden direkt till fokusområde, till skillnad från tidigare endast till övergripande mål. Syftet med förändringen är att nämnderna tydligare ska kunna styra på allt innehåll i den politiska inriktningen för

verksamhetsåret, vilken är bredare än de övergripande målen.

Summa effektiviseringar 55 238 53 238 53 238

Generell effektivisering 1% 34 429 34 429 34 429

Effektivisering inköpshantering 2017 6 000 6 000 6 000

Effektiviseringsprogrammet 14 809 12 809 12 809

KS-oförutsedda Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bundna medel

- UAN, Yrkesvux -1 000 -1 000 -1 000

- UAN, Länsprislistan 2016 -6 000 -6 000 -6 000

- UAN, Länsprislistan 2017 -2 500 -2 500 -2 500

- UAN, Volymökning 2016 -2 700 -2 700 -2 700

- UAN, Modersmålsundervisning -1 200 -1 200 -1 200

- UAN, Särskilt stöd och övrigt -500 -500 -500

- VON, OPI 2016 -8 500 -8 500 -8 500

Summa bundna medel -22 400 -22 400 -22 400

Ospecificerade medel/osäkerhetsfaktorer -30 000 -15 000 -10 000

Summa KS-oförutsedda -52 400 -37 400 -32 400

Godkänt dokument, 2016-05-25, Katarina Kämpe

(4)

Tjänsteutlåtande

2016-05-25

Dnr 2016/0095 KS-19 Sidan 4 av 4

För att förenkla för nämnderna i arbetet med att ta fram åtaganden har en sammanfattning av den politiska inriktningen skrivits in under respektive fokusområde.

Nytt för Budget 2017 är att även de mått kommunen följer till varje

övergripande mål finns beskrivna i dokumentet. Syftet är att tydliggöra hur måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen följs. Målvärden till respektive mått tas fram av nämnderna i samband med

verksamhetsplaneringen.

Katarina Kämpe Anders Nilfjord Inga-Lill Fritsch Kommundirektör

Bilagor:

1. Förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

2. Sammanställning remissvar från nämndberedningen 3. Lokalförsörjningsplan 2017-2021.

Godkänt dokument, 2016-05-25, Katarina Kämpe

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :