ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

26  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 27.08.2018 kl. 18:00–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 73 Kallelse och beslutförhet

BTN § 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 75 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 76 Tjänstemannabeslut

BTN § 77 Budgetuppföljning

BTN § 78 Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2019 BTN § 79 Avfallsavgifter 2019

BTN § 80 Avgifter för småbåtshamnen 2019 BTN § 81 Vattenavgifter 2019

BTN § 82 Avloppsavgifter 2019

BTN § 83 Hyror i kommunens hyreshus 2019

BTN § 84 Plogningsavgift för pensionärer som erhåller kommunal hemservice 2019

BTN § 85 Karlsdal 7:72 i Torp by, Nybyggnad av fritidshus BTN § 86 Begäran om utlåtande för VA-plan för Åland

BTN § 87 Till kännedom

BTN § 88 Vattendistribution sommartid

Eckerö den 23.08.2018

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 29.08.2018 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 27.08.2018 kl.18:00-19.55 Beslutande Mikael Stjärnfelt

May Eriksson, ers för Karl-Fredrik Björnhuvud

Ingela Eckerman John Hilander Ann-Sofi Stjärnfelt Monica Mattsson Frånvarande:

Niclas Häggblom

ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Kommuntekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Johan Hilander Frånvarande:

Jan-Anders Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 73-88

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö den 27.08.2018

Ingela Eckerman Ann-Sofi Stjärnfelt Protokollet framlagt till-

påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 29.08.2018

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 73 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 73

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 74 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 74

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Ingela Eckerman och Ann-Sofi Stjärnfelt.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 75 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 75

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Vattendistribution sommartid BESLUT: Enligt förslag

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 76 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 76

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek- niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 134/20.10.2016.

Följande ärenden har behandlats under juni/juli månad 2018:

VA06: Jonny och Susann Wernér, anslutning till det kommunala av- lopps- och vattenledningsnätet

VA07: SBS-Invest, anslutning till det kommunala vattenledningsnätet VA08: Håkan Lindén, anslutning till det kommunala vattenledningsnä-

tet

VA09: Kenneth och Kim Widell, anslutning till det kommunala avlopps- och vattenledningsnätet

VA08: Dick och Linnéa Lindström, anslutning till det kommunala vat- tenledningsnätet

A03: Saija Saarela, anmälan om tillbyggnad av bostadshus

A04: Saija Saarela, anmälan om tillbyggnad av ladugård med växthus A05: Nuran och Ture Karlsson, anmälan om tillbyggnad av fritidshus A06: Eckerö kommun, anmälan om avloppspumpstations hus M09: Håkan Lindén , miljötillstånd, enskilt avlopp

M10: Dick och Linnéa Lindström , enskilt avlopp

Tj 8: Käringsunds Marina Ab, utbyte av ritningar till bygglov nr.

38/2017

26/2018: Gunilla Bäcklin Henriksson, uppförande av förråd Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 77 BUDGETUPPFÖLJNING

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 77

Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetuppfölj- ning per sista juli.

Per sista juli borde användningen vara 58,33 %. Den enhet som inte uppfyller användningen är C540 Vatten och avloppsverket vilket beror på att inkomsterna inte bokförts då de faktureras i september.

Enheten C520 Trafikleder ligger något över budget delvis pga. av as- falteringsjobb som utförts på bostadsområdet i Storby samt underhåll av Skagvägen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstek- niska nämnden antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT:

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns. Nämnden konstaterar att driftsbudgeten för avloppsverket antagligen kommer att överskridas då problem framkommit i det gamla avloppsledningsnätet i betong.

_______________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 78 AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGLOV SAMT MILJÖTILLSTÅND 2019 Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 78

Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov och miljötillstånd för år 2019.

2018 höjdes avgifterna för tillsyn över bygglov och miljötillstånd med ca. 1 % för att följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 2% enligt Finlands bank.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn över bygglov och mil- jötillstånd 2019 höjs med ca. 2%, enligt Bilaga, BTN 27.08.2017, § 78.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att

byggnadsinspektörens för- slag godkänns.

__________

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 79 AVFALLSAVGIFTER 2019

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 79

Upptogs till behandling justering av avfallsavgifter 2019.

2018 höjdes avfallsavgifterna med ca 1 % för att följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 2% enligt Finlands bank.

Då det förekommer kontanthantering på återvinningscentralen är det en fördel om avgifterna är hela euro för priset som är inklusive moms.

Föreslagna avgifter enligt bilaga har en höjning på inlämnande av sopsäck gjorts till 12 € inkl. moms/säck medans resterande avfalls- sorter hålls oförändrade.

Inlämnade av avfall från företagare höjs med 2 %.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avfallsavgifterna 2019 höjs med ca. 2 % enligt Bilaga, BTN 27.08.2017, § 79

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avfallsavgifterna 2019 ändras enligt; höjning med ca. 2 % för avfall från företagare, sopsäck höjs med en euro till 12 €, priset för lämnande av 3-sits soffa, 2-sits soffa, fåtölj och säng sänks med 1 €, enligt Bilaga, BTN 27.08.2017, § 79

__________

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 80 AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2019 Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 80

Upptogs till behandling justering av hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund för år 2019.

2018 höjdes hamnavgiften med ca. 1 % till 138,71€ exkl. moms för att följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 2%

enligt Finlands bank.

Vikarierande teknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avgiften för hyra av en båtplats vid små- båtshamnen i Käringsund för år 2019 höjs med ca.2 % från 138,71 € exkl. moms till 141,13 € exkl. moms (175,00 € inkl. moms).

BESLUT:

Kommunteknikern Emma Saarela anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet. Mikael Stjärnfelt valdes till sekreterare för paragrafen.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vikarierande teknikerns förslag godkänns..

__________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 81 VATTENAVGIFTER 2019

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 81

Upptogs till behandling vattenavgifter för år 2019.

Förslag till nya vattenavgifter enligt Bilaga, BTN 27.08.2018, § 81.

Ålands Vatten kommer antagligen att höja priset med 2 % till år 2019.

I de nya avgifterna föreslås oförändrade avgifter.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt Bilaga, BTN 27.08.2018, § 81.

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

__________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 82 AVLOPPSAVGIFTER 2019

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 82

Upptogs till behandling avloppsavgifter för år 2019.

Förslag till nya avloppsavgifter enligt Bilaga, BTN 27.08.2018, § 82.

I de nya taxorna föreslås en höjning av bruksavgiften för avlopp med 2 % från dagens 3,59 €/m3 (exkl. moms) till 3,66 €/m3 (exkl.

moms).

Föreslår att avgifterna gällande externslamstaxa höjs med ca 2 %:

 Slutna tankar, från 15,32 €/m3 till 15,52 €/m3 exkl. moms

 Slamavskiljare, 25,81 €/m3 till 26,29 €/m3 exkl. moms

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Anslutningsavgiften föreslås oförändrad för att invånarna skall se det mer attraktivt att ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avloppsavgifterna godkänns enligt Bilaga, BTN 27.08.2018, § 82.

BESLUT:

John Hilander föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Förslaget vin- ner understöd av hela nämnden.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avloppsavgifterna hålls oförändrade enligt Bilaga, BTN 27.08.2018, § 82.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 83 HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2019

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 83

Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus.

2018 höjdes hyrorna med 5 cent/m2 och är för år 2018 följande:

Kommungårdens hyreshus 7,14 €/m²

i hyran ingår uppvärmning

Ekebo 6,53 €/m²

I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

Ekergården 7,29 €/m²

I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

Enligt hyresstatistik från ÅSUB för 2018 ligger medelmånadshyran i april 2018 på 10,40 €/m² för hela Åland och ca. 8,90 €/m² för landsbyg- den och ca. 8,48 €/m² i skärgården.

I medelmånadshyran ingår kostnader för varmvatten och uppvärm- ning. Statistiken baserar sig på uppgifter från landskapets största hy- resvärdar samt kommunernas hyresbostäder, sammanlagt nästan 2000 bostäder.

För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det Ekebo. Övriga hyror besluter kommunen om.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att hyror för kommunens hyreshus 2018 höjs med 10 cent/m2 i samtliga av kommunens byggnader.

Dessutom har elavgiften som tidigare fakturerades av de boende på Ekergården om 25€/månad nu lagts på kvadratmeterpriset, därav höj- ningen om 70 cent/m2, där 60 cent/m2 utgör elavgift och 10 cent/m2 utgör allmän höjning.

Förslag till hyror i kommunens fastigheter 2018

Kommungårdens hyreshus 7,24 €/m²

i hyran ingår uppvärmning

Ekebo 6,63 €/m²

I hyran ingår varmvatten och uppvärmning, inte el

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Ekergården 7,99 €/m²

I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent.

För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att land- skapets samtycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo.

Bilaga BTN 27.08.2018, § 83

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

__________

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 84 PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER SOM ERHÅLLER KOMMUNAL HEMSERVICE

2019

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 84

Upptogs till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för sä- songen 2018/2019.

Säsongen 2017/2018 höjdes avgiften med 1 % till 75,80 € exkl. moms.

Årets inflationstakt ligger nära 2% enligt Finlands bank.

Information om och instruktioner för plogningen läggs ut på kommu- nens hemsida.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kom- munfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice höjs med ca. 2 % från 75,80 € exkl. moms till 76,61€ exkl. moms ( 95 € inkl. moms) förutsatt att en anmälan om plogning inkommer innan den 15.11.2018. Efter detta datum blir avgiften 112,90 € exkl. moms (140 € inkl. moms)

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att

kommunteknikerns förslag godkänns.

__________

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 191/2018 BTN § 85 KARLSDAL 7:72 I TORP BY,NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 85 Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 66

Upptogs till behandling Dick och Linnea Lindström ansökan om bygg- lov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Karlsdal 7:72 i Torp by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 105 m2.

Delägare Kjell Andersson har inlämnat fullmakt för att Dick och Linnea Lindström har rätt att söka bygglov för ett fritidshus.

Fastigheten om 12,45 ha är sedan tidigare bebyggd med ett äldre torp och en bagarstuga.

Fritidshuset placeras minst 30 m från strandlinjen. Fritidshuset målas i grått och cederbrun lasyr.

Grannars hörande har inlämnats.

Sökanden anhåller om att Dick Lindström skall godkännas som ansva- rig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt skilt be-

slut.

- Dick Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 85

(20)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Upptogs till behandling sökandes anhållan om att byta ut ritningar till bygglov nr 23/2018, beviljat den 25.06.2018 § 66, gällande nybyggnat- ion av fritidshus.

Byggnadens storlek är densamma som vid beviljat bygglov, den största ändringen gäller takkonstruktionen som ändrar från platt tak till sadel- tak.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar utbytet av ritningar enligt inläm- nade handlingar. De av byggnads- och brandmyndigheterna på rit- ningen gjorda anmärkningar skall följas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(21)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 168/2018 BTN § 86 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE FÖR VA-PLAN FÖR ÅLAND

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 86

Ålands landskapsregering inbegär utlåtande över VA-plan för Åland senast den 15 september 2018.

Ålands Vatten Ab tilldelades hösten 2015 mandat och finansiering från Ålands landskapsregering för att ta fram en VA-plan för hållbar dricks- vattenförsörjning och avloppshantering för hela Åland. Kommunens byggnadsinspektör har ingått i styrgruppen.

VA-plan, sammanfattning VA-plan och utdrag ur Ålands Vatten Ab:s protokoll bifogas.

VA-planen berör många områden inom kommunen såsom, byggnads- planering, vatten- och avloppsnät. Meningen med VA-planen är att få en helhetsbild av VA-verksamheten på hela Åland och skapa en för- ståelse för framtida problem och utmaningar inom området för att skapa en hållbar dricksvatten- och avloppshantering för hela Åland.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att VA- planen omfattas, dock så att verkställighetsordningen bör förtydligas och att det klargörs vem som ansvarar för genomförandet av de olika delarna i planen.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att

kommunteknikerns förslag godkänns.

__________

(22)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 87 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 87

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

1. Serviceman Mikael Norman börjar sin anställning den 1 september 2018

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(23)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 88 VATTENDISTRIBUTION SOMMARTID

Byggnadstekniska nämnden 27.08.2018 § 88

Byggnadstekniska nämnden ha fått till kännedom om det låga vatten- trycket som varit under denna sommar.

Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen om problematiken och föreslår att styrelsen uppmärksammar Ålands Vatten om problemati- ken.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden sänder ärendet till kommunstyrelsen.

__________

(24)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 73 – 84, 86, 87, 88

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: xx – xx

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: xx

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(25)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom- munmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(26)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Paragrafer: 85

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :