Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Full text

(1)

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf §§ 75-83, 85-89 Karl-Erik Olsson § 84

Justeringens

plats och tid Kommunledningskontoret den 27 juni 2013

Underskrifter Paragrafer 75 - 89

Sekreterare Martin Fransson

Ordförande Christer Akej

Justerande Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Karl-Erik Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2013-06-24

Datum för

anslags uppsättande 2013-06-27 Datum föranslags nedtagande 2013-07-18

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Martin Fransson

(2)

Beslutande: Anders Johnsson (M) Pia Ingvarsson (S)

Christer Akej (M), Ordförande Göran Persson (S)

Gudrun Schyman (FI)

Anders Thuresson (C) tjänstgör för Carl-Göran Svensson (C) Inga Olsson (M) tjänstgör för Stefan Lamme (M)

Christer Persson (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Siv Bildtsen (MP)

Christer Grankvist (S), § 75-83, 85-89

Britt-Marie Wrahme (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S), § 84 Ingegerd Bergfors (FP) tjänstgör för Fredric Strömberg (FP),

§ 75-83, 85-89

Håkan Rosenkvist (M) Lena Ivarsson (FI) Birgitta Englander (S)

Margareta Nilsson (C), §§ 75-83 Mats Hagelin (M)

Gunilla Aastrup-Persson (ÖP) Else-Beth Rolf (S), § 75-83, 85-89

Karin Fellström-Arnoldsson (M), § 75-83, 85-89

Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Karin Fellström-Arnoldsson (M), § 84

Anders Åkerberg (S) Kristina Rosenkvist (M)

Charlotte Rydell (FI), § 75-83, 85-89

Camilla Backman (FI) tjänstgör för Charlotte Rydell (FI), § 84 Lisa Kvarnbäck (MP)

Kerstin Thorén (S) Ingemar Nilsson (M) Paul Frogner-Kockum (KD)

Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Mats Carlsson (C) Göran Thorén (S)

Nils Åke Borg (ÖP), § 75-83, 85-89

Christer Vigren (ÖP) tjänstgör för Nils Åke Borg (ÖP), § 84 Anders Arenhag (V)

Kjell Dahlberg (M) Solvig Borg (S) Ingrid Popovics (M) Jacques Öhlund (FI)

Lennart Månsson (S), § 75-83, 85-89

(3)

Per Andersson (S) tjänstgör för Lennart Månsson (S), § 84 Martin Dahlberg (M)

Håkan Erlandsson (C)

Kristina Åhberg (M), § 75-83, 85-89

Matts Karlsson (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M), § 84 Jan Voukon (S) tjänstgör för Anita Olsson (S)

Jeanette Svensson (ÖP) Eddie Diab (M)

Thomas Hansson (MP)

Rolf Hansson (S), § 75-83, 85-89

Anders Thorsson (S) tjänstgör för Rolf Hansson (S), § 84

Övriga närvarande: Jarl Kemnefeldt (M) Matts Karlsson (M)

Michael von Gersdorff (KD) Lennart Svensson (KD) Britt-Marie Wrahme (S) Per Andersson (S) Anders Thorsson (S) Margareta Hagstad (V) Roland Thord (MP) Camilla Backman (FI) Christer Vigren (ÖP) Stig Söderberg (ÖP) Gert Svensson (ÖP)

Nämndsekreterare Karin Lindgren

(4)

§ 75 Dnr

Ändring av kommunfullmäktiges dagordning

Kommunfullmäktige beslutar att som extraärende på dagordningen som punkt 5 B ta upp en fråga från Christer Grankvist (S) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden Margareta Nilsson (C) och som ärende 13 B ta upp en avsägelse från Eva Holmberg (S) från uppdraget som ersättare i myndighetsnämnden och kommunfullmäktige.

(5)

§ 76 Dnr 2013/171

Medborgarförslag från Ingalill Bjartén ang återställande av tre belysningsstolpar i Hannas

Ärendebeskrivning

Ingalill Bjartén har kommit in med ett medborgarförslag om återställande av tre lyktstolpar i Hannas.

Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, § 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till

kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd.

Ingalill Bjartén redogör för sitt medborgarförslag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ingalill Bjartén, 2013-05-07.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

__________

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden Ingalill Bjertén

(6)

§ 77 Dnr 2013/170

Medborgarförslag från Ragnar Malmberg ang inrättande av cykelpumpstationer i Simrishamn, Kivik och Skillinge

Ärendebeskrivning

Ragnar Malmberg har kommit in med ett medborgarförslag om inrättande av cykelpumpstationer i Simrishamn, Kivik och Skillinge.

Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, § 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till

kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ragnar Malmberg, 2013-05-15.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

__________

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden Ragnar Malmberg

(7)

§ 78 Dnr

Kommunfullmäktiges frågestund

Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige.

Inför dagens sammanträde har följande skriftliga frågor lämnats in. Kommunfullmäktige god- känner att frågorna får ställas.

1. Lisa Kvarnbäck (MP) – Skulle det till hösten kunna arrangeras en studiedag/seminarium i fiskefrågor för kommunfullmäktige och eventuellt också allmänheten? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) som besvarar frågan.

2. Jaques Öhlund (FI) – Simrishamns kommun räknas som Nordens lax-centrum vad gäller trollingfiske. En kraftig nedgång i trollingfisket kommer att få stora konsekvenser också för kringliggande näringar. Tänker kommunalrådet vidta några åtgärder med anledning av Havsvattenmyndighetens beslut om vilken lax som får landas? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) som besvarar frågan.

3. Christer Grankvist (S ) – När kommer verksamheten med ”unga musiker och kulturarbetare på stan” för år 2013 att starta upp och hur kommer den att genomföras och varför har ingen återrapprotering skett till barn- och utbildningsnämnden utifrån beslutet 2012-08-29? Frågan är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Margareta Nilsson (C) som besvarar frågan.

_________

(8)

§ 79 Dnr 2011/1

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32

Ärendebeskrivning

Projektägaren begärde i oktober 2007 planmedgivande för bostadsbebyggelse.

Framställningen gäller område beläget väster om Viks Fiskeläge och norr om Djupadals golfbana.

Fördjupad översiktsplan för Vik från 2004 anger området som fruktodling och skog.

Området omfattas inte av riksintressen och inte av förordnanden.

För området i stort kring Viks Fiskeläge samt nära och vid golfbanorna Lilla Vik och Djupadal har under senare tid ny bebyggelse tillkommit. Bebyggelsen har prövats genom detaljplaner med stöd i den fördjupade översiktsplanen.

Framställningen för rubricerad fastighet har inte stöd i den fördjupade översiktsplanen.

Området bedöms dock som lämpligt att pröva för bebyggelse eftersom det är beläget nära befintlig bebyggelse och intill en av golfbanorna.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-04-22 att medge upprättande av detaljplan.

Planprövning sker genom normalt förfarande med program.

Planprogram för att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse togs fram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-11-18 att godkänna planprogrammet för samråd.

Planprogrammet var föremål för samråd 2008-12-15--2009-01-14.

Programsamrådsredogörelse för inkomna yttranden sammanställdes.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-09-03 att godkänna

programsamrådsredogörelsen som grund för upprättande av detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade samtidigt att återremittera samrådshandlingar för omarbetning för att bättre anpassa bebyggelse- och gatustruktur till topografin samt för att minska antalet tomter så att mer grönområden bevaras/skapas.

Under tiden från hösten 2009 fram till hösten 2010 analyserades ärendet och projektet bearbetades vidare. Efter kontakter i form av möten och skriftväxling mellan kommunen

(9)

§ 79 forts Dnr 2011/1

och plankonsulten/projektägaren samt diskussion i dåvarande plangruppen omarbetades projektet.

Planupplägget ändrades till en mera organisk struktur i förhållande till terräng och vegetation och exploateringsgraden minskades.

Planhandlingar för samråd upprättades.

Bebyggelsestrukturen består av grupperade hus. Samrådsförslaget angav antal

bostadstomter till maximalt 44 tomter, varav två tomter också kunde användas för handel, samt beskrev förutsättningar för husens format, utformning och utseende.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-11-16 att godkänna detaljplanen för samråd samt att samrådsförslaget ska innebära att området i sin helhet ska ha byggnader med för området traditionell byggnadsstil.

Förslag till detaljplan var föremål för samråd 2010-12-20--2011-01-14.

Samrådsredogörelse för inkomna yttrande sammanställdes. Redogörelsens sammanfattning beskriver behov av ändringar och kompletteringar. Bedömningen avseende exploatering och användning var att kvartersmarkens struktur behövde ändras, att utnyttjandegraden behövde sänkas innebärande minskat antal tomter samt att kvartersområdet närmast väg 9 behövde vara enbart handelsområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-09 att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för utarbetande av utställningshandlingar.

Projektet bearbetades vidare utifrån kontakter mellan kommunen och plankonsulten/

projektägaren. Den strukturella indelningen av allmän platsmark kontra kvartersmark ändrades inom området, exploateringsnivån för antal tomter sänktes och kvartersmark för centrumändamål (butik, service, kontor m m) tillkom.

Planhandlingar för utställning upprättades.

Utställningsförslaget angav antal bostadstomter till maximalt 37 tomter samt mark för centrumändamål.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-13 att godkänna detaljplanen för utställning.

Förslag till detaljplan var utställt 2012-07-02--08-17.

Utlåtande för inkomna yttranden sammanställdes. Utlåtandets sammanfattning beskriver behov av revidering av planhandlingar avseende ändrad väganslutning, utvecklad

(10)

§ 79 forts Dnr 2011/1

beskrivning av trafik, förtydligande av lantmäteritekniska frågor m fl ändringar.

Revideringarna innebar att en ny utställning fordrades.

Planhandlingar för ny utställning upprättades.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 att godkänna detaljplanen för utställning.

Förslag till detaljplan har varit utställt 2013-02-18--03-18.

Utlåtande för inkomna yttranden har sammanställts.

Antagandehandlingar har upprättats.

Beslutsunderlag

Fördjupad översiktsplan för Vik, 2004-05-24.

Begäran om planmedgivande från Lilla Vik 1:32, 2007-10-07.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-04-22 § 89.

Planprogram 2008-10-29.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-11-18 § 228.

Planavtal 2009-02-12/2009-02-24.

Detaljplan samrådshandlingar 2009-06-16.

Programsamrådsredogörelse 2009-08-14.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-09-03 § 148.

Detaljplan samrådshandlingar 2010-10-08.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-16 § 182.

Samrådsredogörelse 2011-04-11.

Kommunstyrelsens beslut 2011-05-09 § 133.

Detaljplan utställningshandlingar 2012-06-01.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-13 § 187.

Utlåtande 1 2012-11-13.

Detaljplan utställningshandlingar 2012-12-06.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-16 § 7.

Utlåtande 2 2013-04-19.

Detaljplan antagandehandlingar 2012-12-06, rev 2013-04-29.

Arbetsutskottets beslut 2013-05-15, § 179.

Kommunstyrelsens beslut, 2013-06-12, § 179.

(11)

§ 79 forts Dnr 2011/1

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Detaljplanen godkänns för antagande.

_______

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen

Ejendomsanpartsselskabet af 1 August 1992, Hans Henrik Daugaard Lilla Vik 1:32, Mats Häggblom

FOJAB arkitekter, Emma Olvenmyr

Österlens Bygg & Fastighets Konsult, Per Håkansson Anna Brodelius

Karin Hansson och Tommy Hansson Frida Holmsten och Henrik Holmsten Bengt Lundberg

Eleonor Persson och Markus Nilsson Helner Persson

Birgitta Ramdell Stamming och Mikael Stamming

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen

(12)

§ 80 Dnr 2013/135

Fastställande av handlingsplaner - jämställdhet

Ärendebeskrivning

Våren 2011 beviljades Simrishamn kommun medel från SKL för att under tre år (110831- 131031) sprida det redan påbörjade jämställdhetsarbetet inom BUF till kommunens övriga förvaltningar. På BUF genomfördes ett liknande projekt 2009-2010. Syftet med

utvecklingsarbetet, Mot hållbar jämställdhet i Simrishamns kommun!, är att lägga grunden för ett kontinuerligt och därmed hållbart jämställdhetsarbete. Arbetet har ett tydligt

invånar- och brukarperspektiv. Boende i Simrishamns kommun ska erbjudas likvärdig kommunal service oavsett kön. Av utvecklingsarbetets totala budget på drygt 2 miljoner kronor har SKL bekostat 70%, resterande 30% är kommunens egeninsats.

Utvecklingsarbetets övergripande mål är att kommunens styrsystem och förvaltningarnas arbete ska jämställdhetsintegreras. Jämställdhetsintegrering är den strategi som regeringen sedan 1994 förespråkat för arbetet med att uppfylla, de av riksdagen fastställda,

jämställdhetspolitiska målen.

Simrishamns kommun undertecknade 2009 CEMR, Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. I och med undertecknandet förband kommunen sig att aktivt arbeta med att uppfylla deklarationens 30 artiklar och att presentera sitt tillvägagångssätt i en handlingsplan.

Kommunens jämställdhetsarbete kan sägas vila på två ben, dels det personalpolitiska och dels det invånar- och brukarorienterade (internat – externt). Den personalpolitiska delen styrs av kommunens jämställdhetsplan, och kan även kopplas till vissa delar i CEMR. Den invånar- och brukarorienterade delen finns i de jämställdhetpolitiska målen, i CEMR och i målbeskrivningen av utvecklingsarbetet.

För att underlätta och tydliggöra har kommunens arbete för jämställdhet, internt och externt, samlats i ett och samma dokument – Handlingsplan för ett jämställt Simrishamn.

Dokumentet inleds med de lagar som finns inom området samt en beskrivning av CEMR. I dokumentet finns även kommunens aktuella jämställdhetsplan, samt hur varje förvaltning under året tänker jobba för att uppfylla artiklar i CEMR och nå de jämställdhetspolitiska målen.

Varje förvaltning har till sin handlingsplan valt ut artiklar från CEMR och utifrån dessa artiklar formulerat mål för förvaltningens arbete under 2013. I handlingsplanen beskrivs även arbetet för att nå de uppställda målen. Förvaltningarnas måluppfyllelse utvärderas och följs upp i samband med kommunens årsredovisning.

(13)

§ 80 forts Dnr 2013/135

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2009-05-25, § 62.

Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 176.

Nämndernas beslut om att anta respektive mål.

Arbetsutskottets beslut 2013-05-15, § 178.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 102.

Yrkanden

Gudrun Schyman (FI) yrkar, som tillägg, att en jämställdhetsstrateg anställs centralt vid kommunledningskontoret från och med januari 2014 och att finansiering får prövas i samband med budgetarbetet 2014.

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på Anders Johnssons (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detsamma.

Propositionsordning (tilläggsyrkande)

Därefter ställer ordföranden proposition på Gudrun Schymans (FI) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma.

Omröstning begärs.

Omröstning (tilläggsyrkande)

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja för avslag. Nej för bifall till Gudrun Schymans (FI) yrkande.

Med 31 Ja-röster för avslag mot 7 Nej-röster för bifall samt 7 ledamöter som avstår och 4 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige att avslå Gudrun Schymans (FI) yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

(14)

§ 80 forts Dnr 2013/135 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Anta, de från CEMR nedbrutna målen, för kommunstyrelsen att följa upp.

Fastställa samtliga nämnders handlingsplaner.

Uppföljning av Handlingsplan för ett jämställt Simrishamn sker årligen i samband med kommunens årsredovisning.

Inför 2014 och framåt fastställs handlingsplaner med nya mål för nämndernas verksamheter av nämnderna själva.

Genom detta beslut avslutas projektet.

Reservationer

Gudrun Schyman (FI), Lena Ivarsson (FI), Charlotte Rydell (FI), Jaques Öhlund (FI) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:

Samtliga nämnder

(15)

§ 81 Dnr 2013/143

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive föreskrifter för resultatutjämningsreserv

Ärendebeskrivning

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR).

Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att balanskravsresultatet är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de

kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige enligt de nya bestämmelserna i kommunallagen ska besluta om.

Kommunledningskontoret lämnar i detta ärende ett förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive föreskrifter för resultatutjämningsreserv. Noteras kan att lagreglerna möjliggör retroaktiv reservering i resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012. För

Simrishamns del är det därmed möjligt att av kommunens eget kapital reservera 17 169 tkr som resultatutjämningsreserv.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningskontoret inklusive bilagor, 2013-05-03.

Arbetsutskottets beslut 2013-05-15, § 180.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 151.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Godkänna förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive föreskrifter för resultatutjämningsreserv.

Att av överskotten för åren 2010-2012 reservera 17 169 tkr som resultatutjämningsreserv inom kommunens eget kapital.

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret (ekonomienheten)

(16)

§ 82 Dnr 2013/106

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Ärendebeskrivning

Årsbokslut och revisionsberättelse har inkommit från Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kristianstads kommuns revisorer 2012-03-27.

Arbetsutskottets beslut 2013-04-24, § 147.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-08, § 119.

Årsbokslut Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

Arbetsutskottets beslut 2013-06-05, § 212.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 152.

Skrivelse från Simrishamns kommuns revisorer.

Jäv

Pia Ingvarsson anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Årsredovisning för 2012 godkänns för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

_______

Beslutet expedieras till:

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd Kommunledningskontoret

(17)

§ 83 Dnr 2013/157

Ändring av kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30, § 56

Ärendebeskrivning

Förvaltningsrätten i Malmö har i domarna 1541-13 och 1542-13 meddelade 2013-04-30, upphävt barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 2013-01-23 §§ 2 och 3.

Barn- och utbildningsnämnden gör i sitt beslut följande bedömning:

”Förvaltningsrätten gör i domarna bedömningen att ärendena ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden. Detta är mycket rimligt med tanke på att kommunfullmäktiges beslut bakbinder barn- och utbildningsnämndens möjligheter att genom rektor bedriva högkvalitativ skola utifrån det statliga uppdraget vid exempelvis orimligt lågt elevantal.”

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt beslut att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2011-05-30, § 56 samt att det tydliggörs att alla skolfrågor avgörs av barn- och utbildningsnämnden i enlighet med skollagens 2 kap. 2 § och enligt Simrishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Förvaltningsrättens dom 1541-13.

Förvaltningsrättens dom 1542-13.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-27, § 45.

Arbetsutskottets beslut 2013-06-05, § 213.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 153.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar i första hand att: samtliga byskolor bevaras och komunfullmäktiges beslut 2011-05-30, § 56 ligger fast.

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Christer Grankvist (S) yrkar, i andra hand om förstahandsyrkandet faller, som tillägg att:

frågan om skolnedläggningar delegeras ej till BUN med beaktande av kommunallagen och dess bestämmelser om att kommunfullmäktige har att besluta; ”i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen…” och kan ej delegeras.

Kommunallagen 3 kap. 9 och 10 §§.

(18)

§ 83 forts Dnr 2013/157

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 20.10 – 20.25.

Propositionsordning (förstahandsyrkande)

Ordföranden ställer först proposition på Christer Grankvists (S) förstahandsyrkande mot Anders Johnssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Anders Johnssons (M) yrkande.

Omröstning begärs.

Omröstning (förstahandsyrkande)

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja för Anders Johnssons (M) yrkande. Nej för Christer Grankvists (S) yrkande.

Med 30 Ja-röster för Anders Johnsson (M) yrkande mot 15 Nej-röster för Christer

Grankvists (S) yrkande samt 4 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt Anders Johnssons (M) yrkande. Se omröstningsbilaga 2.

Reservationer

Pia Ingvarsson (S), Göran Persson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Birgitta Englander (S), Else-Beth Rolf (S), Anders Åkerberg (S), Kerstin Thorén (S), Göran Thorén (S), Solvig Borg (S), Lennart Månsson (S), Jan Voukon (S), Rolf Hansson (S), och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet.

Paul Frogner-Kockum (KD) lämnar skriftlig reservation, se bilaga.

Propositionsordning (andrahandsyrkande)

Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Grankvists (S) andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma.

Omröstning begärs.

(19)

§ 83 forts Dnr 2013/157 Omröstning (andrahandsyrkande)

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja för avslag. Nej för Christer Grankvists (S) yrkande.

Med 30 Ja-röster för Anders Johnsson (M) yrkande mot 15 Nej-röster för Christer Grankvists (S) yrkande samt 4 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige att avslå Christer Grankvists andrahandsyrkande. Se omröstningsbilaga 3.

Reservationer

Pia Ingvarsson (S), Göran Persson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Birgitta Englander (S), Else-Beth Rolf (S), Anders Åkerberg (S), Kerstin Thorén (S), Göran Thorén (S), Solvig Borg (S), Lennart Månsson (S), Jan Voukon (S), Rolf Hansson (S), och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet.

Paul Frogner-Kockum (KD) lämnar skriftlig reservation, se bilaga.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2011-05-30, § 56.

Skolfrågor avgörs av barn- och utbildningsnämnden i enlighet med skollagens 2 kap. 2 § och enligt Simrishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Frågan om nya eller ändrade skollokaler skall som tidigare samordnas med andra förvaltningar.

_______

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

(20)

§ 84 Dnr 2013/156

Förvaltningsrättens dom i mål nr 4553-12

Ärendebeskrivning

Den 23 april 2012, § 46, beslutade komunfullmäktige i Simrishamns kommun att inte bevilja ledamöterna i barn- och utbildningsförvaltningen ansvarsfrihet.

Detta beslut överklagades genom kommunalbesvär. Den 30 april 2013 avgav

förvaltningsrätten dom i målet genom vilken man upphäver kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsfrihet.

Ett beslut får verkställas innan det vunnit laga kraft och även om det överklagas, enligt kommunallagen 10 kap 14 a §. Beslutet om att tillsätta en ny nämnd med anledning av det nu upphävda beslutet är verkställt men inte överklagat. Frågan är då om verkställigheten av det nu upphävda beslutet (ansvarsfrihet) kan rättas, som det sägs i KL 10 kap 15 §. Enligt denna bestämmelse ska beslut rättas i den utsträckning som det är möjligt.

Frågan är hur denna regel ska tolkas i detta sammanhang. Domstolen har upphävt beslutet på den grunden att det inte tillkommit i laga ordning. Det är inte upphävt på den grunden att beslutet stred mot lag eller författning utan att det var ett formfel under ärendets

handläggning. Den saken kan repareras genom att ärendet tas upp igen i fullmäktige och att till exempel återremissyrkandet får framställas.

Resultatet av verkställigheten och det nu upphävda beslutet är att den nya nämnden sitter kvar och entledigandet av den gamla nämnden inte är upphävd men att frågan om

ansvarsfrihet för den gamla nämnden ännu inte är avgjord.

Återremiss

Fullmäktiges presidium är inte något organ och ingen beredningsinstans. Enligt kommunallagen har de ingen beredningsfunktion och de är inget organ. När det gäller återremiss får ordföranden vägra proposition om han/hon anser att det skulle bli ett olagligt beslut men ordförandens ställningstagande kan övertrumfas av en majoritet av ledamöterna om dessa anser att återremissyrkandet ändå ska få framställas allt enligt 5 kap 45 § andra stycket i kommunallagen.

Rättelseärende

Med anledning av ovanstående anser kommunledningskontoret att ett rättelseärende bör tas upp där fullmäktige tar upp frågan om ansvarsfriheten för den gamla nämnden. I beslutet bör också framgå att den nya nämnden inte kan entledigas då verkställigheten av detta

(21)

§ 84 forts Dnr 2013/156

beslut inte kan gå åter. De har samma skydd för sina uppdrag som ledamöterna i andra nämnder, se 4 kap 10 och 10 a §§ i kommunallagen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2012-04-23, § 46.

Dom från förvaltningsrätten, 2013-04-30.

Skrivelse från kommunledningskontoret 2013-05-29.

Arbetsutskottets beslut 2013-06-05, § 214.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 154.

Jäv

Vid kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet är följande ledamöter jäviga enligt KL 5 § 20a och deltar därför inte. Den som i deras ställe tjänstgör anges efter respektive namn:

Karin Fellström-Arnoldsson (M) Jarl Kemnefeldt (M) Kristina Åhberg (M) Matts Karlsson (M) Margareta Nilsson (C) ---

Nils-Åke Borg (ÖP) Christer Vigren (ÖP) Ingegerd Bergfors (FP) ---

Christer Grankvist (S) Britt-Marie Wrahme (S)

Rolf Hansson (S) Anders Thorsson (S)

Else-Beth Rolf (S) ---

Lennart Månsson (S) Per Andersson (S) Charlotte Rydell (FI) Camilla Backman (FI) Yrkanden

Anders Johnsson (M) yrkar att ansvarsfrihet inte beviljas för barn- och

utbildningsnämnden och dess samtliga ledamöter avseende hela verksamhetsåret 2011, med stöd av kommunrevisionens bedömning och den motivering som framgår av kommunrevisionens revisionsberättelse.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetåret 2011.

(22)

§ 84 forts Dnr 2013/156 Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) yrkande mot Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Anders Johnssons (M) yrkande.

Omröstning begärs.

Omröstning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja för Anders Johnssons (M) yrkande. Nej för Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Med 23 Ja-röster för Anders Johnsson (M) yrkande mot 19 Nej-röster för Pia Ingvarssons (S) yrkande samt 7 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt Anders Johnssons (M) yrkande. Se omröstningsbilaga 4.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar inte ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och dess samtliga ledamöter avseende hela verksamhetsåret 2011, med stöd av kommunrevisionens bedömning och den motivering som framgår av kommunrevisionens revisionsberättelse.

_______

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

(23)

§ 85 Dnr 2011/323

Motion från Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) om att kommunstyrelsen tar fram en bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) har kommit in med en motion om att kommunstyrelsen ska ta fram en bredbandsstrategi.

Beslutsunderlag

Motion från Karl-Erik Olsson (S) m .fl.

Arbetsutskottets beslut 2013-05-15, § 177.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 148.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi.

Motionen är genom detta beslut bifallen.

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

(24)

§ 86 Dnr 2013/147

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättere i KF

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Simrishamn har hos Länsstyrelsen begärt ny röstsammanräkning efter Elsie Skoog (KD). Länsstyrelsen har utsett Lennart Svensson (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Elsie Skoog (KD)

Beslutsunderlag

Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län 2013-05-03.

Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-20, 72.

Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne Län 2013-06-04.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

_______

Beslutet expedieras till:

Lennart Svensson

(25)

§ 87 Dnr

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och myndighetsnämnden

Ärendebeskrivning

Eva Holmberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i myndighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Eva Holmberg 2013-06-19.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Eva Holmberg (S) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i myndighetsnämnden.

Eva Holmberg (S) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Val av ny ersättare i myndighetsnämnden bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2013.

Simrishamns kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen avseende Eva Holmbergs (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

__________

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige Länsstyrelsen

(26)

§ 88 Dnr

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas:

1. Medborgarförslag om att en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum iordningställs.

2. Medborgarförslag från Gerd Holm om tillgängligheten i offentliga lokaler och offentliga rum.

3. Länsstyrelsens protokoll över inspektion av Överförmyndaren i Simrishamns kommun den 23 april 2013.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

De redovisade meddelandena läggs som information till handlingarna.

_________

(27)

§ 89 Dnr

Trevlig sommar

Kommunfullmäktiges ordförande Christer Akej önskar samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige en skön sommar och tackar också för ett gott samarbete under våren 2013.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :