• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 26.02.2018 kl. 18:00–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 12 Kallelse och beslutförhet

BTN § 13 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 14 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 15 Harriet Häggblom, Nybyggnad av fritidshus på fastigheten

Flyttan 9:48 i Torp by

BTN § 16 Harriet Häggblom, Nybyggnad av plank på fastigheten Flyttan 9:48 i Torp by

BTN § 17 Roger Småroos, Nybyggnad av garage på fastigheten Änglamark 12:120 i Storby by

BTN § 18 Andreas Sjöblom, Nybyggnad av garage med carport på fastigheten Svartflyttan 38:2 i Storby by

BTN § 19 Jan och Pernilla Blomqvist, Nybyggnad av bastubyggnad på fastigheten Storfjärdsberget 13:94 i Storby by

BTN § 20 Rekrytering av serviceman om 80 % av heltid BTN § 21 Beläggning av Skagvägen och Nyckelpigsgatan BTN § 22 Ny avloppspumpstation till Sandviken

BTN § 23 Utvecklingsplan för Vatten och Avlopp

BTN § 24 Uppställning av bilar på fastigheten Tomten II:1, 43-406- 15-18 i Storby by

BTN § 25 Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017

BTN § 26 Till kännedom

Eckerö den 21.02.2018

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.02.2018 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Beslutande Mikael Stjärnfelt

Kerstin Wikgren, ers för Tommy Nordin

Ingela Eckerman

Karl-Fredrik Björnhuvud Ann-Sofi Stjärnfelt Niclas Häggblom Monica Mattsson

ordförande ledamot

viceordförande ledamot

ledamot ledamot ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Kommuntekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Johan Hilander Frånvarande:

Jan-Anders Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 12-26

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö den 26.02.2018

Karl-Fredrik Björnhuvud Monica Mattsson Protokollet framlagt till-

påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 28.02.2018

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 12 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 12

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 13

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Karl-Fredrik Björnhuvud och Monica Mattsson.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT:

Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 14 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 14

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Komplettering av § 26.

BESLUT:

Enligt förslag.

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 15 HARRIET HÄGGBLOM,NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN FLYTTAN 9:48

I TORP BY

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 15

Upptogs till behandling Harriet Häggbloms ansökan om bygglov för ny- byggnad av fritidhus på lägenheten Flyttan 9:48 i Torp, enligt inläm- nade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 130 m2 som placeras minst 30 meter från strandlinjen samt 2 meter från rågräns, skriftligt medgivande från rågranne har inlämnats. I fritidshuset installeras en kamin med tillhörande skorsten.

På området finns sedan tidigare ett fritidshus som skall rivas i samband med att det nya byggs, rivningsanmälan har inlämnats.

Grannars hörande har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus samt rivning av befintligt fritidshus med stöd av plan- och byggla- gens 69, 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsar-

betena påbörjas.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

- Rivningsmassorna skall omhändertas enligt gällande lagstiftning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 45/2018 BTN § 16 HARRIET HÄGGBLOM,NYBYGGNAD AV PLANK PÅ FASTIGHETEN FLYTTAN 9:48 I

TORP BY

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 16

Upptogs till behandling Harriet Häggbloms ansökan om bygglov för uppförande av plank på lägenheten Flyttan 9:48 i Torp, enligt inläm- nade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett plank med en höjd på 1,8 m och en längd om 40 m, som uppförs i rågränsen mot 43-407-9-42.

Rågrannens skriftliga medgivande har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för uppförande av plank med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnadsmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 17 ROGER SMÅROOS,NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ FASTIGHETEN ÄNGLAMARK 12:120

I STORBY BY

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 17

Upptogs till behandling Roger Småroos ansökan om bygglov för ny- byggnad av garage med carport och förråd på fastigheten Änglamark 12:120 i Storby enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett garage med carport samt varmförråd om totalt 80 m2.

På tomten om 7000 m2 finns sedan tidigare ett bostadshus samt en ekonomibyggnad.

Sökanden anhåller om att Allan Överström godkänns som ansvarig ar- betsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garage med carport och förråd med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Allan Överström godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 39/2018 BTN § 18 ANDREAS SJÖBLOM,NYBYGGNAD AV GARAGE MED CARPORT PÅ FASTIGHETEN

SVARTFLYTTAN 38:2 I STORBY BY

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 18

Upptogs till behandling Andreas Sjöbloms ansökan om bygglov för ny- byggnad av garage med varmförråd och carport på fastigheten Svart- flyttan 38:2 i Storby enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett garage med förråd om 48 m2 samt en carport om 20 m2. Garaget placeras minst 12m från landsvägens mittlinje enligt beslut från Ålands landskapsregering.

På tomten om 2010 m2 finns sedan tidigare ett bostadshus.

Grannarna har hörts.

Sökanden anhåller om att Peter Nyholm godkänns som ansvarig ar- betsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garage med carport och förråd med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Peter Nyholm godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 19 JAN OCH PERNILLA BLOMQVIST,NYBYGGNAD AV BASTUBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN STORFJÄRDSBERGET 13:94 I STORBY BY

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 19

Upptogs till behandling Jan och Pernilla Blomqvists ansökan om bygg- lov för nybyggnad av bastubyggnad på lägenheten Storfjärsberget 13:94 i Storby by enligt inlämnade handlingar.

Fastigheten om 12,6 ha är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus.

Anhållan avser uppförande av en bastubyggnad om 20 m2 som place- ras ca. 13 meter från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har den 16 februari varit på en syn på platsen och förordar en placering av en strandbastu på ansökt plats, då det i terrängen finns en naturlig avsats före berget stiger uppåt. Det finns växtlighet med tallar runtom vilken skall bevaras och gör att byggnaden passar väl in i omgivningen med berget precis bakom och tallarna fram- för.

Sökanden anhåller om att Jan Blomqvist godkänns som ansvarig ar- betsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen, ta- ket får ej vara reflekterande.

- Jan Blomqvist godkännas som ansvarig arbetsledare.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.__________

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 30/2018 BTN § 20 REKRYTERING AV SERVICEMAN OM 80% AV HELTID

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 20

Tjänsten som serviceman om 80 % utannonserades den 26 januari i Ålandstidningen samt på kommunens anslagstavla och hemsida samt AMS. Sista ansökningsdag var den 9 februari.

Inom ansökningstidens utgång inkom 9 st ansökningar, se bilaga BTN 26.02.2018, § 20.

Intervju hölls med 4 st sökande.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden anställer den mest lämpade för tjänsten som serviceman på 80 %, Ove Eklund.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

__________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 21

En offertbegäran har utskickats den 2 februari för beläggning av Skagvägen, ca 1030 m, samt Nyckelpigsgatan, ca. 345 m, till Rafaels Ab och YIT Finland. Sista dagen att lämna in anbud är 19 februari 2018.

Kommunteknikerns förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet an- tas.

BESLUT:

Konstaterar att inget jäv förekommer.

Ett anbud har inkommit inom anbudstiden.

Anbudet öppnades enligt följande:

1. Rafaels

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta givet anbud av Rafaels un- der förutsättning att tilläggsanslag beviljas av kommunfullmäktige.

__________

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 22 NY AVLOPPSPUMPSTATION TILL SANDVIKEN

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 22

En offertbegäran har utskickats den 7 februari för inköp an ny avlopps- pumpstation med hus till Sandviken i Storby. Offertbegäran har skick- ats till:

Hebo Rör Bomanson & co VVS Kylcenter Klingbergs

Sista dagen att lämna in anbud är 22 februari 2018.

Kommunteknikerns förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet an- tas.

BESLUT:

Konstaterar att inget jäv förekommer.

Tre anbud har inkommit inom anbudstiden.

Anbudet öppnades enligt följande:

1. Hebo Rör 2. VVS Kylcenter 3. Bomanson & Co

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inte anta något av de inlämnade offerterna.

En ny offertförfrågan riktas till gräventreprenörer med en begäran om totalentreprenad.

_____________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 23 UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 23 Kommunstyrelse 08.08.2017 § 183

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72 Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48

Ålands Landskapsregering beslöt 04.12.2015 att bevilja stödmedel till Ålands Vatten Ab för att ta fram en gemensam vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela Åland.

För styrningen av arbetet har Landskapsregeringen tillsatt en styr- grupp. Styrgruppens uppgift är att styra projektet och ge strategiska riktlinjer för arbetet utgående från de projektbeskrivningar som tidigare har tagits fram och från den fortgående rapportering som Ålands Vat- ten Ab ger under projektets gång.

Vattenförsörjning och avloppsbehandling är ett kommunalt ansvar och styrgruppen består därför huvudsakligen av representanter från kom- munerna med regional spridning över Åland.

Från Eckerö kommun deltar kommunteknikern i arbetet.

Bilaga BTN § 48-2016 Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48

BESLUT:

Enligt förslag.

__________

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72

Ålands Landskapsregering har gett åt Ålands Vatten Ab i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela Åland. Planen ska beakta utvecklingen fram till år 2030. För arbetet tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppen

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

har i brev daterat 02.11.2016 begärt att få in VA-utvecklingsplaner från samtliga kommuner i Åland.

Eckerö kommun har idag ingen gällande Vatten- och avloppsplan.

Kommunteknikern har gjort upp ett förslag till utvecklingsplan för Vat- ten- och avlopp för Eckerö kommun. Arbetet med strukturen och inne- hållet för den gemensamma VA-planen för Åland har pågått kontinuer- ligt under året.

VA-utvecklingsplanen är ett levande dokument som uppdateras vartef- ter nya beslut fattas fram till juni 2018.

Bilaga - BTN § 72 VA-utvecklingsplan för Eckerö kommun Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72

KOMMUNTEKNIKERNS FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför Kommunstyrelsen att fram- lagt förslag till VA-utvecklingsplan för Eckerö kommun godkänns.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt förorda inför kommunstyrelsen att framlagt förslag till VA-plan med kompletteringar godkänns.

____________

KS§183 Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadstekniska nämn- dens förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att byggtekniska nämnden ska revidera uppgifterna i den upprättade VA- planen. Bland annat bör en uppräk- ning av befolkningsökningen i prognosen till 2030 ske genom att pla- nerad tomtförsäljning tas i beaktande. Planen ska också påpeka de utmaningar kommunen har med vattentrycket som faller markant under sommaren.

_______________

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 23

En revidering av utvecklingsplanen för vatten- och avlopp har tagits fram, se bilaga BTN 26.02.2018,§ 23.

Kommunteknikerns förslag:

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att det re- viderade förslaget till utvecklingsplanen för vatten- och avlopp för Eck- erö kommun godkänns.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikers förslag god- känns.

_______________

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 54/2018 BTN § 24 UPPSTÄLLNING AV BILAR PÅ FASTIGHETEN TOMTEN II:1,43-406-15-18 I STORBY

BY

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 24 Byggnadstekniska nämnden 18.12.2017 § 149

På fastigheten Tomten II:1, 43-406-15-18 i Storby by finns det sedan en längre tid tillbaka en del uppställda bilar, kylskåp samt diverse mo- tordelar mm. Vid en syn på aktuell plats den 23 november 2016 i sam- arbete med ÅMHM, fanns det följande uppställt på den asfalterade pla- nen:

- ca. 27 st bilar - 11 st kylskåp - 3 st frysboxar - 2 st tvättmaskiner - 1 st vespa

- Samt diverse moterdelar mm.

Enligt plan- och bygglagen, 16 kap Vård av den bebyggda miljön, § 89 står bl.a. följande: ”En byggnad och dess omgivning skall hållas i så- dant skick att den uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet och använd- barhet och inte leder till miljöolägenheter eller avsevärt förfular omgiv- ningen.”

I gällande byggnadsplan för området benämns området som ”A – Kvar- tersområde för allmän byggnad.” Dagens användningsändamål för tomten strider mot gällande byggnadsplan.

Aktuell plats är väl synlig från allmän kommunikationsled och allmän plats då fastigheten ligger centralt i byn. Fastigheten kan anses avse- värt förfulande för omgivningen med alla föremål som finns uppställda på platsen.

Kylskåp och frysar är miljöfarligt avfall och skall enligt gällande lagstift- ning lämnas till en legitimerad mottagningsstation.

Byggnadsinspektören har skickat två stycken brev till fastighetsägaren med uppmaning om att flytta bort de uppställda bilarna, kylskåpen, frysboxarna, tvättmaskinerna samt motordelarna. Bilaga, BTN 18.12.2017, § 149.

Byggnadsinspektören kan konstatera att ägaren inte följt uppmaningen om att flytta bort grejerna från aktuell plats.

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att skicka en uppmaning till äga- ren angående flytt av de uppställda föremålen.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 24

Enligt tidigare beslut i BTN så skickades en uppmaning om flytt av upp- ställda föremål till ägaren av fastigheten Tomten II:1, 43-406-15-18 i Storby by daterad den 22.12.2017, se bilaga BTN 26.02.2018, § 24. I brevet framkom bl.a. att byggnadsinspektionen förrättar en syn på plat- sen den 13 februari för att kontrollera om uppmaningen följts. Enligt syneprotokoll från den 13 februari konstaterar byggnadsinspektören att föremålen inte flyttats från platsen inom utsatt tid på föreskrivet sätt.

Med anledning av att den frivilliga uppmaningen inte följts fortsätter nämnden sin handläggning av ärendet.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att skicka ett hörande till ägare till fastigheten Tomten II:1, 43-406-15-18 i Storby by innan nämnden fattar beslut om ett eventuellt föreläggande.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns..

__________

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 25 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 25

Ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnadstekniska sektorn för år 2017 har framtagits, se bilaga BTN 26.02.18, § 25.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden sänder verksamhetsberättelsen till kom- munstyrelsen för vidare beredning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns med de ändringar som framkom under mötet.

__________

(20)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 26

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

1. Ålands Landskapsregerings tillstånd om uppsättande av trafikspegel vid Norrvägen/Eckerövägen

2. Kommunstyrelsens beslut § 27 ang. representanter i nämn- derna

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anteckna ärendet till kännedom.

(21)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 12 – 14, 23 -26

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 20 – 22

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 20 - 22

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(22)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelse- yrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 15 - 19

(23)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.